J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/04/29/2011000308/justel

Titel
29 APRIL 2011. - Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 23-05-2011 nummer :   2011000308 bladzijde : 29117       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-04-29/09
Inwerkingtreding : 02-06-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1964070807        2004021091       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Definities
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - De 112-centra
Art. 3-8
HOOFDSTUK 4. - Het 112-agentschap
Art. 9-10
HOOFDSTUK 5. - Gemeenschappelijke bepaling
Art. 11
HOOFDSTUK 6. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen
Art. 12-15
HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding
Art. 16

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Definities

  Art. 2. In deze wet wordt verstaan onder :
  1░ noodoproepen : de gesproken en niet-gesproken oproepen, door overdracht van tekst of informaticagegevens, gevormd om de dringende interventie van een hulpdienst te bekomen;
  2░ hulpdiensten : de ge´ntegreerde politie in de zin van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de operationele diensten van de civiele veiligheid in de zin van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de dringende geneeskundige hulpverlening in de zin van de wet van van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;
  3░ behandeling van de noodoproepen : de calltaking en de dispatching van de oproepen;
  4░ calltaking : het aannemen van oproepen naar de hulpdiensten, hetgeen het beluisteren van de oproepen, het sorteren van de oproepen, het verzamelen van geografische informatie en informatie betreffende de situatie van de oproeper en eventuele slachtoffers, de eerste analyse van de noden en de initiŰle bepaling van de graad van dringendheid omvat;
  5░ dispatching : de aanduiding van de interventiediensten, het doorgeven van de interventie aan deze diensten, de opvolging in reŰle tijd van de uitvoering van de interventie, en, indien nodig, de ondersteuning op het vlak van communicatie en informatie van de hulpdiensten;
  6░ medische regulatie : het geheel van beslissingsprocedures, protocollen en werkingsregels, uitgevaardigd door de minister van Volksgezondheid of zijn afgevaardigden, die het optimaliseren van het beheer van de oproepen met medisch karakter en de antwoorden die daarop gegeven worden beogen;
  7░ 112-centra : de organisatiestructuur waarin de hulpdiensten van de medische discipline, de politie en de civiele veiligheid de oproepen, die bestemd zijn voor de hulpdiensten, behandelen;
  8░ agentschap 112 : het agentschap 112 van de oproepen tot de hulpdiensten.

  HOOFDSTUK 3. - De 112-centra

  Art. 3. De 112-centra verzekeren permanent de behandeling van de noodoproepen naar de nummers 100, 101 en 112 voor de dringende medische hulp en de diensten van de civiele veiligheid en de ge´ntegreerde politie.
  Elke noodoproep naar de nummers 100, 101 en 112 om dringende medische hulp te verkrijgen alsook naar de diensten van de civiele veiligheid en de ge´ntegreerde politie, die door de 112-centra wordt behandeld, moet kunnen worden verwerkt in ten minste de drie landstalen en het Engels, overeenkomstig de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalde voorwaarden, kwaliteitscriteria en nadere uitvoeringsregels. De Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt ook de eisen inzake taalkennis.
  In afwijking van het eerste lid, kan de dispatching van de interventies van de brandweer van een hulpverleningszone georganiseerd worden op het niveau van de hulpverleningszone in de door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgelegde omstandigheden, en kan de dispatching van de diensten van de lokale politie van een politiezone op het niveau van de politiezone georganiseerd worden, na advies van de vaste commissie van de lokale politie, in de door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgelegde omstandigheden.
  De Koning bepaalt de organisatie van de dispatching van de operationele diensten van de Civiele veiligheid.
  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de behandeling van andere oproepen dan deze bedoeld in het eerste lid en die betrekking hebben op de medische hulp en de interventie van de diensten van de civiele veiligheid en van de ge´ntegreerde politie laten verzekeren door de 112-centra.

  Art. 4. Doven of slechthorenden, alsook mensen met een andere handicap waardoor zij onmogelijk met een spraaktoestel een noodnummer kunnen oproepen, kunnen aan de 112-centra een elektronisch noodbericht sturen.
  Op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid bepaalt de Koning volgens welke nadere regels dit artikel ten behoeve van die personen ten uitvoer wordt gelegd.
  De investerings-, exploitatie en onderhoudskosten die voortvloeien uit de aanpassingen nodig voor de uitbouw van de centrale interfaces in de beheercentrales van de nooddiensten die worden aangewend bij het nakomen van het eerste lid, worden door de operatoren gedragen zoals bepaald in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

  Art. 5. De 112-centra verzekeren de opdrachten van het eenvormig oproepstelsel in de zin van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.
  De dispatchers van de 112-centra die de oproepen behandelen voor de dringende geneeskundige hulp en hun functionele meerderen oefenen de bevoegdheden uit en verzekeren de verplichtingen die de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en die de Koning toekent aan de aangestelden van het eenvormig oproepstelsel.

  Art. 6. Onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de ge´ntegreerde politie, worden de besluiten tot organisatie van de 112-centra uitgevaardigd door de Koning, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid. De handtekening van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid is vereist voor de algemene beleidsnota in het kader van de Algemene Uitgavenbegroting.

  Art. 7. De behandeling van de noodoproepen wordt uitgevoerd volgens de protocollen van medische regulatie die vastgelegd zijn door de Minister van Volksgezondheid of zijn afgevaardigde wat de oproepen inzake de dringende geneeskundige hulp betreft, en volgens de instructies van de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde wat de oproepen inzake de ge´ntegreerde politie en de civiele veiligheid betreft.
  De protocollen en instructies bepalen met name de wijzen, de termijnen, de regels en de vereisten (servicegraad) die toegepast moeten worden voor een snelle en kwaliteitsvolle behandeling van de noodoproep met inachtneming van het beroepsgeheim en het vertrouwelijk karakter van de gegevens.
  Wanneer een noodoproep betrekking heeft op een incident dat een interventie van meerdere disciplines vereist, wordt de behandeling uitgevoerd volgens de protocollen en instructies die gezamenlijk vastgelegd zijn door deze overheden na advies van het agentschap 112.

  Art. 8. De Koning bepaalt, op gezamenlijk voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid, welke de informatie betreffende bepaalde oproepen die bestemd zijn voor de dringende medische hulp die meegedeeld worden aan de politiedispatching.

  HOOFDSTUK 4. - Het 112-agentschap

  Art. 9. Door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid wordt een agentschap 112 voor de oproepen tot de hulpdiensten opgericht.
  De Koning bepaalt op gezamenlijk voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid de organisatie, de samenstelling en de werking van het agentschap 112.

  Art. 10. Het agentschap 112 voert onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid de volgende opdrachten uit :
  1░ het superviseren van de directiecomitÚs van de 112-centra, waarvan de Koning de opdrachten bepaalt;
  2░ onverminderd de bevoegdheden van de organen opgericht door de Koning, evalueren of de behandeling van de noodoproepen conform de protocollen en instructies is, in het bijzonder de doelstellingen inzake snelheid en kwaliteit en de inachtneming van de vertrouwelijke gegevens en het beroepsgeheim. Hiervoor zet het agentschap een systeem van kwaliteitsbeheer op dat de evaluatie van de conformiteit en het nemen van maatregelen omvat;
  3░ het voorstellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de Minister van Volksgezondheid van de strategie voor de behandeling van de noodoproepen overeenkomstig de noden van het publiek en de verwachtingen van de hulpdiensten.
  De Koning kan, op gezamenlijk voorstel van de Minister van Binnenlandse zaken en de Minister van Volksgezondheid, aan het agentschap 112 andere opdrachten betreffende de behandeling van noodoproepen en de werking van de 112-centra toevertrouwen.

  HOOFDSTUK 5. - Gemeenschappelijke bepaling

  Art. 11. ž 1. De uitgaven betreffende de 112-centra en het agentschap 112 vormen een afdeling van de Algemene Uitgavenbegroting.
  ž 2. De Minister van Binnenlandse zaken en de Minister van Volksgezondheid zijn gemachtigd ontvangsten te innen van natuurlijke en rechtspersonen die aan derden diensten factureren die samenhangen met de behandeling van een oproep door een 112-centrum.
  De Koning legt het bedrag van de ontvangsten en de wijze van inning vast.
  Die ontvangsten worden gereserveerd in een organiek budgettair fonds.

  HOOFDSTUK 6. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

  Art. 12. In artikel 91 van de programmawet van 9 juli 2004 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ ž 1 wordt vervangen als volgt :
  " ž 1. Met toepassing van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, wordt een begrotingsfonds opgericht voor wedergebruik van de ontvangsten afkomstig van natuurlijke en rechtspersonen die aan derden diensten factureren die samenhangen met de behandeling van een oproep door een 112-centrum. ";
  2░ ž 2 wordt vervangen als volgt :
  " ž 2. In de bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen gevoegde tabel wordt de rubriek 13 Binnenlandse Zaken aangevuld als volgt :
  " 13-10 Bijzonder Fonds voor de ge´ntegreerde centra van dringende oproepen (112-centra).
  Aard van de toegewezen ontvangsten
  Opbrengsten voortvloeiend uit de ontvangsten afkomstig van natuurlijke en rechtspersonen die aan derden diensten factureren die samenhangen met de behandeling van een oproep door een 112-centrum
  Aard van de gemachtigde uitgaven
  Alle personeels-, werkings- en investeringskosten die nodig zijn voor de werking van de ge´ntegreerde centra van dringende oproepen (112-centra) en het agentschap 112. "

  Art. 13. De artikelen 197 tot 206 van dezelfde wet worden opgeheven.

  Art. 14. In artikel 207 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ in ž 2 worden de woorden " het agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten " vervangen door de woorden " de 112-centra ";
  2░ in ž 4 worden de woorden " het agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten " vervangen door de woorden " de 112-centra ".

  Art. 15. De artikelen 2 en 3 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, respectievelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1977 en bij de wet van 22 augustus 2002, worden opgeheven.

  HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding

  Art. 16.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3, 4, 5, 6, 11, 12 en 15 van deze wet.
  Tot deze datum zijn de overige bepalingen van deze wet van toepassing op de communicatie- en informatiecentra van de ge´ntegreerde politie en op de centra van het eenvormig oproepstelsel.
  
  (NOTA : inwerking van art. 3, vierde lid en 6 vastgesteld op 07-11-2011 door KB 2011-10-17/04, art. 28, 1░)
  (NOTA : inwerking van art. 11 et 12 vastgesteld op 01-01-2012 door KB 2011-10-17/04, art. 28, 2░)
  (NOTA : inwerking van art. 15 vastgesteld op 01-11-2012 door KB 2011-10-17/04, art. 28, 3░; deze datum wordt uitgesteld tot 01-10-2013 door KB 2012-08-29/03, art. 5)
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  
  Gegeven te Brussel, 29 april 2011.
  
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-1015 - 2010/2011 : Nr. 1 : Wetsontwerp. Nrs. 2 en 3 : Amendementen. Nr. 4 : Verslag. Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 17 februari 2011. Stukken van de Senaat : 5-787 - 2010/2011 : Nr. 1 : Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie