J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/08/28/2011011331/justel

Titel
28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-09-2011 en tekstbijwerking tot 20-11-2020)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 16-09-2011 nummer :   2011011331 bladzijde : 59985       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2011-08-28/07
Inwerkingtreding : 26-09-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999011094        2002011149        1991011178       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied en definities
Art. 3-4
HOOFDSTUK 3. - Reclame en informatie
Afdeling 1. - Reclame
Art. 5-7
Afdeling 2. - Precontractuele informatie
Art. 8
HOOFDSTUK 4. - Overeenkomst
Art. 9-10
HOOFDSTUK 5. - Keuze van de taal
Afdeling 1. - Precontractuele informatie
Art. 11
Afdeling 2. - Overeenkomst
Art. 12
HOOFDSTUK 6. - Herroepingsrecht
Art. 13-16
HOOFDSTUK 7. - Betalingen
Art. 17-18
HOOFDSTUK 8. - Sancties
Afdeling 1. - Burgerlijke sancties
Art. 19
Afdeling 2. - Vordering tot staking
Art. 20-21
Afdeling 3. - Waarschuwingsprocedure
Art. 22
Afdeling 4. [1 - Vervolging en bestraffing]1
Onderafdeling 1. [1 - Vervolging]1
Art. 22/1, 22/2, 22/3
Onderafdeling 2. [1 - Bestraffing]1
Art. 23-25, 25/1, 26
HOOFDSTUK 9. - Opsporing en vaststelling van de inbreuken
Art. 27-29
HOOFDSTUK 10. - Wijzigings-, opheffings-, en slotbepalingen
Art. 30-33
BIJLAGEN.
Art. N1-N5

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze wet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling.

  HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied en definities

  Art. 3. Deze wet is van toepassing op de overeenkomsten afgesloten tussen de consument en de handelaar.

  Art. 4.§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd : een overeenkomst of een groep van overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken;
  2° overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur : een overeenkomst of een groep van overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht verkrijgt op kortingen of op andere voordelen inzake accommodatie, al dan niet tezamen met vervoer of andere diensten;
  3° doorverkoopovereenkomst : een overeenkomst uit hoofde waarvan een handelaar een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik van goederen in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur te verkopen of te kopen;
  4° uitwisselingsovereenkomst : een overeenkomst uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding toetreedt tot een uitwisselingsysteem waarbij hem in ruil voor het feit dat hij tijdelijk aan anderen toegang verleent tot de rechten die hij uit hoofde van zijn overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd geniet, toegang tot overnachtingsaccomodatie of andere diensten wordt geboden;
  5° handelaar : een natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs-, of ambachtsactiviteit of op de uitoefening van zijn vrij beroep alsook degene die in naam van of ten behoeve van hem optreedt;
  6° consument : een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs- of ambachtsactiviteit of van zijn vrij beroep;
  7° aanvullende overeenkomst : een overeenkomst op grond waarvan de consument diensten geniet die betrekking hebben op een overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd of een overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, waarbij deze diensten worden verleend door de handelaar of door een derde partij op grond van een overeenkomst tussen deze derde partij en de handelaar;
  8° [1 duurzame gegevensdrager: elk instrument zoals gedefinieerd in artikel I.1,15° van het Wetboek van economisch recht;]1
  9° de minister : de Minister belast met de Consumentenbescherming.
  § 2. De bepalingen tot verlenging of stilzwijgende verlenging worden in aanmerking genomen voor de berekening van de minimumduur van de in § 1, 1° en 2°, bedoelde overeenkomsten.
  ----------
  (1)<W 2018-09-20/14, art. 27, 003; Inwerkingtreding : 20-10-2018>

  HOOFDSTUK 3. - Reclame en informatie

  Afdeling 1. - Reclame

  Art. 5. De reclame vermeldt duidelijk de mogelijkheid om de in artikel 8, § 1, bedoelde inlichtingen te verkrijgen en verduidelijkt waar ze kunnen worden verkregen.

  Art. 6. § 1. De uitnodiging tot een promotie- of verkoopevenement waarbij aan een consument een overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd, een overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, een uitwisselingsovereenkomst of een doorverkoopovereenkomst wordt aangeboden door een handelaar geeft duidelijk de bedoeling en de commerciële aard van dat evenement te kennen.
  § 2. De in artikel 8, § 1, bedoelde inlichtingen worden ter beschikking gesteld van de consument gedurende gans het evenement.

  Art. 7. Producten betreffende gebruik van goederen in deeltijd en vakantieproducten van lange duur mogen niet als investering op de markt worden gebracht of verkocht.

  Afdeling 2. - Precontractuele informatie

  Art. 8.§ 1. Te gelegener tijd, voordat de consument door een aanbod of een overeenkomst wordt gebonden, verstrekt de handelaar hem kosteloos, op een duidelijke en begrijpelijke wijze, de nauwkeurige en toereikende inlichtingen aan de hand van de standaardformulieren opgenomen in :
  - bijlage 1 voor overeenkomsten betreffende gebruik van goederen in deeltijd,
  - bijlage 2 voor overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur,
  - bijlage 3 voor doorverkoopovereenkomsten,
  - bijlage 4 voor uitwisselingsovereenkomsten.
  § 2. Deze inlichtingen maken integraal deel uit van het aanbod en van de overeenkomst bedoeld in hoofdstuk 4. Ze mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, tenzij mits een uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen of in geval van overmacht. Voor het sluiten van de overeenkomst worden deze wijzigingen aan de consument meegedeeld.
  § 3. De inlichtingen en hun wijzigingen worden kosteloos, [1 ...]1 op een duidelijke en begrijpelijke wijze door de handelaar meegedeeld, op een papieren of op een andere duurzame drager die voor de consument gemakkelijk toegankelijk is.
  ----------
  (1)<W 2018-09-20/14, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 20-10-2018>

  HOOFDSTUK 4. - Overeenkomst

  Art. 9. § 1. De overeenkomst vermeldt :
  1° de informatie vermeld in artikel 8, § 1;
  2° desgevallend de wijzigingen die zijn tussengekomen in overeenstemming met artikel 8, § 2;
  3° de identiteit en de verblijfplaats van de partijen;
  4° de datum en de plaats van sluiting van de overeenkomst en de handtekening van de partijen.
  § 2. De overeenkomst bevat eveneens de bepalingen inzake :
  1° het bestaan, de duur en de uitoefeningsmodaliteiten van het herroepingsrecht bedoeld in de artikelen 13 en 14;
  2° het verbod van elke betaling tijdens de herroepingstermijn.
  De handelaar vestigt uitdrukkelijk de aandacht van de consument op deze bepalingen voor het sluiten van de overeenkomst.
  Deze bepalingen worden afzonderlijk ondertekend door de consument.
  § 3. De overeenkomst omvat afzonderlijk het herroepingsformulier, opgesteld overeenkomstig het standaardmodel in bijlage 5.

  Art. 10.Op het moment van de sluiting van de overeenkomst bezorgt de handelaar de consument één of meer [1 ...]1 kopieën van het geheel van de overeenkomst op een papieren of een andere duurzame gegevensdrager.
  ----------
  (1)<W 2018-09-20/14, art. 29, 003; Inwerkingtreding : 20-10-2018>

  HOOFDSTUK 5. - Keuze van de taal

  Afdeling 1. - Precontractuele informatie

  Art. 11. De inlichtingen bedoeld in artikel 8 worden naar keuze van de consument opgesteld in de taal of één van de talen van de lidstaat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is, mits het gaat om één van de officiële talen van de Europese Unie.

  Afdeling 2. - Overeenkomst

  Art. 12. De geschreven overeenkomst wordt naar keuze van de consument opgesteld in de taal of één van de talen van de lidstaat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is, mits het gaat om één van de officiële talen van de Europese Unie.
  Als de consument in België verblijft of de handelaar zijn activiteit op Belgisch grondgebied uitoefent, wordt de overeenkomst bovendien opgesteld in één van de drie landstalen.
  In het geval van een overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd met betrekking tot een welbepaald onroerend goed dat zich op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie bevindt, maakt de handelaar aan de consument die in België verblijft een voor eensluidend verklaarde vertaling van de overeenkomst over in de taal of in één van de talen van deze lidstaat, mits het gaat om één van de officiële talen van de Europese Unie.

  HOOFDSTUK 6. - Herroepingsrecht

  Art. 13. § 1. Voor elke overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd, overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, uitwisselingsovereenkomst of doorverkoopovereenkomst beschikt de consument over een termijn van veertien kalenderdagen om de overeenkomst te herroepen. Dit recht wordt kosteloos, zonder schadevergoeding en zonder opgave van redenen uitgeoefend.
  Voor de uitoefening van dit recht loopt de termijn :
  - vanaf de dag waarop de overeenkomst dan wel een bindende voorovereenkomst wordt gesloten, of
  - vanaf de dag waarop de consument de overeenkomst of de bindende voorovereenkomst ontvangt, indien deze dag later is dan de dag waarop de genoemde overeenkomst wordt gesloten.
  § 2. Indien de handelaar gelijktijdig en samen met een overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd een uitwisselingsovereenkomst aanbiedt, geldt voor beide overeenkomsten slechts een enkele herroepingstermijn. Deze termijn is de termijn die toepasselijk is op de overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd.
  § 3. In geval de handelaar bij het afsluiten van de overeenkomst of van elke bindende voorovereenkomst geen afzonderlijk standaardformulier voor herroeping, bedoeld in artikel 9, § 3, behoorlijk ingevuld en schriftelijk op een papieren of andere duurzame gegevensdrager en in de taal voorzien in artikel 12, eerste lid, aan de consument heeft verstrekt, bedraagt de herroepingstermijn één jaar en veertien kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de in § 1 bedoelde dag.
  Indien de handelaar binnen één jaar vanaf de dag bedoeld in § 1 het standaardformulier voor herroeping voorzien in artikel 9, § 3, behoorlijk ingevuld, schriftelijk, op een papieren of andere duurzame gegevensdrager en in de taal voorzien in artikel 12, eerste lid, verstrekt, begint een herroepingstermijn van veertien kalenderdagen te lopen vanaf de dag waarop de consument dit formulier ontvangt.
  § 4. In geval de handelaar de inlichtingen bedoeld in artikel 8, § 1, met inbegrip van de behoorlijk ingevulde, in de bijlagen 1 tot 4 vermelde standaardformulieren, alsook de eventuele wijzigingen bedoeld in § 2 van hetzelfde artikel, niet schriftelijk, op een papieren of andere duurzame gegevensdrager en in de taal voorzien in de artikelen 11 et 12, eerste lid, aan de consument heeft verstrekt, bedraagt de herroepingstermijn drie maanden en veertien kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de in § 1 bedoelde dag.
  Indien de handelaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag bedoeld in § 1 de inlichtingen bedoeld in artikel 8, § 1, met inbegrip van de behoorlijk ingevulde standaardformulieren bedoeld in de bijlagen 1 tot 4, alsook de eventuele wijzigingen bedoeld in § 2 van hetzelfde artikel schriftelijk, op een papieren of andere duurzame gegevensdrager en in de taal voorzien in artikelen 11 en 12, eerste lid, verstrekt, begint een herroepingstermijn van veertien kalenderdagen te lopen vanaf de dag waarop de consument deze inlichtingen en formulieren ontvangt.

  Art. 14. Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument de handelaar schriftelijk, op een papieren of andere duurzame gegevensdrager, in kennis van zijn besluit om te herroepen. De consument kan daartoe gebruik maken van het standaardformulier voor herroeping bedoeld in artikel 9, § 3.
  De termijn wordt geacht te zijn nageleefd, wanneer de kennisgeving is verzonden vóór het verstrijken ervan.

  Art. 15. De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument bevrijdt de partijen van de verplichting om de overeenkomst uit te voeren.
  Aan de consument die zijn herroepingsrecht uitoefent, mag rechtstreeks of onrechtstreeks geen enkele kost worden aangerekend. De consument is geen enkele betaling verschuldigd voor gelijk welke dienst die hem voor de herroeping zou zijn geleverd.

  Art. 16. Als de consument zijn recht uitoefent om de overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd of de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur te herroepen, wordt elke aanvullende overeenkomst, met inbegrip van de uitwisselingsovereenkomst, van rechtswege beëindigd, zonder kosten of schadevergoeding.
  Onverminderd artikel 24 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, indien de consument zijn recht uitoefent om de overeenkomst betreffende gebruik van goederen in deeltijd, de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, doorverkoopovereenkomst of de uitwisselingsovereenkomst te herroepen en indien de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt via een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een regeling tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, wordt de kredietovereenkomst zonder kosten of schadevergoeding voor de consument beëindigd.

  HOOFDSTUK 7. - Betalingen

  Art. 17. Voor de overeenkomsten betreffende gebruik van goederen in deeltijd, de overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur en de uitwisselingsovereenkomsten mag de handelaar vóór het einde van de herroepingstermijnen bedoeld in artikel 13, onder welke vorm dan ook, geen betaling van voorschot, geen garantieverstrekking, geen reservering van gelden op rekeningen, geen uitdrukkelijke erkenning van schuld of geen enkele andere vergoeding voor zichzelf of voor derden vragen aan of ontvangen van de consument.
  Voor de doorverkoopovereenkomsten gelden deze verboden voordat de verkoop daadwerkelijk heeft plaatsgehad of voordat de overeenkomst op enige andere wijze wordt beëindigd.

  Art. 18. Voor de overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur dienen de betalingen plaats te vinden volgens een betalingsregeling met termijnen. Iedere betaling van de in de overeenkomst vastgestelde prijs buiten de betalingsregeling met termijnen om is verboden. De betalingen, met inbegrip van de eventuele ledenbijdrage, worden verdeeld in gelijke jaarlijkse termijnen. De handelaar zendt ten minste veertien kalenderdagen vóór elke vervaldag schriftelijk, op een papieren of andere duurzame gegevensdrager, een verzoek om betaling.
  Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht die toelaten een einde te stellen aan de overeenkomst, kan de consument, vanaf de tweede betalingstermijn, de overeenkomst zonder vergoeding beëindigen middels een voorafgaande kennisgeving aan de handelaar binnen veertien kalenderdagen die volgen op de ontvangst van het betalingsverzoek voor elke termijn.

  HOOFDSTUK 8. - Sancties

  Afdeling 1. - Burgerlijke sancties

  Art. 19. Is verboden en van rechtswege nietig :
  1° elk beding waarbij de consument afstand doet van de hem door deze wet verleende rechten wanneer het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht is van een lidstaat van de Europese Unie;
  2° elk beding waarbij de consument de door deze wet geboden bescherming ontnomen wordt wanneer het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een derde land is, indien :
  - voor de overeenkomsten bepaald in artikel 4, § 1, die betrekking hebben op het gebruik van een onroerend goed, dit zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie;
  - voor de andere overeenkomsten bepaald in artikel 4, § 1, die niet rechtstreeks betrekking hebben op onroerend goed, de handelaar een handels- of beroepsactiviteit verricht in een lidstaat of de handelaar deze activiteit met enigerlei middel richt op een lidstaat en de overeenkomst onder die activiteit valt;
  3° elk beding waarbij de handelaar vrijgesteld is van de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien.

  Afdeling 2. - Vordering tot staking

  Art. 20.De vordering tot staking bedoeld in artikel 2 van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen wordt ingesteld op vraag van :
  1° de belanghebbenden;
  2° de minister of de directeur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie;
  3° een professionele of interprofessionele vereniging die rechtspersoonlijkheid heeft;
  4° een vereniging ter verdediging van consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit, voor zover zij vertegenwoordigd is in de [1 bijzondere raadgevende commissie Verbruik]1 of erkend is door de minister op grond van de criteria vastgesteld bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  [2 De verenigingen bedoeld in de punten 3 en 4 kunnen]2 in rechte optreden voor de verdediging van hun statutair omschreven collectieve belangen.
  ----------
  (1)<KB 2017-12-13/14, art. 11,8°, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 152, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

  Art. 21. De artikelen 110 tot 112 en 116 tot 118 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming zijn toepasselijk op de vordering tot staking bedoeld in artikel 20.

  Afdeling 3. - Waarschuwingsprocedure

  Art. 22.[1 Wanneer zij vaststellen dat een handeling een inbreuk vormt op deze wet of op één van haar uitvoeringbesluiten of dat zij aanleiding kan geven tot een vordering tot staking op initiatief van de minister bevoegd voor Economie, kunnen de in artikel 27, § 1, bedoelde ambtenaren aan de overtreder een waarschuwing richten waarbij die tot stopzetting van de handeling wordt aangemaand, overeenkomstig artikel XV.31 van het Wetboek van economisch recht.]1
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 88, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  Afdeling 4. [1 - Vervolging en bestraffing]1
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 89, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  Onderafdeling 1. [1 - Vervolging]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-09-29/05, art. 90, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>
  

  Art. 22/1. [1 § 1. De inbreuken op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten kunnen het voorwerp uitmaken van:
   1° de toepassing van de transactieprocedure zoals bedoeld in artikel 28;
   2° een administratieve vervolging met toepassing van de procedure bedoeld in titel 1/2 van boek XV van het Wetboek van economisch recht;
   3° een strafrechtelijke vervolging.
   § 2. De vervolging gebeurt overeenkomstig titel 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-09-29/05, art. 91, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>
  

  Art. 22/2. [1 Het openbaar ministerie bezorgt aan de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht een kennisgeving van zijn beslissing om al dan niet strafvervolging in te stellen, of al dan niet een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek voor te stellen.
   Wanneer het openbaar ministerie ervan afziet een strafvervolging in te stellen, of een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek voor te stellen, of wanneer het openbaar ministerie geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de dag van ontvangst van het proces-verbaal waarin de inbreuk werd vastgelegd, beslissen de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht of de procedure voor de administratieve geldboete moet worden opgestart.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-09-29/05, art. 92, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>
  

  Art. 22/3. [1 Wanneer het openbaar ministerie ervan afziet een strafvervolging in te stellen, of een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek voor te stellen, bezorgt het een afschrift van de procedurestukken van de aanvullende onderzoeksdaden aan de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-09-29/05, art. 93, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>
  

  Onderafdeling 2. [1 - Bestraffing]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-09-29/05, art. 94, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>
  

  Art. 23.[1 Zij die de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten overtreden, worden bestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 250 tot 20 000 euro, hetzij met een administratieve geldboete van 250 tot 20 000 euro.]1
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 95, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  Art. 24.[1 Hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 1 000 tot 20 000 euro, hetzij met een administratieve geldboete van 1 000 tot 20 000 euro]1 worden gestraft :
  1° zij die de beschikkingen niet naleven van een vonnis of arrest gewezen op grond van artikel 20 naar aanleiding van een vordering tot staking;
  2° zij die het vervullen van de opdracht van de in artikel 27, § 1, genoemde personen met het oog op de opsporing en vaststelling van de inbreuken en overtredingen op de bepalingen van deze wet met opzet verhinderen of belemmeren;
  3° zij die opzettelijk, zelf of door een tussenpersoon, de aanplakbrieven aangebracht met toepassing van de artikelen 116 en 130 van de wet van 6 april 2010 betreffende handelspraktijken en consumentenbescherming geheel of gedeeltelijk vernietigen, verbergen of verscheuren.
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 96, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  Art. 25. Onverminderd de regels die gewoonlijk gelden in geval van herhaling, wordt de in artikel 24 bedoelde straf verdubbeld bij een inbreuk die wordt bedoeld in het 1° van dat artikel en die zich voordoet binnen vijf jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk.

  Art. 25/1. [1 De bepalingen van titel 2, hoofdstuk 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht zijn toepasselijk op de administratieve geldboetes bedoeld in deze wet.
   De opdeciemen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten zijn eveneens van toepassing op de administratieve geldboetes bedoeld bij deze wet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-09-29/05, art. 97, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>
  

  Art. 26.[1 De artikelen XV.69, XV.71, XV.73 en XV.74 van het Wetboek van economisch recht zijn toepasselijk op de strafrechtelijke inbreuken op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.]1
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 98, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  HOOFDSTUK 9. - Opsporing en vaststelling van de inbreuken

  Art. 27.§ 1. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie, zijn de door de Minister bevoegd voor de Economie aangestelde ambtenaren bevoegd om de inbreuken op deze wet op te sporen en vast te stellen. De door deze ambtenaren opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
  § 2. [1 De inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van boek XV, titel 1, hoofdstuk 1, van het Wetboek van economisch recht.]1
  § 3. In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren de bijstand van de lokale of federale politie vorderen.
  § 4. [1 ...]1
  § 5. [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 99, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  Art. 28.[1 Wanneer inbreuken op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld, kunnen de door de minister bevoegd voor Economie aangestelde ambtenaren aan de overtreders een transactie voorstellen, overeenkomstig artikel XV.61 van het Wetboek van economisch recht.
   Het bedrag van de transactie mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van de geldboete bepaald in artikel 24, verhoogd met de opdeciemen.
   De betalings- en inningswijzen van deze transactie worden door de Koning vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<W 2020-09-29/05, art. 100, 005; Inwerkingtreding : 30-11-2020>

  Art. 29. § 1. Na kennisneming van de processen-verbaal opgemaakt op grond van artikel 27, § 1, kan het openbaar ministerie bevel geven beslag te leggen op de goederen die het voorwerp van de inbreuk uitmaken.
  Wanneer zij, ingevolge de hun door artikel 27, § 1 toegekende bevoegdheden, een inbreuk vaststellen, kunnen de aangestelde ambtenaren overgaan tot het bewarend beslag van de goederen die het voorwerp van de inbreuk uitmaken. Dit beslag moet, overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, door het openbaar ministerie bevestigd worden binnen een termijn van ten hoogste acht dagen.
  De persoon bij wie beslag op de producten wordt gelegd kan als gerechtelijk bewaarder van deze producten aangesteld worden.
  Het beslag wordt van rechtswege opgeheven door het vonnis dat een einde maakt aan de vervolgingen, zodra dit in kracht van gewijsde is gegaan, of door seponering van de zaak.
  Het openbaar ministerie kan het beslag dat het bevolen of bevestigd heeft opheffen, als de overtreder ervan afziet de producten aan te bieden in de omstandigheden die tot vervolging aanleiding hebben gegeven; dat houdt generlei erkenning van de gegrondheid van die vervolging in.
  § 2. Na kennisneming van de processen-verbaal opgemaakt op grond van artikel 27, § 1 en bij vaststelling van inbreuken op de bepalingen bedoeld in artikel 23, kan de onderzoeksrechter, middels een met redenen omklede beschikking, de communicatietechniekexploitanten gelasten, indien deze daartoe in staat zijn, de terbeschikkingstelling van de door de overtreder gebruikte communicatietechniek om de inbreuk te plegen op te schorten, binnen de perken en voor de duur die hij bepaalt en die één maand niet kan overschrijden.
  De onderzoeksrechter kan één of meerdere keren de uitwerking van zijn beschikking verlengen; hij moet er een einde aan maken zodra de omstandigheden, die ze rechtvaardigden, verdwenen zijn.

  HOOFDSTUK 10. - Wijzigings-, opheffings-, en slotbepalingen

  Art. 30. Artikel 3, § 1, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1992, 11 april 1999, 24 maart 2003 en 13 juni 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende :
  " 11° de kredietovereenkomsten zonder interesten en zonder kosten die onder de toepassing vallen van artikel 18 van de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling ".

  Art. 31. In punt 9° van de bijlage bij de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen worden de woorden " De wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen " vervangen door de woorden " De wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling ".

  Art. 32. De wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, gewijzigd bij de wetten van 19 januari 2001, 24 december 2002 en 22 december 2009, wordt opgeheven.

  Art. 33. De Koning kan, bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, deze wet aanpassen om rekening te houden met de eventuele wijzigingen van de Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - Standaardinformatieformulier voor overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd
  Deel 1 :
  Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal (zullen) zijn :
  Korte omschrijving van het product (bijvoorbeeld beschrijving van het onroerend goed) :
  Precieze aard en inhoud van de rechten :
  Precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan :
  Datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen :
  Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed dat in aanbouw is, de datum waarop de accommodatie en de betrokken diensten en faciliteiten voltooid dan wel beschikbaar zullen zijn :
  Door de consument te betalen prijs om het recht (de rechten) te verwerven :
  Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en indicatie van de bedragen hiervoor (bijvoorbeeld jaarlijkse vergoedingen, andere terugkerende vergoedingen, bijzondere heffingen, plaatselijke belastingen) :
  Een overzicht van de voornaamste diensten waarvan de consument gebruik mag maken (bijvoorbeeld de levering van elektriciteit en water, onderhoud, huisvuilafvoer) en een indicatie van het bedrag dat de consument hiervoor zal moeten betalen :
  Een overzicht van de faciliteiten waarvan de consument gebruik mag maken (bijvoorbeeld zwembad of sauna) :
  Zijn deze faciliteiten opgenomen in de bovenbedoelde kosten ?
  Zo niet, gelieve te specificeren welke voorzieningen zijn inbegrepen en voor welke extra moet worden betaald :
  Kan worden deelgenomen aan een uitwisselingssysteem ?
  Zo ja, wat is de naam van deze regeling ?
  Indicatie van de kosten voor lidmaatschap en per uitwisseling :
  Heeft de handelaar een gedragscode (gedragscodes) ondertekend en, als dit het geval is, waar kan (kunnen) deze worden gevonden ?
  Deel 2 :
  Algemene informatie :
  - de consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting ervan dan wel na de sluiting van een eventueel bindende voorovereenkomst, of na de ontvangst van die overeenkomst indien deze later plaatsvindt;
  - tijdens deze herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken van garanties, het reserveren van geld op een rekening, de uitdrukkelijke erkenning van schuld en dergelijke. Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod;
  - de consument worden geen andere kosten aangerekend noch verplichtingen opgelegd dan die in de overeenkomst zijn vermeld;
  - overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een ander recht van toepassing zijn dan dat van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft en eventuele geschillen kunnen verwezen worden naar andere rechtbanken dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft.
  Handtekening van de consument :
  Deel 3 :
  Aanvullende informatie waarop de consument recht heeft en waar deze specifiek kan worden verkregen (bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet wordt verstrekt :
  1. INFORMATIE OVER DE VERWORVEN RECHTEN
  - de voorwaarden voor de uitoefening van het in de overeenkomst bedoelde recht op het grondgebied van de lidstaat (lidstaten) waar het onroerend goed zich bevindt of de onroerende goederen zich bevinden, en informatie of aan die voorwaarden is voldaan dan wel, indien dit niet het geval is, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan;
  - wanneer aan de overeenkomst een recht kan worden ontleend op het gebruik van een uit een bestand te kiezen accommodatie, informatie over de beperkingen voor de consument om op enig tijdstip van enige accommodatie van dat bestand gebruik te maken.
  2. INFORMATIE OVER HET ONROEREND GOED
  - Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; wanneer de overeenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts);
  - een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; wanneer de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen;
  - de diensten (bv. elektriciteit, water, onderhoud, huisvuilafvoer) waarvan de consument gebruik mag maken of die hem ter beschikking zullen staan en onder welke voorwaarden;
  - indien van toepassing, de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, sauna enz., waarvan de consument gebruik mag maken of die hem ter beschikking kunnen staan en onder welke voorwaarden.
  3. BIJKOMENDE EISEN BETREFFENDE ACCOMMODATIE DIE IN AANBOUW IS
  (indien van toepassing)
  - de staat van afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (gas, elektriciteit, water en telefoon) en alle faciliteiten waartoe de consument toegang heeft;
  - de termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (gas, elektriciteit, water en telefoon) en een redelijke schatting van de einddatum voor de afwerking van alle faciliteiten waartoe de consument toegang heeft;
  - het nummer van de bouwvergunning en naam en volledig adres van de bevoegde instantie of instanties;
  - een garantie betreffende de afwerking van de accommodatie of een garantie betreffende de terugbetaling van reeds gedane betalingen indien de accommodatie niet wordt afgewerkt en, in voorkomend geval, de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties.
  4. INFORMATIE OVER DE KOSTEN
  - een nauwkeurige en correcte beschrijving van alle kosten die met de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd gepaard gaan; de wijze waarop deze over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; de methode voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen);
  - indien van toepassing, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere geregistreerde zakelijke rechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie rusten.
  5. INFORMATIE BETREFFENDE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  - in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van aanvullende overeenkomsten en de gevolgen van deze beëindiging;
  - voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de eventuele aansprakelijkheid van de consument voor kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.
  6. AANVULLENDE INFORMATIE
  - informatie over de wijze waarop onderhoud en herstellingen aan het goed alsmede de administratie en het beheer geregeld zijn, inclusief of en hoe de consument invloed kan uitoefenen op en kan deelnemen aan beslissingen over deze kwesties;
  - informatie of het mogelijk is toe te treden tot een systeem voor de doorverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over het desbetreffende systeem en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan doorverkoop via dit systeem;
  - opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar met betrekking tot de overeenkomst, bv. in verband met beheersbeslissingen, verhoging van kosten en de behandeling van vragen en klachten;
  - Indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
  Bevestiging van de ontvangst van informatie :
  Handtekening van de consument :

  Art. N2. Bijlage 2. - Standaardinformatieformulier voor overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur
  Deel 1 :
  Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal (zullen) zijn :
  Korte omschrijving van het product :
  Precieze aard en inhoud van de rechten :
  Precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan :
  Datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen :
  Prijs die de consument moet betalen om het recht (de rechten) te verwerven, met vermelding van alle terugkerende kosten die de consument kan verwachten als gevolg van zijn recht op toegang tot de vermelde accommodatie en reizen of de daarmee verband houdende producten of diensten :
  De betalingsregeling met gelijke termijnbedragen voor deze prijs voor ieder jaar van de looptijd van de overeenkomst en de data waarop deze betaalbaar zijn
  Na jaar année mogen de daarop volgende bedragen worden aangepast om de reële waarde van deze termijnen gelijk te houden, bijvoorbeeld om rekening te houden met de inflatie.
  Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en indicatie van de bedragen hiervoor (bijvoorbeeld jaarlijkse ledencontributie) :
  Een overzicht van de belangrijkste voor de consument beschikbare diensten (bijvoorbeeld hotelverblijf en vluchten, beide met korting) :
  Zijn deze diensten opgenomen in de bovenbedoelde kosten ?
  Zo niet, gelieve te specificeren welke opgenomen zijn en voor welke dient te worden betaald (bijvoorbeeld een verblijf van drie nachten is begrepen in de jaarlijkse ledencontributie, alle andere accommodatie moet afzonderlijk worden betaald) :
  Heeft de handelaar een gedragscode (gedragscodes) ondertekend en, als dit het geval is, waar kan (kunnen) deze worden gevonden ?
  Deel 2 :
  Algemene informatie :
  - de consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting ervan dan wel na de sluiting van een eventueel bindende voorovereenkomst, of na de ontvangst van die overeenkomsten indien deze later plaatsvindt;
  - tijdens deze herroepingstermijn is iedere vorm vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken van garanties, het reserveren van geld op een rekening, de uitdrukkelijke erkenning van schuld en dergelijke. Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod;
  - de consument heeft het recht om binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het betalingsverzoek voor iedere jaarlijkse termijn de overeenkomst zonder enige sanctie te beëindigen door middel van een kennisgeving aan de handelaar;
  - de consument worden geen andere kosten aangerekend noch verplichtingen opgelegd dan die welke in de overeenkomst worden vermeld;
  - overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een andere wetgeving van toepassing zijn dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft en eventuele geschillen kunnen verwezen worden naar andere rechtbanken dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft.
  Handtekening van de consument :
  Deel 3 :
  Aanvullende informatie waarop de consument recht heeft en waar deze specifiek kan worden ingewonnen (bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet wordt verstrekt :
  1. INFORMATIE OVER DE VERWORVEN RECHTEN
  - een relevante en juiste omschrijving van de kortingen die bij toekomstige boekingen kunnen worden verkregen, die wordt toegelicht met een aantal voorbeelden van recente aanbiedingen;
  - informatie over de beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden voor de consument om van deze rechten gebruik te maken, zoals een beperkte beschikbaarheid of aanbiedingen die verstrekt worden op basis van " wie eerst komt het eerst maalt ", beperkte termijnen voor promotionele aanbiedingen en bijzondere kortingen.
  2. INFORMATIE BETREFFENDE DE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  - in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van aanvullende overeenkomsten en de gevolgen van deze beëindiging;
  - voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de eventuele aansprakelijkheid van de consument voor kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.
  3. AANVULLENDE INFORMATIE
  - opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar met betrekking tot de overeenkomst, bijvoorbeeld in verband met de behandeling van vragen en klachten;
  - indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
  Bevestiging van de ontvangst van informatie :
  Handtekening van de consument :

  Art. N3. Bijlage 3. - Standaardinformatieformulier voor doorverkoopovereenkomsten
  Deel 1 :
  Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal (zullen) zijn :
  Korte omschrijving van de aard van de diensten (bijvoorbeeld marketing) :
  Looptijd van de overeenkomst :
  Door de consument te betalen prijs voor de diensten :
  Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en indicatie van de bedragen (bijvoorbeeld plaatselijke belastingen, notariskosten, advertentiekosten) :
  Heeft de handelaar een gedragscode (gedragscodes) ondertekend en, als dit het geval is, waar kan (kunnen) deze worden gevonden ?
  Deel 2 :
  Algemene informatie :
  - de consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting ervan dan wel na de sluiting van een eventueel bindende voorovereenkomst, of na de ontvangst van die overeenkomsten indien deze later plaatsvindt;
  - iedere vooruitbetaling door de consument is verboden totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de doorverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken van garanties, het reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke erkenning van schuld en dergelijke. Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod;
  - de consument worden geen andere kosten aangerekend noch verplichtingen opgelegd dan die welke in de overeenkomst worden vermeld;
  - overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een andere wetgeving van toepassing zijn dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft en eventuele geschillen kunnen verwezen worden naar andere rechtbanken dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft.
  Handtekening van de consument :
  Deel 3 :
  Aanvullende informatie waarop de consument recht heeft en waar deze specifiek kan worden ingewonnen (bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet wordt verstrekt :
  - voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de eventuele aansprakelijkheid van de consument voor kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien;
  - opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar met betrekking tot de overeenkomst, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten;
  - indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
  Bevestiging van de ontvangst van informatie :
  Handtekening van de consument :

  Art. N4. Bijlage 4. - Standaardinformatieformulier voor uitwisselingsovereenkomsten
  Deel 1 :
  Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal (zullen) zijn :
  Korte omschrijving van het product :
  Precieze aard en inhoud van de rechten :
  Precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan :
  Datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen :
  Door de consument te betalen prijs voor zijn lidmaatschap van het uitwisselingssysteem :
  Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en indicatie van de bedragen hiervoor (bijvoorbeeld kosten voor verlenging, andere terugkerende vergoedingen, bijzondere heffingen, plaatselijke belastingen) :
  Een overzicht van de voornaamste diensten waarvan de consument gebruik mag maken :
  Zijn deze diensten opgenomen in de bovenbedoelde kosten ?
  Zo niet, aangeven wat is inbegrepen en waarvoor moet worden betaald (kostentypen en indicatie van de bedragen aangeven, bijvoorbeeld een raming van de prijs die voor afzonderlijke uitwisselingstransacties moet worden betaald, met inbegrip van de eventuele extra vergoedingen) :
  Heeft de handelaar een gedragscode (gedragscodes) ondertekend en, als dit het geval is, waar kan (kunnen) deze worden gevonden ?
  Deel 2 :
  Algemene informatie :
  De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting ervan dan wel na de sluiting van een eventueel bindende voorovereenkomst, of na de ontvangst van deze overeenkomsten indien deze later plaatsvindt. Indien de uitwisselingsovereenkomst aan de consument wordt aangeboden tezamen met en op het zelfde tijdstip als de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd, geldt voor beide overeenkomsten slechts een enkele herroepingstermijn.
  Tijdens deze herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken van garanties, het reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke erkenning van schuld en dergelijke. Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod.
  De consument worden geen andere kosten aangerekend noch verplichtingen opgelegd dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.
  Overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een andere wetgeving van toepassing zijn dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft en eventuele geschillen kunnen verwezen worden naar andere rechtbanken dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft.
  Handtekening van de consument :
  Deel 3 :
  Aanvullende informatie waarop de consument recht heeft en waar deze specifiek kan worden ingewonnen (bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet wordt verstrekt :
  1. INFORMATIE OVER DE VERWORVEN RECHTEN
  - uitleg over de werkwijze van het uitwisselingssysteem; de mogelijkheden en voorwaarden voor uitwisseling; een indicatie van de waarde die in het uitwisselingssysteem aan het recht van gebruik in deeltijd van de consument wordt toegekend en een aantal voorbeelden van concrete uitwisselingsmogelijkheden;
  - een indicatie van het aantal beschikbare vakantieonderkomens, en het aantal leden van het uitwisselingssysteem, met inbegrip van de eventuele beperkingen op de beschikbaarheid van een bepaalde door de consument gekozen accommodatie tijdens bijvoorbeeld periodes met een sterke vraag, de eventuele noodzaak lang van de voren te boeken, en opgave van alle mogelijke beperkingen op de keuze van de consument die verband houden met de rechten betreffende gebruik in deeltijd die de consument in het systeem inbrengt.
  2. INFORMATIE OVER HET ONROEREND GOED
  - een korte en passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen; opgave van de plaats waar de consument nadere informatie kan krijgen.
  3. INFORMATIE OVER DE KOSTEN
  - informatie over de verplichting die op de handelaar rust om, voordat er een uitwisseling plaatsvindt, nadere informatie te verstrekken ten aanzien van iedere voorgestelde uitwisseling en ten aanzien van eventuele extra kosten die de consument met betrekking tot de uitwisseling worden aangerekend.
  4. INFORMATIE BETREFFENDE DE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  - in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van aanvullende overeenkomsten en de gevolgen van deze beëindiging;
  - voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de eventuele aansprakelijkheid van de consument voor kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.
  5. AANVULLENDE INFORMATIE
  - opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar met betrekking tot de overeenkomst, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten;
  - indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
  Bevestiging van de ontvangst van informatie :
  Handtekening van de consument :

  Art. N5. Bijlage 5. - Afzonderlijk herroepingsformulier om de uitoefening van het recht van herroeping te vergemakkelijken
  Herroepingsrecht
  De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op (in te vullen door de handelaar alvorens bij het formulier aan de consument verstrekt).
  Indien de consument dit formulier niet heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument dit formulier heeft ontvangen, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na één jaar en 14 kalenderdagen.
  Indien de consument niet alle vereiste informatie heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument over die volledige informatie beschikt, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na 3 maanden en 14 kalenderdagen.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen zendt de consument de handelaar met gebruikmaking van onderstaande naam en adres een kennisgeving op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail). De consument kan het formulier gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.
  Een consument die het recht van herroeping uitoefent, kunnen geen kosten worden aangerekend.
  In aanvulling op het herroepingsrecht kunnen er consumentenrechten uit hoofde van het nationale verbintenissenrecht bestaan (bijvoorbeeld beëindiging van de overeenkomst indien bepaalde informatie niet werd verstrekt).
  Verbod op vooruitbetalingen
  Tijdens de herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, verstrekking van garanties, het reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke schuldbekentenis en dergelijke.
  Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod.
  Kennisgeving van herroeping
  Aan (naam en adres van de handelaar) (*) :
  - Ik/Wij (**) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (**) de overeenkomst herroepen.
  - Datum sluiting overeenkomst (*) :
  - Na(a)m(en) van de consument(en)) (* * *) :
  - Adres(sen) van de consument(en) (* * *) :
  - Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier wordt kennisgegeven) (* * *) :
  - Datum (* * *) :
  (*) In te vullen door de handelaar alvorens hij het formulier aan de consument verstrekt
  (**) Schrappen waar nodig
  (* * *) In te vullen door de consument(en) bij gebruik van dit formulier voor herroeping van de overeenkomst
  Bevestiging van de ontvangst van informatie :
  Handtekening van de consument :

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 28 augustus 2011.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Klimaat en Energie,
P. MAGNETTE
De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 29-09-2020 GEPUBL. OP 20-11-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 22/1; 22/2; 22/3; 23; 24; 25/1; 26; 27; 28)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 31-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • WET VAN 20-09-2018 GEPUBL. OP 10-10-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 4 ; 8 ; 10)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-12-2017 GEPUBL. OP 28-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 20)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 53-1458 - nr. 1. - Amendement, 53-1458 - nr. 2. - Verslag, 53-1458 - nr. 3. - Tekst verbeterd door de commissie, 53-1458, nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1458, nr. 5. Integraal verslag. - 23 juni 2011. Senaat. Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 5-1119, nr. 1. - Verslag, 5-1119, nr. 2. - Beslissing om niet te amenderen, 5-1119, nr. 3. Handelingen van de Senaat. - 14 juli 2011.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie