J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/04/13/2011202019/justel

Titel
13 APRIL 2011. - Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-05-2011 en tekstbijwerking tot 21-12-2018)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 10-05-2011 nummer :   2011202019 bladzijde : 27182       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-04-13/08
Inwerkingtreding : 20-05-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2.Inzake ouderschapsverlof wordt de leeftijdsgrens vastgesteld op 21 jaar wanneer het kind voor ten minste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag [1 of dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag]1.
  ----------
  (1)<W 2018-12-14/02, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 31-12-2018>

  Art. 3.De Koning wordt gemachtigd deze wet ten uitvoer te leggen [1 en de bepalingen van de koninklijke besluiten die betrekking hebben op datgene bedoeld in artikel 2 op te heffen, aan te vullen, te wijzigen of vervangen]1.
  ----------
  (1)<W 2018-12-14/02, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 31-12-2018>
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 14-12-2018 GEPUBL. OP 21-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Verwijzingen : Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. De Bue c.s., 53-355, nr. 1. - Amendementen, 53-355, nr. 2. - Verslag, 53-355, nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-355, nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-355, nr. 5. Integraal verslag. - 17 maart 2011. Senaat. Stukken. - Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat, 5-871, nr. 1.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie