J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/01/14/2013000085/justel

Titel
14 JANUARI 2013. - Wet betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-02-2013 en tekstbijwerking tot 30-11-2015)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 20-02-2013 nummer :   2013000085 bladzijde : 9770       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-01-14/15
Inwerkingtreding : 02-03-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Na advies van een orgaan dat hiertoe erkend werd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onderzoekt de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken de overeenstemming van de systemen voor online verzameling die aangewend worden om steunbetuigingen te verzamelen voor een voorstel van burgerinitiatief, indien de verzamelde gegevens in België bewaard zullen worden, met de technische specificaties vastgesteld ter uitvoering van artikel 6, § 4, van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief.
  De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure voor erkenning van de organen die ermee belast zijn een advies te geven over de conformiteit van de systemen voor online verzameling.
  Als de in het eerste lid bedoelde overeenstemming vastgesteld wordt, reikt de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken aan de organisatoren van het voorstel van burgerinitiatief het certificaat uit dat bedoeld wordt in artikel 6, § 3, van voornoemde verordening.

  Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken coördineert het controleproces van de steunbetuigingen die verzameld worden voor een voorstel van burgerinitiatief, indien de ondertekenaars ervan in België verblijven of Belgische onderdanen zijn die buiten het grondgebied van België verblijven. Hij wijst de ambtenaren aan die ermee belast zijn om, op basis van gepaste controles, na te gaan of deze steunbetuigingen geldig zijn gezien de bepalingen van voornoemde verordening.
  Deze controles hebben tot doel om te verzekeren:
  1° [1 dat er voldoende geldige steunbetuigingen zijn;]1
  2° dat de ondertekenaars van deze steunbetuigingen de leeftijd hebben waarop ze mogen stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement;
  3° dat ze de hoedanigheid van Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie hebben en in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn als daar hun hoofdverblijf hebbend, of in de registers van een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingeschreven zijn.
  De in het tweede lid, 2° en 3°, bedoelde controles worden uitgevoerd via steekproeven. De Koning bepaalt de regels die hiertoe gevolgd moeten worden.
  [1 De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken reikt aan de organisatoren van het voorstel, het in artikel 8, § 2, van de voormelde verordening bedoelde certificaat uit, met vermelding van het aantal geldige steunbetuigingen.]1
  [1 In het kader van de controles bedoeld in het tweede lid, 2° en 3°, hebben de overeenkomstig het eerste lid aangewezen ambtenaren toegang tot de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 4°, 5° en 9° /1, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De toegang tot de historiek van de aan de gegevens aangebrachte wijzigingen is beperkt tot de begindatum van de inzameling van de steunbetuigingen voor een burgerinitiatief.]1
  ----------
  (1)<W 2015-11-09/19, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 10-12-2015>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 09-11-2015 GEPUBL. OP 30-11-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2012-2013. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 53-2435, nr. 1. - Verslag, 53-2435, nr. 2. - Tekst verbeterd door de commissie, 53-2435, nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-2435, nr. 4. Integraal Verslag : 13 december 2012. Senaat. Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 5-1885, nr. 1. - Verslag, 5-1885, nr. 2. - Beslissing om niet te amenderen, 5-1885, nr. 3. Handelingen van de Senaat : 20 en 21 december 2012.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie