J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/04/19/2014011343/justel

Titel
19 APRIL 2014. - Wet betreffende de handel in zeehondenproducten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 02-06-2014 nummer :   2014011343 bladzijde : 42249       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-19/48
Inwerkingtreding : 12-06-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2007011138       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze wet heeft tot doel :
  - het vaststellen van de sancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten, zoals voorzien in artikel 6 van deze Verordening;
  - de aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het controleren en bewaren van de verklaringen voor ingevoerde zeehondenproducten, zoals voorzien in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 737/2010 van de Commissie van 10 augustus 2010 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten;

  Art. 3. Onverminderd de toepassing van strengere straffen waarin het Strafwetboek voorziet, worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie maanden en met een geldboete van 35 tot 500 euro, zij die de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten, overtreden.

  Art. 4. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in artikel 3.

  Art. 5. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie, zijn ook de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen bevoegd om, inbreuken op de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 op te sporen en vast te stellen.

  Art. 6. Natuurlijke of rechtspersonen zijn gehouden, aan de hiertoe aangestelde ambtenaren, voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten en de Verordening (EU) nr. 737/2010 van de Commissie van 10 augustus 2010 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten, alle nuttige mondelinge of schriftelijke inlichtingen te verstrekken, alsook alle boeken en bescheiden ter inzage voor te leggen.
  De op informatiedragers geplaatste gegevens moeten in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage worden voorgelegd.
  Wanneer de administratie hen erom verzoekt, zijn de in het eerste lid bedoelde personen verplicht op hun uitrusting en in bijzijn van de aangestelde ambtenaar, kosteloos kopies te maken in de door de administratie gewenste vorm, van het geheel of een deel van voormelde gegevens, boeken en bescheiden, alsook de informaticabewerkingen te verrichten die nodig worden geacht om het onderzoek uit te oefenen.

  Art. 7. De Dienst Vergunningen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt aangewezen als bevoegde autoriteit voor het uitvoeren van de taken die worden opgesomd in artikel 9 van de voornoemde Verordening (EU) nr. 737/2010.

  Art. 8. De wet van 16 maart 2007 betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden wordt opgeheven.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 19 april 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee,
J. VANDE LANOTTE
De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van FinanciŽn,
K. GEENS
De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken,
H. BOGAERT
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 53-3336 - 2013/2014 Integraal Verslag : 20 februari 2014. Senaat : (www.senate.be) Stukken : 5-2504 - 2013/2014.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie