J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/26/2013011607/justel

Titel
26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de etiketteringsvoorschriften betreft, van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 15-01-2014 nummer :   2013011607 bladzijde : 1778       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-26/10
Inwerkingtreding : 25-01-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2009011359       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit strekt tot omzetting van Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

  Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols worden de woorden "2008/47/EG van de Commissie van 8 april 2008" vervangen door de woorden "2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013".

  Art. 3. In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "Onverminderd andere harmonisatiereglementeringen met name deze inzake gevaarlijke stoffen en preparaten" worden vervangen door de woorden "Onverminderd Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006";
  2° in punt d) worden de woorden "onder de punten 2.2 en 2.3" vervangen door de woorden "onder het punt 2.2".

  Art. 4. In de bijlage van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de volgende punten 1.7/1 en 1.7/2 worden ingevoegd :
  "1.7/1 Stof
  Onder "stof" wordt verstaan een stof gedefinieerd in artikel 2, lid 7, van de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008.
  1.7/2 Mengsel
  Onder "mengsel" wordt verstaan een mengsel gedefinieerd in artikel 2, lid 8, van de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008.";
  2° de punten 2.2 tot 2.4 worden vervangen als volgt :
  "2.2. Etikettering
  Onverminderd de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet op elke aerosol de volgende duidelijk leesbare en onuitwisbare vermelding worden aangebracht :
  a) ongeacht de inhoud :
  i) de gevarenaanduiding H229 : "Houder onder druk : kan openbarsten bij verhitting";
  ii) de voorzorgsmaatregelen P210 en P251 die zijn vastgelegd in deel 1, tabel 6.2, van bijlage IV bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008;
  iii) de voorzorgsmaatregelen P410 en P412 die zijn vastgelegd in deel 1, tabel 6.4, van bijlage IV bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008;
  iv) de voorzorgsmaatregel P102 die is vastgelegd in deel 1, tabel 6.1, van bijlage IV bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008, indien de aerosol een consumentenproduct is;
  v) eventuele aanvullende waarschuwingen voor het gebruik waarbij de gebruiker wordt gewezen op de specifieke gevaren van het product; indien bij de aerosol afzonderlijke instructies zijn gevoegd, moeten daarin ook de aanvullende waarschuwingen voor het gebruik zijn opgenomen;
  b) wanneer de aerosol is ingedeeld als "niet-ontvlambaar" volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord "Waarschuwing";
  c) wanneer de aerosol is ingedeeld als "ontvlambaar" volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord "Waarschuwing" en de andere etiketteringselementen voor "Ontvlambare aerosolen", "categorie 2", zoals vastgesteld in tabel 2.3.2 van bijlage I bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008;
  d) wanneer de aerosol is ingedeeld als "zeer licht ontvlambaar" volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord "Gevaar" en de andere etiketteringselementen voor "Ontvlambare aerosolen", "categorie 1", zoals vastgesteld in tabel 2.3.2 van bijlage I bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008.
  2.3. Volume van de vloeistoffase
  Het volume van de vloeistoffase bij 50 ° C mag niet groter zijn dan 90 % van de nettocapaciteit.".

  Art. 5. De artikelen 3 en 4 treden in werking op 19 juni 2014 met betrekking tot aerosols die een enkele stof bevatten en op 1 juni 2015 met betrekking tot aerosols die mengsels bevatten.

  Art. 6. In afwijking van artikel 5 mogen aerosols die mengsels bevatten, vóór 1 juni 2015 worden geëtiketteerd overeenkomstig de artikelen 3 en 4.

  Art. 7. In afwijking van artikel 5 behoeven de aerosols die mengsels bevatten en die vóór 1 juni 2015 in de handel worden gebracht, tot 1 juni 2017 niet opnieuw te worden geëtiketteerd overeenkomstig de artikelen 3 tot 4.

  Art. 8. De minister bevoegd voor de Bescherming van de Veiligheid van de Consumenten is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 26 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Consumenten,
  J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, artikel 4, § 1, eerste lid, eerste streepje, vervangen bij de wet van 18 december 2002;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols;
   Gelet op advies 54.166/1 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de bepalingen inzake etikettering van de Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols werden aangepast overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en dat ze dienen te worden omgezet;
   Op de voordracht van de Minister van Consumenten,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie