J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/03/28/2014011207/justel

Titel
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-04-2014 en tekstbijwerking tot 14-01-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 28-04-2014 nummer :   2014011207 bladzijde : 35071       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-28/23
Inwerkingtreding : 09-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.§ 1. De volgende gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn via het Internet toegankelijk :
  1° het ondernemingsnummer en het (de) vestigingseenheidsnummer(s);
  2° de benamingen van [1 de geregistreerde entiteit]1 en/of van haar vestigingseenheden;
  3° de adressen van [1 de geregistreerde entiteit]1 en/of van haar vestigingseenheden;
  4° de rechtsvorm;
  5° de rechtstoestand;
  6° de economische activiteiten van [1 de geregistreerde entiteit]1 en van haar vestigingseenheden;
  7° de hoedanigheden volgens welke [1 de geregistreerde entiteit]1 ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  8° de erkenningen, toelatingen of vergunningen waarover [1 de geregistreerde entiteit]1 beschikt, voor zover ze onderworpen zijn aan de bepalingen van verplichte bekendmaking of belang hebben voor derden;
  9° de naam en voornaam van de oprichters en van de personen die in [1 de geregistreerde entiteit]1 een functie uitoefenen die onderworpen is aan bekendmaking;
  10° de verwijzing naar de website van [1 de geregistreerde entiteit]1, haar telefoon- en faxnummer alsook haar e-mailadres;
  11° de linken tussen [1 geregistreerde entiteiten]1;
  12° het bedrag van het maatschappelijk kapitaal;
  13° de duur van [1 de geregistreerde entiteit]1, als ze bepaald is;
  14° de einddatum van het boekjaar, en, in voorkomend geval, de begin- en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar;
  15° de datum van de gewone algemene vergadering;
  16° de recentste begindatum van de gegevens bedoeld in 1° tot 11°.
  § 2. De naam en het adres van de woonplaats van de natuurlijke persoon worden niet getoond bij de toegang tot de in paragraaf 1 vermelde gegevens, tenzij :
  a) ofwel deze naam overeenkomt met de benaming van [1 de geregistreerde entiteit]1 of van haar vestigingseenheid;
  b) ofwel het adres van de woonplaats overeenkomt met het adres [1 van haar vestigingseenheid]1.
  § 3. Enkel de actieve gegevens, beoogd in paragraaf 1, worden vermeld.
  § 4. De gegevens die een begindatum hebben in de toekomst of die werden stopgezet, worden niet vermeld.
  In afwijking van het eerste lid, gezien het gaat om een stopgezette onderneming, worden de gegevens, beoogd in paragraaf 1, vermeld die actief waren op het ogenblik van de stopzetting van [1 de geregistreerde entiteit]1.
  ----------
  (1)<KB 2018-12-21/34, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 24-01-2019>

  Art. 2.De in artikel 1 bedoelde raadpleging van de gegevens gebeurt enkel [1 geregistreerde entiteit per geregistreerde entiteit]1 en op basis van opzoekingscriteria zoals het ondernemingsnummer, de activiteiten of de toelatingen.
  ----------
  (1)<KB 2018-12-21/34, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 24-01-2019>

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 9 mei 2014.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 28 maart 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.31;
   Gelet op de adviezen nr. 05/2013 en nr. 28/2013 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 30 januari 2013 en 17 juli 2013;
   Gelet op advies 55.220/1 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2014, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 14-01-2019
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie