J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
13 FEBRUARI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP.WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 14-04-2014 nummer :   2014202315 bladzijde : 32158       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-02-13/25
Inwerkingtreding : 01-07-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Definities
  Voor de toepassing van dit akkoord, wordt verstaan onder :
  1° gewestgrensoverschrijdende intercommunale : een vereniging opgericht door verscheidene gemeenten met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang waarbij gemeenten uit meer dan één Gewest zijn aangesloten;
  2° toepasselijk recht : het geheel van regelgeving vastgelegd door een gewest wat betreft :
  - de organisatie en werking van de intercommunales;
  - het bestuurlijk toezicht op de intercommunales
  3° zetel van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale : plaats van haar voornaamste vestiging, in de zin van artikel 110 van de Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, gelegen op het grondgebied van een gewest dat dit akkoord ondertekent.

  Art. 2. Aanhechtingscriterium van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales § 1. Het op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales toepasselijk recht is het recht van het gewest waaronder de aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders vormen.
  Niettemin, in afwijking van het vorige lid, indien een gewestgrensoverschrijdende intercommunale meer eindverbruikers van haar distributiediensten telt in een ander gewest dan dat bedoeld in het vorige lid, is het recht van dat gewest van toepassing.
  Niettegenstaande wat voorafgaat en in ieder geval :
  - oefent het Vlaamse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Sibelgas (ondernemingsnummer BE 0229.921.078)heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan;
  - oefent het Brusselse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Vivaqua (ondernemingsnummer BE 0202.962.701) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan;
  - oefent het Waalse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Tecteo (ondernemingsnummer BE 0204.245.277) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan.
  § 2. Een gewestgrensoverschrijdende intercommunale die al bestaat op de datum van inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord moet uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord :
  1° voldoen aan de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales van het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig § 1.
  2° "een deelnemende gemeente van een andere gewest dan dat waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig paragraaf 1, de statutaire mogelijkheid bieden om uit de intercommunale te treden. Deze mogelijkheid vervalt na een jaar tenzij de het toepasselijke recht ruimere mogelijkheden biedt.
  § 3. De rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de gewestgrensoverschrijdende intercommunale haar zetel heeft, kan op vraag van ofwel een vennoot, ofwel een belanghebbende derde, ofwel de bevoegde Minister, de ontbinding uitspreken van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale die haar statuten niet zou gewijzigd hebben binnen de termijn voorzien in de vorige paragraaf.

  Art. 3. Uitoefening van het bestuurlijk toezicht
  § 1. De bevoegdheid voor het bestuurlijk toezicht op een gewestgrensoverschrijdende intercommunale, wordt uitgeoefend door het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1.
  § 2. De beraadslagingen van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales die het voorwerp uitmaken van een toezicht in een van de betrokken gewesten maar waarvan het recht niet van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1 worden ter informatie bezorgd door de gewestgrensoverschrijdende intercommunale aan de toezichthoudende overheid en aan de regering(en) of de door de regering(en) aangewezen toezichthoudende overheid, van het (de) betrokken gewest(en).

  Art. 4. Bepaling betreffende de toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  Het personeel van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale valt onder de aanbevelingen aangenomen door het Basisoverlegcomité dat bevoegd is voor het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1.

  Art. 5. Onteigeningen
  Onteigeningsmachtigingen worden verleend door het gewest waar het te onteigenen goed gelegen is. Een onteigeningsmachtiging kan slechts geweigerd worden indien de overlegcommissie, vermeld in artikel 6, daarover geraadpleegd werd.

  Art. 6. Overlegcommissie
  Om de permanente samenwerking tussen de gewestelijke overheden te versterken, wordt een Commissie opgericht, die samengesteld is uit een vertegenwoordiger van elke gewestelijke minister die bevoegd is voor de uitoefening van het toezicht op de intercommunales en uit een vertegenwoordiger van elke regionale administratie.
  Zij keurt haar huishoudelijk reglement goed.
  Zij kan worden gevat door een regering in geval van een probleem met betrekking tot de uitoefening van toezicht door het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1 of met betrekking tot elke kwestie die verband houdt met de uitvoering van onderhavig akkoord.
  De Commissie wordt belast met het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag aan de regeringen.

  Art. 7..
  De contracterende partijen verbinden zich ertoe, ieder wat haar betreft, om de overblijvende bepalingen van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales op te heffen, voor zover ze van toepassing zijn op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.
  Iedere contracterende partij verbindt zich ertoe de andere overeenkomstsluitende partijen in te lichten over iedere wijziging van de bepalingen die betrekking hebben op de werking van de intercommunales en op de uitoefening van het toezicht op deze intercommunales.
  Deze informatie betreft de beperkingen op de filialisering en de dochtermaatschappijen van de intercommunales.

  Art. 8. Inwerkingtreding
  Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 1 juli 2014.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, op 13 februari 2014, in evenveel exemplaren als er Contracterende Partijen zijn.
K. PEETERS
Minister-president van de Vlaamse Regering
R. VERVOORT
Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
R. DEMOTTE
Minister-President van het Waalse Gewest
G. BOURGEOIS
Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
P. FURLAN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op artikel 162 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 2, d);
   Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren (Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie);
   Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
   Overwegend dat het wenselijk is dat de volledige doeltreffendheid van het recht op vrijheid van vereniging aan de gemeenten gegarandeerd wordt;
   Overwegende dat de drie gewesten, in uitvoering van bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, verplicht zijn om een akkoord af te sluiten voor de regeling van aangelegenheden die betrekking hebben op het administratief toezicht op de intercommunales waarvan het ambtsgebied de grenzen van een enkel gewest van het Koninkrijk overschrijdt;
   Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van zijn Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;
   Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van zijn Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad;
   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de persoon van zijn Minister-President, die bevoegd is voor de lokale besturen;
   hierna de "Contracterende Partijen" genoemd;
   Zijn overeengekomen wat volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014027181
PUBLICATIE :
2014-07-07
bladzijde : 51820

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Franstalige versie