J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/06/19/2009012211/justel

Titel
19 JUNI 2009. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instellling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 29-07-2009 nummer :   2009012211 bladzijde : 51227       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-06-19/16
Inwerkingtreding : 08-08-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie
Art. 3
HOOFDSTUK 3. - Gerechtelijke procedure
Art. 4-7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen met betrekking tot de medezeggenschap van de werknemers.

  HOOFDSTUK 2. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie

  Art. 3. Elk geschil gerezen naar aanleiding van de toepassing van artikel 8 van de wet van 19 juni 2009 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen valt, onder de bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank van de plaats van de zetel van het toezichts- of bestuursorgaan. De voorzitter doet in laatste aanleg uitspraak volgens de procedure bepaald in de artikelen 1035, 1036, 1038 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek. De debatten vinden plaats in raadkamer.
  Indien een verzoek wordt ingediend op grond van artikel 8, 2° van dezelfde wet, of op grond van artikel 8, 1° van dezelfde wet, door een andere persoon dan dezen bedoeld in artikel 8 van dezelfde wet, bepaalt de voorzitter van de arbeidsrechtbank, na verslag van de arbeidsauditeur, welke inlichtingen mogen worden verspreid. Enkel de voorzitter van de rechtbank en de arbeidsauditeur hebben kennis van het hele dossier. Het verslag van het Openbaar Ministerie en de beslissing vermelden de vertrouwelijke inlichtingen niet.

  HOOFDSTUK 3. - Gerechtelijke procedure

  Art. 4. De representatieve organisaties van werknemers in de zin van artikel 14, § 1, tweede lid, 4°, a) en b) van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, kunnen bij de arbeidsgerechten een vordering indienen tot beslechting van alle geschillen in verband met de toepassing van de wet van 19 juni 2009 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen.

  Art. 5. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 30 juni 1971, het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, de wet van 23 april 1998, de programmawet van 24 december 2002, de wet van 17 september 2005, de wet van 9 mei 2008 en de wet van 22 december 2008, wordt aangevuld door de bepaling onder 12°, luidende :
  " 12° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen. "

  Art. 6. Artikel 764, 10° van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 9 mei 2008, wordt vervangen als volgt :
  " 10° de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° tot 18°, 581, 2°, 3°, 9° en 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°,9° en 12° en 583; ".

  Art. 7. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 587sexies ingevoegd, luidend :
  " De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen. "
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 19 juni 2009.
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Justitie,
  S. DECLERCK
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DECLERCK
  

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2008-2009. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 52-1952, nr. 1. - Erratum, 52-1952, nr. 2. - Verslag, 52-1952, nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-1952, nr. 4. Integraal verslag. - 14 mei 2009. Senaat. Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 4-1327, nr. 1. - Verslag, 4-1327, nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-1327, nr. 3. Handelingen. - 28 mei 2009.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie