J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2008/07/18/2008202941/justel

Titel
18 JULI 2008. - Decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-08-2008 en tekstbijwerking tot 21-02-2018)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 29-08-2008 nummer :   2008202941 bladzijde : 45232       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-07-18/57
Inwerkingtreding : 22-05-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-3
HOOFDSTUK II. - Zorg- en bijstandsverlening.
Art. 4
HOOFDSTUK III. - Kwalificatievereisten en voorwaarden voor het verstrekken van zorg- en bijstandsverlening.
Art. 5-11
HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling.
Art. 12

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

  Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
  1° gebruiker : een natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde nood, al dan niet vrijwillig, een beroep doet op zorg- en bijstandsverlening;
  2° zorg- en bijstandsverlening : hulp- of dienstverlening waarbij in de plaats van de gebruiker of personen uit zijn leefomgeving activiteiten van het dagelijkse leven worden verricht die ze zelf zouden uitvoeren als ze daartoe in staat zouden zijn, of waarbij de gebruiker of personen uit zijn leefomgeving worden ondersteund bij de uitvoering van die activiteiten;
  3° welzijnsvoorziening : een organisatie die activiteiten uitoefent in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5, § 1, II, 1°, 2° en 4° tot 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en die erkend is door of onder toezicht staat van de Vlaamse overheid.

  Art. 3.Dit decreet is niet van toepassing op :
   1° natuurlijke personen die een gezondheidszorgberoep uitoefenen conform de regelgeving betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;
   2° natuurlijke personen die tewerkgesteld zijn bij voorzieningen die vallen onder het gezondheidsbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   3° persoonlijke assistenten, zoals vermeld in artikel 16, 4°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  
  TOEKOMSTIG RECHT
  
  Art. 3. Dit decreet is niet van toepassing op :
  1° natuurlijke personen die een gezondheidszorgberoep uitoefenen conform de regelgeving betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;
  2° natuurlijke personen die tewerkgesteld zijn bij voorzieningen die vallen onder het gezondheidsbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
  3° [1 zorg en ondersteuning die wordt ingekocht met een cashbudget, vermeld in artikel 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap, waarbij geen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vergunde aanbieder van zorg en ondersteuning betrokken is.]1

  ----------
  (1)<DVR 2014-04-25/J0, art. 45; Inwerkingtreding : onbepaald>

  HOOFDSTUK II. - Zorg- en bijstandsverlening.

  Art. 4.De zorg- en bijstandsverlening omvat de volgende zorgdimensies :
  1° lichamelijke zorg, waartoe onder meer de volgende activiteiten behoren : het observeren en signaleren bij de gebruiker van veranderingen op fysiek vlak zoals het meten van de lichaamstemperatuur [1 ...]1, het meedelen van de resultaten ervan en het vaststellen van de behoefte aan hulpmiddelen; hygiënische verzorging met inbegrip van dagelijks toilet, intiem toilet, bad, mondhygiëne, haar- en nagelverzorging; ondersteuning van de fysieke veiligheid van de gebruiker en zorg voor diens comfort; hulp bij het aan- en uitkleden; hulp bij het bewegen en verplaatsen; hulp bij eten en drinken; beperkte en elementaire verzorging zoals het verzorgen van huidirritaties en het voorkomen van drukletsels; hulp bij toiletgang met inbegrip van verzorging bij incontinentie en het aanbrengen en verwijderen van een stomazakje bij geheelde stoma; hulp bij het aanbrengen en verwijderen van een prothese of van steunkousen; [1 bijstand bij het gebruik van orale geneesmiddelen]1; eerste hulp bij ongevallen ongeacht de ernst van de situatie; toezicht bij rusteloze cliënten en stervenden;
  2° psychosociale ondersteuning, waartoe onder meer de volgende activiteiten behoren : het opmerken en begrijpen van psychosociale en emotionele problemen en het bieden van ondersteuning bij de verwerking ervan; het opvangen en signaleren van problemen en het stimuleren van zelfzorg; het bijstaan van de gebruiker en zijn leefomgeving in moeilijke momenten;
  3° pedagogische of agogische ondersteuning, waartoe onder meer de volgende activiteiten behoren : ondersteuning bij de verzorging of opvoeding van kinderen; ondersteuning bij mobiliteitsproblemen; revalidatie en therapietrouw.
  Met behoud van de toepassing van het eerste lid bepaalt of concretiseert de Vlaamse Regering per zorgdimensie de verschillende activiteiten die daarvan deel uitmaken.
  ----------
  (1)<DVR 2011-05-06/06, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 26-12-2011 (zie BVR 2011-11-18/11, art. 8)>

  HOOFDSTUK III. - Kwalificatievereisten en voorwaarden voor het verstrekken van zorg- en bijstandsverlening.

  Art. 5.Ongeacht of hij bij een welzijnsvoorziening tewerkgesteld is of niet, mag niemand beroepshalve in residentieel of semiresidentieel verband, ambulant of in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker zorg- en bijstandsverlening verstrekken aan een gebruiker als hij niet beantwoordt aan de minimale kwalificatievereisten die de Vlaamse Regering bepaalt.
  De Vlaamse Regering bepaalt die kwalificatievereisten per zorgdimensie als vermeld in artikel 4, of per groep van activiteiten die al dan niet van eenzelfde zorgdimensie deel uitmaken. Ze kan daarbij rekening houden met de categorieën van gebruikers die vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, II, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° of 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wie de zorg- en bijstandsverlening zich richt.
  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op natuurlijke personen die zorg- en dienstverlening verstrekken waarvoor kwalificatievereisten zijn bepaald bij of ter uitvoering van een federale wet.
  [1 De Vlaamse Regering kan toestaan dat personen aan gebruikers zorg- en bijstandsverlening verstrekken tijdens een erkende opleiding die ze volgen om te kunnen voldoen aan de kwalificatievereisten, vermeld in het eerste en tweede lid. In dat geval bepaalt ze de voorwaarden daarvoor. De personen die aan die voorwaarden beantwoorden, worden voor de toepassing van dit hoofdstuk geacht te beantwoorden aan de kwalificatievereisten, vermeld in het eerste lid.]1
  ----------
  (1)<DVR 2013-06-21/17, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 24-08-2013>

  Art. 6. De personen die onderworpen zijn aan de minimale kwalificatievereisten, vermeld in artikel 5, zorgen voor een goede communicatie, samenspraak en overleg met de gebruiker en desgevallend de mantelzorgers, de vrijwilligers en de andere professionele zorgverleners die betrokken zijn in de zorgsituatie van de gebruiker. De Vlaamse Regering bepaalt daartoe de nadere regels.
  Die personen zijn gebonden door de geheimhoudingsplicht, vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek, met betrekking tot de gegevens waarvan ze bij het verstrekken van zorg- en bijstandsverlening kennis krijgen en die daarmee verband houden.

  Art. 7. De Vlaamse Regering kan personen die onderworpen zijn aan de minimale kwalificatievereisten, vermeld in artikel 5, en die niet tewerkgesteld zijn bij een welzijnsvoorziening, verplichten om zich te laten registreren.
  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die registratie.

  Art. 8.De Vlaamse Regering organiseert het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk.
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<DVR 2013-06-21/17, art. 45, 003; Inwerkingtreding : 24-08-2013>
  (2)<DVR 2018-01-19/09, art. 24, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 9. Een administratieve geldboete van 500 tot 5.000 euro kan worden opgelegd aan :
  1° natuurlijke personen die beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten zonder te voldoen aan de kwalificatievereisten die daarvoor ter uitvoering van artikel 5 zijn bepaald;
  2° personen, uitgezonderd gebruikers, die een persoon als vermeld in 1°, belasten met het verrichten van activiteiten van zorg- en bijstandsverlening.
  De Vlaamse Regering kan bepalen dat de administratieve geldboete, vermeld in het eerste lid, eveneens kan worden opgelegd aan :
  1° natuurlijke personen die beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten zonder de regels, bepaald bij of ter uitvoering van artikel 6, na te leven;
  2° natuurlijke personen die beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten zonder de verplichting, bepaald ter uitvoering van artikel 7, na te leven.
  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het opleggen en het betalen van de administratieve geldboete. Ze wijst de ambtenaren aan die de geldboete kunnen opleggen.
  De betrokkene kan op straffe van verval van het recht tot het instellen van een beroep binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing waarbij hem een administratieve geldboete wordt opgelegd, tegen die beslissing met een verzoekschrift een beroep instellen bij de politierechtbank. Dat beroep schorst de uitvoering van de beslissing.
  Als de administratieve geldboete niet betaald wordt, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die een dwangbevel kunnen geven en uitvoerbaar verklaren. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.
  De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

  Art. 10. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op natuurlijke personen die beroepshalve zorg- en bijstandsverlening verstrekken aan slechts één gebruiker of aan meerdere gebruikers als die op hetzelfde adres wonen en behoren tot hetzelfde gezin.
  In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering bij een gemotiveerd besluit :
  1° andere natuurlijke personen die beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten, uitsluiten van het toepassingsgebied van dit hoofdstuk;
  2° natuurlijke personen als vermeld in het eerste lid, onderwerpen aan het toepassingsgebied van dit hoofdstuk.

  Art. 11. De Vlaamse Regering bepaalt overgangsmaatregelen voor natuurlijke personen die op de datum van inwerkingtreding van artikel 5 beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening uitoefenen zonder te beantwoorden aan de kwalificatievereisten die ter uitvoering van dat artikel zijn bepaald.

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling.

  Art. 12.Voor personen die tewerkgesteld zijn in een welzijnsvoorziening treden de artikelen 1 tot en met 6 in werking de tiende dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. In afwachting van de bepaling door de Vlaamse Regering van de minimale kwalificatievereisten, vermeld in artikel 5, gelden voor deze personen de kwalificatievereisten, vermeld in de bestaande erkennings-, subsidiërings- of toezichtsregeling die betrekking heeft op de betreffende welzijnsvoorziening.
  Voor wat niet geregeld is door het eerste lid stelt de Vlaamse Regering voor elke bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding vast.
  
  (NOTA 1 : Voor de personen, vermeld in artikel 1, 1°, van het BVR 2009-03-27/58 en voor de personen, vermeld in artikel 1, 2°, die werken bij een welzijnsvoorziening als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, treden artikelen 7, 8, 10 en 11 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in werking op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit ( Inwerkingtreding : 22-05-2009); zie BVR 2009-03-27/58, art. 17, eerste lid.)
  (NOTA 2 : Voor de personen, vermeld in artikel 1, 2°, van BVR 2009-03-27/58 die niet werken bij een welzijnsvoorziening als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, treedt het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, met uitzondering van artikel 9, in werking op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit ( Inwerkingtreding : 22-05-2009); zie BVR 2009-03-27/58, art. 17, tweede lid.)
  (NOTA 3 : Voor de personen, vermeld in artikel 1, 2°, van BVR 2009-03-27/58, dit art. 9 treedt in werking op 26-12-2011 bij BVR 2011-11-18/11, art. 7)

  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 18 juli 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-01-2018 GEPUBL. OP 21-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 28-08-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 3) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-06-2013 GEPUBL. OP 14-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 8)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-05-2011 GEPUBL. OP 06-06-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2007-2008. Stukken : - Ontwerp van decreet : 1708 - Nr. 1. - Amendementen : 1708 - Nrs. 2 en 3. - In eerste lezing aangenomen artikelen : 1708 - Nr. 4. - Tekst aangenomen door de commissie : 1708 - Nr. 5. - Verslag : 1708 - Nr. 6 + bijlage. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1708 - Nr. 7. Handelingen - Bespreking en aanneming : vergadering van 9 juli 2008.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie