J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2012/03/16/2012035386/justel

Titel
16 MAART 2012. - Decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 05-04-2012 nummer :   2012035386 bladzijde : 21350       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-03-16/07
Inwerkingtreding : 15-04-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. Het Vlaamse Gewest verzekert vanaf 1 januari 2011 de dienst van de verkeers-belasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet, vermeld in artikel 3, eerste lid, 10į tot 12į, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
  
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 16 maart 2012.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
  Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet : 1430 - Nr. 1. - Verslag : 1430 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1430 - Nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 7 maart 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie