J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/05/15/2007023271/justel

Titel
15 MEI 2007. - Wet tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 30-08-2007 nummer :   2007023271 bladzijde : 44982       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-05-15/63
Inwerkingtreding : 01-01-2008

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1978022402        1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 31 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 31. De bijdragen verschuldigd voor de werknemers als bedoeld in de artikelen 6 en 6bis worden berekend op het maximaal bedrag dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de werkloosheidsuitkering, zoals bepaald in artikel 111 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
  Indien het werkelijk uitbetaalde loon lager is dan voornoemde bedragen, worden de bijdragen berekend op het bedrag van het werkelijk uitbetaalde loon.
  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Nationale Arbeidsraad, wijzigingen aanbrengen aan de berekeningen van de bijdragen vermeld in dit artikel. ".

  Art. 3. De Koning kan de bepalingen die door artikel 2 werden vervangen, opnieuw wijzigen, opheffen of aanvullen. Hij volgt daarbij de procedures en vormvereisten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet van kracht zijn voor het wijzigen, opheffen of aanvullen van dat besluit.

  Art. 4. In artikel 8, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars, worden de woorden " in dezelfde sporttak tijdens het lopende sportseizoen " vervangen door de woorden " in dezelfde reeks; categorie, afdeling, ... van dezelfde sporttak tijdens het lopende sportseizoen, alsook niet aan een eindrondecompetitie waarbij een ploeg deelneemt uit dezelfde reeks, categorie, afdeling, ... van dezelfde sporttak. ".

  Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2008.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 15 mei 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  R. DEMOTTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - 51-2586 - Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Kaft. - Nrs. 3 en 4 : Amendementen. - Nr. 5 : Verslag. - Nr. 6 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 12 april 2007. Senaat : Stukken. - 3-2400 - Nr. 1 : Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst verbeterd door de commissie. - Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 26 april 2007.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie