J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/02/2014024123/justel

Titel
2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de geco÷rdineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen toepasselijk worden verklaard op het netwerk `pediatrie'

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 18-04-2014 nummer :   2014024123 bladzijde : 33813       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-02/11
Inwerkingtreding : 28-04-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De artikelen 20, 66, 67, 72 - met uitzondering van de bepaling die de integratie in het in artikel 36 bedoeld programma als erkenningsnorm oplegt -, 73, 74, 75, 76, 78 en 92 van de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op het netwerk `pediatrie'.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 2 april 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 11, ž 3;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning, gegeven op 14 juni 2012;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 7 juli 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 februari 2014;
   Gelet op advies nr. 55.349/3 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2014, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie