J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/07/30/2013011409/justel

Titel
30 JULI 2013. - Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-08-2013 en tekstbijwerking tot 10-10-2018)

Bron : FINANCIEN.ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 28-08-2013 nummer :   2013011409 bladzijde : 56685       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-30/14
Inwerkingtreding : 07-09-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2.Voor de toepassing van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten dient te worden verstaan onder :
  1į " geregistreerd kassasysteem " : het elektronische kasregister, de terminal met kassasoftware, de computer met kassasoftware of gelijk welk ander gelijkaardig apparaat, dat gebruik wordt voor registratie van uitgaande handelingen in de horecasector;
  2į " controlemodule " : de module gebruikt in de horecasector die op onveranderlijke en beveiligde wijze, relevante data van de kastickets opslaat en verwerkt tot een algoritme en eventuele andere controlegegevens die worden afgedrukt op het kasticket en die toegankelijk zijn voor controleambtenaren. Die module bestaat uit de fiscale data module en de VAT signing card;
  3į " fiscale data module " (FDM) : het onderdeel van de controlemodule dat met het kassasysteem wordt verbonden om de fiscale relevante data van het kassasysteem te ontvangen en de datum en het uur van de verschillende gebeurtenissen te genereren;
  4į " VAT signing card " (VSC) : de smartcard, ander onderdeel van de controlemodule, met een uniek identificatienummer en een [1 uniek certificaat voor elektronische handtekeningen in de zin van artikel 3.14. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of van een uniek gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen in de zin van artikel 3.15. van dezelfde verordening of van een uniek certificaat voor elektronische zegels in de zin van artikel 3.29. van dezelfde verordening of van een uniek gekwalificeerd certificaat voor elektronische zegels in de zin van artikel 3.30. van dezelfde verordening]1;
  5į " producent " : iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een eindproduct maakt om in BelgiŽ op de markt te brengen, om te worden gebruikt, hetzij als kassasysteem, hetzij als fiscale data module van de controlemodule, binnen het geregistreerde kassasysteem;
  6į " invoerder " : iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een eindproduct, geproduceerd buiten BelgiŽ, in BelgiŽ op de markt brengt, om te worden gebruikt, hetzij als kassasysteem, hetzij als fiscale data module van de controlemodule, binnen het geregistreerde kassasysteem;
  7į " verdeler " : iedere natuurlijke of rechtspersoon, die in BelgiŽ aan een btw-belastingplichtige een gecertificeerd kassasysteem of een gecertificeerde fiscale data module, bestemd om te worden gebruikt in een geregistreerd kassasysteem, verkoopt of verhuurt;
  8į " bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn " : de dienst belast met alle certificatie- en registratieaanvragen, de uitvoering van de certificatieprocedure en de personalisatie van de VAT signing cards.
  Het bovenbedoeld geregistreerd kassasysteem bestaat uit twee componenten : een kassasysteem en de in het eerste lid, 2į, bedoelde controlemodule.
  ----------
  (1)<W 2018-09-20/14, art. 32, 002; Inwerkingtreding : 20-10-2018>

  Art. 3. De producent of invoerder van een kassasysteem of van een fiscale data module biedt dit systeem of die module, vooraleer hij die in BelgiŽ op de markt brengt, ter certificatie aan bij de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn.
  Bij de aanvraag van de certificatie van een kassasysteem of van een fiscale data module, overhandigt de producent of de invoerder een volledig dossier aan de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn. De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van het eerste lid, onder meer wat de door de producent en de invoerder te vervullen formaliteiten en na te leven verplichtingen betreft. Hij bepaalt bovendien welke documenten en inlichtingen dienen te worden verstrekt ter gelegenheid van de indiening van deze certificatieaanvraag.
  De bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn onderzoekt de conformiteit van de specificaties van het kassasysteem en van de fiscale data module die voor ter certificatie worden voorgelegd.
  Indien het hiervoor bedoeld kassasysteem of de fiscale data module aan alle opgelegde technische voorwaarden voldoet, reikt de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn een certificaat uit aan de producent of de invoerder.
  Ingeval wijzigingen worden aangebracht aan een reeds gecertificeerd kassasysteem of een fiscale data module, dient de producent of de invoerder onverwijld de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn daarvan in te lichten.
  De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van het derde tot en met het vijfde lid. Hij bepaalt in het bijzonder de technische vereisten van het kassasysteem of van de fiscale data module, de functionaliteiten waaraan het geregistreerd kassasysteem en de fiscale data module moet voldoen alsook de modaliteiten van het certificatieproces.

  Art. 4. Voor elke levering of verhuur in BelgiŽ van een gecertificeerd kassasysteem of van een gecertificeerde fiscale data module, is de producent of invoerder ertoe gehouden om het productienummer van dit systeem of van die module alsook de identificatiegegevens van zijn klant aan de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn mee te delen.
  Wanneer de verdeler een dergelijke levering of een dergelijke dienst verricht in BelgiŽ, is hij ertoe gehouden om het productienummer van het bedoeld goed alsook de gegevens van zijn klant aan de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn mee te delen.
  De Koning bepaalt de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

  Art. 5. Wanneer de producent of de invoerder de in de artikelen 3, vijfde lid, en 4, eerste lid, bedoelde verplichtingen niet heeft nageleefd, kan de bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn, na onderzoek, het in artikel 3, vierde lid, bedoelde certificaat intrekken.
  De bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn stelt de betrokken gebruikers in kennis van de intrekking van dit certificaat, evenals van de formaliteiten die zij moeten vervullen om opnieuw over een gecertificeerd kassasysteem of een gecertificeerde fiscale data module te beschikken.
  De Koning bepaalt de voorwaarden voor de intrekking van het voormelde certificaat en bepaalt de formaliteiten die moeten worden vervuld door de betrokken gebruikers.
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 30 juli 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van FinanciŽn,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 20-09-2018 GEPUBL. OP 10-10-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2012-2013. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 53-2902 - Nr. 1. - Verslag, 53-2902 - Nr. 2. Tekst verbeterd door de commissie, 53-2902 - Nr. 3. - Amendementen, 53-2902 - Nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-2902 - Nr. 5. Integraal Verslag. - 16 en 17 juli 2013. Senaat. Stukken. - Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat, 5-2220 - Nr. 1. - Verslag, 5-2220 - Nr. 2. - Beslissing om niet te amenderen, 5-2220 - Nr. 3. Handelingen van de Senaat. - 18 juli 2013.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie