J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/12/26/2013021137/justel

Titel
26 DECEMBER 2013. - Programmawet (II)

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-12-2013 nummer :   2013021137 bladzijde : 103988       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-26/10
Inwerkingtreding : 10-01-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003003343        2009202079        1980121550       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL 1. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL 2. - Migratie en Asiel
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie
Art. 2
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Art. 3-5
HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding
Art. 6
TITEL 3. - Begroting
ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof
Art. 7-11

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL 2. - Migratie en Asiel

  HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie

  Art. 2. In artikel 14 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2009 en 4 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt :
  " § 1. Teneinde de werkvoorraad met betrekking tot de betwistingen weg te werken, wordt het in artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde cijfer tijdelijk van vierentwintig tot zesenveertig verhoogd, zijnde met tweeëntwintig rechters in vreemdelingenzaken, van wie er elf behoren tot de Franse taalrol en elf tot de Nederlandse taalrol.";
  2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 2. De eerste voorzitter doet in zijn jaarlijks activiteitenverslag, waarin artikel 39/3, van de in § 1, eerste lid, bedoelde wet voorziet, verslag over de aanwending van het op grond van § 1 verhoogd aantal rechters in vreemdelingenzaken en over de vooruitgang in de wegwerking van de werkvoorraad.";
  3° in § 3, tweede lid, wordt het woord "werkingsverslag" vervangen door het woord "activiteitenverslag".

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

  Art. 3. In artikel 39/4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden "vier kamervoorzitters en zesentwintig rechters in vreemdelingenzaken" vervangen door de woorden "zes kamervoorzitters en vierentwintig rechters in vreemdelingenzaken".

  Art. 4. In artikel 39/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin :
  "Hij zit de kamer voor waarvan hij deel uitmaakt en oefent ter zake alle bevoegdheden van de houder van een mandaat van kamervoorzitter uit.";
  2° in § 2, tweede lid, worden de woorden "of door de voorzitter wat zijn kamer betreft" vervangen door de woorden "of door de eerste voorzitter of de voorzitter wat hun kamers betreft".

  Art. 5. In artikel 39/9, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :
  " § 1. De Raad heeft negen kamers, waarvan één wordt voorgezeten door de eerste voorzitter, één door de voorzitter, drie kennis nemen van de zaken in het Nederlands, drie van de zaken in het Frans en één van de tweetalige zaken.";
  2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt :
  "De kamers van de eerste voorzitter en van de voorzitter, die respectievelijk bestaan uit leden die het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in dezelfde taal, Nederlands of Frans, als de eerste voorzitter of de voorzitter nemen kennis van de zaken die in de taal van zijn diploma moeten worden behandeld.".

  HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

  Art. 6. Deze titel treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  TITEL 3. - Begroting

  ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof

  Art. 7. Artikel 2 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, wordt aangevuld met een 7°, luidende :
  "7° de Franse Gemeenschapscommissie.".

  Art. 8. In artikel 16/1, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010, worden de woorden, "de Franse gemeenschapscommissie" ingevoegd tussen het woord "gewesten "en het woord "en".

  Art. 9. Artikel 16/2, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010, wordt aangevuld met een 11°, luidende :
  "11° een lid aangeduid door het College van de Franse Gemeenschapscommissie.".

  Art. 10. In artikel 16/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010, wordt het woord "negen" vervangen door het woord "tien".

  Art. 11. Artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :
  "Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015 wat betreft de Franse Gemeenschapscommissie. Op vraag van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kan de Koning, op gezamenlijke voordracht van de minister van Financiën en van de minister van Begroting, de datum van inwerkingtreding uitstellen tot uiterlijk 1 januari 2017.".
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  De Minister van Begroting,
  O. CHASTEL
  De Minister van Financiën,
  K. GEENS
  De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
  Mevr. M. DE BLOCK
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014201777
PUBLICATIE :
2014-03-31
bladzijde : 27793

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3148 -(2013/2014) : 001 : Ontwerp van programmawet (II). 002 : Amendement. 003 en 004 : Verslagen. 005 : Tekst aangenomen door de commissies. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 16 en 18 december 2013 Stukken van de Senaat : 5 - 2413 -2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 18 en 19 december 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie