J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/07/18/2008011349/justel

Titel
18 JULI 2008. - [Koninklijk besluit betreffende het hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen] <KB 2014-03-28/22, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-10-2008 en tekstbijwerking tot 28-04-2014)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-10-2008 nummer :   2008011349 bladzijde : 57316       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-07-18/22
Inwerkingtreding : 01-11-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° [1 ...]1
  2° [1 openbare gegevens : de gegevens beoogd in artikel III.29 van het Wetboek van economisch recht en opgenomen in de lijst van de beschikbare gegevens voor het hergebruik zoals gepubliceerd op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie]1
  3° [1 ...]1 hergebruik : het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen [1 voor commerciėle of niet-commerciėle doeleinden]1;
  4° aanvrager : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich tot de beheersdienst richt met de vraag tot hergebruik van gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen [1 voor commerciėle of niet-commerciėle doeleinden]1;
  5° licentienemer : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de Belgische Staat een licentieovereenkomst sluit in toepassing van dit besluit;
  6° werkdag : iedere kalenderdag met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als de termijn op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag;
  7° Belgische Staat : de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister bevoegd voor Economie;
  8° [1 ...]1
  9° persoonsgegevens : informatie over een geļdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 2.§ 1. De openbare gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen overeenkomstig de nadere regels en de voorwaarden van dit besluit, door de beheersdienst doorgegeven worden aan derden met het oog op [1 ...]1 hergebruik.
  Derden mogen evenwel geen persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden gebruiken en/of herverspreiden.
  § 2. De beheersdienst mag noch het identificatienummer in het Rijksregister noch het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan derden doorgeven.
  § 3. De bijzondere voorwaarden voor het [1 ...]1 hergebruik worden vastgesteld in een licentieovereenkomst tussen de licentienemer en de Belgische Staat.
  De licentieovereenkomst voorziet [1 ten minste]1 dat :
  1° de Belgische Staat niet aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten of lacunes in de verstrekte gegevens alsook voor tijdelijke onbeschikbaarheid van gegevens wanneer die onbeschikbaarheid te wijten is aan overmacht of aan een derde;
  2° de Belgische Staat evenmin aansprakelijk gesteld kan worden voor de wijze waarop de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen door de licentienemer worden hergebruikt, gecombineerd met andere gegevens of verder doorgegeven aan derden;
  3° de licentienemer verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens die hem door de beheersdienst worden verstrekt met het oog op [1 ...]1 hergebruik in toepassing van dit besluit en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 3.§ 1. De aanvraag tot [1 ...]1 hergebruik wordt [1 ...]1 gericht aan de beheersdienst door middel van het daartoe door de beheersdienst ter beschikking gestelde formulier.
  § 2. [1 De aanvraag vermeldt minstens de volgende informatie :
   1° de naam van de aanvrager;
   2° het e-mailadres van de aanvrager;
   3° het ondernemingsnummer van de aanvrager, voor zover van toepassing;
   4° het formaat dat gekozen werd uit de door de beheersdienst voorgestelde formaten voor de ter beschikkingstelling van de gegevens;
   5° een beschrijving van het hergebruik van de gegevens.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 4.§ 1. Na ontvangst van de aanvraag, gaat de beheersdienst na of ze ontvankelijk is, in het bijzonder of ze redelijk en volledig is en of de gevraagde gegevens voor [1 ...]1 hergebruik ter beschikking mogen worden gesteld in toepassing van de bepalingen van dit besluit.
  § 2. Uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst wordt de aanvraag [1 ...]1 beantwoord.
  Als de beheersdienst oordeelt dat een aanvraag kennelijk onredelijk of te vaag geformuleerd is of dat de gevraagde gegevens niet in aanmerking komen voor [1 ...]1 hergebruik, brengt de beheersdienst de aanvrager er [1 ...]1 van op de hoogte. Hij motiveert zijn beslissing en nodigt de aanvrager uit zijn aanvraag te preciseren of te vervolledigen en vermeldt, bij voorkomend geval, de informatie die nodig is om op de aanvraag te kunnen ingaan. Een nieuwe termijn van twintig werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag heeft gepreciseerd of vervolledigd.
  Indien de beheersdienst oordeelt dat het onderzoek over de aanvraag moeilijk tijdig uit te voeren is, deelt hij aan de aanvrager mee dat de termijn van twintig werkdagen wordt verlengd tot een termijn van veertig werkdagen. De verlengingsbeslissing vermeldt de reden of de redenen voor het uitstel.
  § 3. Indien de aanvraag door de beheersdienst ontvankelijk wordt verklaard, maakt hij binnen de termijnen voorzien in § 2 een voorstel van licentieovereenkomst over aan de aanvrager.
  In geval van een afwijzende beslissing over de ontvankelijkheid richt de beheersdienst aan de aanvrager een met redenen omklede beslissing van weigering. De beslissing vermeldt dat een beroep ertegen ingevoerd kan worden, voor de federale commissie van het hergebruik van de bestuursdocumenten binnen de zestig dagen van de ontvangst van de beslissing, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 5.[1 De beheersdienst levert na afsluiting van de licentieovereenkomst de gegevens waarvoor de toegang werd aangevraagd en dit in het formaat dat gekozen werd uit de door de beheersdienst voorgestelde formaten.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 6.§ 1. De vergoeding die aan de licentienemer mag worden aangerekend voor het [1 ...]1 hergebruik van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen beantwoordt aan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding van deze gegevens, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Zij wordt vastgesteld door de Minister.
  § 2. De beheersdienst publiceert uiterlijk op het einde van ieder kalenderjaar op de [1 website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie]1 een lijst van de voor [1 hergebruik]1 beschikbare gegevens en de bedragen van de [1 eventuele]1 vergoedingen die voor het [1 ...]1 hergebruik van alle of [1 in voorkomend geval]1 van bepaalde categorieėn van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen aangerekend zullen worden tijdens het volgende kalenderjaar.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 7.De voorwaarden voor het [1 ...]1 hergebruik van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen mogen niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieėn van hergebruik.
  De beheersdienst publiceert [1 ...]1 [1 de modellicenties]1 en de vergoedingen, overeenkomstig artikel 6, in de officiėle landstalen op de website van [1 de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie]1.
  Wanneer de overheid, een dienst [1 in de zin van artikel I.4.2° van het Wetboek van economisch recht]1 of een andere instantie [1 ...]1, documenten hergebruikt in het kader van [1 ...]1 activiteiten die buiten haar taken van openbare dienst of van algemeen belang vallen, zijn op de verstrekking van documenten voor deze activiteiten dezelfde vergoedingen en andere voorwaarden van toepassing als die welke gelden voor andere gebruikers.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-28/22, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 8. De gegevens worden door de beheersdienst aan de licentienemer verstrekt in de staat waarin ze zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen bevinden.

  Art. 9. De beheersdienst kan, op elk ogenblik en eenzijdig, de licentie beėindigen, zonder dat dit recht geeft op enige schadeloosstelling, indien de licentienemer een of meer voorwaarden van de licentie niet naleeft. De beslissing tot intrekking van de licentie vermeldt de reden of de redenen voor de intrekking.

  Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 11. Onze Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 18 juli 2008.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 20, eerste lid;
   Gelet op de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, inzonderheid op artikel 8;
   Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 6 september 2006;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 5 januari 2007;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 april 2007;
   Gelet op het advies 43.343/1 van de Raad van State, gegeven op 31 januari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende dat richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie de verspreiding ervan bevordert, als deze verspreiding wettelijk mogelijk blijkt te zijn en dat de richtlijn bepaalt dat de verspreiding van overheidsinformatie tot economische groei en werkgelegenheid zou moeten bijdragen;
   Overwegende dat artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen de Koning belast met de commercialisering van de in artikel 17 van de wet opgenomen gegevens door in de voorwaarden en waarborgen ter zake te voorzien;
   Dat er dus een wettelijke bepaling tot commercialisering van de gegevens van artikel 17 van de wet bestaat;
   Overwegende bovendien dat de in artikel 17 van de wet opgenomen informatie op zichzelf toegankelijk is zonder voorafgaande machtiging van het binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgerichte Toezichtcomité;
   Overwegende dat het voor de verschillende economische subjecten en voor de toepassing van de economische beleidslijnen van openbaar belang is over betrouwbare informaties over de rechts-, financiėle en economische toestand van de ondernemingen te beschikken;
   Overwegende dat er maatregelen werden genomen om de betrouwbaarheid van de in artikel 17 van de wet bedoelde informatie te waarborgen en dat de aangevers het recht hebben om de gegevens bij de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren;
   Dat dan ook het voordeel met betrekking tot de commercialisering van deze gegevens groter blijkt te zijn dan de eventuele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van de aangevers;
   Overwegende dat, met het oog op een billijk evenwicht tussen de belangen van
de economische subjecten, de commercialisering van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden dient verboden te worden;
   Op de voordracht van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-03-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014
    (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie