J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2013/03/08/2013035311/justel

Titel
8 MAART 2013. - Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-04-2013 en tekstbijwerking tot 17-03-2021)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 11-04-2013 nummer :   2013035311 bladzijde : 22457       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2013-03-08/09
Inwerkingtreding : 21-04-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK 2. - Missie, doelstellingen en opdrachten
Art. 3-7
HOOFDSTUK 3. - Organisatie van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Art. 8-13
HOOFDSTUK 4. - Gegevensverwerking en informatie-uitwisseling
Art. 14
Art. 14 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 15
Art. 15/1 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 16
Art. 16 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 16/1 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 17

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder :
  1░ actoren : organisaties die in het kader van de uitvoering van dit decreet hulp- en dienstverlening aanbieden in de gevangenissen;
  2░ beleidsco÷rdinator : een personeelslid van de Vlaamse Gemeenschap belast met de beleidsco÷rdinatie van de hulp- en dienstverlening in een gevangenis zoals bepaald in punt 5░ ;
  3░ beleidsdomein : een homogeen beleidsdomein als vermeld in [1 artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018]1, of een onderdeel ervan;
  4░ gedetineerde : een verdachte, veroordeelde of ge´nterneerde die zich voltijds of deeltijds in een gevangenis bevindt;
  5░ gevangenis : een door de Federale Staat aangewezen inrichting die bestemd is voor de tenuitvoerlegging van veroordelingen tot een vrijheidsstraf en van vrijheidsbenemende maatregelen, als de inrichting in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, of als de inrichting elders ligt en het voorwerp is van een overeenkomst met de bevoegde overheid;
  6░ gevangenisdirectie : de personeelsleden van de Federale Staat, die belast zijn met het lokaal bestuur van een gevangenis;
  7░ hulp- en dienstverlening : alle hulp- en dienstverlening die door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt georganiseerd of verstrekt en die relevant is voor de gedetineerden.
  Een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, als vermeld in artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering, wordt gelijkgesteld met een gevangenis, als het centrum in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, of als het centrum elders ligt en het voorwerp is van een overeenkomst met de bevoegde overheid.
  Een jongere die verblijft in een centrum als vermeld in het tweede lid, wordt gelijkgesteld met een gedetineerde.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.226, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT.


   In dit decreet wordt verstaan onder :
  1░ actoren : organisaties die in het kader van de uitvoering van dit decreet hulp- en dienstverlening aanbieden in de gevangenissen;
  2░ beleidsco÷rdinator : een personeelslid van de Vlaamse Gemeenschap belast met de beleidsco÷rdinatie van de hulp- en dienstverlening in een gevangenis zoals bepaald in punt 5░ ;
  3░ beleidsdomein : een homogeen beleidsdomein als vermeld in [1 artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018]1, of een onderdeel ervan;
  4░ gedetineerde : een verdachte, veroordeelde of ge´nterneerde die zich voltijds of deeltijds in een gevangenis bevindt;
  5░ gevangenis : een door de Federale Staat aangewezen inrichting die bestemd is voor de tenuitvoerlegging van veroordelingen tot een vrijheidsstraf en van vrijheidsbenemende maatregelen, als de inrichting in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, of als de inrichting elders ligt en het voorwerp is van een overeenkomst met de bevoegde overheid;
  6░ gevangenisdirectie : de personeelsleden van de [2 penitentiaire administratie]2, die belast zijn met het lokaal bestuur van een gevangenis;
  7░ hulp- en dienstverlening : alle hulp- en dienstverlening die door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt georganiseerd of verstrekt en die relevant is voor de gedetineerden.
  [2 8░ penitentiaire administratie: de penitentiaire administratie, vermeld in artikel 2, 11░, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. ]2
  Een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, als vermeld in artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering, wordt gelijkgesteld met een gevangenis, als het centrum in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, of als het centrum elders ligt en het voorwerp is van een overeenkomst met de bevoegde overheid.
  Een jongere die verblijft in een centrum als vermeld in het tweede lid, wordt gelijkgesteld met een gedetineerde.
  

----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.226, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (2)<DVR 2021-02-26/17, art. 2, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  HOOFDSTUK 2. - Missie, doelstellingen en opdrachten

  Art. 3. Dit decreet beoogt, binnen de beschikbare budgetten, het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening die gericht is op de realisatie van de doelstellingen, vermeld in artikel 4, te waarborgen, zodat ze zich kunnen ontplooien in de samenleving.
  Daartoe neemt de Vlaamse Regering initiatieven om een kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod uit te bouwen, op basis van de behoeften van de gedetineerden en hun directe sociale omgeving, en dit door sectoroverschrijdende samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en door intersectorale afstemming van het aanbod.

  Art. 4. De doelstellingen van de hulp- en dienstverlening zijn :
  1░ de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren;
  2░ het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen;
  3░ de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en tijdens de detentie, beperken;
  4░ de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen;
  5░ een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren;
  6░ de kans op herval beperken.

  Art. 5. Om de doelstellingen, vermeld in artikel 4, te realiseren, vervult de Vlaamse Regering minstens de volgende opdrachten of neemt ze initiatieven met het oog op de realisatie ervan :
  1░ ze bouwt een kwaliteitsvol en integraal hulp- en dienstverleningsaanbod uit voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving;
  2░ ze maakt het aanbod bekend en motiveert gedetineerden om eraan te participeren;
  3░ ze ontwikkelt en implementeert samenwerkingsmodellen en organisatievormen om tot een optimale inbedding en integratie van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in de gevangenissen te komen met het oog op de grootst mogelijke efficiŰntie en effectiviteit van een integraal aanbod hulp- en dienstverlening;
  4░ ze creŰert een draagvlak om hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te organiseren bij de betrokken actoren, de belanghebbenden en de samenleving;
  5░ ze implementeert, in samenwerking met de betrokken actoren, een personeels- en organisatieontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van de hulp- en dienstverlenende actoren.

  Art. 6. Het beleid voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is een inclusief, een geco÷rdineerd en een samenhangend beleid. De Vlaamse Regering ontwikkelt en realiseert binnen de verschillende beleidsdomeinen een hulp- en dienstverleningsbeleid vanuit een partnerschap tussen alle betrokken actoren.
  Per beleidsdomein bepaalt de Vlaamse Regering de initiatieven in het kader van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

  Art. 7. De Vlaamse Regering bouwt de hulp- en dienstverlening uit in overleg met de Federale Staat waarmee een samenwerkingsakkoord kan worden afgesloten, en met eventuele andere betrokken overheden.

  HOOFDSTUK 3. - Organisatie van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

  Art. 8. De Vlaamse Regering keurt binnen een jaar na haar eedaflegging een strategisch plan goed, waarmee in de diverse beleidsdomeinen invulling zal gegeven worden aan de doelstellingen, vermeld in artikel 4.
  Het strategisch plan omvat minstens :
  1░ een analyse van de context waarin de hulp- en dienstverlening kan worden gerealiseerd;
  2░ een beschrijving van de algemene en de beleidsdomeinspecifieke strategische doelstellingen;
  3░ een tijdpad voor de realisatie van de doelstellingen;
  4░ de indicatoren voor de meting van de voortgang;
  5░ de ingezette middelen en instrumenten.
  Uiterlijk drie jaar na de goedkeuring van het strategisch plan evalueert de Vlaamse Regering de uitvoering van het plan en stuurt ze zo nodig het plan bij.
  Het strategisch plan, en elke bijsturing ervan, wordt meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

  Art. 9. Er wordt een gemengde commissie opgericht die als opdracht heeft :
  1░ advies te verlenen aan de Vlaamse Regering over de opmaak van het strategisch plan;
  2░ de voortgang in de uitvoering van het strategisch plan te volgen;
  3░ advies uit te brengen over bijsturing van het strategisch plan;
  4░ ondersteuning en vorming te bieden voor de hulp- en dienstverleners.
  De gemengde commissie baseert zich daarvoor ondermeer op de adviezen van de beleidsteams, vermeld in artikel 10.
  De gemengde commissie bestaat uit vertegenwoordigers van departementen of agentschappen van de betrokken beleidsdomeinen en uit vertegenwoordigers van organisaties van hulp- en dienstverleners uit die beleidsdomeinen.
  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de samenstelling, de werking en de opdrachten van de gemengde commissie.

  Art. 10. In elke gevangenis wordt een beleidsteam samengesteld, dat bestaat uit de beleidsco÷rdinator, die personeelslid is van de Vlaamse Gemeenschap en vertegenwoordigers van de actoren. De gevangenisdirectie wordt uitgenodigd om deel uit te maken van het beleidsteam. Het beleidsteam wordt voorgezeten door de beleidsco÷rdinator, en stelt een actieplan op, dat uitvoering geeft aan het strategisch plan van de Vlaamse Regering. Dat actieplan omvat :
  1░ een analyse van de context waarin de hulp- en dienstverlening kan worden gerealiseerd;
  2░ een beschrijving van de algemene en de beleidsdomeinspecifieke strategische en operationele doelstellingen;
  3░ de organisatiestructuur, waaronder het overlegmodel met de verschillende actoren;
  4░ de concrete acties;
  5░ een tijdpad voor de realisatie van de doelstellingen;
  6░ de indicatoren voor de meting van de voortgang;
  7░ een overzicht van de in te zetten middelen.
  Het beleidsteam is ook verantwoordelijk voor de evaluatie en bijsturing van het actieplan. Het beleidsteam baseert zich daarvoor op de adviezen van het co÷rdinatieteam, vermeld in artikel 11, en op eventuele bijsturingen van het strategisch plan, vermeld in artikel 8.
  De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inhoud, de vorm en de geldingsduur van het actieplan.

  Art. 11. Voor de opvolging van de uitvoering van het actieplan, vermeld in artikel 10, wordt in elke gevangenis een co÷rdinatieteam opgericht. Het co÷rdinatieteam staat onder leiding van de beleidsco÷rdinator. De samenstelling en de werking van het co÷rdinatieteam worden bepaald door het beleidsteam met inachtneming van de regels die de Vlaamse Regering vaststelt.

  Art. 12. Per beleidsdomein voorziet de Vlaamse Regering binnen de beschikbare budgetten in de nodige instrumenten, middelen en personeel om de doelstellingen van dit decreet, en de strategische en operationele doelstellingen die ter uitvoering van dit decreet zijn bepaald, op het niveau van de gevangenis uit te voeren.
  Voor de co÷rdinatie en ondersteuning van de hulp- en dienstverlening wordt in elke gevangenis voorzien in volgende opdrachten :
  1░ beleidsco÷rdinatie : de co÷rdinatie van het beleid, de organisatie, de ondersteuning en de opvolging van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis, en dit in overleg met de gevangenisdirectie en met de actoren;
  2░ trajectbegeleiding : voor de realisatie van het onthaal en de vraagverheldering bij gedetineerden, voor het verwijzen van de gedetineerde naar de hulp- en dienstverlening, voor het opstellen van een individueel hulp- en dienstverleningsplan op maat van de gedetineerde, voor de co÷rdinatie, opvolging en afstemming van dat plan met het oog op continu´teit in de hulp- en dienstverlening tijdens en na de detentie;
  3░ ondersteuning : voor het faciliteren van de praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening.

  Art. 13. De Vlaamse Regering wijst een co÷rdinerend minister aan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
  Ze wijst binnen de Vlaamse administratie een entiteit aan die verantwoordelijk is voor de co÷rdinatie en de ondersteuning van de organisatie van die hulp- en dienstverlening.

  HOOFDSTUK 4. - Gegevensverwerking en informatie-uitwisseling

  Art. 14.Met het oog op de organisatie en de opvolging van de hulp- en dienstverlening, geregeld bij of krachtens dit decreet, en om die hulp- en dienstverlening op maat van elke gedetineerde te verstrekken, verwerken de beleidsco÷rdinatoren, de personen die belast zijn met de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren de persoonsgegevens van de gedetineerden, met inachtneming van de bepalingen van de [2 regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij]2 de verwerking van persoonsgegevens.
  Voor de realisatie van de doelstellingen, vermeld in het eerste lid, kunnen de beleidsco÷rdinatoren, de personen die belast zijn met de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren onder elkaar persoonsgegevens van een gedetineerde uitwisselen, met behoud van de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit de [2 regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens]2 of uit de regelgeving van de sectoren waartoe de actoren behoren.
  [2 Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd]2, bepaalt de Vlaamse Regering de nadere regels voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens, vermeld in het eerste en tweede lid.
  [1 Voor de gegevensuitwisseling, vermeld in het tweede lid, gebruiken de beleidsco÷rdinatoren, de personen die belast zijn met de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren de volgende identificatiemiddelen:
   1░ het identificatienummer van het Rijksregister, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is;
   2░ het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister opgenomen is.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-07-15/17, art. 113, 002; Inwerkingtreding : 29-08-2016>
  (2)<DVR 2018-06-08/04, art. 80, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2018>

  Art. 14 TOEKOMSTIG RECHT.


   Met het oog op de organisatie en de opvolging van de hulp- en dienstverlening, geregeld bij of krachtens dit decreet, en om die hulp- en dienstverlening op maat van elke gedetineerde te verstrekken, verwerken de beleidsco÷rdinatoren, de personen die belast zijn met de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren de persoonsgegevens van de gedetineerden, met inachtneming van de bepalingen van de [2 regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij]2 de verwerking van persoonsgegevens [3 Die persoonsgegevens bevatten ook persoonsgegevens als vermeld in artikel 4, 1), artikel 9, lid 1, en artikel 10 van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)]3.
  Voor de realisatie van de doelstellingen, vermeld in het eerste lid, kunnen de beleidsco÷rdinatoren, de personen die belast zijn met de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren onder elkaar persoonsgegevens van een gedetineerde uitwisselen, met behoud van de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit de [2 regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens]2 of uit de regelgeving van de sectoren waartoe de actoren behoren.
  [2 Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd]2, bepaalt de Vlaamse Regering de nadere regels voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens, vermeld in het eerste en tweede lid [3 , en concretiseert de Vlaamse Regering de persoonsgegevens die worden verwerkt en uitgewisseld in het kader van het eerste en tweede lid]3.
  [1 Voor de gegevensuitwisseling, vermeld in het tweede lid, gebruiken de beleidsco÷rdinatoren, de personen die belast zijn met de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren de volgende identificatiemiddelen:
   1░ het identificatienummer van het Rijksregister, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is;
   2░ het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister opgenomen is.]1
  

----------
  (1)<DVR 2016-07-15/17, art. 113, 002; Inwerkingtreding : 29-08-2016>
  (2)<DVR 2018-06-08/04, art. 80, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  (3)<DVR 2021-02-26/17, art. 3, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  Art. 15. De personen die belast zijn met de co÷rdinatie, de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren bezorgen aan de Vlaamse Regering anonieme en globale gegevens over de hulp- en dienstverlening met het oog op de evaluatie en de bijsturing van het hulp- en dienstverleningsaanbod.

  Art. 15/1 TOEKOMSTIG RECHT.


   [1 Het co÷rdinatieteam, vermeld in artikel 11, bezorgt deelnemerslijsten voor het groepsaanbod en het individuele aanbod aan de penitentiaire administratie om de deelname van gedetineerden aan dat aanbod praktisch te kunnen organiseren. Het co÷rdinatieteam bezorgt aanwezigheidslijsten voor het opleidingsaanbod aan de penitentiaire administratie, zodat die gedetineerden kan vergoeden voor hun deelname aan dat opleidingsaanbod.
   Met betrekking tot de deelnemerslijsten worden volgende categorieŰn van persoonsgegevens verwerkt:
   1░ identificatiegegevens van de gedetineerde;
   2░ gegevens met betrekking tot de concrete verblijfplaats van de gedetineerde in de gevangenis;
   3░ gegevens met betrekking tot het aanbod.
   Met betrekking tot de aanwezigheidslijsten worden volgende categorieŰn van persoonsgegevens verwerkt:
   1░ identificatiegegevens van de gedetineerde;
   2░ gegevens met betrekking tot het aanbod;
   3░ de aanwezigheidsstatus van de gedetineerde.
   De Vlaamse Regering concretiseert de gegevens die vermeld worden op de deelnemers- en aanwezigheidslijsten, vermeld in het tweede en derde lid.]1.

----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2021-02-26/17, art. 4, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  Art. 16.De Vlaamse Regering stelt aan de personen die belast zijn met de beleidsco÷rdinatie, de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren een digitaal systeem ter beschikking ter ondersteuning van de gegevensverwerking en -uitwisseling, vermeld in artikelen 14 en 15 [1 , met uitzondering voor de taken van trajectbegeleiding]1.
  De entiteit die verantwoordelijk is voor de co÷rdinatie en ondersteuning van de organisatie van de hulp- en dienstverlening is [2 verwerkingsverantwoordelijke]2 in het [1 kader van de organisatie van het]1 digitaal systeem vermeld in het eerste lid.
  [2 In het tweede lid wordt verstaan onder verwerkingsverantwoordelijke : de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).]2
  [1 De personen die belast zijn met de beleidsco÷rdinatie, de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze ter beschikking stellen via het digitale systeem en voor het zorgvuldige gebruik van de gegevens, al dan niet persoonsgegevens, die ze verkregen hebben via het digitale systeem.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-07-15/17, art. 114, 002; Inwerkingtreding : 29-08-2016>
  (2)<DVR 2018-06-08/04, art. 81, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2018>

  Art. 16 TOEKOMSTIG RECHT.


   De Vlaamse Regering stelt aan de personen die belast zijn met de beleidsco÷rdinatie, de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren een digitaal systeem ter beschikking ter ondersteuning van de gegevensverwerking en -uitwisseling, [3 in het kader van de praktische organisatie van het groepsaanbod]3]1.
  De entiteit die verantwoordelijk is voor de co÷rdinatie en ondersteuning van de organisatie van de hulp- en dienstverlening is [2 verwerkingsverantwoordelijke]2 in het [1 kader van de organisatie van het]1 digitaal systeem vermeld in het eerste lid.
  [2 In het tweede lid wordt verstaan onder verwerkingsverantwoordelijke : de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).]2
  [1 De personen die belast zijn met de beleidsco÷rdinatie, de trajectbegeleiding of de ondersteuning, en de actoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze ter beschikking stellen via het digitale systeem en voor het zorgvuldige gebruik van de gegevens, al dan niet persoonsgegevens, die ze verkregen hebben via het digitale systeem.]1
  

----------
  (1)<DVR 2016-07-15/17, art. 114, 002; Inwerkingtreding : 29-08-2016>
  (2)<DVR 2018-06-08/04, art. 81, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  (3)<DVR 2021-02-26/17, art. 5, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  Art. 16/1 TOEKOMSTIG RECHT. [1 De gegevens over een gedetineerde in het digitale systeem, vermeld in artikel 16 van dit decreet, worden bewaard tot ÚÚn jaar na de laatste deelname aan het aanbod. ]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2021-02-26/17, art. 6, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 17.In afwijking van artikel 8 keurt de Vlaamse Regering uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit decreet een eerste strategisch plan goed.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 8 maart 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 26-02-2021 GEPUBL. OP 17-03-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 14; 15/1; 16; 16/1) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2018 GEPUBL. OP 19-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-06-2018 GEPUBL. OP 26-06-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 16)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-07-2016 GEPUBL. OP 19-08-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 16)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2012-2013. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1846 - Nr. 1. - Amendementen, 1846 - Nr. 2. - Verslag, 1846 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1846 - Nr. 4. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 27 februari 2013.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie