J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/12/15/2011007288/justel

Titel
15 DECEMBER 2011. - Wet tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 09-01-2012 nummer :   2011007288 bladzijde : 559       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-12-15/16
Inwerkingtreding : 09-01-2012

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1976060801       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Definities en toepassingsgebied
Art. 3-4
HOOFDSTUK 3. - De metagegevens, de interoperabiliteit van verzamelingen geografische gegevens en van diensten met betrekking tot geografische gegevens, en het federale dienstennetwerk
Art. 5-8
HOOFDSTUK 4. - De beperkingen van de publieke toegang tot de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens
Art. 9
HOOFDSTUK 5. - De vergoedingen van de diensten
Art. 10
HOOFDSTUK 6. - Diverse bepalingen en slotbepalingen
Art. 11-14
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
  Ze voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).

  Art. 2. Deze wet doet geen afbreuk aan de bepalingen van :
  - de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie;
  - de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.
  Ze laat het bestaan of de eigendom van intellectuele eigendomsrechten van overheidsinstanties onverlet.

  HOOFDSTUK 2. - Definities en toepassingsgebied

  Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° geografische informatie-infrastructuur : de metagegevens, de verzamelingen geografische gegevens en de diensten met betrekking tot geografische gegevens; de netwerkdiensten en -technologieėn, de overeenkomsten betreffende de uitwisseling van, de toegang tot en het gebruik; en de voor dit geheel ingestelde, beheerde of beschikbaar gemaakte mechanismen, processen en procedures voor coördinatie en opvolging;
  2° geografische gegevens : gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;
  3° verzameling geografische gegevens : een identificeerbare verzameling geografische gegevens;
  4° diensten met betrekking tot geografische gegevens : de verwerking van de geografische gegevens die zich in die verzamelingen bevinden of de verwerking van de aanverwante metagegevens door middel van een computertoepassing;
  5° metagegevens : informatie waarin verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;
  6° interoperabiliteit : de mogelijkheid dat, zonder terugkerende handmatige verrichtingen, verzamelingen geografische gegevens zodanig worden gecombineerd en dat diensten zodanig op elkaar inwerken dat het resultaat coherent is en de meerwaarde van de verzamelingen gegevens en de diensten wordt verhoogd;
  7° INSPIRE-Richtlijn : de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE);
  8° geoportaal : een internetsite, of een equivalent daarvan, die toegang verschaft tot, onder andere, diensten met betrekking tot geografische gegevens;
  9° overheidsinstantie :
  a) een rechtspersoon of een orgaan opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, een decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet;
  b) een natuurlijke of rechtspersoon die openbare bestuursfuncties uitoefent, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot het milieu;
  c) een natuurlijke of rechtspersoon die, onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder punt a) of b), belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten op milieugebied verleent.
  Van deze definitie worden uitgesloten :
  - de organen en instellingen met een gerechtelijke bevoegdheid, tenzij ze optreden in een andere functie dan de rechterlijke;
  - de wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen, behalve wanneer zij optreden in een administratieve functie;
  10° derde partij : een natuurlijke of rechtspersoon die geen overheidsinstantie is.

  Art. 4. § 1. Deze wet is van toepassing op verzamelingen geografische gegevens in elektronisch formaat, die betrekking hebben op een van de thematische categorieėn vermeld in de bijlagen I, II of III van deze wet en verband houden met het grondgebied onder rechtsbevoegdheid van Belgiė, voor zover ze worden bewaard door of namens volgende entiteiten :
  - een overheidsinstantie die onder de federale overheid valt en voor zover de verzamelingen die door haar werden geproduceerd, ontvangen dan wel beheerd of bijgewerkt, binnen de publieke taak van die overheidsinstantie vallen,
  - een derde partij of een overheidsinstantie andere dan deze die onder de federale overheid vallen en deze verzamelingen aan het federale dienstennetwerk bedoeld in artikel 6 zijn gekoppeld.
  Evenwel, slechts in de mate dat deze wet, op gronden die tot federale bevoegdheden behoren, de publieke toegang tot verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens beperkt, is zij tevens van toepassing op verzamelingen bedoeld in het eerste lid die worden bewaard door of namens volgende entiteiten :
  - de overheidsinstanties andere dan deze die onder de federale overheid vallen,
  - derde partijen waaraan een dienstennetwerk bedoeld in artikel 11, § 1, van de INSPIRE-Richtlijn ter beschikking is gesteld.
  § 2. Ingeval door of namens verscheidene overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen meerdere identieke exemplaren van dezelfde verzameling geografische gegevens worden bewaard, zijn de bepalingen van deze wet, met uitzondering van artikel 9, alleen van toepassing op de referentieversie waaraan de verscheidene exemplaren worden ontleend.
  § 3. Deze wet is tevens van toepassing op de diensten met betrekking tot geografische gegevens die verband houden met gegevens die deel uitmaken van de in paragraaf 1 bedoelde verzamelingen geografische gegevens.
  § 4. Deze wet vereist niet dat nieuwe geografische gegevens worden verzameld.
  § 5. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9, in het geval van verzamelingen geografische gegevens bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, waarvan een derde partij intellectuele eigendomsrechten heeft, mag de overheidsinstantie die onder de federale overheid valt alleen actie ondernemen overeenkomstig deze wet als de derde partij daarmee uitdrukkelijk instemt.

  HOOFDSTUK 3. - De metagegevens, de interoperabiliteit van verzamelingen geografische gegevens en van diensten met betrekking tot geografische gegevens, en het federale dienstennetwerk

  Art. 5. Voor de verzamelingen geografische gegevens en diensten worden door de in artikel 4, § 1, eerste lid, bedoelde entiteiten die ze bewaren of namens welke ze worden bewaard, metagegevens opgesteld en bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen die de Europese Commissie ter uitvoering van de INSPIRE-Richtlijn vaststelt.
  Voor de verzamelingen gegevens die overeenstemmen met de in de bijlagen I en II vermelde thematische categorieėn zijn de metagegevens op 3 december 2010 beschikbaar. Voor de verzamelingen gegevens die overeenstemmen met de in bijlage III vermelde thematische categorieėn zijn de metagegevens uiterlijk op 3 december 2013 beschikbaar.

  Art. 6. § 1. Een federaal netwerk van diensten met betrekking tot de verzamelingen geografische gegevens en de diensten met betrekking tot geografische gegevens waarvoor overeenkomstig deze wet metagegevens zijn opgesteld, wordt opgericht.
  Dit netwerk wordt georganiseerd binnen de geografische informatie-infrastructuur die door het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgericht en uitgebaat.
  § 2. De diensten van het federale netwerk die beschikbaar voor het publiek en via een federaal geoportaal toegankelijk zijn, zijn de volgende :
  a) zoekdiensten, die het mogelijk maken verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens op te zoeken op basis van de inhoud van de overeenkomstige metagegevens, en de inhoud van de metagegevens weer te geven;
  b) raadpleegdiensten, die het minstens mogelijk maken raadpleegbare verzamelingen geografische gegevens weer te geven, in deze verzamelingen te navigeren, in of uit te zoomen, panoramisch of met overlays weer te geven en om de verklaring van de informatie en de relevantie van de metagegevens weer te geven;
  c) downloaddiensten, die het mogelijk maken kopiėn van verzamelingen geografische gegevens geheel of gedeeltelijk te downloaden en er, waar praktisch mogelijk, rechtstreeks toegang toe te hebben;
  d) verwerkingsdiensten, die het mogelijk maken verzamelingen geografische gegevens te veranderen om tot interoperabiliteit te komen;
  e) diensten die het mogelijk maken diensten met betrekking tot geografische gegevens op te roepen.
  Deze diensten beantwoorden aan de eisen van de bepalingen die de Europese Commissie ter uitvoering van de INSPIRE-Richtlijn vaststelt, en worden verleend binnen de erin vastgelegde termijnen.
  De onder punt d) vermelde verwerkingsdiensten moeten op zodanige wijze met de andere diensten van deze paragraaf worden gecombineerd dat al deze diensten overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de INSPIRE-Richtlijn kunnen worden geėxploiteerd.
  § 3. De Koning kan bijkomende regels bepalen betreffende de vereisten op het gebied van interoperabiliteit en harmonisatie waaraan de verzamelingen en diensten die aan het federale netwerk worden gekoppeld onderworpen zijn, evenals regels betreffende de koppeling.

  Art. 7. § 1. De overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen koppelen aan het federale dienstennetwerk, binnen de termijnen die door de Koning worden vastgesteld, de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens die door hen of in hun naam worden bewaard en die met de bepalingen die de Europese Commissie ter uitvoering van de INSPIRE-Richtlijn vaststelt in overeenstemming werden gebracht evenals, in voorkomend geval, met de regels bedoeld in artikel 6, § 3.
  § 2. Derde partijen en overheidsinstanties andere dan deze die onder de federale overheid vallen, krijgen, indien ze er om verzoeken, de instemming van de minister van Landsverdediging om verzamelingen geografische gegevens en de desbetreffende diensten aan het federale dienstennetwerk te koppelen, na advies van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, op voorwaarde dat :
  - ze metagegevens opstellen en bijwerken overeenkomstig de bepalingen die de Europese Commissie vaststelt ter uitvoering van de INSPIRE-Richtlijn ;
  - ze de verplichtingen vastgesteld in artikel 9 naleven;
  - en die verzamelingen en diensten aan de bepalingen die de Europese Commissie ter uitvoering van de INSPIRE-Richtlijn vaststelt evenals in voorkomend geval de regels bedoeld in artikel 6, § 3, voldoen.
  De instemming kan worden ingetrokken op verzoek van de betrokken derde of overheidsinstantie, of op initiatief van de minister van Landsverdediging indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, na advies van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut.
  De Koning kan de nadere regels bepalen betreffende de indiening van het instemmingverzoek of het verzoek van intrekking van de instemming, evenals de procedures van instemming en intrekking van instemming.

  Art. 8. Alle informatie, waaronder gegevens, codes en technische classificaties, die nodig is om te voldoen aan de bepalingen die de Europese Commissie ter uitvoering van de INSPIRE-Richtlijn vaststelt, evenals in voorkomend geval aan de regels bedoeld in artikel 6, § 3, wordt via het in artikel 6 bedoelde federale geoportaal onder zodanige voorwaarden ter beschikking gesteld dat die informatie zonder beperking voor dat doel kan worden aangewend.

  HOOFDSTUK 4. - De beperkingen van de publieke toegang tot de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens

  Art. 9. § 1. De entiteiten bedoeld in artikel 4, § 1, beperken de publieke toegang tot verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens via de in artikel 11, § 1, a), van de INSPIRE-Richtlijn bedoelde diensten, indien de toegang afbreuk zou doen aan :
  1° de openbare veiligheid, of
  2° de nationale defensie, of
  3° het vertrouwelijke karakter van :
  - de federale internationale betrekkingen van
  Belgiė, of
  - de betrekkingen van Belgiė met de supranationale instellingen.
  De entiteiten bedoeld in artikel 4, § 1, beperken de publieke toegang tot verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens via de in artikel 11, § 1, b) tot e), van de INSPIRE-Richtlijn vermelde diensten of tot de in artikel 14, § 3, van de INSPIRE-Richtlijn vermelde e-commercediensten, indien de toegang afbreuk zou doen aan een van de belangen bedoeld in het eerste lid of aan een van volgende belangen :
  a) het vertrouwelijke karakter van handelingen van de overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen, indien deze vertrouwelijkheid bij wet is voorzien;
  b) de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid die onder de federale overheid valt om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen;
  c) de vertrouwelijkheid van commerciėle of industriėle informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid in de Belgische wetgeving of die van de Europese Unie geboden wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend;
  d) intellectuele eigendomsrechten;
  e) de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of -dossiers met betrekking tot een natuurlijke persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien in de Belgische wetgeving of die van de Europese Unie;
  f) de belangen of de bescherming van diegene die de verzochte informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken informatie wordt vrijgegeven;
  g) de bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft;
  h) het vertrouwelijke karakter van de betrekking van de federale overheid met de Gemeenschappen en Gewesten.
  § 2. De in paragraaf 1 vermelde redenen voor het beperken van de toegang gelden onverminderd de andere redenen voor het beperken van de toegang bepaald bij decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten, zoals de habitat van zeldzame soorten in het kader van de bescherming van het milieu.
  Ze dienen restrictief te worden geļnterpreteerd, waarbij rekening moet worden gehouden met het openbaar belang dat gediend wordt met de toegang. In alle gevallen wordt het openbaar belang van de toegang afgewogen tegen het belang dat wordt nagestreefd door het beperken van de toegang of het stellen van voorwaarden aan de toegang.
  De toegang tot informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu mogen niet op grond van paragraaf 1, tweede lid, a), c), e), f) en g) worden beperkt.
  § 3. Binnen dit kader en voor de toepassing van paragraaf 1, tweede lid, e), moeten de vereisten van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd.

  HOOFDSTUK 5. - De vergoedingen van de diensten

  Art. 10. § 1. Het publiek kan kosteloos gebruik maken van de in artikel 6, § 2, a), vermelde diensten.
  § 2. De overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen en die een in artikel 11, § 1, b), van de INSPIRE-Richtlijn bedoelde dienst leveren, mogen vergoedingen in rekening brengen die ervoor zorgen dat de verzamelingen geografische gegevens en de overeenkomstige diensten met betrekking tot gegevens in stand worden gehouden.
  § 3. De gegevens die beschikbaar worden gesteld via de in artikel 6, § 2, b), vermelde raadpleegdiensten mogen worden geleverd in een vorm die hun hergebruik voor commerciėle doeleinden verhindert.
  § 4. Indien de overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen de in artikel 11, § 1, b), c) of e), van de INSPIRE-Richtlijn vermelde diensten tegen betaling ter beschikking stellen, moeten e-commercediensten beschikbaar zijn. Aan deze diensten kunnen exoneratieclausules, klikvergunningen of indien noodzakelijk vergunningen worden gekoppeld.

  HOOFDSTUK 6. - Diverse bepalingen en slotbepalingen

  Art. 11. Artikel 3bis van de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut, ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 3bis. De opdracht van het Instituut bestaat er eveneens in een geografische informatie-infrastructuur op te richten en uit te baten waarin netwerken van identificeerbare verzamelingen geografische gegevens en computertoepassingen op deze geografische gegevens operationeel kunnen worden gemaakt en tot dewelke toegang kan worden verschaft onder meer door middel van een internetsite of een equivalent daarvan. ".

  Art. 12. In punt 5 van artikel 5, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, worden de woorden " en elk van de twee ministers van Onderwijs " vervangen door de woorden " en de minister bevoegd voor de informatisering van de Staat ".

  Art. 13. De Koning neemt, in voorkomend geval, de nodige maatregelen om de omzetting te verzekeren van de eventuele wijzigingen van de bijlagen I, II en III van de INSPIRE-Richtlijn . Hij kan daartoe de bijlagen I, II en III van deze wet wijzigen.

  Art. 14. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 7, § 2, dat in werking treedt op de datum die de Koning bepaalt.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 15 december 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van Landsverdediging,
  P. DE CREM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1.
  Thematische categorieėn geografische gegevens bedoeld in artikel 4, § 1, artikel 5, tweede lid, en artikel 12 van de wet van 15 december 2011 tot omzetting van de Richtlijn 2007/02/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
  1. Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten
  Systemen om aan geografische informatie een unieke reeks coördinaten (x, y, z) en/of breedte, lengte en hoogte toe te kennen, gebaseerd op een horizontaal en verticaal geodetische datum.
  2. Geografisch rastersysteem
  Geharmoniseerde multiresolutieraster met een gemeenschappelijk beginpunt en gestandaardiseerde plaats en grootte van de gridcellen.
  3. Geografische namen
  Namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden, voorsteden, gemeenten, nederzettingen, of andere geografische of topografische kenmerken van openbaar of historisch belang.
  4. Administratieve eenheden
  Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.
  5. Adressen
  Locatie van onroerende zaken, gebaseerd op adresaanduidingen, gewoonlijk aan de hand van de straatnaam, het huisnummer en de postcode.
  6. Kadastrale percelen
  Gebieden die worden bepaald door kadastrale registers of een equivalent daarvan.
  7. Vervoersnetwerken
  Netwerken voor vervoer over de weg, per spoor, in de lucht en over het water en de aanverwante infrastructuur met inbegrip van koppelingen tussen verschillende netwerken en het trans-Europees vervoersnetwerk, zoals gedefinieerd in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet en de latere herzieningen van deze beschikking.
  8. Hydrografie
  Hydrografische elementen, waaronder mariene gebieden en alle andere waterlichamen en daarmee verband houdende elementen, met inbegrip van stroomgebieden en deelstroomgebieden, in voorkomend geval volgens de omschrijvingen vermeld in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en in de vorm van netwerken.
  9. Beschermde gebieden
  Gebieden die worden aangeduid of beheerd in het kader van internationale wetgeving, wetgeving van de Europese Unie of wetgeving van de lidstaten om specifieke doelstellingen op het vlak van milieubescherming te verwezenlijken.

  Art. N2. Bijlage 2.
  Thematische categorieėn geografische gegevens bedoeld in artikel 4, § 1, artikel 5, tweede lid, en artikel 12 van de wet van 15 december 2011 tot omzetting van de Richtlijn 2007/02/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
  1. Hoogte
  Digitale hoogtemodellen voor land-, ijs- en oceaanoppervlakken, inclusief landhoogte, bathymetrie en kustlijn.
  2. Bodemgebruik
  Fysieke en biologische bedekking van het aardoppervlak, met inbegrip van kunstmatige oppervlakken, landbouwgebieden, bossen, halfnatuurlijke gebieden, moeraslanden en wateroppervlakken.
  3. Orthobeeldvorming
  Geogerefereerde beeldgegevens van het aardoppervlak, afkomstig van sensoren op satellieten of vliegtuigen.
  4. Geologie
  Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling en structuur, inclusief vast gesteente, waterhoudende grondlagen en geomorfologie.

  Art. N3. Bijlage 3.
  Thematische categorieėn geografische gegevens bedoeld in artikel 4, § 1, artikel 5, tweede lid, en artikel 12 van de wet van 15 december 2011 tot omzetting van de Richtlijn 2007/02/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
  1. Statistische eenheden
  Eenheden voor verspreiding en gebruik van statistische informatie.
  2. Gebouwen
  Geografische locatie van gebouwen.
  3. Bodem
  Bodem en ondergrond, gekenmerkt volgens diepte, textuur, structuur en inhoud van deeltjes en organisch materiaal, steenachtigheid, erosie en, waar passend, gemiddelde hellingsgraad en verwachte wateropslagcapaciteit.
  4. Landgebruik
  Het grondgebied, gekenmerkt volgens zijn huidige en geplande toekomstige functionele dimensie of sociaaleconomische bestemming (bv. wonen, industrieel, commercieel, landbouw, bosbouw, recreatie).
  5. Menselijke gezondheid en veiligheid
  De geografische spreiding van ziekten (allergieėn, kankers, ademhalingsziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid (biomarkers, vruchtbaarheidsdaling, epidemieėn) of het welzijn van de mens (vermoeidheid, stress, enz.) die direct (luchtvervuiling, chemicaliėn, aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of indirect (voedsel, genetisch gemodificeerde organismen, enz.) samenhangen met de kwaliteit van het milieu.
  6. Nutsdiensten en overheidsdiensten
  Nutsvoorzieningen zoals riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening, bestuurlijke en maatschappelijke instanties van de overheid, zoals bestuurlijke overheden, civiele bescherming, scholen en ziekenhuizen.
  7. Milieubewakingsvoorzieningen
  Locatie en werking van milieubewakingsvoorzieningen, met inbegrip van waarneming en meting van emissies, de staat van de milieucompartimenten en van andere ecosysteemparameters (biodiversiteit, ecologische omstandigheden van vegétatie, enz.) door of namens de overheidsinstanties.
  8. Faciliteiten voor productie en industrie
  Industriėle productievestigingen, met inbegrip van installaties die onder Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geļntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen en waterontrekkingsfaciliteiten, mijnbouw, opslagplaatsen.
  9. Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur
  Landbouwuitrusting en productiefaciliteiten (met inbegrip van irrigatiesystemen, broeikassen en stallen).
  10. Spreiding van de bevolking - demografie
  Geografische spreiding van de bevolking, met inbegrip van bevolkingskenmerken en activiteitsniveaus, verzameld per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid.
  11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  Gebieden die worden beheerd, gereguleerd of gebruikt voor rapportage op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, met inbegrip van stortplaatsen, gebieden rond drinkwaterbronnen waar beperkingen gelden, nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde vaarwegen op zee of op grote binnenwateren, gebieden voor het storten van afval, gebieden waar geluidsbeperkingen gelden, gebieden met toestemming voor exploratie en mijnbouw, stoomgebieden, relevante rapportage-eenheden en gebieden voor kustbeheer.
  12. Gebieden met natuurrisico's
  Kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt door natuurrisico's (alle atmosferische, hydrologische, seismische, vulkanische verschijnselen en ongecontroleerde branden die door hun locatie, hevigheid en frequentie, mogelijk ernstige maatschappelijke gevolgen kunnen hebben), zoals overstromingen, aardverschuivingen en -verzakkingen, lawines, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
  13. Atmosferische omstandigheden
  Fysische omstandigheden in de atmosfeer, met inbegrip van geografische gegevens die gebaseerd zijn op metingen, modellen of een combinatie daarvan, en met inbegrip van meetlocaties.
  14. Meteorologische geografische kenmerken
  Weersomstandigheden en de meting daarvan; neerslag, temperatuur, verdamping, windsnelheid en windrichting.
  15. Oceanografische geografische kenmerken
  Fysische kenmerken van oceanen (stroming, zoutgehalte, golfhoogte, enz.).
  16. Zeegebieden
  Fysische kenmerken van zeeėn en zoutwateroppervlakken, ingedeeld in regio's en subregio's met gemeenschappelijke kenmerken.
  17. Biogeografische gebieden
  Gebieden met betrekkelijk homogene ecologische omstandigheden die gemeenschappelijke kenmerken vertonen.
  18. Habitats en biotopen
  Geografische gebieden die worden gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processen, structuur en (leven ondersteunende) functies die fysiek de daar levende organismen ondersteunen, met inbegrip van volledig natuurlijke of semi-natuurlijke land- en wateroppervlakken, onderscheiden naar geografische, abiotische en biotische kenmerken.
  19. Spreiding van soorten
  Geografische spreiding van dier- en plantensoorten per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid.
  20. Energiebronnen
  Energiebronnen met inbegrip van koolwaterstof, waterkracht, bio-energie, zon, wind enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.
  21. Minerale bronnen
  Minerale bronnen met inbegrip van metaalertsen, industriėle mineralen enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2011-2012. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden : Wetsontwerp nr. 1719/1. Verslag nr. 1719/2. Tekst aangenomen door de Commissie op 19 oktober 2011. Parlementaire handelingen : Tekst aangenomen in plenaire vergadering op 10 november 2011. Senaat. Parlementaire bescheiden : Wetsontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1322/1. Niet geėvoceerd.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie