J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2014/03/27/2014202313/justel

Titel
27 MAART 2014. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 10-04-2014 nummer :   2014202313 bladzijde : 30782       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-27/09
Inwerkingtreding :
01-07-2014
onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Duitstalige Gemeenschap oefent op het grondgebied van de Duitstalige regio alle bevoegdheden van het Waalse Gewest uit inzake de aangelegenheid Tourisme bedoeld in artikel 6, ß 1, VI, eerste lid, 6į en 9į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
  Het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap oefenen de bevoegdheden van het Waalse Gewest uit die betrekking hebben op de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid.

  Art. 2. De uitoefening van de aangelegenheid bedoeld in artikel 1 wordt overgedragen zonder overdracht van goederen en zonder overplaatsing van personeel.

  Art. 3. De Duitstalige Gemeenschap erft de rechten en verplichtingen van het Waalse Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die uit lopende en toekomstige gerechtelijke procedures voortvloeien.
  In geval van geschil kan het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap naar gelang van het geval in de zaak tussenkomen of in de zaak de overheid oproepen die het/haar opvolgt of waarop het/ze volgt.

  Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2014 voor zover een gelijkluidend decreet dat door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt aangenomen ook op die datum in werking treedt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 27 maart 2014.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET
De Minister van Begroting, FinanciŽn, Tewerkstelling, Vorming en Sport,
A. ANTOINE
De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe TechnologieŽn,
J.-Cl. MARCOURT
De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN
De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. E. TILLIEUX
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
C. DI ANTONIO
___________________
(1) Zitting 2013-2014.
Stukken van het Waals Parlement, 997 (2013-2014). Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare vergadering van 26 maart 2014.
Bespreking.
Stemming.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie