J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/05/09/2008012766/justel

Titel
9 MEI 2008. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 23-07-2008 nummer :   2008012766 bladzijde : 38406       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-05-09/80
Inwerkingtreding : 02-08-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie.
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Gerechtelijke procedure.
Art. 4-7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Bij deze wet wordt de richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese co÷peratieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers omgezet.

  HOOFDSTUK II. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie.

  Art. 3. Elk geschil gerezen naar aanleiding van de toepassing van artikel 8 van de wet van 9 mei 2008 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap valt onder de bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank van de plaats van de zetel van het toezichts- of bestuursorgaan. De voorzitter doet in laatste aanleg uitspraak volgens de procedure bepaald in de artikelen 1035, 1036, 1038 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek. De debatten vinden plaats in raadkamer.
  Indien een verzoek wordt ingediend op grond van artikel 8, 2░, van dezelfde wet, of op grond van artikel 8, 1░, van dezelfde wet, door een andere persoon dan dezen bedoeld in artikel 8 van dezelfde wet, bepaalt de voorzitter van de arbeidsrechtbank, na verslag van de arbeidsauditeur, welke inlichtingen mogen worden verspreid. Enkel de voorzitter van de rechtbank en de arbeidsauditeur hebben kennis van het hele dossier. Het verslag van het Openbaar Ministerie en de beslissing vermelden de vertrouwelijke inlichtingen niet.

  HOOFDSTUK III. - Gerechtelijke procedure.

  Art. 4. De representatieve organisaties van werknemers in de zin van artikel 14, ž 1, tweede lid, 4░, a) en b), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, kunnen bij de arbeidsgerechten een vordering indienen tot beslechting van alle geschillen in verband met de toepassing van de wet van 9 mei 2008 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap.

  Art. 5. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wetten van 30 juni 1971, 23 april 1998, de programmawet van 24 december 2002, de wet van 17 september 2005 en door het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986 wordt als volgt aangevuld :
  " 9░ van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap. "

  Art. 6. Artikel 764, 10░, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen door de wet van 17 september 2005 en gewijzigd door de wet van 13 december 2005, wordt vervangen door de volgende tekst :
  " 10░ de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11░, 580, 2░, 3░, 6░ tot 18░, 581, 2░, 3░, 9░ en 10░, 582, 1░, 2░, 6░, 8░ en 9░ en 583; ".

  Art. 7. Een artikel 587quinquies, luidend als volgt, wordt in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd :
  " De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 9 mei2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap. "
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Florence, 9 mei 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN
  De Minister van Werk,
  Mevr. J. MILQUET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - 52-811 - 2007/2008 : Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 19 maart 2008. Senaat : Stukken. - 4-661 - 2007/2008 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 24 april 2008.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie