J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/10/20/2011031534/justel

Titel
20 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu; in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening; in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen; in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-10-2011 en tekstbijwerking tot 29-04-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-10-2011 nummer :   2011031534 bladzijde : 65681       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2011-10-20/06
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.§ 1. De rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken is bevoegd voor :
  1° het uitvaardigen van de dwangbevelen voorzien in artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu;
  2° het uitvaardigen van de dwangbevelen voorzien in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;
  3° het uitvaardigen van de dwangbevelen voorzien in artikel 33, § 5, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
  4° het uitvaardigen van de dwangbevelen voorzien in [1 artikel 88, § 1, van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg]1.
  § 2. In geval van afwezigheid van de rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken, worden de bevoegdheden bedoeld in het vorige lid uitgeoefend door de plaatsvervangend rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken.
  ----------
  (1)<BESL 2019-04-04/34, art. 47,§2,1°, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2019>

  Art. 2.§ 1. De Directeur van de Directie Inning van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor :
  1° het viseren en uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen zoals omschreven in artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
  2° het viseren en uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen zoals omschreven in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
  3° het viseren en uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen zoals omschreven in artikel 33, § 5, van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
  4° het viseren en uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen zoals omschreven in [1 artikel 88, § 2, van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg]1
  § 2. In geval de betrekking van Directeur van de Directie Inning van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet wordt bekleed, worden de bevoegdheden bedoeld in het vorige lid uitgeoefend door de Directeur-generaal van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  In geval van afwezigheid van de Directeur van de Directie Inning van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de bevoegdheden van deze ambtenaar uitgeoefend door de Directeur-generaal van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  § 3. Ingeval de betrekking van Directeur-generaal van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet wordt bekleed, worden de bevoegdheden bedoeld in het vorige lid uitgeoefend door de Secretaris-generaal of de Adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de verdeling van de verantwoordelijkheden voorzien in artikel 12, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie.
  In geval van afwezigheid van de Directeur-generaal van de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de bevoegdheden van deze ambtenaar uitgeoefend door de Secretaris-generaal of de Adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de verdeling van de verantwoordelijkheden voorzien in artikel 12, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie.
  ----------
  (1)<BESL 2019-04-04/34, art. 47,§2,2°, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2019>

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op het moment van de inwerkingtreding van de artikelen van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 20 oktober 2011.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister van Financiėn, Begroting en Externe betrekkingen,
J.-L. VANRAES

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 83quinquies ;
   Gelet op de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, inzonderheid op artikel 40 van deze ordonnantie;
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 313septies van dit Wetboek;
   Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, inzonderheid op artikel 33 van deze ordonnantie;
   Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, inzonderheid op artikel 88 van deze ordonnantie;
   Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 6 maart 2008 instemde met de stapsgewijze uitbouw van een gewestelijke fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Overwegende dat op 16 juli 2010 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Minister van Financiėn en de Staatssecretaris voor Openbaar Ambt belastte met de administratieve afsplitsing van de bestaande fiscale diensten van het Bestuur Financiėn en Begroting tot oprichting van een nieuw fiscaal bestuur binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Overwegende de wijzigingen aan voornoemde ordonnanties, door de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om deze oprichting mogelijk te maken;
   Overwegende dat de door de ordonnantie van 20 juli 2011 gewijzigde artikelen moeten uitgevoerd worden;
   Op voorstel van de Minister van Financiėn behoren, van de Minister van Ruimtelijke Ordening, van de Minister van Leefmilieu en Energie en van de Minister van Openbare Werken en de Mobiliteit;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 04-04-2019 GEPUBL. OP 29-04-2019
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie