J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/07/04/2011203555/justel

Titel
4 JULI 2011. - Programmawet (II)

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 19-07-2011 nummer :   2011203555 bladzijde : 42687       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-07-04/04
Inwerkingtreding : 29-07-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2001012803        2009202079       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL II. - Migratie en asiel
ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie
Art. 2-3
TITEL III. - Werk
ENIG HOOFDSTUK. - Dienstencheques
Art. 4-7

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL II. - Migratie en asiel

  ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie

  Art. 2. Artikel 14, ß 1, eerste lid, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, vervangen bij de wet van 23 december 2009, wordt vervangen als volgt :
  "Teneinde de werkvoorraad met betrekking tot de betwistingen weg te werken, wordt het in artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde cijfer tijdelijk van zesentwintig tot tweeŽnveertig verhoogd, zijnde met zestien rechters in vreemdelingenzaken, van wie er acht behoren tot de Franse taalrol en acht tot de Nederlandse taalrol."

  Art. 3. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  TITEL III. - Werk

  ENIG HOOFDSTUK. - Dienstencheques

  Art. 4. In de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen wordt een hoofdstuk IV/2 ingevoegd, luidende "Rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening".

  Art. 5. In hoofdstuk IV/2, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 10octies ingevoegd, luidende :
  "Art. 10octies. Tegen de beslissingen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn genomen tot uitvoering van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten kan een beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar de onderneming haar maatschappelijke zetel heeft.
  Dit beroep moet, op straffe van verval, binnen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing, of bij gebrek aan kennisgeving, binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de betrokkene er kennis van heeft gekregen, door middel van een verzoekschrift ingediend worden bij de bevoegde arbeidsrechtbank."

  Art. 6. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969 en 30 juni 1971, het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, de wetten van 23 april 1998, 22 december 2002, 17 september 2005 en 2 juni 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 14į, luidende :
  "14į van de geschillen betreffende de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, met uitzondering van de geschillen die betrekking hebben op de toekenning, de weigering of de intrekking van een erkenning;".

  Art. 7. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 4 juli 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Begroting,
  G. VANHENGEL
  De Staatssecretaris voor Begroting en voor Migratie- en asielbeleid,
  M. WATHELET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-1482/ (2010/2011) : 001 : Ontwerp van programmawet II. 002 : Amendement. 003 en 004 : Verslagen. 005 : Tekst aangenomen door de commissies. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 16 juni 2011. Stukken van de Senaat : 5-1099 - 2010/2011 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nrs. 2 en 3 : Verslagen. Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 30 juni 2011.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie