J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2008/07/18/2008202892/justel

Titel
18 JULI 2008. - Decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-08-2008 en tekstbijwerking tot 09-07-2015)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 27-08-2008 nummer :   2008202892 bladzijde : 44627       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-07-18/51
Inwerkingtreding : 06-09-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
  1° duurzame ontwikkeling : een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen, waarbij aandacht gegeven wordt aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie, en waarvan de realisatie een veranderingsproces vergt waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften;
  2° inclusief beleid : het beleid waarbij een door de Vlaamse Regering afgesproken transversale beleidslijn door elke Vlaamse minister op eigen wijze vertaald wordt naar het beleid in zijn of haar beleidsdomein;
  3° gecoördineerd beleid : het beleid dat binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd met het oog op coherentie en consistentie;
  4° participatief beleid : het beleid dat wordt gerealiseerd via een brede participatie en betrokkenheid van maatschappelijke actoren bij de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering.

  Art. 3. Met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling bepaalt dit decreet het kader voor het gecoördineerd Vlaams beleid duurzame ontwikkeling en verzekert het de continuïteit ervan. Dit beleid is gericht op samenwerking en op het bewerkstelligen van maximale synergieën in het streven naar duurzame ontwikkeling.

  Art. 4. Het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling is een inclusief, gecoördineerd en participatief beleid.
  Hiervoor staat de Vlaamse Regering minstens in voor :
  1° het proces van voorbereiding, opmaak, uitvoering, rapportering en evaluatie van de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, zoals bedoeld in artikel 5;
  2° het beleidsdomeinoverschrijdend overleg binnen de Vlaamse overheid;
  3° de betrokkenheid van en het overleg met de maatschappelijke actoren;
  4° de vertaling van het Europees en het internationaal beleid inzake duurzame ontwikkeling naar het Vlaamse beleid en de gecoördineerde Vlaamse standpuntbepaling binnen Europese en internationale fora van duurzame ontwikkeling;
  5° het overleg en de samenwerking met het federaal bestuursniveau en het bestuursniveau van de gemeenschappen en gewesten inzake duurzame ontwikkeling;
  6° het overleg en de samenwerking met het gemeentelijk en provinciaal bestuursniveau bij de ontwikkeling en de uitvoering van het Vlaamse duurzame-ontwikkelingsbeleid en de ondersteuning van het gemeentelijke en provinciale beleid duurzame ontwikkeling;
  7° de wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling.

  Art. 5.§ 1. De Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling is coherent en beleidsdomeinoverschrijdend. Ze wordt bepaald in een strategienota. Deze strategienota bevat in het bijzonder :
  1° een evaluatie van de uitvoering van de Vlaamse strategienota goedgekeurd in de vorige parlementaire legislatuur;
  2° een analyse van de huidige situatie, de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen, trends en risico's inzake duurzame ontwikkeling;
  3° de langetermijnvisie en -doelstellingen voor het te volgen beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling;
  4° de operationele kortetermijndoelstellingen en de prioritaire beleidsopties en acties voor de regeerperiode.
  De Vlaamse strategie besteedt bijzondere aandacht aan de Europese en internationale dimensie van duurzame ontwikkeling.
  § 2. De Vlaamse Regering bereidt de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling voor in overleg met de verschillende bestuursniveaus en maatschappelijke actoren zoals vermeld in artikel 6.
  § 3. De Vlaamse Regering legt de ontwerpstrategienota voor aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen [1 en aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen]1 en stuurt ze naar de andere betrokken strategische adviesraden.
  § 4. Uiterlijk tien maanden na haar eedaflegging keurt de Vlaamse Regering de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling goed en deelt deze mee aan het Vlaams Parlement.
  § 5. De strategie kan steeds worden herzien, op initiatief van de Vlaamse Regering.
  ----------
  (1)<DVR 2015-07-03/01, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

  Art. 6. Met het oog op een breed eigenaarschap gebeurt het overleg met en de rapportering naar het gemeentelijke en provinciale bestuursniveau en maatschappelijke actoren in alle fasen van de ontwikkeling en uitvoering van de Vlaamse strategie.
  Het overleg met de maatschappelijke actoren wordt gevoerd met vertegenwoordigers van economische actoren en maatschappelijke groepen uit het middenveld waaronder minstens vertegenwoordigers van :
  1° de werkgevers;
  2° de werknemers;
  3° de milieuorganisaties;
  4° de derdewereldorganisaties;
  5° de consumentenorganisaties;
  6° de duurzame ontwikkelingsorganisaties, die tevens de belangen verdedigen van tal van organisaties die werken rond aspecten van duurzame ontwikkeling.

  Art. 7. Het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling beschikt over een eigen programma binnen de algemene uitgavenbegroting. Binnen de perken van deze beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering project- en/of werkingssubsidies toekennen aan gemeentelijke en provinciale overheden en aan organisaties voor de ondersteuning van projecten of activiteiten die invulling geven aan het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling. Deze projecten of activiteiten zijn in overeenstemming met de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling.

  Art. 8. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de uitvoering van dit decreet.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 18 juli 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-07-2015 GEPUBL. OP 09-07-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 5)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2007-2008. Stukken : - Ontwerp van decreet : 1629 - Nr. 1. - Amendementen : 1629 - Nr. 2. - Verslag : 1629 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1629 - Nr. 4. Handelingen - Bespreking en aanneming : vergadering van 9 juli 2008.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie