J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
7 JANUARI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST.FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.JUSTITIE
Publicatie : 17-06-2014 nummer :   2014A09301 bladzijde : 45549       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-07/14
Inwerkingtreding : 01-07-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene doelstelling
Art. 1
TITEL II. - Deelname van de Gemeenschappen en Gewesten in de vergaderingen van het College van procureurs-generaal
Art. 2-5
TITEL III. - Kadernota integrale veiligheid en nationaal veiligheidsplan
Art. 6
HOOFDSTUK 1. - Kadernota integrale veiligheid
Art. 7-10
HOOFDSTUK 2. - Nationaal veiligheidsplan
Art. 11-15
TITEL IV. - Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst
Art. 16

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene doelstelling

  Artikel 1. Dit samenwerkingsakkoord beoogt de samenhang van het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid te verbeteren door de deelstaten, wat betreft de materies die onder hun bevoegdheid vallen, veel nauwer te betrekken bij dat beleid. Alle betrokken departementen werken actief mee aan het waarborgen van de veiligheid in de samenleving.

  TITEL II. - Deelname van de Gemeenschappen en Gewesten in de vergaderingen van het College van procureurs-generaal

  Art. 2. ß 1. De door gemeenschappen en gewesten afgevaardigde ministers nemen deel aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal wanneer die vergaderingen betrekking hebben op de bevoegdheden bedoeld in artikel 143quater van het Gerechtelijk Wetboek of wanneer het College van procureurs-generaal samenkomt op vraag van de federale minister van Justitie in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden van artikel 143bis, ß 2, 1į, van het Gerechtelijk Wetboek en er materies die verband houden met de bevoegdheden van gemeenschappen of gewesten worden besproken.
  Ze nemen deel aan de vergaderingen van het College van procureursgeneraal wanneer die betrekking hebben op de vaststelling van de prioriteiten binnen de richtlijnen van strafrechtelijk beleid in het algemeen, met dien verstande dat ze zich elk uitspreken met betrekking tot hun eigen bevoegdheden.
  ß 2. Deze vergaderingen nemen plaats op uitnodiging van het College, de federale minister van Justitie of op verzoek van de door de gemeenschappen en gewesten afgevaardigde minister.
  De door de gemeenschappen en gewesten afgevaardigde ministers kunnen vragen dat punten die betrekking hebben op de bevoegdheden bedoeld in ß 1 op de agenda van deze vergaderingen worden geplaatst.
  ß 3. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de federale minister van Justitie.
  ß 4. Het in artikel 143bis, ß 7, Ger. W. bedoelde verslag wordt tevens overgemaakt aan de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten.

  Art. 3. Het College van procureurs-generaal stelt in de aangelegenheden verband houdende met de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten expertisenetwerken in waarvan magistraten van het federaal parket, de parketten-generaal, de parketten van de procureur des Konings, de arbeidsauditoraten-generaal en de arbeidsauditoraten deel uitmaken, naast ambtenaren en deskundigen aangewezen door de voor deze materies bevoegde minister(s) van de gemeenschappen en gewesten. Naargelang het geval doet het College van procureurs-generaal een beroep op de reeds bestaande expertisenetwerken die een aangelegenheid verband houdende met de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten bestrijken, stelt het gespecialiseerde werkgroepen in of richt het nieuwe expertisenetwerken op.

  Art. 4. Binnen de daartoe door het College van procureurs-generaal opgerichte expertisenetwerken of gespecialiseerde werkgroepen nemen de ambtenaren en deskundigen aangewezen door de in artikel 3 bedoelde materies bevoegde minister(s) van gemeenschappen en gewesten deel aan de werkzaamheden voor het uittekenen van de richtlijnen van strafrechtelijk beleid of de uitvoering van die richtlijnen.

  Art. 5. De werking van het College van procureurs-generaal verloopt, wat betreft de opmaak van een coherent strafrechtelijk beleid waarbij rekening gehouden wordt met de bevoegdheden van enerzijds de Federale Staat en anderzijds van de gemeenschappen en gewesten, overeenkomstig de artikelen 143bis en 143quater van het Gerechtelijk Wetboek.

  TITEL III. - Kadernota integrale veiligheid en nationaal veiligheidsplan

  Art. 6. De beleidsafstemming tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten inzake de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan vindt plaats in het kader van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid.

  HOOFDSTUK 1. - Kadernota integrale veiligheid

  Art. 7. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie leggen een ontwerpkadernota integrale veiligheid voor aan de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid.

  Art. 8. De verschillende leden van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid kunnen, vanuit hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, initiatieven voorstellen om op te nemen in de ontwerpkadernota integrale veiligheid.
  De verschillende leden van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid kunnen, in functie van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, aanpassingsvoorstellen doen voor de ontwerpkadernota integrale veiligheid.

  Art. 9. Een werkgroep, samengesteld uit experts aangeduid door leden van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid. De voorzitter van de werkgroep wordt aangeduid door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

  Art. 10. De ontwerpkadernota integrale veiligheid wordt door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ter advies aan het College van procureursgeneraal voorgelegd. Het College onderzoekt de ontwerpkadernota integrale veiligheid tijdens een vergadering in aanwezigheid van de door de gewesten en gemeenschappen afgevaardigde ministers en onder voorzitterschap van de federale minister van Justitie.

  HOOFDSTUK 2. - Nationaal veiligheidsplan

  Art. 11. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie stellen, zoals wettelijk voorzien, om de vier jaar een Nationaal Veiligheidsplan vast na advies van de minister bevoegd voor verkeer betreffende de elementen van dit plan die betrekking hebben op de verkeersveiligheid. Een ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan, alsmede het advies van de minister bevoegd voor verkeer, worden door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie voorgelegd aan de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en Handhavingsbeleid en dit vooraleer het wordt overgemaakt aan de Federale Politieraad met het oog op een gemotiveerd advies.

  Art. 12. De verschillende leden van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en Handhavingsbeleid kunnen, vanuit hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, initiatieven voorstellen die zullen worden opgenomen in het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan.
  De verschillende leden van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid kunnen ook, vanuit hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, voorstellen tot aanpassing formuleren betreffende het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan.

  Art. 13. Een werkgroep, samengesteld uit deskundigen aangewezen door de leden van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid, is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de InterministeriŽle Conferentie inzake Veiligheids- en Handhavingsbeleid. De voorzitter van de werkgroep wordt aangeduid door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

  Art. 14. Het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan wordt door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ter advies overgemaakt aan de federale politieraad.

  Art. 15. Het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan wordt door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ter advies aan het College van procureursgeneraal voorgelegd. Het College onderzoekt het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan tijdens een vergadering in aanwezigheid van de door de gewesten en gemeenschappen afgevaardigde ministers en onder voorzitterschap van de federale minister van Justitie.

  TITEL IV. - Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst

  Art. 16. De " Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst " van het openbaar ministerie zal ondersteuning bieden aan zowel het federaal als het deelstatelijk strafrechtelijk beleid.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gedaan te Brussel, 7 januari 2014.
Voor de Federale Staat :
De Eerste Minister,
E. DI RUPO
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest :
De Minister-President,
K. PEETERS
De Minister van Binnenlands Bestuur,
G. BOURGEOIS
Voor de Franse Gemeenschap :
De Minister-President,
R. DEMOTTE
Voor de Duitstalige Gemeenschap :
De Minister-President,
K.-H. LAMBERTZ
Voor het Waalse Gewest :
De Minister-President,
R. DEMOTTE
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
De Minister-President,
R. VERVOORT
Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie :
De Minister-President,
R. VERVOORT
Voor de Franse Gemeenschapscommissie :
De Minister-President van Het College,
Ch. DOULKERIDIS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op artikel 151, ß 1, derde lid, van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 11bis, tweede en derde lid, en artikel 92bis, ß 4decies, ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikelen 42 en 63;
   Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
   Overwegende dat het noodzakelijk is om de samenhang van het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid te verbeteren, met name door de deelname van de gemeenschappen en gewesten in het college van procureurs-generaal te voorzien, evenals van een coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten, ieder in het kader van zijn bevoegdheden, omtrent het Nationaal Veiligheidsplan en de Kadernota Integrale Veiligheid.
   De Federale Staat, vertegenwoordigd door de eerste minister, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie;
   De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door hun regering, in de persoon van de minister- president en de minister van Binnenlands Bestuur;
   De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, in de persoon van de minister-president;
   De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, in de persoon van de minister-president;
   Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de minister-president;
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vertegenwoordigd door de minister-president;
   De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de minister-president;
   In functie van hun respectieve bevoegdheden zijn overeengekomen wat volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie