J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/09/21/2011031471/justel

Titel
21 SEPTEMBER 2011. - Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 29-09-2011 nummer :   2011031471 bladzijde : 61286       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-09-21/01
Inwerkingtreding : 01-10-2011

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2009031590       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Subsidieerbare werken
Art. 3-14
HOOFDSTUK III. - Berekening van de premie
Art. 15
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 16-17

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities

  Artikel 1. Voor de toepassing van het besluit dient men zich te beroepen op de definities van artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu, hierna genoemd het regeringsbesluit.

  Art. 2. Specifieke oppervlakte
  Tenzij anders is bepaald, is de specifieke oppervlakte op basis waarvan het maximumbedrag van de werken wordt berekend, de bruto oppervlakte waarop de werken rechtstreeks betrekking hebben.

  HOOFDSTUK II. - Subsidieerbare werken

  Art. 3. Werken betreffende de stabiliteit van het gebouw
  § 1. Funderingen, balken, kolommen, metselwerken
  1° Het gaat om :
  a) werken tot verbetering van de stabiliteit en de stevigheid van de gevels, de vervanging van of de versteviging van de funderingen, metalen structurele elementen, houten structurele elementen, structurele elementen in gewapend beton, draagmuren, steunmuren, gewelven, muurbogen, en gevel-elementen zoals de balkons en de loggia's, daarbij inbegrepen de herverdeling van lasten door het verplaatsen van dragende elementen; bij de metselwerken is het voegwerk inbegrepen;
  b) de opening en de dichting van openingen in de draagmuren, met inbegrip van het plaatsen van lintelen, het verwijderen van puin en de afwerking.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 130 per m2 specifieke oppervlakte voor de werken vermeld onder a) en tot euro 100 per m2 uitgevoerde oppervlakte voor de werken vermeld onder b).
  § 2. Roostering en vloerplaat
  1° Het gaat om de werken betreffende de vloerstructuur in hout, gewapend beton, en holle elementen, met inbegrip van de dragende chape.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 55 per m2 specifieke oppervlakte.

  Art. 4. Dak
  § 1. Dakbedekking
  1° Het gaat om :
  - de werken tot plaatsing of vervanging van elementen die voorzien in de waterdichting van een plat dak of de waterdichting van een hellend dak, opstaande dakdelen en de plaatsing van het onderdak inbegrepen,
  - de herplaatsing van bestaande of recuperatiedakpannen
  - de afbraak van de buitenschoorstenen en de afwerking ten gevolge van de afbraak van de schoorstenen.
  a) Dakbedekking van houten dakspanen, keramische dakpannen, natuurlijke leistenen voor hellende daken, EPDM voor platte daken of groene daken.
  b) Dakbedekking van een ander materiaal.
  2° Het bedrag van de werken is beperkt tot :
  a) euro 100 per uitgevoerde m2
  b) euro 80 per uitgevoerde m2
  § 2. Dakstructuur
  1° Het gaat om werken met betrekking tot de plaatsing of de vervanging van constructies die bedoeld zijn om de dakbedekking te dragen waarin begrepen een structuurversterking bestemd om een groen dak of een zonneboiler te dragen.
  2° Het bedrag van de werken is beperkt tot euro 65 per uitgevoerde m2.
  § 3. Bijhorigheden
  1° Het gaat om het geheel van de bijhorigheden van het hellend of vlak dak, meer bepaald de goten, regenpijpen, de structuur en de waterdichting van dakvensters (dakkappel) waarvan het plat dak minder dan 3 m2 meet, torentjes, dakvensters goten, dakkapellen, de afbraak en reconstructie van de buitenschoorstenen, met uitzondering van de cementering ervan.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot 35 % van het bedrag van de werken berekend op basis van § 1 en § 2 van dit artikel.

  Art. 5. Behandeling tegen vocht, huiszwam en verluchting
  § 1. Behandeling tegen vocht
  1° Het gaat om het herstellen en het droogmaken van de muren door technieken zoals het inspuiten van vochtwerende producten, het insluiten van een waterdichtend vlies in het metselwerk, het vrijmaken van aangeaarde muren (cementering, aanbrengen van een waterdichte en verluchte buitenbekleding, drainering), plaatsing van bekuipingen.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 100 per m2 specifieke oppervlakte.
  § 2. Behandeling van de huiszwam :
  1° Het gaat om het schoonschrapen van besmet plamuur- en pleisterwerk en de vernietiging ervan; de behandeling van het hout, het wegnemen van het besmette houtwerk, het inspuiten en het besproeien van het metselwerk met schimmelwerend zout, de boring in de muren en de plaatsing van schimmelwerende patronen.
  Er wordt slechts rekening gehouden met werken uitgevoerd op basis van een verslag van een erkend laboratorium.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 100 per m2 geteisterde oppervlakte.
  § 3. Verluchting
  1° Het gaat om alle middelen die voorzien in een verluchting volgens de voorwaarden van de Energieprestatie van Gebouwen bepaald in de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, om de bedorven lucht af te voeren, de aanvoer van verse lucht en de sanering van ruimten te bevorderen.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot :
  - euro 75 per kamer geventileerd door een individueel mechanisch ventilatiesysteem;
  - euro 150 per kamer geventileerd door een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem enkele flux;
  - euro 250 per kamer geventileerd door een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem dubbele flux met warmterecuperatie.
  Het wordt niet gecumuleerd met het bedrag van de werken vermeld in artikel 11, 1°.

  Art. 6. Gas en elektriciteit
  § 1. Elektrische installatie
  1° Het gaat om de bestanddelen, geheel of gedeeltelijk, van de elektrische installatie in een woning, met inbegrip van het algemeen schakelbord, het of de verdeelschakelborden, de potentiaal verbinding van de metalen massa's en de aardaansluiting, met uitsluiting van de meter, de parlofoon, het verlichtingssysteem en de beveiligingssystemen tegen diefstal en brand.
  Er wordt een controleverslag van de volledige installatie, opgesteld door een erkend en onafhankelijk controleorgaan, aan de Directie Huisvesting bezorgd.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 30 per m2 specifieke oppervlakte.
  § 2. Gasinstallatie
  1° Het gaat om de werken betreffende de plaatsing of de vervanging van de gasleidingen met uitsluiting van de teller.
  Er wordt een controleverslag van de volledige installatie, opgesteld door een erkend en onafhankelijk controleorgaan, aan de huisvestingsdienst bezorgd.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 500 per woning.

  Art. 7. Thermische en geluidsisolatie
  § 1. Het gaat om de thermische isolatie van het dak, van de plankenvloeren en de muren die een verwarmd vertrek scheiden van een onverwarmd vertrek of van buiten, en de geluidsisolatie van de muren of vloeren tussen twee woningen.
  De thermische weerstandscoëfficiënt R van het isolatiemateriaal gebruikt voor de hele geïsoleerde oppervlakte moet hoger zijn of gelijk zijn aan 4 m2K/W voor het dak en hoger of gelijk aan 2 m2K/W voor de vloeren en de muren.
  § 2. Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 20 per uitgevoerde m2 oppervlakte; dit bedrag wordt tot euro 25 gebracht als het gaat om natuurlijke isolatiestoffen op basis van plantenvezels of dierlijke vezels.

  Art. 8. Bouwschil
  § 1. Gevelbedekking
  1° Het gaat om :
  de plaatsing of de vervanging van een gevelbedekking op het buitenoppervlak van de muren, zodat deze beschermd zijn tegen slechte weersomstandigheden en worden verlucht,
  a) van leisteen of andere natuurlijke steen
  b) van hout met een FSC- of PEFC-label
  c) van hout zonder label afkomstig uit de Europese Unie,
  d) van een ander hout of van een ander materiaal met uitzondering van PVC en andere vliezen op basis van asfalt of polymeren.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot :
  a) euro 60 per uitgevoerde m2
  b) euro 60 per uitgevoerde m2
  c) euro 50 per uitgevoerde m2
  d) euro 40 per uitgevoerde m2
  § 2. Coating
  1° Het gaat om :
  - werken van volledige of gedeeltelijke cementering van het buitenoppervlak van de naakte of afgekapte muren, met inbegrip van het afkappen van de gebrekkige bezetting,
  - werken voor het uithalen van de voegen tussen de bakstenen en het weer opvoegen, dat afzonderlijk kan geschieden,
  - werken van cementering uitgevoerd op de thermische isolatie.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 50 per uitgevoerde m2.
  § 3. Raamwerk en deuren
  1° Het gaat om :
  a) de herstelling en de aanpassing van bestaande ramen en de plaatsing van dubbele of drievoudige beglazing in die ramen,
  b) de plaatsing van nieuwe houten ramen met een FSC- of PEFC-label met dubbele of drievoudige beglazing,
  c) de plaatsing van nieuwe houten ramen zonder label, maar afkomstig uit de Europese Unie, met dubbele of drievoudige beglazing,
  d) de plaatsing van nieuwe houten ramen zonder label met dubbele of drievoudige beglazing,
  e) de herstelling van buitendeuren aan de voorgevel.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot :
  a) euro 300 per uitgevoerde m2
  b) euro 300 per uitgevoerde m2
  c) euro 200 per uitgevoerde m2
  d) euro 150 per uitgevoerde m2
  e) euro 200
  3° In het geval van een geluiddichte beglazing en in het geval van de vervanging of de aanpassing van buitenramen en -deuren om er de geluidsisolerende eigenschappen van te verbeteren, waarin begrepen de verluchtingssystemen, worden de bedragen onder punt 2° met euro 50 per m2 verhoogd.

  Art. 9. Verwarming en sanitair
  § 1. Plaatsing van verwarming
  1° Het gaat om de plaatsing of de vervanging van een installatie voor centrale verwarming op gas of biomassa, daarbij inbegrepen de afvoer van de verbrandingsgassen. De verwarmingsketel dient minimum een condensatieketel te zijn (HR TOP-label). Indien de werken betrekking hebben op de installatie, dan zal deze uitgerust moeten zijn met een reguleringssysteem bestaande uit een thermostaat en thermostaatkleppen. Het watercirculatienetwerk dat door niet verwarmde vertrekken loopt, dient geïsoleerd te zijn.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 1.500 voor de verwarmingsketel, en verhoogd met euro 20 per m2 specifieke oppervlakte indien de werken betrekking hebben op de eigenlijke verwarmingsinstallatie.
  § 2. Sanitaire installaties
  1° Het gaat om de werken voor de plaatsing of de vervanging van sanitaire uitrustingen, met inbegrip van hun bijhorigheden en van de toevoer- en afvoerleidingen.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 700 per toestel en tot 5 toestellen per woning.
  § 3. Sanitairwaterverwarmers
  1° Het gaat om de werken voor de plaatsing of de vervanging van sanitairwaterverwarmers op gas. Deze waterverwarmers moeten voorzien zijn van een afvoerkanaal naar buiten zowel voor de invoer van frisse lucht als voor de verbrandingsgassen en van een anti-terugslagsysteem. Deze waterverwarmers moeten uitgerust zijn met een elektronische ontsteking. De waterverwarmers met een capaciteit van of kleiner dan 10 liter mogen elektrisch zijn.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 600 per woning.
  § 4. Rioleringen
  1° Het gaat om de plaatsing en/of de vervanging, binnen het grondvlak van het gebouw met inbegrip van het uitgraven, afdichten en herstel in de oorspronkelijke staat van de vloer na de werken, van de afvoerleidingen, de onderzoekskamers met inbegrip van de deksels en de rioolkolken. Kunnen enkel subsidies genieten de leidingen waarvan de diameter groter is dan 90 millimeter ingegraven in en binnen het grondvlak van het gebouw.
  Het gaat ook om de plaatsing van een scheidingsduiker om, in geval van overstroming, de instroom van water uit het rioleringnet te beperken.
  Vetvangers worden niet gesubsidieerd.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot :
  a) euro 80 per strekkende meter riool
  b) euro 240 per onderzoekskamer
  c) euro 80 per rioolkolk
  d) euro 500 per scheidingsduiker

  Art. 10. Binnenhuisinrichting
  § 1. Trappen
  1° Het gaat om de plaatsing en de vervanging van treden of van de gehele binnentrappen, in hout, beton of metaal, met uitsluiting van opklapbare trappen, met inbegrip van de bekleding, de overlopen, trapleuningen, spijlen in hout of metaal alsook de massieve leuningen.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 80 per trede.
  § 2. Toegang voor personen met een handicap
  1° Het gaat om de aanpassingswerken aan een woning en de plaatsing van specifieke voorzieningen, in rechtstreeks verband met de aard van de handicap van de aanvrager of van de leden van zijn gezin, betreffende de toegang, de bewegingsmogelijkheden binnen een woning, de breedte van de deuren, het sanitair, op basis van de technische voorschriften voor de toegang voor gehandicapten of personen met verminderde mobiliteit.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 7.500 per woning.

  Art. 11. Geluidsisolatie
  Rolluikkasten, brievenbussen en verluchting
  1° Het gaat om de herstelling, de versteviging of de vervanging van bestaande rolluikkasten, de afsluiting en/of de vervanging van de brievenbussen en/of de openingen in de gevel, door de plaatsing van een volledig systeem om de beoogde doelstellingen te halen, de rolluikkasten en/of het metselwerk van de gevel om de natuurlijke ventilatie van de vertrekken waar geluidsisolatiewerken zijn uitgevoerd te waarborgen.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 2.300 per woning.

  Art. 12. Regenwatertanks
  1° Het gaat om de werken tot herstelling, vervanging of plaatsing van een regenwatertank met een minimuminhoud van 1 000 liter per woning, evenals de plaatsing van een pomp en de aansluiting op, ten minste, een toilet met waterspoeling. Bij het plaatsen van een nieuwe tank, zijn de nodige grond- en metselwerken inbegrepen.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot euro 1.500 per woning. Dit bedrag wordt met euro 200 verhoogd indien een buffercapaciteit, dat is een tankvolume waarin het water niet bewaard wordt na een regenval, aan de regenwatertank wordt toegevoegd. Deze buffercapaciteit moet een minimaal volume van 1 000 liter per woning hebben. Het kan gaan om twee afzonderlijke tanks of om een tank met twee afvoeren van verschillende dimensies.

  Art. 13. Verbetering van de binnenruimten van de huizenblokken
  1° Het gaat om :
  a) werken die betrekking hebben op de toename van de biomassa binnen de huizenblokken door de afbraak van bijgebouwen of van ruimtes die niet als woningen zijn geïnventariseerd;
  b) werken die de doordringbaarheid van de bodem beogen door de aanleg van kielborden, waterkommen, infiltratieputten en het slopen van dekplaten.
  2° Het bedrag van de aanvaarde werken is beperkt tot :
  a) euro 1.000 per woning
  b) euro 1.000 per woning

  Art. 14. Technische follow-up
  1° Het gaat om de opdracht van een architect geregistreerd bij de Orde, in uitvoering van een schriftelijke overeenkomst gesloten met de aanvrager en die de uitgevoerde werken opsomt.
  2° Het bedrag is beperkt tot 12 % van het bedrag van de aanvaarde werken op basis van artikelen 3 t/m 13.

  HOOFDSTUK III. - Berekening van de premie

  Art. 15. De premie wordt berekend door het totaal van het bedrag van de aanvaarde werken op basis van artikelen 3 t/m 14 te vermenigvuldigen met het subsidiepercentage zoals bepaald bij artikel 10 van het regeringsbesluit.

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

  Art. 16. 1° Het ministerieel besluit van 10 december 2009 houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu wordt opgeheven.
  2° Bij wijze van overgangsmaatregel blijft het besluit bedoeld in 1° van dit artikel van toepassing op de aanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011.
  
  Brussel, 21 september 2011.
  Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister belast met Renovatiepremies,
   Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, vervolledigd door de ordonnantie van 1 april 2004, inzonderheid de artikelen 91, § 1, en 127,
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu, inzonderheid artikel 7, alinea 1,
   Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2009 betreffende de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu,
   Gelet op de artikelen 3, § 1 en 84, § 1, van de wetten op de Raad van State en gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973,
   Gelet op het advies van Inspecteur van Financiën van 29 augustus 2011,
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 september 2011,
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juni 2011,
   Gelet op het advies 50.119/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie