J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/10/16/2009024377/justel

Titel
16 OKTOBER 2009. - Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-10-2009 nummer :   2009024377 bladzijde : 68658       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-10-16/01
Inwerkingtreding : 21-10-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. § 1. Teneinde het Belgiė mogelijk te maken zich voor te bereiden en te reageren op een griep-epidemie of -pandemie met bijzondere en ernstige risico's voor de volksgezondheid, kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de in artikel 3 bedoelde maatregelen nemen.
  § 2. De in artikel 3 bedoelde maatregelen kunnen pas in werking treden na de datum van het uitbreken van een griepepidemie of -pandemie, vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op advies van de Stuurgroep risicobeheer bedoeld in de bijlage van het Protocolakkoord van 11 december 2006 tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake : Focal Point voor het international Gezondheidsreglement.
  De in artikel 3 bedoelde maatregelen treden in werking ten laatste zes maanden na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
  In voorkomend geval kunnen deze maatregelen een terugwerkende kracht hebben, die noch de datum vastgesteld door de Koning overeenkomstig het eerste lid, noch 30 april 2009 mag overschrijden.

  Art. 3. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, maatregelen nemen om :
  1° de distributie van geneesmiddelen te regelen;
  2° de aflevering van geneesmiddelen door artsen of andere gezondheidszorgbeoefenaars, bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, te regelen;
  3° het maximaal aantal bloeddonaties per jaar vast te stellen, na advies van de Hoge Gezondheidsraad;
  4° het stelsel inzake opvordering uit te breiden tot personeel - andere dan de beroepsbeoefenaars bedoeld in artikel 9 van het voornoemd koninklijk besluit nr. 78 - van ziekenhuizen, zorgverleners, zorgverstrekkers, instellingen en diensten die, wat de organieke wetgeving betreft niet ressorteren onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten;
  5° aan de gemeenten en provincies gegevens mee te delen van de federale databank van beoefenaars van gezondheidszorgberoepen, teneinde een efficiėnte werking van de lokale zorgmeldpunten mogelijk te maken;
  6° elke situatie te voorkomen en te behandelen die een probleem stelt voor de volksgezondheid, die bij hoogdringendheid moet worden opgelost om geen ernstig gevaar te stellen, en dit binnen het strikte kader van de griepepidemie of -pandemie die door de Koning overeenkomstig artikel 2 wordt vastgesteld.
  De Koning mag ter uitvoering van deze wet de vaccinatie niet opleggen.
  De besluiten bedoeld in het eerste lid mogen de geldende wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs inzake aangelegenheden die de Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt.
  De besluiten bedoeld in het eerste lid kunnen de administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties bepalen voor bepaalde overtredingen van die besluiten.
  De strafrechtelijke sancties kunnen geen hogere strafmaat inhouden dan de strafmaat die voor de betrokken overtredingen is bepaald in de wetgeving die wordt aangevuld, gewijzigd of vervangen.
  De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van Hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de door deze besluiten ingevoerde strafrechtelijke sancties.

  Art. 4. De koninklijke besluiten bedoeld in artikel 3 kunnen worden uitgevaardigd zonder dat de wettelijk of reglementair voorgeschreven adviezen voorafgaandelijk worden ingewonnen. Desgevallend kunnen die adviezen worden ingewonnen binnen een kortere dan de wettelijk of reglementair voorgeschreven termijn.
  Het eerste lid is niet van toepassing voor :
  1° de adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State;
  2° de adviezen van de Inspectie van Financiėn;
  3° het advies van de Hoge Gezondheidsraad bedoeld in artikel 3, eerste lid, 3°.

  Art. 5. § 1. De machtiging aan de Koning verleend door deze wet, vervalt zes maanden na de bekendmaking van de huidige wet in het Belgisch Staatsblad en uiterlijk op 31 juli 2010.
  § 2. De in deze wet bedoelde koninklijke besluiten moeten bij wet worden bekrachtigd. binnen een termijn van een jaar vanaf hun inwerkingtreding.
  De in artikel 3 bedoelde koninklijke besluiten worden geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien ze niet worden bekrachtigd binnen de termijn bedoeld in het eerste lid.

  Art. 6. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 16 oktober 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke integratie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Sessie 2008-2009. Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-2156 001 : Wetsontwerp 002 : Verslag 003 : Tekst verbeterd door de commissie 004 : Amendementen 005 : Aanvullend verslag 006 : Tekst aangenomen door de commissie 007 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat Zie ook : Integraal verslag : 15 oktober 2009 Stukken van de Senaat : 4-1454 4-1454/1 : Ontwerp geėvoceerd 4-1454/2 : Verslag 4-1454/3 : Beslissing om niet te amenderen Handelingen van de Senaat : 16 oktober 2009

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie