J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/08/17/2007000806/justel

Titel
17 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 14-09-2007 nummer :   2007000806 bladzijde : 48701       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-08-17/58
Inwerkingtreding : 14-09-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1996000449       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend voor elke aanvraag per bestuursdocument of per document met milieu-informatie.

  Art. 2. Wanneer het afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan formaat A4, wordt de vergoeding vastgesteld op 0,05 euro per bladzijde. De eerste vijftig bladzijden zijn gratis.
  Wanneer het document echter meer dan honderd bladzijden bevat, wordt de vergoeding teruggebracht tot 0,02 euro per bladzijde vanaf de honderd en eerste.

  Art. 3. Wanneer het afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat groter is dan formaat A4 maar niet groter dan formaat A3, worden de vergoedingen per bladzijde vastgesteld in artikel 2 verdubbeld.

  Art. 4. Wanneer een bestuursdocument of een document met milieu-informatie bladzijden bevat van verschillend formaat als bedoeld in de artikelen 2 en 3, wordt de vergoeding berekend alsof het om twee aparte aanvragen gaat.

  Art. 5. Wanneer het afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie geheel of gedeeltelijk in kleur of in een formaat groter dan A3 wordt gevraagd, is de vergoeding gelijk aan de kostprijs.

  Art. 6. Wanneer het afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie op een andere drager dan papier wordt gevraagd, is de vergoeding gelijk aan de kostprijs.

  Art. 7. Afschriften die via e-mail worden afgeleverd zijn gratis.

  Art. 8. De vergoedingen vastgesteld bij dit besluit zijn contant betaalbaar indien het afschrift door de aanvrager in ontvangst wordt genomen bij de administratieve overheid of milieu-instantie, die als bewijs van betaling een ontvangstbewijs afgeeft.
  Indien het afschrift per post aan de aanvrager wordt gezonden, worden de vergoedingen vooraleer het afschrift wordt verzonden, betaald door overschrijving of storting op de postrekening van de rekenplichtige der ontvangsten van de overheid in kwestie. In dat geval wordt het bedrag van de vergoedingen vermeerderd met de portkosten.

  Art. 9. Bij ontvangst van de betaling van de vergoeding wordt er melding van gemaakt in het register bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en in artikel 21 van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.

  Art. 10. Het koninklijk besluit van 30 augustus 1996 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument wordt opgeheven.

  Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 12. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 17 augustus 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  De Minister van Leefmilieu,
  B. TOBBACK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op de artikelen 5 en 12;
   Gelet op de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, inzonderheid op artikel 19, ß 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 augustus 1996 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, geaccrediteerd bij de Minister van Binnenlandse Zaken, gegeven op 11 december 2006 en 19 februari 2007;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, geaccrediteerd bij de Minister van Leefmilieu, gegeven op 26 februari 2007;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 mei 2007;
   Gelet op advies 43.177/3 gegeven op 12 juni 2007, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie