J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/06/02/2010009590/justel

Titel
2 JUNI 2010. - Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-07-2010 en tekstbijwerking tot 20-12-2016)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 01-07-2010 nummer :   2010009590 bladzijde : 43710       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-06-02/38
Inwerkingtreding : 01-07-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Bedoelde aangelegenheid
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Bepalingen van het sociaal strafrecht
Beroep tegen de dwangmaatregelen die genomen zijn door de sociaal inspecteurs
Art. 2
Vorm, termijn en omvang van het beroep
Art. 3
HOOFDSTUK 3. - Bepaling tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 4
HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling
Slotbepaling
Art. 5
HOOFDSTUK 5. - Bepaling betreffende de inwerkingtreding
Bepaling betreffende de inwerkingtreding
Art. 6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Bedoelde aangelegenheid

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Bepalingen van het sociaal strafrecht

  Beroep tegen de dwangmaatregelen die genomen zijn door de sociaal inspecteurs

  Art. 2.§ 1. Eenieder die van oordeel is dat zijn rechten worden geschaad door de inbeslagnemingen en verzegelingen verricht ter uitvoering van artikelen 35 en 38 van het Sociaal Strafwetboek of door de maatregelen genomen ter uitvoering van artikelen 31, 37 en 43 tot [2 49/3]2 van hetzelfde Wetboek, kan beroep instellen bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank.
  Eenieder die van oordeel is dat zijn rechten worden geschaad door de in artikel 28, § 3 van voornoemd Wetboek, bedoelde opsporings- en onderzoeksmaatregelen kan tevens beroep instellen bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank.
  De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek.
  § 2. De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over het beroep na het openbaar ministerie te hebben gehoord.
  § 3. De voorzitter van de arbeidsrechtbank oefent een controle uit over de wettelijkheid van de inbeslagnemingen en verzegelingen verricht ter uitvoering van de artikelen 35 en 38 van het voornoemd Wetboek en de maatregelen genomen ter uitvoering van de artikelen 28, § 3, 31, 37 en 43 tot [2 49/3]2 van hetzelfde Wetboek.
  Zijn controle heeft ook betrekking op de wenselijkheid van het behoud van de inbeslagnemingen en verzegelingen verricht ter uitvoering van de artikelen 35 en 38 van het voornoemd Wetboek en de maatregelen genomen ter uitvoering van de artikelen 37 en 43 tot [1 49/2]1 van hetzelfde Wetboek.
  Hij kan een gehele, gedeeltelijke of voorwaardelijke opheffing toestaan.
  § 4. Het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de arbeidsrechtbank is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgstelling, indien de rechter deze niet heeft bevolen.
  § 5. De inbeslagnemingen, de verzegelingen of de maatregelen verricht in strijd met de artikelen 28, § 3, 31, 35, 37, 38 en 43 tot [2 49/3]2 van hetzelfde Wetboek zijn nietig.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/22, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 06-10-2013>
  (2)<W 2016-12-11/03, art. 23, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>

  Vorm, termijn en omvang van het beroep

  Art. 3. De overtreder die de beslissing van de bevoegde administratie bedoeld in artikel 84 van het Sociaal Strafwetboek betwist, tekent op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing beroep aan bij de arbeidsrechtbank bij wege van een verzoekschrift.
  Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing.
  Het beroep tegen de beslissing van de bevoegde administratie maakt het geschil zelf aanhangig bij de arbeidsrechtbank zonder dat deze laatste het bedrag van de administratieve geldboete mag verhogen.

  HOOFDSTUK 3. - Bepaling tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 4. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 27 juni 1969, de wet van 30 juni 1971, de wet van 23 april 1998, de Programmawet van 22 december 2002, de wet van 17 september 2005 en het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, wordt aangevuld als volgt :
  " 3° betwistingen betreffende Hoofdstuk IX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid. ".

  HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

  Slotbepaling

  Art. 5.[1 De Koning kan de bepalingen van deze wet in het Sociaal Strafwetboek invoeren.
   Daartoe kan Hij :
   1° de volgorde, de nummering en, in het algemeen, de ordening van de bepalingen van deze wet en van het Sociaal Strafwetboek wijzigen;
   2° de verwijzingen die voorkomen in de bepalingen van deze wet en van het Sociaal Strafwetboek, wijzigen om ze met de nieuwe nummering in overeenstemming te brengen;
   3° de redactie van de bepalingen van deze wet en van het Sociaal Strafwetboek wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen, zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in deze bepalingen vervat zijn.]1
  ----------
  (1)<W 2016-02-29/09, art. 99, 004; Inwerkingtreding : 01-05-2016>

  HOOFDSTUK 5. - Bepaling betreffende de inwerkingtreding

  Bepaling betreffende de inwerkingtreding

  Art. 6.De Koning bepaalt voor elk artikel van deze wet de dag waarop het in werking treedt.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-07-2011 door KB 2011-07-01/02, art. 14)
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Nice, 2 juni 2010.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
De Minister van Werk,
Mevr. J. MILQUET
De Minister van Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE
De Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding,
C. DEVLIES
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 11-12-2016 GEPUBL. OP 20-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 29-02-2016 GEPUBL. OP 21-04-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 26-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 06-04-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2008-2009. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, 52-1667 - Nr. 1. - Gecoördineerde tekst, 52-1667 - Nr. 2. - Amendement, 52-1667 - Nr. 3. - Verslag namens de Commissie voor de Justitie, 52-1667 - Nr. 4. Zitting 2009-2010. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Tekst aangenomen door de Commissie voor de Justitie, 52-1667 - Nr. 5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-1667 - Nr. 6. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 4-1522 - Nr. 1. - Verslag namens de Commissie voor de Justitie, 4-1522 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-1522 - Nr. 3. Handelingen van de Senaat. - 6 mei 2010.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie