J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2009/10/23/2009036075/justel

Titel
23 OKTOBER 2009. - Decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 Zie wijziging(en)

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 24-11-2009 nummer :   2009036075 bladzijde : 73169       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-10-23/09
Inwerkingtreding :
01-09-2009 (Art.(3))
onbepaald (Art.(3))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

  Art. 2.De artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden in deze zin uitgelegd dat ze gelden voor alle erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de Franstalige scholen en afdelingen, en voor de erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het tweetalige, gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
  De bepaling van het eerste lid impliceert dat deze scholen of afdelingen ervan :
  1° de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen implementeren, tenzij het Vlaams Parlement een gevraagde afwijking heeft bekrachtigd;
  2° de controle aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten of door de inspectie, zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, voor zover belast met taken op het gebied van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs;
  3° een leerplan toepassen dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd;
  4° een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.
  
  (NOTA : bij arrest nr 95/2010 van 29-07-2010 (B.St. 03-08-2010, p. 49673-49696), schorst het Grondwettelijk Hof, in zoverre zij van toepassing zijn op de Franstalige scholen en de afdelingen ervan in de zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken :
  a) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 2°;
  b) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 1° en 3°, doch enkel in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen)
  
  (NOTA : bij arrest nr 124/2010 van 28-10-2010 (B.St. 21-12-2010, p. 78803-78825), heeft het Grondwettelijk Hof in artikel 2 vernietigd :
  a) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 2°;
  b) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 1° en 3°, doch enkel in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen;)
  
  (NOTA : bij arrest nr 60/2011 van 05-05-2011 (B.S. 05-08-2011, p. 44512-44521), heeft het Grondwettelijk Hof in artikel 2 vernietigd :
  a) het eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, alsook artikel 2, tweede lid, 2°;
  b) het eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsook het tweede lid, 1° en 3°, doch enkel in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen van die scholen een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen.)
  


  Art. 3. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 september 2009.
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 23 oktober 2009.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
  P. SMET
  
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
   Decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 05-05-2011 GEPUBL. OP 05-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 28-10-2010 GEPUBL. OP 21-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 29-07-2010 GEPUBL. OP 03-08-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2009. Stukken. - Voorstel van decreet : 107 - Nr. 1. - Advies van de Raad van State : 107 - Nr. 2. - Verslag over de hoorzitting : 107 - Nr. 3. - Amendementen : 107 - Nr. 4. - Verslag : 107 - Nr. 5. - Verslagen over overleg inzake belangenconflict : 107 - Nrs. 6 tot 8. Zitting 2009-2010. Stuk. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 107 - Nr. 9. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 oktober 2009.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
  Franstalige versie