J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 38 uitvoeringbesluiten 18 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/05/04/2007014142/justel

Titel
4 MEI 2007. - [Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E] <Opschrift vervangen door KB 2011-04-28/01, art. 85, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-05-2007 en tekstbijwerking tot 23-09-2020)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 10-05-2007 nummer :   2007014142 bladzijde : 25713       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-05-04/35
Inwerkingtreding : 10-09-2008

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1998014078        1975120109       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - ALGEMEENHEDEN.
Art. 1
Art. 1 WAALS GEWEST
Art. 1 VLAAMS GEWEST
Art. 2
Art. 2 WAALS GEWEST
Art. 2 VLAAMS GEWEST
TITEL II. - DE VAKBEKWAAMHEID.
HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied.
Art. 3
Art. 3 WAALS GEWEST
Art. 3 VLAAMS GEWEST
Art. 4
Art. 4 WAALS GEWEST
Art. 4 VLAAMS GEWEST
Art. 5
Art. 5/1 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK 2. - Het bewijs van vakbekwaamheid.
Afdeling 1. - Algemene bepalingen.
Art. 6
Art. 6 WAALS GEWEST
Art. 6 VLAAMS GEWEST
Art. 7
Art. 7 WAALS GEWEST
Art. 7 VLAAMS GEWEST
Afdeling 2. - Afgifte van het bewijs van vakbekwaamheid.
Art. 8
Art. 8 WAALS GEWEST
Art. 8 VLAAMS GEWEST
Art. 8/1 VLAAMS GEWEST
Afdeling 3. - Geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid.
Art. 9-11
Afdeling 4. - Verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid.
Art. 12-13, 13/1
Art. 13/1 WAALS GEWEST
Art. 13/1 VLAAMS GEWEST
Art. 13/2 WAALS GEWEST
HOOFDSTUK 3.
Afdeling 1.
Art. 14-15
Afdeling 2.
Art. 16-18
Afdeling 3.
Art. 19-20
TITEL III. - EXAMENS.
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling.
Art. 21
Art. 21 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK 2. - [1 Examencentra]1
Art. 22-23
Art. 23 WAALS GEWEST
Art. 23 VLAAMS GEWEST
Art. 24-25
Art. 25 WAALS GEWEST
HOOFDSTUK 3. - Examens.
Afdeling 1. - Algemene bepalingen.
Art. 26-27
Art. 27 WAALS GEWEST
Art. 27 VLAAMS GEWEST
Afdeling 2. - Examen Rijbewijs.
Art. 28
Afdeling 3. - Examen basiskwalificatie.
Onderafdeling 1. - Theoretisch examen basiskwalificatie.
Art. 29-30
Onderafdeling 2. - Praktisch examen basiskwalificatie.
Art. 31-35
Afdeling 4. - Gecombineerd examen.
Onderafdeling 1. - Gecombineerd theoretisch examen.
Art. 36-37
Onderafdeling 2. - Gecombineerd praktisch examen.
Art. 38-41, 41/1, 42
Afdeling 5. - Aanvullend examen basiskwalificatie.
Art. 43
HOOFDSTUK 4. - Beroep in geval van niet slagen voor het praktisch examen.
Art. 44
Art. 44 WAALS GEWEST
TITEL IV. - DE NASCHOLING.
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling.
Art. 45
Art. 45 WAALS GEWEST
Art. 45 VLAAMS GEWEST
Art. 45/1 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK 2. - Opleidingscentra.
Art. 46-47
Art. 47 VLAAMS GEWEST
Art. 48
Art. 48 VLAAMS GEWEST
TITEL V.
HOOFDSTUK 1.
Art. 49-51
HOOFDSTUK 2.
Art. 52
TITEL VI. - ALGEMENE BEPALINGEN.
HOOFDSTUK 1. - Inspectie en controle.
Art. 53
Art. 53 WAALS GEWEST
Art. 54
HOOFDSTUK 2. - Retributies.
Art. 55
Art. 55 VLAAMS GEWEST
Art. 55/1
Art. 55/1 WAALS GEWEST
Art. 55/1 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK 3 VLAAMS GEWEST. [1 Verwerking van persoonsgegevens]1
Art. 55/2 VLAAMS GEWEST
Art. 55/3 VLAAMS GEWEST
Art. 55/4 VLAAMS GEWEST
Art. 55/5 VLAAMS GEWEST
TITEL VII. - SLOTBEPALINGEN.
HOOFDSTUK 1. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen.
Art. 56-72
HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen.
Art. 73-74, 74bis, 74bis/1, 74ter, 75-76
Art. 76 WAALS GEWEST
Art. 76/1 REGION FLAMANDE
Art. 76/1 WAALS GEWEST
Art. 76/2 REGION FLAMANDE
HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding.
Art. 77
HOOFDSTUK 4. - Uitvoering.
Art. 78
BIJLAGE.
Art. N, N1
Art. N1 WAALS GEWEST
Art. N1 VLAAMS GEWEST
Art. N2-N3
Art. N3 WAALS GEWEST
Art. N3 VLAAMS GEWEST

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - ALGEMEENHEDEN.

  Artikel 1.Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad [1 gewijzigd bij de richtlijnen 2004/66/EG van 26 april 2004 en 2006/103/EG van 20 november 2006, bij de Verordening (EG) nr.1137/2008 van 22 oktober 2008 en bij de richtlijnen 2013/22/EU van 13 mei 2013 en 2018/645 van 18 april 2018]1 om in Belgisch recht.
  ----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 1_WAALS_GEWEST.
   Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad [1 gewijzigd bij de richtlijnen 2004/66/EG van 26 april 2004 en 2006/103/EG van 20 november 2006, bij de Verordening (EG) nr.1137/2008 van 22 oktober 2008 en bij de richtlijnen 2013/22/EU van 13 mei 2013 en 2018/645 van 18 april 2018]1 om in Belgisch recht.
  
----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 3, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
   Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad [2 , gewijzigd bij de richtlijnen 2004/66/EG van 26 april 2004 en 2006/103/EG van 20 november 2006, bij de verordening (EG) nr. 1137/2008 van 22 oktober 2008 en bij de richtlijnen 2013/22/EU van 13 mei 2013 en 2018/645 van 18 april 2018]2 om [2 ...]2.
  
----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  (2)<BVR 2020-07-17/40, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° " wet " : de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
  2° " koninklijk besluit betreffende het rijbewijs " : het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
  3° " Minister " : de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort;
  4° [2 " motorvoertuig " : elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen]2. Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u. bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen;) <KB 2008-09-18/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  5° [2 " auto " : elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;]2
  6° [2 motorvoertuigen categorie C " : andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  7° " motorvoertuigen categorie C+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
  8° [2 " motorvoertuigen categorie C1 " : andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  9° [2" motorvoertuigen categorie C1+E " :
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;]2
  10° [2 " motorvoertuigen categorie D " : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld; ]2
  11° " motorvoertuigen categorie D+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
  12° [2 " motorvoertuigen categorie D1 " : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en ten hoogste zestien passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximumlengte van acht meter; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  13° [2 " motorvoertuigen categorie D1+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;]2
  14° " voertuigen van groep C " : de motorvoertuigen van de categorieën [2 C1, C1+E, C en C+E]2;
  15° " voertuigen van groep D " : de motorvoertuigen van de categorieën [2 D1, D1+E, D en D+E]2;
  16° " voertuigen van groep 2 " : de motorvoertuigen van groep C en groep D;
  17° [1 " geregeld vervoer " :
   a) het geregeld vervoer : vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet niet af aan het geregelde karakter van het vervoer;
   b) de bijzondere vorm van geregeld vervoer : vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer op de in punt a) bepaalde wijze geschiedt. De aanpassing van de organisatie van het vervoer aan de wisselende behoeften van de gebruikers doet aan het geregelde karakter van de bijzondere vorm van het vervoer geen afbreuk;]1
  18° " gewone verblijfplaats " : de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
  De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;
  19° " voorlopig rijbewijs " : het voorlopig rijbewijs model 3, zoals bedoeld in de artikelen 6 tot 9 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, geldig gemaakt voor een voertuig van groep 2;
  20° " aanvraag om een rijbewijs " : het document bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  21° " Europees rijbewijs " : elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1° van de wet, afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  22° [3 ...]3
  23° [3 ...]3
  24° [3 ...]3
  25° " bewijs van vakbekwaamheid C " : bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het besturen van voertuigen van groep C;
  26° " bewijs van vakbekwaamheid D " : bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het besturen van voertuigen van groep D;
  27° " getuigschrift van basiskwalificatie C " : bewijs van slagen voor het examen basiskwalificatie, het aanvullend examen of het deel basiskwalificatie van het gecombineerd examen voor het besturen van een voertuig van groep C;
  28° " getuigschrift van basiskwalificatie D " : bewijs van slagen voor het examen basiskwalificatie, het aanvullend examen of het deel basiskwalificatie van het gecombineerd examen voor het besturen van een voertuig van groep D;
  29° " getuigschrift van nascholing " : bewijs dat nascholing werd gevolgd in een opleidingscentrum;
  30° [3 ...]3
  31° [3 " examencentrum " : het centrum dat het examen rijbewijs, het examen basiskwalificatie, het gecombineerd examen of het aanvullend examen voor het besturen van voertuigen van groep 2, conform de bepalingen van Titel III, Hoofdstuk 2 organiseert.]3
  32° " opleidingscentrum " : centrum dat nascholingscursussen aanbiedt en erkend is overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van Titel IV van dit besluit;
  33° " onderwijsinstellingen " : de overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en geldende kwaliteitsnormen van de gemeenschappen georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen;
  34° " code 95 " : de [4 Uniecode]4 opgenomen in bijlage 7 bij het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs die overeenstemt met het bewijs van vakbekwaamheid;
  35° " bestuurdersattest " : het attest in de zin van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten.
  ----------
  (1)<KB 2009-07-16/02, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 86, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-10/01, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (4)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 2_WAALS_GEWEST.
   Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° " wet " : de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
  2° " koninklijk besluit betreffende het rijbewijs " : het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
  3° " Minister " : de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort;
  [4 3°/1 [6 "SPW MI" : de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur;]6]4
  4° [2 " motorvoertuig " : elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen]2. Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u. bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen;) <KB 2008-09-18/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  5° [2 " auto " : elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;]2
  6° [2 motorvoertuigen categorie C " : andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  7° " motorvoertuigen categorie C+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
  8° [2 " motorvoertuigen categorie C1 " : andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  9° [2" motorvoertuigen categorie C1+E " :
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;]2
  10° [2 " motorvoertuigen categorie D " : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld; ]2
  11° " motorvoertuigen categorie D+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
  12° [2 " motorvoertuigen categorie D1 " : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en ten hoogste zestien passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximumlengte van acht meter; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  13° [2 " motorvoertuigen categorie D1+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;]2
  14° " voertuigen van groep C " : de motorvoertuigen van de categorieën [2 C1, C1+E, C en C+E]2;
  15° " voertuigen van groep D " : de motorvoertuigen van de categorieën [2 D1, D1+E, D en D+E]2;
  16° " voertuigen van groep 2 " : de motorvoertuigen van groep C en groep D;
  17° [1 " geregeld vervoer " :
   a) het geregeld vervoer : vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet niet af aan het geregelde karakter van het vervoer;
   b) de bijzondere vorm van geregeld vervoer : vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer op de in punt a) bepaalde wijze geschiedt. De aanpassing van de organisatie van het vervoer aan de wisselende behoeften van de gebruikers doet aan het geregelde karakter van de bijzondere vorm van het vervoer geen afbreuk;]1
  18° " gewone verblijfplaats " : de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
  De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;
  19° " voorlopig rijbewijs " : het voorlopig rijbewijs model 3, zoals bedoeld in de artikelen 6 tot 9 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, geldig gemaakt voor een voertuig van groep 2;
  20° " aanvraag om een rijbewijs " : het document bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  21° " Europees rijbewijs " : elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1° van de wet, afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  22° [3 ...]3
  23° [3 ...]3
  24° [3 ...]3
  25° " bewijs van vakbekwaamheid C " : bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het besturen van voertuigen van groep C;
  26° " bewijs van vakbekwaamheid D " : bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het besturen van voertuigen van groep D;
  27° " getuigschrift van basiskwalificatie C " : bewijs van slagen voor het examen basiskwalificatie, het aanvullend examen of het deel basiskwalificatie van het gecombineerd examen voor het besturen van een voertuig van groep C;
  28° " getuigschrift van basiskwalificatie D " : bewijs van slagen voor het examen basiskwalificatie, het aanvullend examen of het deel basiskwalificatie van het gecombineerd examen voor het besturen van een voertuig van groep D;
  29° " getuigschrift van nascholing " : bewijs dat nascholing werd gevolgd in een opleidingscentrum;
  30° [3 ...]3
  31° [3 " examencentrum " : het centrum dat het examen rijbewijs, het examen basiskwalificatie, het gecombineerd examen of het aanvullend examen voor het besturen van voertuigen van groep 2, conform de bepalingen van Titel III, Hoofdstuk 2 organiseert.]3
  32° " opleidingscentrum " : centrum dat nascholingscursussen aanbiedt en erkend is overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van Titel IV van dit besluit;
  33° " onderwijsinstellingen " : de overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en geldende kwaliteitsnormen van de gemeenschappen georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen;
  34° " [5 Uniecode 95]5 " : de [5 Uniecode]5 opgenomen in bijlage 7 bij het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs die overeenstemt met het bewijs van vakbekwaamheid;
  35° " bestuurdersattest " : het attest in de zin van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten.
  [4 36° "interprète" : un traducteur-juré ou un système de traduction, sous forme informatisée, numérique ou non, qui, à la demande du candidat ne connaissant aucune des langues française ou allemande, propose une traduction parlée en langue anglaise ou néerlandaise à l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projetées à l'écran ou transmises par les examinateurs. ]4
  
----------
  (1)<KB 2009-07-16/02, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 86, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-10/01, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (4)<BWG 2018-05-24/23, art. 24, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (5)<BWG 2020-09-10/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  (6)<BWG 2020-09-10/06, art. 14, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>

  Art. 2_VLAAMS_GEWEST.
   Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° " wet " : de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
  2° " koninklijk besluit betreffende het rijbewijs " : het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
  3° " Minister " : [4 de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid]4;
  [4 3° /1 " Departement " : het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;]4
  4° [2 " motorvoertuig " : elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen]2. Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u. bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen;) <KB 2008-09-18/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  5° [2 " auto " : elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;]2
  6° [2 motorvoertuigen categorie C " : andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  7° " motorvoertuigen categorie C+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
  8° [2 " motorvoertuigen categorie C1 " : andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  9° [2" motorvoertuigen categorie C1+E " :
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;]2
  10° [2 " motorvoertuigen categorie D " : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld; ]2
  11° " motorvoertuigen categorie D+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
  12° [2 " motorvoertuigen categorie D1 " : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en ten hoogste zestien passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximumlengte van acht meter; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;]2
  13° [2 " motorvoertuigen categorie D1+E " : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;]2
  14° " voertuigen van groep C " : de motorvoertuigen van de categorieën [2 C1, C1+E, C en C+E]2;
  15° " voertuigen van groep D " : de motorvoertuigen van de categorieën [2 D1, D1+E, D en D+E]2;
  16° " voertuigen van groep 2 " : de motorvoertuigen van groep C en groep D;
  17° [1 " geregeld vervoer " :
   a) het geregeld vervoer : vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet niet af aan het geregelde karakter van het vervoer;
   b) de bijzondere vorm van geregeld vervoer : vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer op de in punt a) bepaalde wijze geschiedt. De aanpassing van de organisatie van het vervoer aan de wisselende behoeften van de gebruikers doet aan het geregelde karakter van de bijzondere vorm van het vervoer geen afbreuk;]1
  18° " gewone verblijfplaats " : de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
  De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;
  19° " voorlopig rijbewijs " : het voorlopig rijbewijs model 3, zoals bedoeld in de artikelen 6 tot 9 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, geldig gemaakt voor een voertuig van groep 2;
  20° " aanvraag om een rijbewijs " : het document bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  21° " Europees rijbewijs " : elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1° van de wet, afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  22° [3 ...]3
  23° [3 ...]3
  24° [3 ...]3
  25° " bewijs van vakbekwaamheid C " : bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het besturen van voertuigen van groep C;
  26° " bewijs van vakbekwaamheid D " : bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het besturen van voertuigen van groep D;
  27° " getuigschrift van basiskwalificatie C " : bewijs van slagen voor het examen basiskwalificatie, het aanvullend examen of het deel basiskwalificatie van het gecombineerd examen voor het besturen van een voertuig van groep C;
  28° " getuigschrift van basiskwalificatie D " : bewijs van slagen voor het examen basiskwalificatie, het aanvullend examen of het deel basiskwalificatie van het gecombineerd examen voor het besturen van een voertuig van groep D;
  29° " getuigschrift van nascholing " : bewijs dat nascholing werd gevolgd in een opleidingscentrum;
  30° [3 ...]3
  31° [3 " examencentrum " : het centrum dat het examen rijbewijs, het examen basiskwalificatie, het gecombineerd examen of het aanvullend examen voor het besturen van voertuigen van groep 2, conform de bepalingen van Titel III, Hoofdstuk 2 organiseert.]3
  32° " opleidingscentrum " : centrum dat nascholingscursussen aanbiedt en erkend is overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van Titel IV van dit besluit;
  33° " onderwijsinstellingen " : de overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en geldende kwaliteitsnormen van de gemeenschappen georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen;
  34° [5 code 95: de Uniecode 95, vermeld in bijlage I bij richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs;]5
  35° [5 bestuurdersattest: het attest, vermeld in verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.]5
  
----------
  (1)<KB 2009-07-16/02, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 86, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-10/01, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (4)<BVR 2015-07-10/11, art. 157, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (5)<BVR 2020-07-17/40, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>

  TITEL II. - DE VAKBEKWAAMHEID.

  HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied.

  Art. 3.§ 1. Deze titel is van toepassing op het vervoer binnen het Rijk over de openbare weg, met voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1 of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs, vereist is, door :
  1° De onderdanen van de Europese Unie;
  2° De onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.
  § 2. De personen bedoeld in § 1 moeten, behoudens de vrijstellingen vermeld in artikel 4, beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid C voor het besturen van een voertuig van groep C en over een geldig bewijs van vakbekwaamheid D voor het besturen van een voertuig van groep D, afgeleverd door een van de lidstaten van de Europese Unie.
  § 3. Moeten, behoudens de vrijstellingen bepaald in artikel 5, in België een getuigschrift van basiskwalificatie C voor het besturen van een voertuig van groep C dan wel een getuigschrift van basiskwalificatie D voor het besturen van een voertuig van groep D verwerven :
  1° Bestuurders die onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die hun gewone verblijfplaats hebben in België;
  2° Bestuurders die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die in België gevestigd is, of die beschikken over een Belgische werkvergunning.
  § 4. De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België en die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België of die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  [2 § 5. Is in orde met betrekking tot de vakbekwaamheid, de bestuurder die een van de volgende, nog geldige, documenten voorlegt, waarop de Uniecode 95 vermeld wordt:
   1° een rijbewijs;
   2° een kwalificatiekaart bestuurder;
   3° een bestuurdersattest.
   Het document bedoeld in het eerste lid moet afgegeven worden door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of door Zwitserland.
   De vermelding van Uniecode 95 op het bestuurdersattest bedoeld in het eerste lid, 3°, is evenwel niet verplicht indien het document voor 23 mei 2020 afgeleverd is.]2
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 87, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 3_WAALS_GEWEST.
   § 1. Deze titel is van toepassing op het vervoer binnen het Rijk over de openbare weg, met voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1 of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs, vereist is, door :
  1° De onderdanen van de Europese Unie;
  2° De onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.
  § 2. De personen bedoeld in § 1 moeten, behoudens de vrijstellingen vermeld in artikel 4, beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid C voor het besturen van een voertuig van groep C en over een geldig bewijs van vakbekwaamheid D voor het besturen van een voertuig van groep D, afgeleverd door een van de lidstaten van de Europese Unie.
  § 3. Moeten, behoudens de vrijstellingen bepaald in artikel 5, in België een getuigschrift van basiskwalificatie C voor het besturen van een voertuig van groep C dan wel een getuigschrift van basiskwalificatie D voor het besturen van een voertuig van groep D verwerven :
  1° Bestuurders die onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die hun gewone verblijfplaats hebben in België;
  2° Bestuurders die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die in België gevestigd is, of die beschikken over een Belgische werkvergunning.
  § 4. De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België en die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België of die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  [2 § 5. Is in orde met betrekking tot de vakbekwaamheid, de bestuurder die een van de volgende, nog geldige, documenten voorlegt, waarop de Uniecode 95 vermeld wordt:
   1° een rijbewijs;
   2° een kwalificatiekaart bestuurder;
   3° een bestuurdersattest.
   Het document bedoeld in het eerste lid moet afgegeven worden door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of door Zwitserland.
   De vermelding van Uniecode 95 op het bestuurdersattest bedoeld in het eerste lid, 3°, is evenwel niet verplicht indien het document voor 23 mei 2020 afgeleverd is.]2
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 87, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 4, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 3_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. Deze titel is van toepassing op het vervoer [2 ...]2 over de openbare weg, met voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1 of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs, vereist is, door :
  1° De onderdanen van de Europese Unie;
  2° De onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.
  § 2. De personen bedoeld in § 1 moeten, behoudens de vrijstellingen vermeld in artikel 4, beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid C voor het besturen van een voertuig van groep C en over een geldig bewijs van vakbekwaamheid D voor het besturen van een voertuig van groep D, afgeleverd door een van de lidstaten van de Europese Unie.
  § 3. Moeten, behoudens de vrijstellingen bepaald in artikel 5, [2 ...]2 een getuigschrift van basiskwalificatie C voor het besturen van een voertuig van groep C dan wel een getuigschrift van basiskwalificatie D voor het besturen van een voertuig van groep D verwerven :
  1° Bestuurders die onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die hun gewone verblijfplaats hebben [2 ...]2;
  2° Bestuurders die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die [2 ...]2 gevestigd is, of die beschikken over een Belgische werkvergunning.
  § 4. De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België en die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België of die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 87, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 158, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 4.§ 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :
  1° van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  2° [2 van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast;]2
  3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  [2 3° /1 van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;]2
  4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties [2 , met inbegrip van voertuigen die worden gebruik voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp]2;
  5° [2 van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen;]2
  6° van voertuigen of combinaties van voertuigen [1 ...]1 die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;
  [2 7° van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.]2
  § 2. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid C voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer binnen het Rijk, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid C.
  Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid D voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer binnen het Rijk, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid D.
  § 3. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid zijn :
  1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit het praktisch examen afleggen of met het oog daarop scholing volgen;
  2° [1 de bestuurders van een voertuig dat bestemd is voor het onderricht met bijstand van een instructeur;]1
  3° de bestuurders bedoeld in artikel 4, 4° en 8° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  4° de kandidaten bedoeld in artikel 4, 5°, 6°, 7°, 9° en 15° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  ----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 4, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 4_WAALS_GEWEST.
   § 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :
  1° van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  2° [2 van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast;]2
  3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  [2 3° /1 van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;]2
  4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties [2 , met inbegrip van voertuigen die worden gebruik voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp]2;
  5° [2 van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen;]2
  6° van voertuigen of combinaties van voertuigen [1 ...]1 die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;
  [2 7° van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.]2
  § 2. [3 ...]3
  § 3. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid zijn :
  1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit het praktisch examen afleggen of met het oog daarop scholing volgen;
  2° [1 de bestuurders van een voertuig dat bestemd is voor het onderricht met bijstand van een instructeur;]1
  3° de bestuurders bedoeld in artikel 4, 4° en 8° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  4° de kandidaten bedoeld in artikel 4, 5°, 6°, 7°, 9° en 15° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  
----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 4, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 5, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  (3)<BWG 2020-09-10/06, art. 5, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 4_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :
  1° van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  2° van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer [3 , diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, als het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast"]3;
  3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  [3 3° /1 van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is]3
  4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties [3 , met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp]3;
  5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer [3 ...]3;
  6° [3 van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines waarmee de bestuurder zijn werk uitvoert, als het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;]3
  [3 7° van voertuigen die landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven gebruiken om goederen te vervoeren in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of als ze verder rijden dan vijf kilometer vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.]3
  [3 In het eerste lid wordt verstaan onder voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd.]3
  § 2. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid C voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer [2 ...]2, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid C.
  Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid D voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer [2 ...]2, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid D.
  § 3. [3 De volgende personen zijn vrijgesteld van de verplichting om over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken als de voertuigen niet worden gebruikt voor commercieel vervoer van goederen en personen:]3
  1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit het praktisch examen afleggen of met het oog daarop scholing volgen;
  2° [1 de bestuurders van een voertuig dat bestemd is voor het onderricht met bijstand van een instructeur;]1
  3° de bestuurders bedoeld in artikel 4, 4° en 8° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  4° de kandidaten bedoeld in artikel 4, 5°, 6°, 7°, 9° en 15° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  
----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 159, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (3)<BVR 2020-07-17/40, art. 4, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>

  Art. 5. § 1. Vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie C zijn bestuurders die :
  1° houder zijn van een getuigschrift van basiskwalificatie C dat werd behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie;
  2° houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven.
  § 2. Vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie D zijn bestuurders die :
  1° houder zijn van een getuigschrift van basiskwalificatie D dat werd behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie;
  2° houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven.

  Art. 5/1_VLAAMS_GEWEST.
  [1 De bestuurder voldoet aan de vereisten voor de vakbekwaamheid als hij in het bezit is van een geldig document als vermeld in artikel 8, § 1, uitgereikt door de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische ruimte of van Zwitserland, waarop de code 95 vermeld wordt."
   De vermelding van de code 95 op het document, vermeld in artikel 8, § 1, 2°, is niet verplicht als het document voor 23 mei 2020 afgeleverd is.]1

  ----------
  (1)<ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 5, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  HOOFDSTUK 2. - Het bewijs van vakbekwaamheid.

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen.

  Art. 6.§ 1. Vakbekwaam voor de groep C is de bestuurder die geslaagd is voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig van groep C of die hiervan is vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 1, 2° en die voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende de nascholing.
  Vakbekwaam voor de groep D is de bestuurder die geslaagd is voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig van groep D of die hiervan is vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 2, 2° en die voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende de nascholing.
  § 2. Ten bewijze van het bezit van de vakbekwaamheid wordt op het document bedoeld in artikel 8, § 1 [1 of op de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in bijlage 3]1, een [2 Uniecode]2 95 aangebracht.
  ----------
  (1)<KB 2014-07-21/13, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 6_WAALS_GEWEST.
   § 1. Vakbekwaam voor de groep C is de bestuurder die geslaagd is voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig van groep C of die hiervan is vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 1, 2° en die voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende de nascholing.
  Vakbekwaam voor de groep D is de bestuurder die geslaagd is voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig van groep D of die hiervan is vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 2, 2° en die voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende de nascholing.
  § 2. Ten bewijze van het bezit van de vakbekwaamheid wordt op het document bedoeld in artikel 8, § 1 [1 of op de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in bijlage 3]1, een [2 Uniecode]2 95 aangebracht.
  
----------
  (1)<KB 2014-07-21/13, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 6_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. Vakbekwaam voor de groep C is de bestuurder die geslaagd is voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig van groep C of die hiervan is vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 1, 2° en die voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende de nascholing.
  Vakbekwaam voor de groep D is de bestuurder die geslaagd is voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig van groep D of die hiervan is vrijgesteld overeenkomstig artikel 5, § 2, 2° en die voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende de nascholing.
  § 2. Ten bewijze van het bezit van de vakbekwaamheid wordt op het document bedoeld in artikel 8, § 1 [1 of op de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in bijlage 3]1, een [3 code 95]3 aangebracht.
  
----------
  (1)<KB 2014-07-21/13, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  (3)<BVR 2020-07-17/40, art. 6, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  Art. 7.§ 1. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid C is vastgesteld op 18 jaar. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid D is vastgesteld op 21 jaar.
  § 2. Evenwel kan elke kandidaat van tenminste 18 jaar een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen dat enkel geldig is voor geregeld vervoer binnen het Rijk waarvan het traject ten hoogste 50 kilometer bedraagt.
  Elke kandidaat van tenminste 20 jaar kan een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen dat enkel geldig is voor personenvervoer binnen het Rijk.
  § 3. Het loutere feit van het bereiken van de leeftijd van 20 jaar doet de voorwaarde vermeld in § 2, eerste lid vervallen.
  Het loutere feit van het bereiken van de leeftijd van 21 jaar doet de voorwaarde vermeld in § 2, tweede lid vervallen.
  § 4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 7_WAALS_GEWEST.
   § 1. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid C is vastgesteld op 18 jaar. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid D is vastgesteld op 21 jaar.
  § 2. Evenwel kan elke kandidaat van tenminste 18 jaar een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen dat enkel geldig is voor geregeld vervoer binnen het Rijk waarvan het traject ten hoogste 50 kilometer bedraagt.
  Elke kandidaat van tenminste 20 jaar kan een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen dat enkel geldig is voor personenvervoer binnen het Rijk.
  § 3. Het loutere feit van het bereiken van de leeftijd van 20 jaar doet de voorwaarde vermeld in § 2, eerste lid vervallen.
  Het loutere feit van het bereiken van de leeftijd van 21 jaar doet de voorwaarde vermeld in § 2, tweede lid vervallen.
  § 4. [1 ...]1
  
----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 16, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 7_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid C is vastgesteld op 18 jaar. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid D is vastgesteld op 21 jaar.
  § 2. Evenwel kan elke kandidaat van tenminste 18 jaar een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen dat enkel geldig is voor geregeld vervoer [1 ...]1 waarvan het traject ten hoogste 50 kilometer bedraagt.
  Elke kandidaat van tenminste 20 jaar kan een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen dat enkel geldig is voor personenvervoer [1 ...]1.
  § 3. Het loutere feit van het bereiken van de leeftijd van 20 jaar doet de voorwaarde vermeld in § 2, eerste lid vervallen.
  Het loutere feit van het bereiken van de leeftijd van 21 jaar doet de voorwaarde vermeld in § 2, tweede lid vervallen.
  § 4. Indien een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid werd afgeleverd, kan het bewijs van vakbekwaamheid ten vroegste worden verkregen zes maanden na aflevering van dat voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid.

  ----------
  (1)<BVR 2015-07-10/11, art. 160, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Afdeling 2. - Afgifte van het bewijs van vakbekwaamheid.

  Art. 8.§ 1. De [1 Uniecode]1 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid, wordt op vertoon van een getuigschrift van basiskwalificatie C, van een getuigschrift van basiskwalificatie D, of van een document waaruit blijkt dat één van deze getuigschriften werd bekomen in een andere Lidstaat van de Europese Unie, opgenomen op :
  1° het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;
  2° het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
  3° het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten.
  [2 Om geldig te zijn, vermeldt het bestuurdersattest bedoeld in het eerst lid, 2°, de Uniecode 95 zoals bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.]2
  § 2. De [1 Uniecode]1 95 wordt opgenomen :
  1° door de overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs op het in § 1, 1° bepaalde document;
  2° door de Minister of door zijn gemachtigde op het in § 1, 2° en 3° bepaalde document.
  § 3. De overheid bedoeld in § 2 gaat, alvorens een bewijs van vakbekwaamheid te verlenen, de geldigheid na van de getuigschriften van basiskwalificatie die werden behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie of van één van de documenten waaruit blijkt dat een dergelijk getuigschrift werd bekomen in een andere Lidstaat van de Europese Unie.
  De bestuurder levert in dit geval het bewijs dat hij overeenkomstig artikel 3, § 3 niet in België een getuigschrift van basiskwalificatie diende te bekomen.
  § 4. In de gevallen bepaald in artikel 5, § 1, 2° en in artikel 5, § 2, 2° wordt de [1 Uniecode]1 95 opgenomen op het in § 1 bepaalde document overeenkomstig de bepalingen van artikel 73.
  § 5. Na de verwerving van het bewijs van vakbekwaamheid worden per gevolgde nascholingsmodule van tenminste zeven uur, zeven kredietpunten toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 45. Kredietpunten die werden toegekend naar aanleiding van cursussen die meer dan vijf jaar geleden werden gevolgd, worden uit het kredietsaldo verwijderd.
  ----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 5, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>

  Art. 8_WAALS_GEWEST.
   § 1. De [1 Uniecode]1 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid, wordt op vertoon van een getuigschrift van basiskwalificatie C, van een getuigschrift van basiskwalificatie D, of van een document waaruit blijkt dat één van deze getuigschriften werd bekomen in een andere Lidstaat van de Europese Unie, opgenomen op :
  1° het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;
  2° het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
  3° [3 de overeenkomstig artikel 13/2 afgegeven kwalificatiekaart bestuurder]3 voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten.
  [2 Om geldig te zijn, vermeldt het bestuurdersattest bedoeld in het eerst lid, 2°, de Uniecode 95 zoals bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.]2
  § 2. De [1 Uniecode]1 95 wordt opgenomen :
  1° door de overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs op het in § 1, 1° bepaalde document;
  2° door de Minister of door zijn gemachtigde op het in § 1, 2° en 3° bepaalde document.
  § 3. De overheid bedoeld in § 2 gaat, alvorens een bewijs van vakbekwaamheid te verlenen, de geldigheid na van de getuigschriften van basiskwalificatie die werden behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie of van één van de documenten waaruit blijkt dat een dergelijk getuigschrift werd bekomen in een andere Lidstaat van de Europese Unie.
  De bestuurder levert in dit geval het bewijs dat hij overeenkomstig artikel 3, § 3 niet in België een getuigschrift van basiskwalificatie diende te bekomen.
  § 4. In de gevallen bepaald in artikel 5, § 1, 2° en in artikel 5, § 2, 2° wordt de [1 Uniecode]1 95 opgenomen op het in § 1 bepaalde document overeenkomstig de bepalingen van artikel 73.
  § 5. Na de verwerving van het bewijs van vakbekwaamheid worden per gevolgde nascholingsmodule van tenminste zeven uur, zeven kredietpunten toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 45. Kredietpunten die werden toegekend naar aanleiding van cursussen die meer dan vijf jaar geleden werden gevolgd, worden uit het kredietsaldo verwijderd.
  
----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 5, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  (3)<BWG 2020-09-10/06, art. 6, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>

  Art. 8_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De [3 code 95]3, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid, wordt op vertoon van een getuigschrift van basiskwalificatie C, van een getuigschrift van basiskwalificatie D, of van een document waaruit blijkt dat één van deze getuigschriften werd bekomen in een andere Lidstaat van de Europese Unie, opgenomen op :
  1° het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;
  2° het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
  3° [3 de kwalificatiekaart bestuurder.]3
  [2 [3 ...]3]2
  § 2. De [3 code 95]3 wordt opgenomen :
  1° door de overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs op het in § 1, 1° bepaalde document;
  2° door de Minister of door zijn gemachtigde op het in § 1, 2° en 3° bepaalde document.
  § 3. De overheid bedoeld in § 2 gaat, alvorens een bewijs van vakbekwaamheid te verlenen, de geldigheid na van de getuigschriften van basiskwalificatie die werden behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie of van één van de documenten waaruit blijkt dat een dergelijk getuigschrift werd bekomen in een andere Lidstaat van de Europese Unie.
  De bestuurder levert in dit geval het bewijs dat hij overeenkomstig artikel 3, § 3 niet in België een getuigschrift van basiskwalificatie diende te bekomen.
  § 4. In de gevallen bepaald in artikel 5, § 1, 2° en in artikel 5, § 2, 2° wordt de [3 code 95]3 opgenomen op het in § 1 bepaalde document overeenkomstig de bepalingen van artikel 73.
  § 5. Na de verwerving van het bewijs van vakbekwaamheid worden per gevolgde nascholingsmodule van tenminste zeven uur, zeven kredietpunten toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 45. Kredietpunten die werden toegekend naar aanleiding van cursussen die meer dan vijf jaar geleden werden gevolgd, worden uit het kredietsaldo verwijderd.
  
----------
  (1)<KB 2020-04-30/28, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  (2)<KB 2020-04-30/28, art. 5, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2020>
  (3)<BVR 2020-07-17/40, art. 7, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  Art. 8/1_VLAAMS_GEWEST.
  [1 § 1. De personen die conform de bepalingen van artikel 3, § 3, 2°, in België een getuigschrift van basiskwalificatie hebben verworven en die niet beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, kunnen een kwalificatiekaart bestuurder verkrijgen die voldoet aan de vereisten, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd wanneer zij in dienst zijn van of werken voor een onderneming die in het Vlaamse Gewest gevestigd is of indien zij beschikken over een werkvergunning afgeleverd door het Vlaamse Gewest.
   Het rijbewijs voor de voertuigcategorie in kwestie waarvan de personen, vermeld in het eerste lid, houder zijn, moet nog geldig zijn.
   § 2. De personen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, vragen op elektronische wijze de kwalificatiekaart bestuurder aan bij het Departement.
   De bestuurder levert het bewijs dat hij het getuigschrift van basiskwalificatie in België kon verwerven.
   Het model van het aanvraagformulier wordt bepaald door het Departement.
   § 3. De minister of zijn gemachtigde reikt de kwalificatiekaart bestuurder, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, uit aan de aanvrager.
   § 4. Er is een vergoeding van 20 euro verschuldigd voor de uitreiking van de kwalificatiekaart bestuurder, vermeld in paragraaf 1, eerste lid.
   Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is, en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 8, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  Afdeling 3. - Geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid.

  Art. 9.§ 1. De overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs brengt op het rijbewijs aan voor welke categorie het bewijs van vakbekwaamheid geldig is. De geldigheid wordt als volgt bepaald :
  1° het bewijs van vakbekwaamheid C is geldig voor het besturen van voertuigen van de categorieën [1 C1, C1+E, C en C+E]1 indien de bestuurder over een rijbewijs beschikt, geldig voor deze categorieën;
  2° het bewijs van vakbekwaamheid D is geldig voor het besturen van voertuigen van de categorieën [1 D1, D1+E, D en D+E]1 indien de bestuurder over een rijbewijs beschikt, geldig voor deze categorieën.
  § 2. Indien de houder van een bewijs van vakbekwaamheid een rijbewijs behaalt voor één van de categorieën waarvoor het bewijs van vakbekwaamheid geldig is, wordt dit door de overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs aangebracht op het rijbewijs op het moment dat dit rijbewijs wordt afgeleverd.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 88, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 10.Het bewijs van vakbekwaamheid heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan verlengd worden overeenkomstig de bepalingen [1 van artikelen 13 en 13/1]1.
  In afwijking van het eerste lid wordt de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid van de in artikel 5, § 1, 2° en artikel 5, § 2, 2° bedoelde bestuurders bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 73.
  ----------
  (1)<KB 2014-07-21/13, art. 3, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>

  Art. 11.Bestuurders die overeenkomstig artikel 5, § 1, 2° of artikel 5, § 2, 2° zijn vrijgesteld van het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie, maar die binnen de termijn bepaald in artikel 73 geen bewijs van vakbekwaamheid verkregen, kunnen het bewijs van vakbekwaamheid alsnog verkrijgen overeenkomstig de bepalingen [1 van artikelen 13 en 13/1]1.
  ----------
  (1)<KB 2014-07-21/13, art. 4, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>

  Afdeling 4. - Verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid.

  Art. 12. De overheid bedoeld in artikel 8, § 2 verleent of verlengt het bewijs van vakbekwaamheid op basis van de getuigschriften van nascholing, afgeleverd door een opleidingscentrum in één van de Lidstaten van de Europese Unie of door de bevoegde autoriteiten van één van de Lidstaten van de Europese Unie. De betrokkene levert in dit geval het bewijs dat hij overeenkomstig artikel 3, § 4, derde lid dit getuigschrift van nascholing in een andere lidstaat van de Europese Unie kon bekomen.

  Art. 13. § 1. De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid wordt, ook wanneer de geldigheidsduur ervan verstreken is, verlengd voor een periode van vijf jaar door de overheid bedoeld in artikel 8, § 2 indien de bestuurder aantoont dat hij ten minste 35 kredietpunten heeft verworven door het volgen van naschoolse vorming binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de verlenging. Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo.
  § 2. De geldigheidsduur van het oorspronkelijke bewijs van vakbekwaamheid van de bestuurder die slaagt voor het examen bedoeld in artikel 43 van dit besluit, wordt verlengd zodanig dat de geldigheidsduur van het oorspronkelijke bewijs van vakbekwaamheid wordt afgestemd op de geldigheidsduur van het aanvullende bewijs van vakbekwaamheid.
  § 3. De verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid wordt toegekend voor elke categorie waarvoor de bestuurder over een getuigschrift van basiskwalificatie beschikt of daarvan overeenkomstig artikel 5 is vrijgesteld.

  Art. 13/1. [1 § 1. De personen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 4, tweede lid, in België nascholing hebben gevolgd voor het besturen van een voertuig van groep 2 en die niet beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, kunnen een kwalificatiekaart bestuurder verkrijgen waarvan het model bepaald is in bijlage 3, als het land waarin zij hun verblijfplaats hebben de getuigschriften van nascholing bedoeld in artikel 45 niet erkent.
   § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 vragen de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid aan bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
   De bestuurder levert het bewijs dat hij de nascholing in België kon volgen.
   Het model van het formulier voor verlengingsaanvraag wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
   § 3. De minister of zijn gemachtigde reikt de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1 uit aan de aanvrager.
   § 4. Er is een vergoeding verschuldigd van 20 euro voor de uitreiking van de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1.
   De minister kan het in de eerste lid bepaald bedrag aanpassen aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. In dit geval vermenigvuldigt hij het bedrag met het indexcijfer van de voorbijgaande maand en deelt het product door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2014. In voorkomend geval verhoogt hij het resultaat met maximum 0,5 euro of verlaagt hij het met maximum 0,49 euro om een eenheid te bekomen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand gedurende dewelke ze in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.
   § 5. Op het moment van de uitreiking van de kwalificatiekaart bedoeld in paragraaf 1, worden 35 kredietpunten afgetrokken van het kredietpuntensaldo.
   Artikel 13, § 3, wordt van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-07-21/13, art. 5, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>

  Art. 13/1_WAALS_GEWEST.
   [1 § 1. De personen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 4, tweede lid, in België nascholing hebben gevolgd voor het besturen van een voertuig van groep 2 en die niet beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, kunnen een kwalificatiekaart bestuurder verkrijgen waarvan het model bepaald is in bijlage 3, als het land waarin zij hun verblijfplaats hebben de getuigschriften van nascholing bedoeld in artikel 45 niet erkent.
  [2 Het Belgische of Europese rijbewijs waarvan de in het eerste lid bedoelde personen houder zijn, moet geldig zijn.]2
   § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 vragen de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid aan bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
   De bestuurder levert het bewijs dat hij de nascholing in België kon volgen.
   Het model van het formulier voor verlengingsaanvraag wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
   § 3. De minister of zijn gemachtigde reikt de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1 uit aan de aanvrager.
   § 4. Er is een vergoeding verschuldigd van 20 euro voor de uitreiking van de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1.
   De minister kan het in de eerste lid bepaald bedrag aanpassen aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. In dit geval vermenigvuldigt hij het bedrag met het indexcijfer van de voorbijgaande maand en deelt het product door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2014. In voorkomend geval verhoogt hij het resultaat met maximum 0,5 euro of verlaagt hij het met maximum 0,49 euro om een eenheid te bekomen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand gedurende dewelke ze in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.
   § 5. Op het moment van de uitreiking van de kwalificatiekaart bedoeld in paragraaf 1, worden 35 kredietpunten afgetrokken van het kredietpuntensaldo.
   Artikel 13, § 3, wordt van toepassing.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-07-21/13, art. 5, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  (2)<BWG 2020-09-10/06, art. 7, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 13/1_VLAAMS_GEWEST.
   [1 § 1. De personen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 4, tweede lid, in België nascholing hebben gevolgd voor het besturen van een voertuig van groep 2 en die niet beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, kunnen een kwalificatiekaart bestuurder verkrijgen waarvan het model bepaald is in bijlage 3, als het land waarin zij hun verblijfplaats hebben de getuigschriften van nascholing bedoeld in artikel 45 niet erkent.
  [3 Het rijbewijs voor de voertuigcategorie in kwestie waarvan de personen, vermeld in het eerste lid, houder zijn, moet nog geldig zijn.]3
   § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 vragen [3 op elektronische wijze]3 de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid aan bij [2 het Departement]2.
   De bestuurder levert het bewijs dat hij de nascholing in België kon volgen.
   Het model van het formulier voor verlengingsaanvraag wordt bepaald door [2 het Departement]2.
   § 3. De minister of zijn gemachtigde reikt de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1 uit aan de aanvrager.
   § 4. Er is een vergoeding verschuldigd van 20 euro voor de uitreiking van de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1.
   De minister kan het in de eerste lid bepaald bedrag aanpassen aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. In dit geval vermenigvuldigt hij het bedrag met het indexcijfer van de voorbijgaande maand en deelt het product door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2014. In voorkomend geval verhoogt hij het resultaat met maximum 0,5 euro of verlaagt hij het met maximum 0,49 euro om een eenheid te bekomen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand gedurende dewelke ze in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.
   § 5. Op het moment van de uitreiking van de kwalificatiekaart bedoeld in paragraaf 1, worden 35 kredietpunten afgetrokken van het kredietpuntensaldo.
   Artikel 13, § 3, wordt van toepassing.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-07-21/13, art. 5, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 161, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (3)<BVR 2020-07-17/40, art. 9, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>

  Art. 13/2_WAALS_GEWEST. [1 § 1. De in artikel 8, § 1, eerste lid, 3°, bedoelde personen verkrijgen een kwalificatiekaart bestuurder waarvan het model bepaald is in bijlage 3, indien ze zich in één van de volgende gevallen bevinden:
   1° in België de basiskwalificatie overeenkomstig artikel 3, § 3, 2° hebben behaald;
   2° in België de nascholing overeenkomstig artikel 3, § 4, lid 2, hebben gevolgd.
   Het Belgische of Europese rijbewijs waarvan de in het eerste lid bedoelde personen houder zijn, moet geldig zijn.
   § 2. De in paragraaf 1 bedoelde personen vragen deze kwalificatiekaart aan de "SPW MI" (Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur).
   De bestuurder aantoont dat hij de basiskwalificatie in België heeft verkregen indien hij zich in het in paragraaf 1, 1°, bedoelde geval bevindt of bewijst dat hij de nascholing in België heeft gevolgd indien hij zich in het in paragraaf 1, 2°, bedoelde geval bevindt.
   Het model van het aanvraagformulier wordt bepaald door de "SPW MI".
   § 3. De Minister of zijn gemachtigde reikt de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1 uit aan de aanvrager.
   § 4. Er is een vergoeding verschuldigd van 20 euro voor de uitreiking van de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1.
   De minister kan het in de eerste lid bepaald bedrag aanpassen aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. In dit geval vermenigvuldigt hij het bedrag met het indexcijfer van de voorbijgaande maand en deelt het product door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2014. In voorkomend geval verhoogt hij het resultaat met maximum 0,5 euro of verlaagt hij het met maximum 0,49 euro om een eenheid te bekomen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand gedurende dewelke ze in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.
   § 5. Op het moment van de uitreiking van de kwalificatiekaart bedoeld in paragraaf 1 worden 35 kredietpunten afgetrokken van het kredietpuntensaldo indien de bestuurder zich in het in § 1, 2°, bedoelde geval bevindt.
   Artikel 13, § 3, is van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BWG 2020-09-10/06, art. 8, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  HOOFDSTUK 3.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  TITEL III. - EXAMENS.

  HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling.

  Art. 21.§ 1. Voor het verkrijgen van een rijbewijs voor het besturen van voertuigen van groep 2 dient de kandidaat te slagen voor een theorie- en een praktijkexamen georganiseerd door een [1 examencentrum zoals bedoeld in artikel 22]1.
  Voor het verkrijgen van een getuigschrift van basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van groep 2 dient de kandidaat te slagen in een theorie- en een praktijkexamen georganiseerd door een [1 examencentrum zoals bedoeld in artikel 22]1.
  De hiervoor bedoelde examens met het oog op het behalen van een rijbewijs kunnen worden gecombineerd met de examens met het oog op het bewijs van het behalen van een bewijs van basiskwalificatie.
  In de gevallen bedoeld in artikel 26, § 3 kan een getuigschrift van basiskwalificatie worden behaald door het afleggen van een aanvullend examen in de zin van artikel 43.
  § 2. Elk examencentrum [1 ...]1 maakt de gegevens met betrekking tot de resultaten van de in § 1 vermelde examens op elektronische wijze over aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer volgens de modaliteiten bepaald door de Minister.
  De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een verwerking met het oog op de doelstellingen die worden vermeld in artikel 75 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 3. De Minister bepaalt de organisatie van de examens, na advies van een commissie van deskundigen.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 21_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. Voor het verkrijgen van een rijbewijs voor het besturen van voertuigen van groep 2 dient de kandidaat te slagen voor een theorie- en een praktijkexamen georganiseerd door een [1 examencentrum zoals bedoeld in artikel 22]1.
  Voor het verkrijgen van een getuigschrift van basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van groep 2 dient de kandidaat te slagen in een theorie- en een praktijkexamen georganiseerd door een [1 examencentrum zoals bedoeld in artikel 22]1.
  De hiervoor bedoelde examens met het oog op het behalen van een rijbewijs kunnen worden gecombineerd met de examens met het oog op het bewijs van het behalen van een bewijs van basiskwalificatie.
  In de gevallen bedoeld in artikel 26, § 3 kan een getuigschrift van basiskwalificatie worden behaald door het afleggen van een aanvullend examen in de zin van artikel 43.
  § 2. Elk examencentrum [1 ...]1 maakt de gegevens met betrekking tot de resultaten van de in § 1 vermelde examens op elektronische wijze over aan [2 het Departement]2 volgens de modaliteiten bepaald door de Minister.
  De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een verwerking met het oog op de doelstellingen die worden vermeld in artikel 75 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 3. De Minister bepaalt de organisatie van de examens, na advies van een commissie van deskundigen.
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 162, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  HOOFDSTUK 2. - [1 Examencentra]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 4, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 22.[1 De examens bedoeld in artikel 21 worden afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 25, § 1, eerste zin, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
   Voor de toepassing van dit besluit, worden eveneens als examencentra beschouwd :
   1° de instellingen bedoeld in artikel 4, 4° en 8°, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs als het gaat om kandidaten die er de opleiding hebben gevolgd;
   2° de instellingen bedoeld in artikel 4, 5°, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs indien het gaat om kandidaten die er een opleiding hebben gevolgd of om kandidaten die een opleiding hebben gevolgd bij de instellingen bedoeld in artikel 4, 7° en 15° van hetzelfde esluit.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 5, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 23.[1 De examencentra bedoeld in artikel 22 beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
   1° elk examencentrum beschikt over een gepaste infrastructuur, inzonderheid lokalen en terreinen buiten het verkeer, alsook het materiaal dat nodig is om de theoretische en de praktische examens bedoeld in deze titel af te nemen;
   2° elk examencentrum beschikt vanaf 1 januari 2015 over een ISO 9000-, een CEDEO-, of een EFQM-erkenning of over andere certificaten of erkenningen die door de minister of door zijn gemachtigde zijn toegelaten;
   3° elk examencentrum bedoeld in artikel 22, eerste lid organiseert alle indeze titel bedoelde examens;
   4° elk examencentrum stelt jaarlijks een activiteitenverslag op en bezorgt dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgende jaar aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De minister of zijn gemachtigde bepaalt de inhoud van dit verslag;
   5° elk examencentrum gebruikt uitsluitend de examenvragen en de informaticatoepassing die de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt en gebruikt deze op de door de administratie bepaalde wijze;
   6° elk examencentrum neemt deel aan de vergaderingen die de Minister of zijn gemachtigde organiseert. Deze deelname kan gebeuren door de aanwezigheid van een afgevaardigde van de groepering waarbij de examencentra zijn aangesloten;
   7° elk examencentrum schikt zich naar de instructies van de minister of zijn gemachtigde in uitvoering van de bepalingen van dit besluit, met inbegrip van de examenvademecums;
   8° elk examencentrum bezorgt de minister of zijn gemachtigde alle informatie met betrekking tot de uitoefening van zijn opdracht;
   9° elk examencentrum zorgt ervoor dat de examens, uitgezonderd de computergestuurde examens, door erkende examinatoren worden afgenomen.
   § 2. De door de minister of door zijn gemachtigde aangestelde personen of organismen die met de inspectie en het toezicht bedoeld in artikel 53, zijn belast, mogen de examens bijwonen en zijn gemachtigd om controle uit te voeren op de gebruikte middelen en op het goede verloop van de examens.
   Op eenvoudige vraag van de instantie bedoeld in het eerste lid is het examencentrum daarom verplicht de plaats, de datum en het uur van de geplande examens meer te delen.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 6, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 23_WAALS_GEWEST.
   [1 De examencentra bedoeld in artikel 22 beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
   1° elk examencentrum beschikt over een gepaste infrastructuur, inzonderheid lokalen en terreinen buiten het verkeer, alsook het materiaal dat nodig is om de theoretische en de praktische examens bedoeld in deze titel af te nemen;
   2° elk examencentrum beschikt vanaf 1 januari 2015 over een ISO 9000-, een CEDEO-, of een EFQM-erkenning of over andere certificaten of erkenningen die door de [2 Waalse Minister]2 of door zijn gemachtigde zijn toegelaten;
   3° elk examencentrum bedoeld in artikel 22, eerste lid organiseert alle indeze titel bedoelde examens;
   4° elk examencentrum stelt jaarlijks een activiteitenverslag op en bezorgt dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgende jaar [2 aan [3 de "SPW MI"]3]2. De [2 Waalse Minister ]2 of zijn gemachtigde bepaalt de inhoud van dit verslag;
   5° elk examencentrum gebruikt uitsluitend de examenvragen en de informaticatoepassing die de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt en gebruikt deze op de door de administratie bepaalde wijze;
   6° elk examencentrum neemt deel aan de vergaderingen die de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde organiseert. Deze deelname kan gebeuren door de aanwezigheid van een afgevaardigde van de groepering waarbij de examencentra zijn aangesloten;
   7° elk examencentrum schikt zich naar de instructies van de[2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde in uitvoering van de bepalingen van dit besluit, met inbegrip van de examenvademecums;
   8° elk examencentrum bezorgt de[2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde alle informatie met betrekking tot de uitoefening van zijn opdracht;
   9° elk examencentrum zorgt ervoor dat de examens, uitgezonderd de computergestuurde examens, door erkende examinatoren worden afgenomen.
   § 2. De door de [2 Waalse Minister ]2 of door zijn gemachtigde aangestelde personen of organismen die met de inspectie en het toezicht bedoeld in artikel 53, zijn belast, mogen de examens bijwonen en zijn gemachtigd om controle uit te voeren op de gebruikte middelen en op het goede verloop van de examens.
   Op eenvoudige vraag van de instantie bedoeld in het eerste lid is het examencentrum daarom verplicht de plaats, de datum en het uur van de geplande examens meer te delen.]1
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 6, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BWG 2018-05-24/23, art. 25, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (3)<BWG 2020-09-10/06, art. 14, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>

  Art. 23_VLAAMS_GEWEST.
   [1 De examencentra bedoeld in artikel 22 beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
   1° elk examencentrum beschikt over een gepaste infrastructuur, inzonderheid lokalen en terreinen buiten het verkeer, alsook het materiaal dat nodig is om de theoretische en de praktische examens bedoeld in deze titel af te nemen;
   2° elk examencentrum beschikt vanaf 1 januari 2015 over een ISO 9000-, een CEDEO-, of een EFQM-erkenning of over andere certificaten of erkenningen die door de minister of door zijn gemachtigde zijn toegelaten;
   3° elk examencentrum bedoeld in artikel 22, eerste lid organiseert alle indeze titel bedoelde examens;
   4° elk examencentrum stelt jaarlijks een activiteitenverslag op en bezorgt dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgende jaar aan [2 het Departement]2. De minister of zijn gemachtigde bepaalt de inhoud van dit verslag;
   5° elk examencentrum gebruikt uitsluitend de examenvragen en de informaticatoepassing die [2 het Departement]2 ter beschikking stelt en gebruikt deze op de door de administratie bepaalde wijze;
   6° elk examencentrum neemt deel aan de vergaderingen die de Minister of zijn gemachtigde organiseert. Deze deelname kan gebeuren door de aanwezigheid van een afgevaardigde van de groepering waarbij de examencentra zijn aangesloten;
   7° elk examencentrum schikt zich naar de instructies van de minister of zijn gemachtigde in uitvoering van de bepalingen van dit besluit, met inbegrip van de examenvademecums;
   8° elk examencentrum bezorgt de minister of zijn gemachtigde alle informatie met betrekking tot de uitoefening van zijn opdracht;
   9° elk examencentrum zorgt ervoor dat de examens, uitgezonderd de computergestuurde examens, door erkende examinatoren worden afgenomen.
   § 2. De door de minister of door zijn gemachtigde aangestelde personen of organismen die met de inspectie en het toezicht bedoeld in artikel 53, zijn belast, mogen de examens bijwonen en zijn gemachtigd om controle uit te voeren op de gebruikte middelen en op het goede verloop van de examens.
   Op eenvoudige vraag van de instantie bedoeld in het eerste lid is het examencentrum daarom verplicht de plaats, de datum en het uur van de geplande examens meer te delen.]1
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 6, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 163, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 7, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 25.§ 1. De examinatoren belast met de in deze titel bepaalde examens worden aangeworven en bezoldigd door de in dit hoofdstuk bedoelde [1 examencentra]1. Ze zijn door de Minister of zijn gemachtigde erkend en voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 26, § 2 [1 ...]1 [2 en § 3]2 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 2. De Minister kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van [1 het examencentrum]1 te hebben gehoord, de erkenning van de examinator opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 8, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 28, 012; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 25_WAALS_GEWEST.
   § 1. De examinatoren belast met de in deze titel bepaalde examens worden aangeworven en bezoldigd door de in dit hoofdstuk bedoelde [1 examencentra]1. Ze zijn door de [3 Waalse Minister]3 of zijn gemachtigde erkend en voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 26, § 2 [1 ...]1 [2 en § 3]2 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 2. De [3 Waalse Minister of zijn gemachtigde]3 kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van [1 het examencentrum]1 te hebben gehoord, de erkenning van de examinator opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 8, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 28, 012; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (3)<BWG 2018-05-24/23, art. 26, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  HOOFDSTUK 3. - Examens.

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen.

  Art. 26.§ 1. Elke kandidaat-bestuurder legt de hierna bepaalde examens af in [2 het voor hem toegankelijke examencentrum]2 van zijn keuze.
  § 2. De kandidaat voor het theoretisch examen rijbewijs geldig voor de voertuigen van groep 2 dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het praktisch examen rijbewijs geldig voor de voertuigen van groep 2 dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het theoretisch examen basiskwalificatie dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 30.
  De kandidaat voor het praktisch examen basiskwalificatie dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 32, 33 en 34.
  De kandidaat voor het gecombineerd theoretisch examen dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 37.
  De kandidaat voor het gecombineerd praktisch examen dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 39, 40 en 41 van dit besluit.
  § 3. De bestuurder die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid C, kan een bewijs van vakbekwaamheid D verkrijgen door het afleggen van een aanvullend examen zoals bepaald in artikel 43.
  De bestuurder die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid D, kan een bewijs van vakbekwaamheid C verkrijgen door het afleggen van een aanvullend examen zoals bepaald in artikel 43.
  § 4. Elke kandidaat voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen basiskwalificatie, zoals bepaald in dit hoofdstuk, moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° de kandidaat moet een rijbewijs voorleggen dat geldig is voor :
  - de categorie B wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C, D1 of D]1; deze bepaling is niet van toepassing op de kandidaat bedoeld in artikel 4, 7° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  - het besturen van het overeenstemmend trekkend voertuig wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1; deze bepaling is niet van toepassing op de kandidaat bedoeld in artikel 4, 7° en 15° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  Het rijbewijs mag evenwel vervangen worden door een attest afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard wordt in toepassing van artikel 69 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  2° de kandidaat mag niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig van groep 2 te besturen en moet geslaagd zijn voor de onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  3° de kandidaat moet voldoen aan de bepalingen van artikel 42 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 91, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 9, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 27.§ 1. De kandidaat die noch het Frans, noch het Nederlands, noch het Duits machtig is, mag de theoretische examens afleggen, bijgestaan door een tolk die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door [1 het examencentrum]1 en door de kandidaat wordt vergoed.
  Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal of idioom spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden.
  Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben. De Minister of zijn gemachtigde kan van deze bepaling afwijken voor [1 de examencentra]1 die hem een onderling afgesproken beurtregeling of werkverdeling per taalrol voorleggen waaraan hij zijn goedkeuring verleent.
  § 2. De kandidaat die noch het Frans, noch het Nederlands, noch het Duits machtig is, kan zich voor de praktische examens op eigen kosten laten bijstaan door een tolk gekozen uit de beëdigde vertalers.
  § 3. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, de theoretische examens afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de Minister of zijn gemachtigde. Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in één van deze gevallen bevindt door het overleggen van een getuigschrift of attest van een psychisch-medisch-sociaal centrum, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.
  § 4. De kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor één van de hierna vermelde theoretische examens kunnen eveneens, op hun verzoek, dit examen in een speciale zitting afleggen. Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  [1 § 5. Dit artikel is alleen van toepassing op de examens afgelegd in een examencentrum zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 27_WAALS_GEWEST.
   § 1. [2 De kandidaat die noch het Frans, noch het Duits machtig is, kan het theoretisch examen afleggen in het Nederlands of in het Engels, bijgestaan door een tolk die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum en door de kandidaat wordt vergoed]2.
  Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal [2 ...]2 spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden.
  Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben. [2 De Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde kan van deze bepaling afwijken voor [1 de examencentra]1 die hem een onderling afgesproken beurtregeling of werkverdeling per taalrol voorleggen waaraan hij zijn goedkeuring verleent.
  [2 De kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich laten bijstaan door een door het examencentrum aangewezen beëdigd doventolk. De tolk wordt door de kandidaat vergoed en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]2
  § 2. [2 De kandidaat, die noch de Franse, noch de Duitse taal machtig is, kan zich voor de praktische examens op eigen kosten laten bijstaan door een tolk in de Nederlandse taal of de Engelse taal gekozen uit de beëdigde vertalers.]2.
  § 3. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, de theoretische examens afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde. Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in één van deze gevallen bevindt door het overleggen van een getuigschrift of attest van een psychisch-medisch-sociaal centrum, [2 ...]2, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering [2 waarvan het model door de Waalse Minister of zijn gemachtigde wordt bepaald]2.
  § 4. [2 ...]2.
  [1 § 5. Dit artikel is alleen van toepassing op de examens afgelegd in een examencentrum zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid.]1
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BWG 2018-05-24/23, art. 27, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 27_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. [2 Een kandidaat die het Nederlands niet machtig is, mag het theoretisch examen afleggen, bijgestaan door een tolk voor de talen Frans, Duits of Engels die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum. De tolk wordt in alle gevallen door de kandidaat vergoed en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]2
  [2 Kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich voor het theoretisch examen laten bijstaan door een door het examencentrum aangewezen beëdigd doventolk. Onverminderd de eventuele toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de tolk door de kandidaat vergoed. De tolk mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]2
  Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal of idioom spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden.
  Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben. De Minister of zijn gemachtigde kan van deze bepaling afwijken voor [1 de examencentra]1 die hem een onderling afgesproken beurtregeling of werkverdeling per taalrol voorleggen waaraan hij zijn goedkeuring verleent.
  § 2. [2 Een kandidaat die het Nederlands niet machtig is, mag het praktische examen afleggen, bijgestaan door een tolk voor de talen Frans, Duits of Engels die door hem onder de beëdigde vertalers wordt gekozen. De tolk wordt in alle gevallen door de kandidaat vergoed en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.
   Kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich voor het praktisch examen laten bijstaan door een door hem aangewezen beëdigd doventolk. Onverminderd de eventuele toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de tolk door de kandidaat vergoed. De tolk mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]2
  § 3. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, de theoretische examens afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de Minister of zijn gemachtigde. Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in één van deze gevallen bevindt door het overleggen van een getuigschrift of attest van een psychisch-medisch-sociaal centrum, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.
  § 4. De kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor één van de hierna vermelde theoretische examens kunnen eveneens, op hun verzoek, dit examen in een speciale zitting afleggen. Het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  [1 § 5. Dit artikel is alleen van toepassing op de examens afgelegd in een examencentrum zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid.]1
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BVR 2017-01-20/22, art. 9, 015; Inwerkingtreding : 01-03-2017>

  Afdeling 2. - Examen Rijbewijs.

  Art. 28.[1 Het theoretisch en praktisch examen met het oog op het behalen van het rijbewijs verlopen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 27 tot 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, met uitzondering van de bepalingen van artikel 32, paragrafen 3 en 5.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 11, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Afdeling 3. - Examen basiskwalificatie.

  Onderafdeling 1. - Theoretisch examen basiskwalificatie.

  Art. 29. Het theoretisch examen basiskwalificatie bepaald in artikel 21, § 1, tweede lid heeft betrekking op de stof die in (de bijlage 1) wordt opgesomd. Het theorie-examen basiskwalificatie bestaat uit drie delen : <KB 2008-09-18/31, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  1° 100 vragen waarbij uit meerdere antwoorden kan worden gekozen, dan wel vragen waarop één antwoord moet worden gegeven, of een combinatie van de twee systemen. Deze proef duurt 100 minuten;
  2° casestudy's. Deze proef duurt 80 minuten;
  3° een mondelinge proef. Deze proef duurt 60 minuten.
  Het theoretisch examen basiskwalificatie wordt beoordeeld en verbeterd op de wijze bepaald door de Minister. De kandidaten beschikken over minstens vier uren om het theorie-examen af te leggen.
  De inschrijving voor het theoretisch examen basiskwalificatie gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.
  (Elk geslaagd deel van het theoretisch examen blijft geldig gedurende drie jaar.) <KB 2008-11-28/35, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>

  Art. 30.§ 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het theoretisch examen basiskwalificatie is de leeftijd bepaald in artikel 32 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 2. Om toegelaten te worden tot het theoretisch examen basiskwalificatie voor het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie geldig voor voertuigen van groep 2, moet de kandidaat - naast de voorwaarden gesteld in artikel 26, § 4 - tevens voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° het document bedoeld in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voorleggen indien hij een onderdaan is van de Europese Unie;
  2° een document voorleggen waaruit blijkt dat hij in dienst is van of werkt voor een onderneming die gevestigd is in het Rijk indien hij een onderdaan is van een derde land.
  § 3. De aangestelde van [1 het examencentrum]1 bevestigt het slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie op het attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie.
  Het model van het attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie wordt door de Minister vastgelegd.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Onderafdeling 2. - Praktisch examen basiskwalificatie.

  Art. 31. Het praktisch examen basiskwalificatie bepaald in artikel 21, § 1, tweede lid heeft betrekking op de stof die in (de bijlage 1) wordt opgesomd. <KB 2008-09-18/31, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de groep C indien een bewijs van vakbekwaamheid C wordt aangevraagd.
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de groep D indien een bewijs van vakbekwaamheid D wordt aangevraagd.
  Het examen wordt beoordeeld op de door de Minister bepaalde wijze.
  De inschrijving voor het praktisch examen basiskwalificatie gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.

  Art. 32. Om toegelaten te worden tot het praktisch examen basiskwalificatie moet de kandidaat geslaagd zijn voor het theoretisch examen basiskwalificatie. De geldigheidsduur van het theoretisch examen is beperkt tot drie jaar.

  Art. 33.Om toegelaten te worden tot het praktisch examen basiskwalificatie met het oog op het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E ]1, legt de kandidaat voor :
  1° het document vereist door artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs indien het onderdanen van de Europese Unie betreft;
  2° een document waaruit blijkt dat de kandidaat in dienst is van of werkt voor een onderneming die gevestigd is in het Rijk indien het onderdanen van een derde land betreft;
  3° de documenten om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 26, § 4;
  4° een attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie;
  5° het attest voorgeschreven in artikel 44, § 5 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs waarvoor voor het behalen ervan dit attest reeds voorgelegd werd;
  6° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  7° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  8° het groene keuringsbewijs van het voertuig, als dit onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  9° in voorkomend geval, het Belgisch of Europees rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktisch examen wordt afgelegd alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs waarvan de begeleider houder is.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 92, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 34.De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie C die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie C+E biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 6 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. [1 De praktische test voorzien in artikel 35, § 1, 2°, kan afgelegd worden met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 10, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.]1
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie C die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie C biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 5 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. [1 De praktische test voorzien in artikel 35, § 1, 2°, kan afgelegd worden met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 9, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.]1
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie C die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie C1 biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 9 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie C die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie C1+E biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 10 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie D die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie D+E biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 8 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie D die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie D biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie D die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie D1 biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 11 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  De kandidaat voor het getuigschrift van basiskwalificatie D die beschikt over een rijbewijs geldig voor de categorie D1+E biedt zich in [2 ...]2 het examencentrum aan met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 12 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  ----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 13, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 35. § 1. Het praktisch examen basiskwalificatie bestaat uit twee delen :
  1° een rijtest op de openbare weg van minstens 90 minuten. Evenwel kan een test op een speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator, onder de voorwaarden bepaald door de Minister, voor maximaal 30 minuten worden meegeteld voor het bereiken van de vereiste duur van 90 minuten;
  2° een praktische test die ten minste de punten 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 en 3.5 van (de bijlage 1) bestrijkt. Deze test duurt ten minste 30 minuten. <KB 2008-09-18/31, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  (Elk geslaagd deel van het praktisch examen blijft geldig gedurende drie jaar.) <KB 2008-11-28/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 2. Tijdens de proef op de openbare weg neemt de examinator plaats in het voertuig. Indien de bestuurder nog niet over een rijbewijs beschikt, moet, naast de examinator, de instructeur van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen. Indien het voertuig bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.
  Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in artikel 27, § 2 mogen enkel de door de Minister of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.
  § 3. De examinator beëindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider.
  § 4. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruit volgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria vastgesteld door de Minister.
  § 5. De examinator bevestigt het slagen van de kandidaat voor het praktisch examen door aflevering van een getuigschrift van basiskwalificatie met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan.
  Het model van het getuigschrift van basiskwalificatie wordt door de Minister vastgelegd.
  (De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 10 begint te lopen vanaf het moment van afgifte van het getuigschrift van basiskwalificatie.) <KB 2008-11-28/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>

  Afdeling 4. - Gecombineerd examen.

  Onderafdeling 1. - Gecombineerd theoretisch examen.

  Art. 36. Het gecombineerd theoretisch examen bepaald in artikel 21, § 1, derde lid heeft betrekking op de stof die in (de bijlage 1 bij dit besluit) en in bijlage 4 bij het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs wordt opgesomd. <KB 2008-09-18/31, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Het gecombineerd theoretisch examen bestaat uit drie delen :
  1° 100 vragen waarbij uit meerdere antwoorden kan worden gekozen, dan wel vragen waarop één antwoord moet worden gegeven, of een combinatie van de twee systemen. Deze proef duurt 100 minuten;
  2° casestudy's. Deze proef duurt 80 minuten;
  3° een mondelinge proef. Deze proef duurt 60 minuten.
  Het gecombineerd theoretisch examen wordt beoordeeld en verbeterd op de wijze door de Minister bepaald.
  De kandidaten beschikken over minstens vier uren om het theorie-examen af te leggen.
  De inschrijving voor het gecombineerd theoretisch examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.
  (Elk geslaagd deel van het theoretisch examen blijft geldig gedurende drie jaar.) <KB 2008-11-28/35, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>

  Art. 37. § 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het gecombineerd theoretisch examen is de leeftijd bepaald in artikel 32 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 2. Om toegelaten te worden tot het gecombineerd theoretisch examen, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° het document vereist door artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voorleggen;
  2° voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 26, § 4.
  § 3. De examinator of de aangestelde van het examencentrum bevestigt het slagen voor het gecombineerde theoretisch examen op de aanvraag om een rijbewijs of op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs en op het attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie zoals bedoeld in artikel 30, § 3.

  Onderafdeling 2. - Gecombineerd praktisch examen.

  Art. 38.Het gecombineerd praktisch examen bepaald in artikel 21, § 1, derde lid heeft betrekking op de stof die in (de bijlage 1 bij dit besluit) en bijlage 5 bij het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs wordt opgesomd. <KB 2008-09-18/31, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie [1 ...]1 waarvoor het rijbewijs en het bewijs van vakbekwaamheid worden aangevraagd.
  De inschrijving voor het gecombineerd praktisch examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.
  Het gecombineerd praktisch examen wordt beoordeeld op de wijze door de Minister bepaald.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 93, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 39. Om toegelaten te worden tot het gecombineerd praktisch examen moet de kandidaat geslaagd zijn voor het gecombineerd theoretisch examen vermeld in artikel 36. De geldigheidsduur van het gecombineerd theoretisch examen is beperkt tot drie jaar.

  Art. 40.Om toegelaten te worden tot het gecombineerd praktisch examen legt de kandidaat voor :
  1° het document vereist door artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs;
  2° het hierna opgesomde document dat op de kandidaat van toepassing is :
  a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor het theoretisch examen is aangebracht.
  In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool voor;
  b) het nog geldig voorlopig rijbewijs.
  Het voorlopig rijbewijs is, in voorkomend geval, [1 vergezeld van een getuigschrift van praktisch onderricht dat bewijst]1 dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs gevolgd zijn;
  c) een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° of 15° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs bedoelde opleiding gevolgd heeft;
  3° de documenten om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 26, § 4;
  4° het attest voorgeschreven in artikel 44, § 5 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs waarvoor voor het behalen ervan dit attest reeds voorgelegd werd;
  5° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  6° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  7° het groene keuringsbewijs van het voertuig, als dit onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  8° in voorkomend geval, het Belgisch of Europees rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktisch examen wordt afgelegd alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs waarvan de begeleider houder is.
  ----------
  (1)<KB 2013-04-03/13, art. 18, 011; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 41. De kandidaat voor het gecombineerd praktisch examen legt dat examen af met een voertuig, overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

  Art. 41/1. [1 § 1. De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie C1 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 9, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie C1 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 40, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie C1.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie D1 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 11, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie D1 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 40, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie D1.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C+E mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie C1+E met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 10, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie C1+E nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 40, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C+E waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie C1+E.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D+E mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie D1+E met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 12, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie D1+E nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 40, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D+E waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie D1+E.
   § 2. Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer bedoeld in artikel 42, § 1, 3°, van categorie C geldt eveneens voor categorie C1.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer bedoeld in artikel 42, § 1, 3°, van categorie D geldt eveneens voor categorie D1.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer bedoeld in artikel 42, § 1, 3°, van categorie C+E geldt eveneens voor categorie C1+E.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer bedoeld in artikel 42, § 1, 3°, van categorie D+E geldt eveneens voor categorie D1+E.
   § 3. Het slagen in de praktische proef bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van categorie C geldt eveneens voor categorie C1.
   Het slagen in de praktische proef bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van categorie D geldt eveneens voor categorie D1.
   Het slagen in de praktische proef bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van categorie C+E geldt eveneens voor categorie C1+E.
   Het slagen in de praktische proef bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van categorie D+E geldt eveneens voor categorie D1+E.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-11-15/04, art. 29, 012; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 42.§ 1. Het gecombineerd praktisch examen bestaat uit drie delen :
  1° een rijtest op de openbare weg van minstens 90 minuten. Evenwel kan een test op een speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator, onder de voorwaarden bepaald door de Minister, voor maximaal 30 minuten worden meegeteld voor het bereiken van de vereiste duur van 90 minuten;
  2° een praktische test die ten minste de punten 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 en 3.5 van (de bijlage 1) bestrijkt. Deze test duurt ten minste 30 minuten; <KB 2008-09-18/31, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  3° een proef op een terrein buiten het verkeer zoals bedoeld in artikel 39, § 1, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  Deze proef duurt minstens 15 minuten voor de categorieën [1 C1, C, D1 en D]1.
  Deze proef duurt minstens 30 minuten voor de categorie [1 C1+E en C+E]1.
  Deze proef duurt minstens 25 minuten voor de categorie [1 D1+E en D+E]1.
  (Elk geslaagd deel van het praktisch examen blijft geldig gedurende drie jaar.) <KB 2008-11-28/35, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 2. Tijdens de proef op de openbare weg moet de examinator plaatsnemen in het voertuig.
  Indien de bestuurder nog niet over een rijbewijs beschikt, moet, naast de examinator, de instructeur van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen.
  Indien het voertuig bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.
  Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in artikel 27, § 2 mogen enkel de door de Minister of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.
  § 3. De examinator beëindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider.
  § 4. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruit volgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria bepaald door de Minister.
  § 5. De examinator bevestigt het slagen van de kandidaat voor het gecombineerd praktisch examen enerzijds, door aflevering van een getuigschrift van basiskwalificatie en anderzijds, op de aanvraag om een rijbewijs, beide met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. In het geval bedoeld in artikel 44 wordt het slagen voor het praktisch examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  (De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 10 begint te lopen vanaf het moment van afgifte van het getuigschrift van basiskwalificatie.) <KB 2008-11-28/35, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 94, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 19, 011; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Afdeling 5. - Aanvullend examen basiskwalificatie.

  Art. 43. De in artikel 26, § 3 bedoelde bestuurders kunnen een aanvullend examen afleggen. Het aanvullend theoretisch examen is beperkt tot de in (de bijlage 1) genoemde onderwerpen betreffende de voertuigen waarop de nieuwe basiskwalificatie betrekking heeft. Dit examen verloopt overeenkomstig artikel 29, lid 2 en 3 en artikel 30. <KB 2008-09-18/31, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Het aanvullend praktisch examen dient te worden afgelegd overeenkomstig de artikelen 31 tot en met 35.

  HOOFDSTUK 4. - Beroep in geval van niet slagen voor het praktisch examen.

  Art. 44.§ 1. Na twee mislukkingen voor hetzelfde type praktisch examen vermeld in dit besluit, kan tegen die tweede beslissing beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Dit beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het mislukken.
  Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de beroepscommissie. De in artikel 61 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
  Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede [2 het examencentrum]2 waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.
  § 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht.
  Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt de mislukking.
  Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs waarvan de verzoeker houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats heeft.
  [1 § 3. In afwijking van artikelen 35, § 5, en 42, § 5, wordt het getuigschrift van basiskwalificatie afgeleverd door de Minister of zijn gemachtigde op basis van de beslissing van welslagen van de beroepscommissie over het praktisch examen.
   Het getuigschrift van basiskwalificatie, bedoeld in het eerst lid, vermeldt de categorie van het voertuig waarmee de kandidaat het examen heeft afgelegd en de datum van het praktisch examen ten gevolge van het beroep bedoeld in dit artikel.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 14, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 44_WAALS_GEWEST.
   § 1. Na twee mislukkingen voor hetzelfde type praktisch examen vermeld in dit besluit, kan tegen die tweede beslissing beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Dit beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het mislukken.
  Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de beroepscommissie. De in [3 artikel 63 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs]3 voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
  Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede [2 het examencentrum]2 waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.
  § 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht.
  Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt de mislukking.
  Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs waarvan de verzoeker houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats heeft.
  [1 § 3. In afwijking van artikelen 35, § 5, en 42, § 5, wordt het getuigschrift van basiskwalificatie afgeleverd door de Minister of zijn gemachtigde op basis van de beslissing van welslagen van de beroepscommissie over het praktisch examen.
   Het getuigschrift van basiskwalificatie, bedoeld in het eerst lid, vermeldt de categorie van het voertuig waarmee de kandidaat het examen heeft afgelegd en de datum van het praktisch examen ten gevolge van het beroep bedoeld in dit artikel.]1
  
----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 14, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<BWG 2018-05-24/23, art. 28, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  TITEL IV. - DE NASCHOLING.

  HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling.

  Art. 45.§ 1. De nascholing waarvan sprake in artikel 3, § 4 houdt het volgen in van lessen in een opleidingscentrum. Aan de bestuurder die een nascholingsmodule van ten minste zeven uur heeft gevolgd, wordt door het opleidingscentrum een getuigschrift van nascholing afgeleverd.
  Het model van het in lid 1 bedoelde getuigschrift van nascholing wordt door de Minister bepaald.
  De nascholing kan ten dele worden gegeven met behulp van hoogwaardige simulatoren.
  § 2. Elk opleidingscentrum maakt de gegevens met betrekking tot de georganiseerde nascholing en de deelnemers aan deze cursussen op elektronische wijze over aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, volgens de modaliteiten bepaald door de Minister.
  De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een verwerking met het oog op de doelstellingen die worden vermeld in artikel 75 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 3. Voor elke nascholingscursus worden per gevolgde module van ten minste zeven uur, zeven kredietpunten toegekend.
  [1 § 4. De nascholing omvat ten minste een module over elk van de drie onderwerpen bedoeld in de punten 1 tot 3 van bijlage 1.
   Minstens één van de door de bestuurder gekozen modules moet een module over defensief of zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 15, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 45_WAALS_GEWEST.
   § 1. De nascholing waarvan sprake in artikel 3, § 4 houdt het volgen in van lessen in een opleidingscentrum. Aan de bestuurder die een nascholingsmodule van ten minste zeven uur heeft gevolgd, wordt door het opleidingscentrum een getuigschrift van nascholing afgeleverd.
  Het model van het in lid 1 bedoelde getuigschrift van nascholing wordt door de Minister bepaald.
  De nascholing kan ten dele worden gegeven met behulp van hoogwaardige simulatoren.
  § 2. Elk opleidingscentrum maakt de gegevens met betrekking tot de georganiseerde nascholing en de deelnemers aan deze cursussen op elektronische wijze over aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, volgens de modaliteiten bepaald door de Minister.
  De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een verwerking met het oog op de doelstellingen die worden vermeld in artikel 75 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 3. Voor elke nascholingscursus worden per gevolgde module van ten minste zeven uur, zeven kredietpunten toegekend.
  [1 § 4. De nascholing omvat ten minste een module over elk van de drie onderwerpen bedoeld in de punten 1 tot 3 van bijlage 1.
   Minstens één van de door de bestuurder gekozen modules moet een module over defensief of zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat.]1
  [2 § 5. Elke opleiding gevolgd door de bestuurder om aan de onderstaande verplichtingen te voldoen, wordt voor zeven kredietpunten in aanmerking genomen:
   1° voor het goederen vervoer, de opleiding inzake het vervoer van gevaarlijke goederen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land;
   2° voor het goederenvervoer, de opleiding inzake het vervoer van dieren krachtens Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97;
   3° voor het personenvervoer, de opleiding inzake de omgang met personen met een handicap krachtens Verordening (EG) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.
   De bestuurder aantoont dat hij deze opleiding heeft gevolgd binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid om deze kredietpunten te genieten.
   In afwijking van het eerste lid worden veertien kredietpunten voor de in het eerste lid, 1°, bedoelde opleiding toegekend indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
   1° de bestuurder kan aantonen dat hij de opleiding, vermeld in het eerste lid, 1°, gevolgd heeft binnen de periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid;
   2° de bestuurder heeft binnen dezelfde periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid de opleiding, vermeld in het eerste lid, 2° of 3°, niet als nascholing in aanmerking laten nemen;
   3° de opleiding duurt minstens 14 uur.
   Voor de toepassing van § 4, eerste lid, wordt aangenomen dat de opleidingen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, betrekking hebben op het onderwerp, vermeld in punt 2 van bijlage 1 voor de nascholing voor categorie C, en dat de opleiding, vermeld in het eerste lid, 3°, betrekking heeft op het onderwerp, vermeld in punt 1 van bijlage 1 voor de nascholing voor categorie D.]2
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 15, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BWG 2020-09-10/06, art. 9, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 45_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De nascholing waarvan sprake in artikel 3, § 4 houdt het volgen in van lessen in een opleidingscentrum. [3 De nascholing wordt gegeven in modules van ten minste zeven uur die over twee opeenvolgende dagen mogen worden gespreid, waarbij het tweede deel uiterlijk zestig dagen na het eerste deel wordt gegeven.]3 Aan de bestuurder die een nascholingsmodule van ten minste zeven uur heeft gevolgd, wordt door het opleidingscentrum een getuigschrift van nascholing afgeleverd.
  Het model van het in lid 1 bedoelde getuigschrift van nascholing wordt door de Minister bepaald.
  De nascholing kan ten dele worden gegeven met behulp van hoogwaardige simulatoren [3 of door middel van lessen met hulpmiddelen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, waarvan de nadere voorwaarden door de minister worden bepaald]3.
  § 2. Elk opleidingscentrum maakt de gegevens met betrekking tot de georganiseerde nascholing en de deelnemers aan deze cursussen op elektronische wijze over aan [2 het Departement]2, volgens de modaliteiten bepaald door de Minister.
  De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een verwerking met het oog op de doelstellingen die worden vermeld in artikel 75 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 3. Voor elke nascholingscursus worden per gevolgde module van ten minste zeven uur, zeven kredietpunten toegekend.
  [1 § 4. De nascholing omvat ten minste een module over elk van de drie onderwerpen bedoeld in de punten 1 tot 3 van bijlage 1.
  [3 De bestuurder mag binnen een periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid, vermeld in artikel 13, § 1, niet twee keer dezelfde module volgen. De bestuurder kan twee modules met betrekking tot eenzelfde onderwerp volgen indien hij een herhaling van het onderwerp nodig acht.]3
   [3 Elke bestuurder volgt tijdens de nascholing een module die betrekking heeft op elk van de volgende thema's:
   1° defensief of zuinig rijden;
   2° verkeersveiligheid.]3]1
  [3 De module over defensief of zuinig rijden, vermeld in het derde lid, 1°, omvat ten minste drie uur praktisch rijonderricht.]3
  [3 § 5. Als een bestuurder van werkgever verandert, wordt voor de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid, vermeld in artikel 13, § 1, rekening gehouden met de nascholing die al is gevolgd in de periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging.]3
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 15, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 164, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (3)<BVR 2020-07-17/40, art. 10, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>

  Art. 45/1_VLAAMS_GEWEST.
  [1 De volgende opleidingen komen in aanmerking als nascholing als vermeld in artikel 3, § 4:
   1° de opleiding voor de bestuurder over het vervoer van gevaarlijke goederen, vermeld in richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land;
   2° de opleiding over het vervoer van dieren, vermeld in verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97;
   3° de opleiding over de omgang met personen met een handicap, vermeld in verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.
   Voor elke opleiding, vermeld in het eerste lid, van tenminste zeven uur waarvan de bestuurder kan aantonen dat hij ze gevolgd heeft binnen een periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid, worden zeven kredietpunten toegekend.
   In afwijking van het tweede lid, worden voor de opleiding, vermeld in het eerste lid, 1°, veertien kredietpunten toegekend als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:
   1° de bestuurder kan aantonen dat hij de opleiding, vermeld in het eerste lid, 1°, gevolgd heeft binnen de periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid;
   2° de bestuurder heeft binnen dezelfde periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid de opleiding, vermeld in het eerste lid, 2° of 3°, niet als nascholing in aanmerking laten nemen;
   3° de opleiding duurt tenminste veertien uur.
   Voor de toepassing van artikel 45, § 4, eerste lid, wordt aangenomen dat de opleidingen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, betrekking hebben op het onderwerp, vermeld in punt 2 van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, voor de nascholing voor categorie C, en dat de opleiding, vermeld in het eerste lid, 3°, betrekking heeft op het onderwerp, vermeld in punt 1 van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, voor de nascholing voor categorie D.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 11, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  HOOFDSTUK 2. - Opleidingscentra.

  Art. 46.[1 De minister of zijn gemachtigde]1 erkent de opleidingscentra die de nascholing organiseren.
  Een erkenning kan worden verleend voor alle aspecten van de nascholing. Evenwel kan een deelerkenning worden verkregen beperkt tot de aspecten van de nascholing met betrekking tot het goederenvervoer. Eveneens kan een deelerkenning worden verkregen beperkt tot de aspecten van de nascholing met betrekking tot het personenvervoer.
  De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Deze erkenning kan worden vernieuwd voor een periode van vijf jaar; hiertoe dient telkens een nieuwe aanvraag tot erkenning te worden ingediend.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 16, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 47.§ 1. Om te worden erkend dient het kandidaat-opleidingscentrum te voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° (elk opleidingscentrum moet beschikken over een gepaste infrastructuur alsook het pedagogisch materiaal voorzien in bijlage 2;) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  2° elk kandidaat-opleidingscentrum, uitgezonderd de onderwijsinstellingen, verbindt zich er toe om binnen een termijn van drie jaar na de erkenning een Q*for-, ISO- of CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of andere certificaten of erkenningen die door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 aanvaard worden, te bekomen;
  3° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich ertoe jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen en dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgend jaar over te maken aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. [2 De minister of zijn gemachtigde]2 bepaalt de onderwerpen die daarin aan bod moeten komen;
  4° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich ertoe een modulair opgebouwd opleidingsprogramma aan te bieden waarin de voor de gevraagde erkenning of deelerkenning van toepassing zijnde onderwerpen uit (de bijlage 1) behandeld worden. Elke module omvat minstens zeven uren nascholing. Dit programma moet initieel de goedkeuring ontvangen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Indien de gevraagde erkenning zich beperkt tot de aspecten van de nascholing met betrekking tot het goederenvervoer moet uit dit opleidingsprogramma blijken dat onderwerpen uit (de bijlage 1) die betrekking hebben op het goederenvervoer, onderwezen worden. <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Indien de gevraagde erkenning zich beperkt tot de aspecten van de nascholing met betrekking tot het personenvervoer moet uit dit opleidingsprogramma blijken dat onderwerpen uit (de bijlage 1) die betrekking hebben op het personenvervoer onderwezen worden; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  [2 Een opleidingsmodule over de onderwerpen bedoeld in de punten 1.1, 1.2, 1.3 of 3.1 van bijlage 1 moet ten minste 3 uur sturen per deelnemende bestuurder bevatten;]2
  5° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich er toe op de door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 bepaalde wijze elke wijziging aan het programma (...) voor goedkeuring mee te delen aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die binnen een termijn van zestig dagen de wijzigingen goed- of afkeurt; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  6° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich er toe dat de nascholing wordt gegeven conform het goedgekeurde opleidingsprogramma;
  7° (elk kandidaat-opleidingcentrum verbindt zich er toe dat de instructeurs beschikken over een afdoende professionele ervaring in de onderwezen materie en op de hoogte zijn en rekening houden met de meest recente ontwikkelingen in de beroepsopleidingsvoorschriften en -eisen en dat ze didactisch en pedagogisch onderlegd zijn;) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  8° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich er toe dat de instructeurs van het praktijkgedeelte van de opleiding minstens zeven jaar beschikken over het rijbewijs voor de betrokken categorie [1 ..]1;
  9° elk kandidaat-opleidingscentrum, met uitzondering van deze die door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie zijn belast met de organisatie van het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer alsook van de openbare centra voor beroepsopleiding, verbindt er zich toe bij de inschrijving voor de nascholing binnen de twee maanden de opleiding te organiseren, ongeacht het aantal inschrijvingen.
  (10° elk opleidingscentrum moet beschikken over een directeur, die het opleidingscentrum vertegenwoordigt bij de openbare instellingen en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleiding en voor de administratieve taken;) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  (11° elk opleidingscentrum moet beschikken over minstens één computer met internetverbinding met het oog op de elektronische communicatie van de gegevens betreffende de georganiseerde nascholing en de deelnemers aan de cursussen alsook de behaalde kredietpunten via een webservice van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 2. Opdat de erkenning kan worden vernieuwd, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden :
  1° het opleidingscentrum levert het bewijs dat het blijvend voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 1, 4 en 5;
  2° het opleidingscentrum, uitgezonderd de onderwijsinstellingen, levert het bewijs te beschikken over een Q*for-, ISO- of CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of andere certificaten of erkenningen die door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 aanvaard worden;
  3° het opleidingscentrum heeft jaarlijks een activiteitenverslag opgesteld en heeft dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgend jaar overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
  § 3. Bij gebrek aan beslissing met betrekking tot de goedkeuring van het opleidingsprogramma binnen zestig dagen na ontvangst ervan, wordt de goedkeuring ervan geacht te zijn verleend.
  § 4. De door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 of zijn gemachtigde aangewezen personen of organismen, belast met de inspectie en de controle bedoeld in artikel 53, kunnen de nascholing bijwonen en hebben het recht om er controle uit te oefenen op de ingezette middelen en het goede verloop van de opleidingen.
  Op eenvoudig verzoek van de controlerende instantie deelt het opleidingscentrum hiertoe de plaats, de datum en het uur van de geplande nascholing mee.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 95, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 17, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 47_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. Om te worden erkend dient het kandidaat-opleidingscentrum te voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° (elk opleidingscentrum moet beschikken over een gepaste infrastructuur alsook het pedagogisch materiaal voorzien in bijlage 2;) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  2° elk kandidaat-opleidingscentrum, uitgezonderd de onderwijsinstellingen, verbindt zich er toe om binnen een termijn van drie jaar na de erkenning een Q*for-, ISO- of CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of andere certificaten of erkenningen die door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 aanvaard worden, te bekomen;
  3° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich ertoe jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen en dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgend jaar over te maken aan [3 het Departement]3. [2 De minister of zijn gemachtigde]2 bepaalt de onderwerpen die daarin aan bod moeten komen;
  4° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich ertoe een modulair opgebouwd opleidingsprogramma aan te bieden waarin de voor de gevraagde erkenning of deelerkenning van toepassing zijnde onderwerpen uit (de bijlage 1) behandeld worden. Elke module omvat minstens zeven uren nascholing. Dit programma moet initieel de goedkeuring ontvangen van [3 het Departement]3. <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Indien de gevraagde erkenning zich beperkt tot de aspecten van de nascholing met betrekking tot het goederenvervoer moet uit dit opleidingsprogramma blijken dat onderwerpen uit (de bijlage 1) die betrekking hebben op het goederenvervoer, onderwezen worden. <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Indien de gevraagde erkenning zich beperkt tot de aspecten van de nascholing met betrekking tot het personenvervoer moet uit dit opleidingsprogramma blijken dat onderwerpen uit (de bijlage 1) die betrekking hebben op het personenvervoer onderwezen worden; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  [2 Een opleidingsmodule over de onderwerpen bedoeld in de punten 1.1, 1.2, 1.3 of 3.1 van bijlage 1 moet ten minste 3 uur sturen per deelnemende bestuurder bevatten;]2
  5° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich er toe op de door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 bepaalde wijze elke wijziging aan het programma (...) voor goedkeuring mee te delen aan [3 het Departement]3, die binnen een termijn van zestig dagen de wijzigingen goed- of afkeurt; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  6° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich er toe dat de nascholing wordt gegeven conform het goedgekeurde opleidingsprogramma;
  7° (elk kandidaat-opleidingcentrum verbindt zich er toe dat de instructeurs beschikken over een afdoende professionele ervaring in de onderwezen materie en op de hoogte zijn en rekening houden met de meest recente ontwikkelingen in de beroepsopleidingsvoorschriften en -eisen en dat ze didactisch en pedagogisch onderlegd zijn;) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  8° elk kandidaat-opleidingscentrum verbindt zich er toe dat de instructeurs van het praktijkgedeelte van de opleiding minstens zeven jaar beschikken over het rijbewijs voor de betrokken categorie [1 ..]1;
  9° elk kandidaat-opleidingscentrum, met uitzondering van deze die door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie zijn belast met de organisatie van het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer alsook van de openbare centra voor beroepsopleiding, verbindt er zich toe bij de inschrijving voor de nascholing binnen de twee maanden de opleiding te organiseren, ongeacht het aantal inschrijvingen.
  (10° elk opleidingscentrum moet beschikken over een directeur, die het opleidingscentrum vertegenwoordigt bij de openbare instellingen en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleiding en voor de administratieve taken;) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  (11° elk opleidingscentrum moet beschikken over minstens één computer met internetverbinding met het oog op de elektronische communicatie van de gegevens betreffende de georganiseerde nascholing en de deelnemers aan de cursussen alsook de behaalde kredietpunten via een webservice van [3 het Departement]3.) <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 2. Opdat de erkenning kan worden vernieuwd, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden :
  1° het opleidingscentrum levert het bewijs dat het blijvend voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 1, 4 en 5;
  2° het opleidingscentrum, uitgezonderd de onderwijsinstellingen, levert het bewijs te beschikken over een Q*for-, ISO- of CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of andere certificaten of erkenningen die door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 aanvaard worden;
  3° het opleidingscentrum heeft jaarlijks een activiteitenverslag opgesteld en heeft dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgend jaar overgemaakt aan [3 het Departement]3.
  § 3. Bij gebrek aan beslissing met betrekking tot de goedkeuring van het opleidingsprogramma binnen zestig dagen na ontvangst ervan, wordt de goedkeuring ervan geacht te zijn verleend.
  § 4. De door [2 de minister of zijn gemachtigde]2 of zijn gemachtigde aangewezen personen of organismen, belast met de inspectie en de controle bedoeld in artikel 53, kunnen de nascholing bijwonen en hebben het recht om er controle uit te oefenen op de ingezette middelen en het goede verloop van de opleidingen.
  Op eenvoudig verzoek van de controlerende instantie deelt het opleidingscentrum hiertoe de plaats, de datum en het uur van de geplande nascholing mee.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 95, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 17, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<BVR 2015-07-10/11, art. 165, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 48.§ 1. De erkenningsaanvraag wordt ingediend bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer volgens de modaliteiten bepaald door [1 de minister of zijn gemachtigde]1. Bij de aanvraag moet minstens de volgende informatie worden meegedeeld :
  1° de maatregelen die het opleidingscentrum reeds heeft genomen op het moment van de aanvraag en nog zal nemen om binnen drie jaar het bewijs te leveren dat een Q*for-, een ISO-, een CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of een ander certificaat of erkenning die door [1 de minister of zijn gemachtigde]1 is aanvaard, is verkregen. Deze verplichting geldt niet voor de onderwijsinstellingen;
  2° (de lijst van de instructeurs belast met de nascholing alsook de identiteit van de directeur;) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  3° informatie over de cursusruimten en het lesmateriaal. Deze informatie omvat voor de opleidingen " rationeel rijden " eveneens de informatie met betrekking tot de voor de praktijklessen beschikbare middelen en het gebruikte wagenpark;
  4° de voorwaarden voor deelname aan de cursussen, onder meer het vereiste aantal deelnemers;
  5° de informatie waaruit blijkt dat aan elk van de in artikel 47, § 1 vermelde voorwaarden is voldaan.
  ([1 De minister of zijn gemachtigde]1 levert de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 2. Bij de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning dient minstens de informatie te worden meegedeeld waaruit blijkt dat aan elk van de in artikel 47, § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
  (De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet worden ingediend ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de geldigheid van de erkenning.
  [1 De minister of zijn gemachtigde]1 levert de vernieuwing van de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 3. [1 De minister of zijn gemachtigde]1 kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de aanvraag tot erkenning of de aanvraag tot verlenging van de erkenning dient te voldoen.
  § 4. [1 De minister of zijn gemachtigde]1 verleent een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum.
  (De toekenning van de erkenning alsook van de vernieuwing van de erkenning worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 18, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 48_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De erkenningsaanvraag wordt ingediend bij [2 het Departement]2 volgens de modaliteiten bepaald door [1 de minister of zijn gemachtigde]1. Bij de aanvraag moet minstens de volgende informatie worden meegedeeld :
  1° de maatregelen die het opleidingscentrum reeds heeft genomen op het moment van de aanvraag en nog zal nemen om binnen drie jaar het bewijs te leveren dat een Q*for-, een ISO-, een CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of een ander certificaat of erkenning die door [1 de minister of zijn gemachtigde]1 is aanvaard, is verkregen. Deze verplichting geldt niet voor de onderwijsinstellingen;
  2° (de lijst van de instructeurs belast met de nascholing alsook de identiteit van de directeur;) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  3° informatie over de cursusruimten en het lesmateriaal. Deze informatie omvat voor de opleidingen " rationeel rijden " eveneens de informatie met betrekking tot de voor de praktijklessen beschikbare middelen en het gebruikte wagenpark;
  4° de voorwaarden voor deelname aan de cursussen, onder meer het vereiste aantal deelnemers;
  5° de informatie waaruit blijkt dat aan elk van de in artikel 47, § 1 vermelde voorwaarden is voldaan.
  ([1 De minister of zijn gemachtigde]1 levert de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 2. Bij de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning dient minstens de informatie te worden meegedeeld waaruit blijkt dat aan elk van de in artikel 47, § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
  (De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet worden ingediend ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de geldigheid van de erkenning.
  [1 De minister of zijn gemachtigde]1 levert de vernieuwing van de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  § 3. [1 De minister of zijn gemachtigde]1 kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de aanvraag tot erkenning of de aanvraag tot verlenging van de erkenning dient te voldoen.
  § 4. [1 De minister of zijn gemachtigde]1 verleent een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum.
  (De toekenning van de erkenning alsook van de vernieuwing van de erkenning worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.) <KB 2008-09-18/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 18, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 166, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  TITEL V.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  HOOFDSTUK 1.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 51.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  HOOFDSTUK 2.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 52.
  <Opgeheven bij KB 2013-01-10/01, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  TITEL VI. - ALGEMENE BEPALINGEN.

  HOOFDSTUK 1. - Inspectie en controle.

  Art. 53.De personen of organismen die door de Minister of door zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en de controle op de naleving van dit besluit hebben toegang tot de lokalen van de examencentra, [1 en de opleidingscentra]1 die erkend zijn overeenkomstig dit besluit. Zij mogen inzage nemen van alle documenten in verband met hun opdracht alsook van de inlichtingenfiches.
  Op vraag van de Minister of zijn gemachtigde zijn [1 de examencentra en de opleidingscentra]1 die zijn erkend overeenkomstig dit besluit, ertoe gehouden om alle inlichtingen te verstrekken betreffende de toepassing van dit besluit.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 20, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 53_WAALS_GEWEST.
   De personen of organismen die door de Minister of door zijn gemachtigde [2 of door de Waalse Minister of zijn gemachtigde, ieder wat hem betreft,]2 worden belast met de inspectie en de controle op de naleving van dit besluit hebben toegang tot de lokalen van de examencentra, [1 en de opleidingscentra]1 die erkend zijn overeenkomstig dit besluit. Zij mogen inzage nemen van alle documenten in verband met hun opdracht alsook van de inlichtingenfiches.
  Op vraag van de Minister of zijn gemachtigde [2 of van de Waalse Minister of zijn gemachtigde, ieder wat hem betreft,]2 zijn [1 de examencentra en de opleidingscentra]1 die zijn erkend overeenkomstig dit besluit, ertoe gehouden om alle inlichtingen te verstrekken betreffende de toepassing van dit besluit.
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 20, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BWG 2018-05-24/23, art. 29, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 54.De Minister kan overgaan tot tijdelijke, gehele of gedeeltelijke opschorting of tot intrekking van de erkenning van [1 het opleidingscentrum]1 dat is erkend overeenkomstig dit besluit, na de betrokkenen te hebben gehoord, indien, al dan niet in het kader van de controles overeenkomstig artikel 53, wordt vastgesteld dat het erkende centrum niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 21, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  HOOFDSTUK 2. - Retributies.

  Art. 55.<KB 2008-09-18/31, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008> § 1. De erkenningsaanvraag of de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning als opleidingscentrum, bedoeld in artikel 46, geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1.000 euro.
  [2 ...]2
  § 2. [3 Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken.
   Deze retributies worden ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.]3
  § 3. [3 De retributies voorzien in § 1 en 2 worden overgemaakt op rekening BE86 6792 0060 1050 van het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.]3
  [1 § 4. Vanaf het kalenderjaar 2011, worden elk jaar de bedragen bedoeld [2 in § 1]2 [3 en 2]3 automatisch geïndexeerd op 1 januari op basis van de consumptieprijsindex van de maand november van het vorige jaar.
   Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,5 decimalen of naar beneden indien het berekend bedrag lager is dan 0,5 decimalen.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 22, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 30, 012; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 55_VLAAMS_GEWEST.
   <KB 2008-09-18/31, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008> § 1. De erkenningsaanvraag of de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning als opleidingscentrum, bedoeld in artikel 46, geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1.000 euro.
  [2 ...]2
  § 2. [3 Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken.
   Deze retributies worden ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.]3
  § 3. [4 De retributies, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.]4
  [1 § 4. Vanaf het kalenderjaar 2011, worden elk jaar de bedragen bedoeld [2 in § 1]2 [3 en 2]3 automatisch geïndexeerd op 1 januari op basis van de consumptieprijsindex van de maand november van het vorige jaar.
   Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,5 decimalen of naar beneden indien het berekend bedrag lager is dan 0,5 decimalen.]1
  
----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 22, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 30, 012; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (4)<BVR 2015-07-10/11, art. 167, 014; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 55/1.<Ingevoegd bij KB 2008-11-28/35, art. 5; Inwerkingtreding : 09-12-2008> § 1. De afgifte van het certificaat bedoeld in artikel 8, §1, eerste lid, 3°, of van een duplicaat van dit certificaat geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 11 euro.
  De retributie bedoeld in het eerste lid wordt betaald via overschrijving op een rekening van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, overeenkomstig de voorschriften van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
  § 2. [1 ...]1
  § 3. De Minister kan [1 het in de § 1 bepaalde bedrag]1 aanpassen aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. In dit geval vermenigvuldigt hij het bedrag met het indexcijfer van de voorbijgaande maand en deelt het product door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand gedurende dewelke dit besluit in werking is getreden. In voorkomend geval verhoogt hij het resultaat met maximum 0,5 euro of verlaagt hij het met maximum 0,49 euro om een eenheid te bekomen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand gedurende dewelke ze in het Belgisch staatsblad werden gepubliceerd.
  De retributies voorzien in §1 [1 ...]1 worden in geen geval terugbetaald.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 23, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 55/1_WAALS_GEWEST.
  <Opgeheven bij BWG 2020-09-10/06, art. 10, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>

  Art. 55/1_VLAAMS_GEWEST.
  <Opgeheven bij BVR 2020-07-17/40, art. 12, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>

  HOOFDSTUK 3_VLAAMS_GEWEST. [1 Verwerking van persoonsgegevens]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  

  Art. 55/2_VLAAMS_GEWEST.
  [1 Van de bestuurder die conform artikel 8/1, § 2, en 13/1, § 2, een kwalificatiekaart bestuurder aanvraagt, worden de volgende gegevens verwerkt:
   1° de naam en de voornaam;
   2° de straatnaam, het huisnummer en desgevallend het busnummer;
   3° de postcode en de naam van de gemeente;
   4° het land;
   5° de geboortedatum en de plaats van geboorte;
   6° het telefoonnummer;
   7° het e-mailadres;
   8° de vermelding of de bestuurder een rijbewijs van de categorie C, van de categorie D of van de categorie C en D heeft;
   9° de vermelding of het de eerste aanvraag van een Belgische kwalificatiekaart bestuurder is;
   10° een recente pasfoto;
   11° een kopie van het identiteitsbewijs;
   12° een kopie van het rijbewijs;
   13° een attest van de werkgever waar de bestuurder werkt;
   14° een kopie van de werkvergunning;
   15° een kopie van de initiële of de laatst uitgereikte kwalificatiekaart bestuurder.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  

  Art. 55/3_VLAAMS_GEWEST.
  [1 Het Departement is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  

  Art. 55/4_VLAAMS_GEWEST.
  [1 De gegevens worden verzameld en verwerkt voor:
   1° de uitreiking van de kwalificatiekaarten bestuurder, vermeld in artikel 8/1, § 3, en artikel 13/1, § 3;
   2° de inspectie en controle, vermeld in titel VI, hoofdstuk 1;
   3° de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het Departement om de beleidsmaatregel te onderzoeken en evalueren.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  

  Art. 55/5_VLAAMS_GEWEST.
  [1 De gegevens worden vijf jaar bijgehouden.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  

  TITEL VII. - SLOTBEPALINGEN.

  HOOFDSTUK 1. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen.

  Art. 56. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 22 maart 2004, 10 juli 2006 en 1 september 2006, wordt aangevuld als volgt :
  " 17° de bestuurders die het praktisch examen bedoeld in de artikelen 38 tot en met 42 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E afleggen of met het oog daarop scholing volgen;
  18° de bestuurders die houder zijn van een geldig voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid in de zin van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ".

  Art. 57. (opgeheven) <KB 2008-11-28/35, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 10-09-2008>

  Art. 58. Artikel 18, tweede lid van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt :
  " Evenwel kan elke kandidaat van tenminste 18 jaar een rijbewijs geldig voor de categorieën C, C+E, D, D+E en voor de subcategorieën D1 en D1+E verkrijgen op voorwaarde dat hij eveneens beschikt over een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ".

  Art. 59. Artikel 19, § 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " § 3. De kandidaat van minder dan 21 jaar oud die het praktisch examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie C of C+E of met een voertuig van de categorie D of D+E ontvangt een rijbewijs enkel geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, behalve als hij houder is van een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
  Als deze kandidaat de leeftijd van 21 jaar bereikt, kan een rijbewijs geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie C, C+E, D of D+E worden afgegeven, zonder zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen. De procedure voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing. ".

  Art. 60. Artikel 21, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Het rijbewijs afgegeven voor het besturen van voertuigen van de categorieën C, C+E, D en D+E of van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E is geldig voor de duur aangeduid op het attest bedoeld in artikel 44, § 5 of voor de duur van de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid. Indien deze termijnen verschillen is de geldigheidsduur beperkt tot de kortste termijn. ".

  Art. 61. In artikel 21, § 1, derde lid van hetzelfde besluit vervallen de woorden " Deze periode wordt teruggebracht tot drie jaar als de houder 50 jaar of meer is; bovendien verstrijkt de geldigheid van het rijbewijs afgegeven voordat de leeftijd van 50 jaar wordt bereikt, ten laatste op het ogenblik dat de houder de leeftijd van 53 jaar bereikt. ".

  Art. 62. In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 1 september 2006, wordt een § 3 ingevoegd, luidende :
  " § 3. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de examens voor het behalen van het rijbewijs voor het besturen van de voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E of de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E. ".

  Art. 63. In hetzelfde besluit worden opgeheven :
  1° artikel 27, 3°;
  2° artikel 29, 1°;
  3° artikel 29, 3°.

  Art. 64. Artikel 44, § 5, derde lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Het attest is vijf jaar geldig. Het kan evenwel afgegeven worden voor een kortere geldigheidsduur overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6. ".

  Art. 65. Artikel 58, § 1, 6° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " 6° per categorie of subcategorie, de datum van afgifte van het rijbewijs en het bewijs van vakbekwaamheid en de uiterste geldigheidsdatum van deze bewijzen; ".

  Art. 66. In artikel 63, § 1 van hetzelfde besluit vervallen de woorden :
  " categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E : volledig praktisch examen ... 45,00 EUR
  praktische proef alleen op de openbare weg ... 37,50 EUR ".

  Art. 67. In artikel 74 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " 2° tot 7° " worden vervangen door de woorden " 2° tot 9° ";
  2° in hetzelfde artikel wordt 2° vervangen door de volgende bepaling :
  " 2° de gegevens betreffende het rijbewijs, de als zodanig geldende bewijzen en de ervoor afgelegde examens; ";
  3° in hetzelfde artikel wordt 6°, eerste lid, vervangen als volgt :
  " 6° de gegevens betreffende de examinatoren bedoeld in artikel 26 van dit besluit alsook in artikel 25 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E ";
  4° hetzelfde artikel wordt aangevuld met een 9° als volgt :
  " 9° de gegevens betreffende de vakbekwaamheid, de ervoor geldende bewijzen en de ervoor afgelegde examens, bepaald in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ".

  Art. 68. In artikel 75 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bepaling onder 1°, a) wordt aangevuld als volgt :
  " a) de afgifte van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen alsook van de bewijzen van vakbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ";
  2° in hetzelfde artikel wordt onderdeel b) vervangen als volgt :
  " b) de examencentra en de examinatoren bedoeld in artikel 26 van dit besluit alsook in artikel 25 van koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; ";
  3° in hetzelfde artikel wordt de bepaling onder 1° aangevuld als volgt :
  " d) de exameninstellingen en de opleidingscentra, overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; ";
  4° de bepaling onder 10° wordt vervangen als volgt :
  " 10° de afgifte, door de overheid, van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen alsook van de bewijzen van vakbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; ".

  Art. 69. In artikel 76 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid worden de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 8° " vervangen door de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 9° " ;
  2° in het derde lid worden de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4° en 7° mogen worden meegedeeld aan de examinatoren bedoeld in artikel 26 " vervangen door de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 9° mogen worden meegedeeld aan de examinatoren bedoeld in artikel 26 van dit besluit alsook in artikel 25 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ";
  3° in het vierde lid worden de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3° en 4° " vervangen door de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4° en 9° ";
  4° in het vijfde lid worden de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4° en 7° " vervangen door de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 9° ";
  5° in het zesde lid worden de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 8° " vervangen door de woorden " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 9° ".

  Art. 70. In artikel 77 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  " De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° en 9° worden bewaard zonder tijdsbeperking. ".

  Art. 71. § 1. In Bijlage 7, bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 april 2006 en 1 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " 95 : bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten tot ... " worden ingevoegd tussen de woorden " 90.07 : bedienbaar " en de woorden " II. Nationale codes ";
  2° de II betreffende de Nationale codes wordt aangevuld als volgt :
  " 121 : beperkt tot vervoer binnen het Rijk en desgevallend geregeld vervoer binnen het Rijk waarvan het traject ten hoogste 50 km bedraagt, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ".

  Art. 72. § 1. In artikel 8.2, 1° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987 en 23 maart 1998 worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° onderdeel b) wordt vervangen als volgt :
  " b) 18 jaar voor de bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E en de subcategorieën D1 en D1+E voor geregeld personenvervoer waarvan het traject ten hoogste 50 kilometer bedraagt, die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een bewijs van vakbekwaamheid D zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E ";
  2° onderdeel d) wordt toegevoegd als volgt :
  " d) 20 jaar voor de bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E en de subcategorieën D1 en D1+E voor personenvervoer, die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een bewijs van vakbekwaamheid D zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ".
  § 2. In artikel 8.2, 2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991 en 23 maart 1998, wordt punt 2°, tweede lid, b) vervangen als volgt :
  " b) 18 jaar voor bestuurders van voertuigen van de categorieën C en C+E en de subcategorieën C1 en C1+E die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een bewijs van vakbekwaamheid C zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; ".
  § 3. Artikel 59.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991, 29 mei 1996, 23 maart 1998, 14 mei 2002 en 22 maart 2004, wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen.

  Art. 73. § 1. Zijn vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid, in afwijking van artikel 3, § 2 :
  1° tot 10 september 2016, de bestuurders vermeld in artikel 5, § 1, 2°, die houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
  2° tot 10 september 2015, de bestuurders vermeld in artikel 5, § 2, 2°, die houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs.
  [1 Zijn vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie C en, tot 10 september 2016, van de verplichting om houder te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid C, de bestuurders die houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs van groep C, afgeleverd vóór 31 januari 2010 en van een " certificat de qualification " afgegeven bij het einde van het zesde jaar van het secundaire Franstalige beroepsonderwijs aan de leerlingen die de opleiding " conducteurs poids lourds " gevolgd hebben of van een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het Nederlandstalige beroepsonderwijs afgegeven aan de leerlingen die de opleiding " bestuurders van vrachtwagens " gevolgd hebben; het " certificat de qualification " en het studiegetuigschrift dienen afgeleverd te zijn vóór 10 september 2009.]1
  § 2. Bij de vervanging van het document bedoeld in artikel 8, § 1, van dit besluit van de bestuurders bedoeld in § 1, 1°, in de periode tussen 10 september 2009 en 9 september 2016 wordt op verzoek van de bestuurder op dat document de code 95 opgenomen door de overheid bedoeld in artikel 8, § 2.
  In dat geval is het bewijs van vakbekwaamheid geldig tot ten laatste 9 september 2016.
  Indien de bestuurder bij deze vervanging evenwel aantoont dat hij 35 kredietpunten heeft verworven door het volgen van naschoolse vorming binnen een [2 periode van zeven jaar voorafgaand]2 aan de datum van de verlenging, bedraagt de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid vijf jaar.
  § 3. Bij de vervanging van het document bedoeld in artikel 8, § 1, van dit besluit van de bestuurders bedoeld in § 1, 2°, in de periode tussen 10 september 2008 en 9 september 2015 wordt op verzoek van de bestuurder op dat document de code 95 opgenomen door de overheid bedoeld in artikel 8, § 2.
  In dat geval is het bewijs van vakbekwaamheid geldig tot ten laatste 9 september 2015.
  Indien de bestuurder bij deze vervanging evenwel aantoont dat hij 35 kredieturen heeft verworven door het volgen van naschoolse vorming binnen een [2 periode van zeven jaar voorafgaand]2 aan de datum van de verlenging, bedraagt de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid vijf jaar.
  ----------
  (1)<KB 2009-07-16/02, art. 6, 006; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (2)<KB 2011-01-25/02, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>

  Art. 74. In afwijking van artikel 3, § 3 zijn de bestuurders van voertuigen van groep C tot 10 september 2009 vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie C.

  Art. 74bis.<ingevoegd bij KB 2008-08-21/39, art. 1; Inwerkingtreding : 10-09-2008> § 1. In afwijking van de bepalingen van Titel III worden de theorie- en praktijkexamens met het oog op het behalen van het rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van groep 2 tot en met [4 18 januari 2013]4 afgelegd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  § 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 21, § 1, tweede lid, worden de examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie tot en met [4 18 januari 2013]4 georganiseerd door de examencentra bedoeld in artikel 25, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs en door de organismen bedoeld in [2 [3 artikel 4, 4°, 5° en 8°]3 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor de kandidaten die daar een opleiding hebben gevolgd en door de organismen bedoeld in artikel 4, 5° van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor de kandidaten die een opleiding hebben gevolgd in een organisme bedoeld in artikel 4, 5°, 7° of 15° van dit besluit]2.
  ----------
  (1)<KB 2009-05-10/02, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (2)<KB 2009-07-16/02, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (3)<KB 2011-01-25/02, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  (4)<KB 2011-07-15/06, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 18-08-2011>

  Art. 74bis/1. [1 Artikel 41/1 is van toepassing op voorlopige rijbewijzen afgegeven na 1 mei 2012 en op examens geslaagd na 1 mei 2012.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-11-15/04, art. 31, 012; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 74ter.<Ingevoegd bij KB 2008-09-18/31, art. 16; Inwerkingtreding : 10-09-2008> § 1. Voor de examens afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, worden de volgende retributies betaald :
  Theoretisch examen bedoeld in artikel 29, eerste lid, 1° en artikel 36, tweede lid, 1° : 51 euro;
  Theoretisch examen bedoeld in artikel 29, eerste lid, 2° en artikel 36, tweede lid, 2° : 43 euro;
  Theoretisch examen bedoeld in artikel 29, eerste lid, 3° en artikel 36, tweede lid, 3° : 89 euro;
  Voor het theoretisch examen bedoeld in artikel 27, § 1, § 3 en § 4 geldt een toeslag van 75 euro.
  Praktisch examen bedoeld in artikel 35, § 1, 1° en artikel 42, § 1, 1° : 124 euro;
  Praktisch examen bedoeld in artikel 35, § 1, 2° en artikel 42, § 1, 2° : 53 euro;
  Praktisch examen bedoeld in artikel 42, § 1, 3° : 36 euro;
  [2 Theoretisch examen bedoeld in artikel 28 : 15,00 EUR;
   Praktisch examen bedoeld in artikel 28 :
   volledig pratisch examen : 45,00 EUR
   praktisch examen uitsluitend op de openbare weg : 37,50 EUR.]2
  Indien het examen bedoeld in artikel 42, § 1, 3°, wordt afgelegd met een voertuig van de [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E ]1 : 47 euro.
  Indien de praktische proeven bedoeld in artikel 42, § 1, 2° en 3° worden afgelegd op hetzelfde moment, wordt de volgende retributie betaald : 71 euro.
  Indien de praktische proeven bedoeld in artikel 42, § 1, 2° en 3° worden afgelegd op hetzelfde moment met een voertuig van de [1 categorie C1+E, C+E, D1+E of D+E ]1, wordt de volgende retributie betaald : 83 euro.
  § 2. De in § 1 voorziene retributies moeten ten laatste de tiende dag voorafgaand aan de datum van het examen waarvoor ze verschuldigd zijn, betaald worden. Bij ontstentenis wordt de afspraak vastgelegd door het examencentrum geannuleerd.
  De retributies worden terugbetaald indien de kandidaat het examencentrum minstens acht werkdagen, zaterdag niet inbegrepen, voorafgaand aan de datum van het examen heeft verwittigd van zijn afwezigheid.
  De retributies worden uitzonderlijk terugbetaald in geval van overmacht waarover de Minister of zijn gemachtigde oordeelt. "
  § 3. In de in § 1 bedoelde bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
  Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2007 werd bereikt.
  De bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het op 31 december van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de gezondheidsindex en worden tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 97, 009; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 24, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 75. In afwijking van de bepalingen van artikel 47, § 3 en artikel 50, § 3 wordt - bij gebrek aan een beslissing van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - de goedkeuring van het opleidingsprogramma geacht te zijn verleend na verloop van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag tot goedkeuring van het opleidingsprogramma die wordt ingediend tijdens de periode tussen 1 januari 2008 en 10 september 2009.

  Art. 76.[1 Artikel 45, § 4, dus niet van toepassing van de eerste nascholing die de houders van een rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van groep 2, afgeleverd vóór 1 februari 2013, moeten volgen.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 25, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 76_WAALS_GEWEST.
   [1 Artikel 45, § 4, dus niet van toepassing van de eerste nascholing die de houders van een rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van groep 2, afgeleverd vóór 1 februari 2013, moeten volgen [2 op voorwaarde dat de geldigheid van de aangebrachte Uniecode 95 vóór 1 februari 2018 verstrijkt.]2]1
  
----------
  (1)<KB 2013-01-10/01, art. 25, 010; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (2)<BWG 2020-09-10/06, art. 17, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 76/1_REGION_FLAMANDE.
  [1 De kwalificatiekaarten bestuurder die voor de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E zijn afgegeven, zijn geldig tot hun vervaldatum.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 14, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>

  Art. 76/1_WAALS_GEWEST. [1 De kwalificatiekaarten bestuurder die voor 23 mei 2020 zijn afgegeven, blijven geldig tot hun vervaldatum, maar niet later dan 22 mei 2025.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BWG 2020-09-10/06, art. 11, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. 76/2_REGION_FLAMANDE.
  [1 Voor de toepassing van artikel 45/1, tweede en derde lid, worden alleen de opleidingen, vermeld in artikel 45/1, eerste lid, die gevolgd worden vanaf de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, in aanmerking genomen als nascholing als vermeld in artikel 3, § 4.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-17/40, art. 14, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding.

  Art. 77.Dit besluit treedt in werking op 10 september 2008, met uitzondering van de bepalingen van artikel 76 die in werking treden op 1 januari 2008.
  [In afwijking van het eerste lid :
  a) de artikelen 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 en 72 treden op 10 september 2009 in werking voor de bestuurders van voertuigen van groep C.
  b) de artikelen 62, 63 en 66 treden in werking op [1 19 januari 2013]1.] <KB 2008-08-21/39, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  ----------
  (1)<KB 2011-07-15/06, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 18-08-2011>

  HOOFDSTUK 4. - Uitvoering.

  Art. 78. Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister bevoegd voor het wegverkeer, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. (vernummerd als Art. N1, ten gevolg van vernummering van bijlage(n)) <KB 2008-09-18/31, art. 17, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2008>

  Art. N1. <Ingevoegd bij KB 2008-09-18/31, art. 17; Inwerkingtreding : 10-09-2008. Inhoud van vorig art. N.> Bijlage 1. Lijst van de onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing.
  1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften.
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  1.1. Doelstelling : kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik.
  Koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor, optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen overbrengingsverhoudingen;
  1.2. Doelstelling : kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.
  Specifieke eigenschappen van het hydropneumatisch remcircuit, grenzen aan het gebruik van remmen en retarders, gecombineerd gebruik van remmen en retarder, het vinden van de beste bij een snelheid passende versnelling, benutting van de traagheid van het voertuig, benutting van de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen, wat te doen in geval van defecte remmen;
  1.3. Doelstelling : het brandstofverbruik kunnen optimaliseren.
  Optimalisering van het brandstofverbruik dankzij kennis betreffende de punten 1.1 en 1.2.;
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  1.4. Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
  Op rijdende voertuigen werkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, berekening van het nuttige volume, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt, soorten verpakking en pallets.
  Voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet, klem- en vastzettechnieken, gebruik van sjorringen, controleren van vastzetinrichtingen, gebruik van laad- en losmachines, aanbrenging en verwijdering van dekzeilen;
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  1.5. Doelstelling : de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen.
  IJking van de bewegingen in de lengte- en de zijrichting, wegverdeling, plaats op de rijweg, soepel remmen, rijden met een overbouw, gebruik van specifieke infrastructuur (openbare plaatsen, voorbehouden rijvakken), beheersen van conflicten tussen veilig rijden en de andere taken als bestuurder, interactie met de passagiers, specifieke kenmerken van het vervoer van bepaalde groepen personen (gehandicapten, kinderen);
  1.6. Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
  Op rijdende voertuigen inwerkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt;
  2. Toepassing van de voorschriften
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  2.1. Doelstelling : kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer.
  Specifiek voor de vervoersector geldende maximumwerktijden; principes, toepassing en gevolgen van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en nr. 3821/85; sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf; kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer : rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing;
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  2.2. Doelstelling : de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen.
  Documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, uit standaardcontracten voor goederenvervoer voortvloeiende verplichtingen, opstelling van de documenten die het vervoerscontract uitmaken, internationale transportvergunningen, verplichtingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, expediteurs, de goederen begeleidende speciale documenten;
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  2.3. Doelstelling : de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen.
  Vervoer van specifieke groepen, veiligheidsuitrusting van de bus, veiligheidsgordels, belasting van het voertuig;
  3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  3.1. Doelstelling : bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen.
  Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector, statistieken van verkeersongevallen, betrokkenheid daarbij van vrachtwagens/touringcars, gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak;
  3.2. Doelstelling : het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten.
  Algemene informatie, gevolgen voor de bestuurders, preventieve maatregelen, checklist, wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder;
  3.3. Doelstelling : fysieke risico's kunnen voorkomen.
  Ergonomische principes : risicohandelingen en -houdingen, lichamelijke conditie, oefeningen in goederenbehandeling, persoonlijke beschermingsmiddelen;
  3.4. Doelstelling : zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid.
  Beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding, effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden, symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress, fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust;
  3.5. Doelstelling : noodsituaties kunnen beoordelen.
  Gedrag bij noodsituaties : inschatting van de situatie, erger voorkomen, hulpdiensten waarschuwen, hulp verlenen aan gewonden en eerstehulpverlening, optreden bij brand, inzittenden van de vrachtwagen of passagiers van de bus redden, de veiligheid van alle passagiers waarborgen, reactie in geval van agressie; basisbeginselen invulling schadeformulier;
  3.6. Doelstelling : door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming.
  Gedrag van de bestuurder en imago : belang voor de onderneming van de kwaliteit van de dienstverlening door de bestuurder, de taken van de bestuurder, personen waarmee een bestuurder te maken krijgt, onderhoud van het voertuig, organisatie van het werk, commerciële en financiële gevolgen van een geschil;
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  3.7. Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening.
  Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.);
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  3.8. Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktordening.
  Verhouding tussen het personenvervoer over de weg en de overige vervoerstakken (spoor, personenauto's), verschillende activiteiten in het personenvervoer over de weg, grensoverschrijdingen (internationaal vervoer), organisatie van de voornaamste soorten ondernemingen voor personenvervoer over de weg.

  Art. N1_WAALS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij KB 2008-09-18/31, art. 17; Inwerkingtreding : 10-09-2008. Inhoud van vorig art. N.> Bijlage 1. Lijst van de onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing.
  1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften.
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  1.1. Doelstelling : kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik.
  Koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor, optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen overbrengingsverhoudingen;
  1.2. Doelstelling : kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.
  [1 Grenzen aan het gebruik van remmen en retarders, gecombineerd gebruik van remmen en retarder, de beste bij een snelheid passende versnelling, benutting van de traagheid van het voertuig, mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen, wat te doen in geval van defecte remmen, gebruik van elektronische en mechanische systemen zoals het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP), geavanceerde noodremsystemen (AEBS), het antiblokkeersysteem (ABS), het tractiecontrolesysteem (TCS) en in het voertuig ingebouwde monitoringsystemen (IVMS) en andere voor gebruik goedgekeurde systemen ter ondersteuning van de bestuurder of automatiseringssystemen.]1
  1.3. Doelstelling : het brandstofverbruik kunnen optimaliseren.
  [1 Optimalisering van het brandstofverbruik dankzij de toepassing van kennis betreffende de punten 1.1 en 1.2, het belang van te anticiperen op de verkeersstroom, rijden op veilige afstand van andere voertuigen en de snelheid van het voertuig benutten, constante snelheid, een vlotte rijstijl en de juiste bandendruk, alsook vertrouwdheid met slimme vervoerssystemen die zuiniger rijden mogelijk maken en kunnen helpen bij de routeplanning.]1
  [1 1.3./1. Doelstelling: het vermogen om te anticiperen op risico's in het verkeer, deze te beoordelen en er zich aan aan te passen.
   Zich bewust zijn van en aanpassen aan verschillende weg-, verkeers- en weersomstandigheden, anticiperen op nakende gebeurtenissen; begrijpen hoe een reis moet worden voorbereid en gepland bij ongewone weersomstandigheden; vertrouwd zijn met het gebruik van de bijbehorende veiligheidsuitrusting en begrijpen wanneer een reis uitgesteld of geannuleerd moet worden wegens extreme weersomstandigheden; zich aanpassen aan risico's in het verkeer, waaronder gevaarlijk gedrag in het verkeer of bestuurders die zich laten afleiden (door het gebruik van elektronische apparaten, eten, drinken enz.); gevaarlijke situaties herkennen en zich aanpassen aan dergelijke situaties en kunnen omgaan met de spanning die daaruit voortkomt, met name met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van het voertuig t.o.v. kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en gemotoriseerde tweewielers;
   Herkennen van potentieel gevaarlijke situaties en correct inschatten hoe die gevaren kunnen uitmonden in situaties waarin een aanrijding niet meer kan worden vermeden en acties bepalen en ondernemen om de veiligheidsmarges te verhogen tot een niveau waarop een aanrijding nog wel kan worden vermeden wanneer de potentiële gevaren zich voordoen.]1
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  1.4. Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
  Op rijdende voertuigen werkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, [1 gebruik van automatische transmissiesystemen,]1 berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, berekening van het nuttige volume, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt, soorten verpakking en pallets.
  Voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet, klem- en vastzettechnieken, gebruik van sjorringen, controleren van vastzetinrichtingen, gebruik van laad- en losmachines, aanbrenging en verwijdering van dekzeilen;
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  1.5. Doelstelling : de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen.
  [1 Aanpassing van de bewegingen in de lengte en zijwaarts, wegverdeling, plaats op de weg, soepel remmen, rijden met een overbouw, gebruik van specifieke infrastructuur (openbare plaatsen, speciale rijstroken), beheersen van conflicten tussen veilig rijden en andere taken als bestuurder, interactie met passagiers, specifieke kenmerken van bepaalde groepen passagiers (gehandicapten, kinderen).]1
  1.6. Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
  Op rijdende voertuigen inwerkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, [1 gebruik van automatische transmissiesystemen,]1 berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt;
  2. Toepassing van de voorschriften
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  2.1. Doelstelling : kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer.
  [1 Specifiek voor de vervoersector geldende maximumwerktijden; principes, toepassing en gevolgen van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad; sancties op het niet of verkeerd gebruiken van dan wel knoeien met de tachograaf; kennis van de sociale context in het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing.]1
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  2.2. Doelstelling : de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen.
  [1 Documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, aan boord mee te nemen documenten, verbod op het gebruik van bepaalde wegen, tolheffingen, uit standaardcontracten voor goederenvervoer voortvloeiende verplichtingen, opstelling van de documenten die het vervoerscontract vormen, internationale transportvergunningen, verplichtingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, expediteurs, speciale documenten die de goederen begeleiden.]1
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  2.3. Doelstelling : de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen.
  Vervoer van specifieke groepen, veiligheidsuitrusting van de bus, veiligheidsgordels, belasting van het voertuig;
  3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  3.1. Doelstelling : bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen.
  Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector, statistieken van verkeersongevallen, betrokkenheid daarbij van vrachtwagens/touringcars, gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak;
  3.2. Doelstelling : het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten.
  Algemene informatie, gevolgen voor de bestuurders, preventieve maatregelen, checklist, wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder;
  3.3. Doelstelling : fysieke risico's kunnen voorkomen.
  Ergonomische principes : risicohandelingen en -houdingen, lichamelijke conditie, oefeningen in goederenbehandeling, persoonlijke beschermingsmiddelen;
  3.4. Doelstelling : zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid.
  Beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding, effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden, symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress, fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust;
  3.5. Doelstelling : noodsituaties kunnen beoordelen.
  Gedrag bij noodsituaties : inschatting van de situatie, erger voorkomen, hulpdiensten waarschuwen, hulp verlenen aan gewonden en eerstehulpverlening, optreden bij brand, inzittenden van de vrachtwagen of passagiers van de bus redden, de veiligheid van alle passagiers waarborgen, reactie in geval van agressie; basisbeginselen invulling schadeformulier;
  3.6. Doelstelling : door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming.
  Gedrag van de bestuurder en imago : belang voor de onderneming van de kwaliteit van de dienstverlening door de bestuurder, de taken van de bestuurder, personen waarmee een bestuurder te maken krijgt, onderhoud van het voertuig, organisatie van het werk, commerciële en financiële gevolgen van een geschil;
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  3.7. Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening.
  [1 Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, gevaarlijke goederen, vervoer van dieren enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding enz.)." ;
   10° in punt 3.8. worden de woorden "omgang met personen met een handicap" ingevoegd tussen de woorden "verschillende activiteiten in het personenvervoer over de weg," en de woorden "grensoverschrijdingen (internationaal vervoer),]1
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  3.8. Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktordening.
  Verhouding tussen het personenvervoer over de weg en de overige vervoerstakken (spoor, personenauto's), verschillende activiteiten in het personenvervoer over de weg, grensoverschrijdingen (internationaal vervoer), organisatie van de voornaamste soorten ondernemingen voor personenvervoer over de weg.

  ----------
  (1)<BWG 2020-09-10/06, art. 12, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  

  Art. N1_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij KB 2008-09-18/31, art. 17; Inwerkingtreding : 10-09-2008. Inhoud van vorig art. N.> Bijlage 1. Lijst van de onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing.
  1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften.
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  1.1. Doelstelling : kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik.
  Koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor, optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen overbrengingsverhoudingen;
  1.2. Doelstelling : kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.
  [1 Grenzen aan het gebruik van remmen en retarders, gecombineerd gebruik van remmen en retarders, de versnelling die het best bij een snelheid past, benutting van de traagheid van het voertuig, mogelijkheden om te vertragen en te remmen bij afdalingen, wat te doen in geval van defecte remmen, gebruik van elektronische en mechanische systemen zoals het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP), geavanceerde noodremsystemen (AEBS), het antiblokkeersysteem (ABS), het tractiecontrolesysteem (TCS) en monitoringsystemen die in het voertuig ingebouwd zijn (IVMS), en andere systemen ter ondersteuning van de bestuurder of automatiseringssystemen die voor gebruik goedgekeurd zijn;]1
  1.3. Doelstelling : het brandstofverbruik kunnen optimaliseren.
  [1 Optimalisering van het brandstofverbruik dankzij de toepassing van kennis over punt 1.1 en 1.2, het belang van te anticiperen op de verkeersstroom, rijden op veilige afstand van andere voertuigen en de snelheid van het voertuig benutten, constante snelheid, een vlotte rijstijl en de juiste bandendruk, en vertrouwdheid met slimme vervoerssystemen die zuiniger rijden mogelijk maken en kunnen helpen bij de routeplanning;]1
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  [1 1.3/1. Doelstelling: het vermogen om te anticiperen op risico's in het verkeer, die risico's te beoordelen en er zich aan aan te passen.
   Zich bewust zijn van en aanpassen aan verschillende weg-, verkeers- en weersomstandigheden, anticiperen op naderende gebeurtenissen; begrijpen hoe een reis moet worden voorbereid en gepland bij ongewone weersomstandigheden. Vertrouwd zijn met het gebruik van de bijbehorende veiligheidsuitrusting en begrijpen wanneer een reis uitgesteld of geannuleerd moet worden wegens extreme weersomstandigheden. Zich aanpassen aan risico's in het verkeer, waaronder gevaarlijk gedrag in het verkeer of bestuurders die zich laten afleiden (door het gebruik van elektronische apparaten, eten, drinken enzovoort). Gevaarlijke situaties herkennen en zich aanpassen aan dergelijke situaties en kunnen omgaan met de spanning die daaruit voortkomt, namelijk met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van het voertuig ten opzichte van kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en gemotoriseerde tweewielers.
   Herkennen van potentieel gevaarlijke situaties en correct inschatten hoe die gevaren kunnen uitmonden in situaties waarin een aanrijding niet meer kan worden vermeden en acties bepalen en ondernemen om de veiligheidsmarges te verhogen tot een niveau waarop een aanrijding nog wel kan worden vermeden als de potentiële gevaren zich voordoen;]1
  1.4. Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
  Op rijdende voertuigen werkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, [1 gebruik van automatische transmissiesystemen,]1 berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, berekening van het nuttige volume, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt, soorten verpakking en pallets.
  Voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet, klem- en vastzettechnieken, gebruik van sjorringen, controleren van vastzetinrichtingen, gebruik van laad- en losmachines, aanbrenging en verwijdering van dekzeilen;
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  1.5. Doelstelling : de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen.
  [1 Aanpassing van de bewegingen in de lengte en zijwaarts, wegverdeling, plaats op de weg, soepel remmen, rijden met een overbouw, gebruik van specifieke infrastructuur (openbare plaatsen, speciale rijstroken), beheersen van conflicten tussen veilig rijden en andere taken als bestuurder, interactie met passagiers, specifieke kenmerken van bepaalde groepen passagiers (gehandicapten, kinderen);]1
  1.6. Doelstelling : een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
  Op rijdende voertuigen inwerkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, [1 gebruik van automatische transmissiesystemen,]1 berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt;
  2. Toepassing van de voorschriften
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  2.1. Doelstelling : kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer.
  [1 Maximumwerktijden die specifiek voor de vervoersector gelden. Principes, toepassing en gevolgen van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad. Sancties op het niet of verkeerd gebruiken van of het knoeien met de tachograaf. Kennis van de sociale context in het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing;]1
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  2.2. Doelstelling : de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen.
  [1 Documenten over de vervoersexploitatie, aan boord mee te nemen documenten, verbod op het gebruik van bepaalde wegen, tolheffingen, verplichtingen die uit standaardcontracten voor goederenvervoer voortvloeien, opstelling van de documenten die het vervoerscontract vormen, internationale transportvergunningen, verplichtingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, expediteurs, speciale documenten die de goederen begeleiden;]1
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  2.3. Doelstelling : de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen.
  Vervoer van specifieke groepen, veiligheidsuitrusting van de bus, veiligheidsgordels, belasting van het voertuig;
  3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E en D, D+E, D1, D1+E
  3.1. Doelstelling : bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen.
  Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector, statistieken van verkeersongevallen, betrokkenheid daarbij van vrachtwagens/touringcars, gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak;
  3.2. Doelstelling : het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten.
  Algemene informatie, gevolgen voor de bestuurders, preventieve maatregelen, checklist, wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder;
  3.3. Doelstelling : fysieke risico's kunnen voorkomen.
  Ergonomische principes : risicohandelingen en -houdingen, lichamelijke conditie, oefeningen in goederenbehandeling, persoonlijke beschermingsmiddelen;
  3.4. Doelstelling : zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid.
  Beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding, effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden, symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress, fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust;
  3.5. Doelstelling : noodsituaties kunnen beoordelen.
  Gedrag bij noodsituaties : inschatting van de situatie, erger voorkomen, hulpdiensten waarschuwen, hulp verlenen aan gewonden en eerstehulpverlening, optreden bij brand, inzittenden van de vrachtwagen of passagiers van de bus redden, de veiligheid van alle passagiers waarborgen, reactie in geval van agressie; basisbeginselen invulling schadeformulier;
  3.6. Doelstelling : door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming.
  Gedrag van de bestuurder en imago : belang voor de onderneming van de kwaliteit van de dienstverlening door de bestuurder, de taken van de bestuurder, personen waarmee een bestuurder te maken krijgt, onderhoud van het voertuig, organisatie van het werk, commerciële en financiële gevolgen van een geschil;
  Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E
  3.7. Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening.
  [1 Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, gevaarlijke goederen, vervoer van dieren enzovoort), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding enzovoort);]1
  Rijbewijs D, D+E, D1, D1+E
  3.8. Doelstelling : kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktordening.
  Verhouding tussen het personenvervoer over de weg en de overige vervoerstakken (spoor, personenauto's), verschillende activiteiten in het personenvervoer over de weg, [1 omgang met personen met een handicap,]1 grensoverschrijdingen (internationaal vervoer), organisatie van de voornaamste soorten ondernemingen voor personenvervoer over de weg.

  ----------
  (1)<BVR 2020-07-17/40, art. 15, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  

  Art. N2. <Ingevoegd bij KB 2008-09-18/31, art. 18; Inwerkingtreding : 10-09-2008> Bijlage 2.
  I. Voorwaarden waaraan de lokalen van de opleidingscentra moeten voldoen
  De opleidingscentra moeten beschikken over de hiernavolgende lokalen :
  - een lokaal voor de administratie en voor het onthaal van de kandidaten;
  - een lokaal voor de theoretische lessen;
  - sanitaire voorzieningen.
  Het leslokaal moet beantwoorden aan volgende vereisten :
  - voorzien zijn van tafels en stoelen;
  - beschikken over didactisch materieel.
  De lokalen mogen niet worden ingericht in een private woning, noch in een drankgelegenheid.
  II. Voorwaarden waaraan de terreinen - gebruikt in het kader van de naschoolse praktijkopleiding - moeten voldoen
  Indien het opleidingscentrum - in het kader van een naschoolse praktijkopleiding - gebruik maakt van een terrein buiten het verkeer, moet dit terrein ontoegankelijk zijn voor elke persoon extern aan [1 de praktijkopleiding]1 alsook beantwoorden aan de volgende normen :
  - minimale afmetingen voor de realisatie van praktijkopleidingen in het opleidingscentrum;
  - sterk en stabiel wegdek, aangepast aan de massa van de voertuigen;
  - hulpverleningsmateriaal : brandblusser van 5 kg - hulptas - absorberend produkt voor olievlekken.
  III. Voorwaarden waaraan de voertuigen - gebruikt in het kader van de naschoolse praktijkopleiding - moeten voldoen
  Indien het opleidingscentrum - in het kader van een naschoolse praktijkopleiding - gebruik maakt van een voertuig van de onderwezen categorie, moet dit voertuig beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 38 van het koninklijk besluit van [1 betreffende het rijbewijs]1.
  ----------
  (1)<KB 2011-01-25/02, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 07-02-2011>
  

  Art. N3. [1 Bijlage 3. - Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder
   (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 20-08-2014, p. 61006-61007)]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-07-21/13, art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  

  Art. N3_WAALS_GEWEST.
   [1 Bijlage 3. - Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder
   (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 20-08-2014, p. 61006-61007)]1
  
  Gewijzigd door :
  <BWG 2020-09-10/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  <BWG 2020-09-10/06, art. 13, 019; Inwerkingtreding : 23-05-2020>
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-07-21/13, art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2014>
  

  Art. N3_VLAAMS_GEWEST.
  Bijlage 3. - Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder
   (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 20-08-2014, p. 61006-61007)
  
  Gewijzigd door :
  <BVR 2020-07-17/40, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 22-08-2020>
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 4 mei 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 1, eerste lid van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1985, 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006;
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 20 juli 1991, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, op artikel 21, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976 en 18 juli 1990, op artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984, 18 juli 1990 en 7 februari 2003, op artikel 26, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976 en op artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid op artikel 8.2, 1°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987 en 23 maart 1998, op artikel 8.2, 2°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991 en 23 maart 1998 en op artikel 59.2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991, 29 mei 1996, 23 maart 1998, 14 mei 2002 en 22 maart 2004;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 mei 1999, 20 juli 2000, 14 december 2001, 5 september 2002, 29 september 2003, 22 maart 2004, 15 juli 2004, 17 maart 2005, 20 juli 2005, 30 september 2005, 8 maart 2006, 24 april 2006, 10 juli 2006, 1 september 2006 en 28 december 2006;
   Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 december 2006;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 december 2006;
   Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
   Gelet op het advies 42.014/4 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 10-09-2020 GEPUBL. OP 23-09-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 6; 8; N3; 1; 3; 4; 13/1; 13/2; 45; 55/1; 76/1; N1; 23; 7; 76)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 17-07-2020 GEPUBL. OP 12-08-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5/1; 6; 8; 8/1; 13/1; 45; 45/1; 55/1; 55/2-55/5; 76/1; 76/2; N1; N3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-04-2020 GEPUBL. OP 12-05-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 6; 1; 3; 4; 7; 8)
 • originele versie
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 24-05-2018 GEPUBL. OP 22-06-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 23; 25; 27; 44; 53)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 20-01-2017 GEPUBL. OP 22-02-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 27)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 10-07-2015 GEPUBL. OP 25-08-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 7; 13/1; 21; 23; 45; 47; 48; 55; 55/1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-07-2014 GEPUBL. OP 20-08-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 10; 11; 13/1; N3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-11-2013 GEPUBL. OP 27-11-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; 41/1; 55; 74bis)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-04-2013 GEPUBL. OP 19-04-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 40; 42)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-01-2013 GEPUBL. OP 18-01-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 14-20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 34; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 54; 55; 55/1; 74ter; 76)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-2011 GEPUBL. OP 08-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 74bis; 76; 77)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2011 GEPUBL. OP 04-05-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 9; 19; 20; 26; 33; 38; 42; 47; 52; 74ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-01-2011 GEPUBL. OP 07-02-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 34; 44; 55; 73; 74bis; N2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-07-2009 GEPUBL. OP 29-07-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 7; 73; 74bis; 74ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-05-2009 GEPUBL. OP 20-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 74BIS; 76; 77)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-11-2008 GEPUBL. OP 09-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 29; 35; 36; 42; 55/1; 57)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-09-2008 GEPUBL. OP 23-09-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 24; 29; 31; 35; 36; 38; 42; 43; 47)
  (GEWIJZIGDE ART. : 48; 50; 51; 52; 55; 74TER; N1; N2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-08-2008 GEPUBL. OP 08-09-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 74BIS; 76; 77)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, beoogt de Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (voortaan : " de Richtlijn ") om te zetten in Belgisch recht.
     De Richtlijn 2003/59/EG strekt er toe de kwaliteit (" de vakbekwaamheid ") van de bestuurder in het goederen- en personenvervoer over de weg te garanderen door middel van een examen voor de toegang tot het beroep (" de basiskwalificatie ") en een systeem van opleiding tijdens de uitoefening van het beroep (" de nascholing ").
     Tot op heden sturen de meeste Europese bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- en personenvervoer uitsluitend op basis van een rijbewijs, hetgeen steeds minder beantwoordt aan de toenemende eisen van de transportsector.
     Omwille van de verkeersveiligheid alsook om oneerlijke concurrentie te voorkomen, groeide de noodzaak om vanuit Europees perspectief de vorming van de bus- en vrachtwagenchauffeurs te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.
     Met de Richtlijn 2003/59/EG had Europa precies deze doelstellingen in het vizier. Opdat daarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat om te kunnen voorzien in een adequate vorming van bus- en vrachtwagenchauffeurs laat de Richtlijn een waaier van keuzemogelijkheden open. Het is aan iedere lidstaat om uit te maken welke van de geboden opties het meest beantwoorden aan hun nationale situatie.
     Op die manier creëert de Richtlijn een Europees, gemeenschappelijk, geharmoniseerd en reglementair kader van professionele, initiële opleiding en nascholing van bestuurders van voor goederen- en personenvervoer bestemde voertuigen en breidt ze tevens de reeds bestaande beroepsopleiding - voorzien door de Verordening 3820/85/EEG - uit.
     Onder de talrijke keuzemogelijkheden die de Richtlijn biedt, geeft België de voorkeur aan deze welke het meest schatplichtig zijn aan haar doelstellingen, met name niet enkel het bevorderen van de verkeersveiligheid, doch tevens het stimuleren van de tewerkstelling in de transportsector. Dit kan gerealiseerd worden door een aanvulling van de bestaande opleidingsmogelijkheden en -voorzieningen (in het kader van het behalen van het rijbewijs voor voertuigen van de categorieën C, C+E, D en D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E, voortaan : " voertuigen van groep 2 ") met de kwalitatieve garanties die de Richtlijn aanreikt, zodat de vakbekwaamheid verder kan uitgebouwd worden.
     Bij de omzetting in België werd meer bepaald gekozen voor het verwerven van de basiskwalificatie zonder verplichte opleiding, op basis van enkel examens (art. 3, § 1, a) ii) van de Richtlijn). Het bewijs van vakbekwaamheid toont aan dat de bestuurder geslaagd is voor het examen basiskwalificatie en de vereiste nascholing heeft gevolgd. Dit bewijs is vijf jaar geldig. Er werd voorzien in een regeling van verworven rechten voor de bestuurders die nu reeds goederen- of personenvervoer verrichten. Vervolgens werd gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om bestuurders zonder basiskwalificatie vervoer te laten verrichten indien ze een alternerende opleiding volgen (art. 3, § 1, a), laatste alinea van de Richtlijn). Voorts werd er voor gekozen om geen versnelde opleiding te voorzien voor het behalen van de basiskwalificatie. Tot slot werd er voor geopteerd om van de mogelijkheden tot verlaging van de minimumleeftijd voor nationaal vervoer - geboden in artikel 5, §§ 2 en 3, van de Richtlijn - gebruik te maken. De mogelijkheid voorzien in artikel 5, § 3, a), ii), laatste zin werd echter niet benut.
     Het ontwerp van koninklijk besluit vormt een aanvulling op de bestaande regeling in verband met het rijbewijs, zoals die is uitgewerkt in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (voortaan : " koninklijk besluit betreffende het rijbewijs "). Het ontwerp dient bijgevolg samen te worden gelezen met dit koninklijk besluit.
     De rechtsgrond voor de omzetting van de Richtlijn wordt gevormd door artikel 1 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg. De rechtsgrond voor de retributies die zijn voorzien in artikel 55 wordt voorzien in artikel 27 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
     Bespreking van het ontwerp
     Het ontwerp van koninklijk besluit is onderverdeeld in zeven titels.
     TITEL I. - ALGEMEENHEDEN
     In een eerste, algemene titel worden de verschillende termen gedefinieerd die in het ontwerp worden gebruikt (artikel 2).
     TITEL II. - DE VAKBEKWAAMHEID
     De tweede titel betreft de regeling met betrekking tot de vakbekwaamheid.
     HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied
     Vooreerst wordt het toepassingsgebied van deze titel bepaald. Eveneens wordt het in artikel 3 verplicht gesteld voor de desbetreffende bestuurders om, behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 4, te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid C, dan wel over een bewijs van vakbekwaamheid D. Voorts wordt in artikel 3 bepaald welke bestuurders in België een getuigschrift van basiskwalificatie C dan wel een getuigschrift van basiskwalificatie D moeten verwerven en welke hiervan desgevallend zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel 5. Tenslotte wordt in artikel 3 bepaald welke bestuurders in België een getuigschrift van nascholing kunnen en/of moeten verwerven.
     Artikel 4 van het ontwerp somt vervolgens de verschillende vrijstellingen op van de vereiste van vakbekwaamheid.
     Het betreft meer bepaald de vrijstellingen die worden voorzien in artikel 2 van de Richtlijn (artikel 4, § 1 van het ontwerp), de vrijstellingen voor houders van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid die een alternerende beroepsopleiding volgen (artikel 4, § 2 van het ontwerp) en de vrijstellingen voorzien voor bestuurders die het praktisch examen afleggen of de bestuurders die een bepaalde scholing volgen (artikel 4, § 3 van het ontwerp). Hiermee worden zowel de leerlingen van een rijschool bedoeld, als tevens de bestuurders die een opleiding volgen binnen een onderneming voor openbaar vervoer of binnen het leger. Verder vallen ook de kandidaten die een opleiding volgen georganiseerd door " l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi ", de " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", het " Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle " en het " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ", door de lokale of federale politie of door de derde graad van het secundair beroepsonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie onder deze vrijstelling.
     De vrijstellingen die worden opgesomd in artikel 4, § 1 van het ontwerp werden nagenoeg allen integraal en tekstueel overgenomen uit artikel 2 van de Richtlijn. Voornamelijk vanuit de sector en tevens vanwege het Waals Gewest groeide echter de bezorgdheid omtrent de onzekerheid die er bestond over de interpretatie en de toepassing van de vrijstelling zoals geformuleerd in artikel 2, g) van de Richtlijn.
     Artikel 2, g) van de Richtlijn stelt : " Deze richtlijn is niet van toepassing op bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. ".
     Een duidelijkere en meer afgebakende omschrijving van deze uitzondering - die rekening houdt met de doelstellingen van de Richtlijn - diende zich aan.
     Meer bepaald verwijst de Richtlijn heel duidelijk in overweging drie naar het feit dat de communautaire regeling dient te worden uitgebreid tot alle bestuurders ongeacht of ze voertuigen besturen als zelfstandige dan wel in loondienst, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden.
     Verder stipuleert de Richtlijn in overweging vijf dat de verplichting tot basiskwalificatie en nascholing ten doel heeft de verkeersveiligheid en de veiligheid van de bestuurder te verbeteren, ook tijdens de handelingen die de bestuurder verricht terwijl het voertuig stilstaat.
     In overweging zes tenslotte heeft de Richtlijn oog voor het voorkomen van ongelijke concurrentievoorwaarden en legt ze de verplichting op niet alleen aan de onderdanen van de lidstaten maar ook aan de bestuurders uit derde landen, die in dienst zijn van of werken voor een in een lidstaat gevestigde onderneming.
     Rekening houdend met deze overwegingen dient artikel 2, g) van de Richtlijn limitatief geïnterpreteerd te worden, met name moet tegelijk aan drie voorwaarden worden voldaan om onder de uitzondering te kunnen vallen :

     
     1. De bestuurder moet materieel of uitrusting vervoeren;
     2. De bestuurder moet dit (zelf) voor zijn werk nodig hebben;
     3. Met het voertuig rijden mag niet de voornaamste activiteit van de bestuurder zijn.
     De sector heeft er verder op gewezen dat twee derde van het goederenvervoer gebeurt door bestuurders die rijden voor eigen vervoer. Aangezien precies deze groep van chauffeurs in aanmerking komen om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, g) van de Richtlijn, bestond dus het risico dat een groot deel van deze bestuurders aan de vakbekwaamheid zouden ontsnappen, hetgeen niet in overeenstemming was met een coherent veiligheidsbeleid, noch met de vereiste van gelijke eisen van vakbekwaamheid en nascholing voor alle chauffeurs die over een rijbewijs van de groep C beschikken.
     Het merendeel van deze niet-professionele vrachtwagenbestuurders rijdt bovendien met een vrachtwagen met een toegelaten maximummassa van meer dan 7,5 ton en heeft doorgaans weinig rijervaring.
     Het is daarom dat er voor werd geopteerd om de vrijstelling van artikel 2, g) van de Richtlijn te beperken tot bestuurders van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton.
     Deze specificatie van de uitzondering voorzien in artikel 2, g) van de Richtlijn wordt overigens gesterkt door een andere Europese regelgeving : de Verordening nr. 561/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad. Deze Verordening stelt immers in artikel 13, 1, d) het volgende : " Mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen [...], mag elke lidstaat [...] uitzonderingen toestaan [...], en deze uitzonderingen laten afhangen van bijzondere voorwaarden, voor vervoer dat wordt verricht met :

     
     [...]
     d) voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van 7,5 ton, die worden gebruikt :

     
     [...]
     - voor het dragen van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder beroepshalve gebruikt. ".
     Bijgevolg werd de formulering van de vrijstelling van artikel 2, g) van de Richtlijn aangepast en beschrijft artikel 4, § 1, 6° van het ontwerp deze als volgt : " De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. ".
     Hiermee wordt gevolg gegeven aan de vereisten van de Richtlijn zonder af te wijken van haar geest en wordt tevens tegemoetgekomen aan de bezorgdheid die er wat dit betreft bestond binnen de sector en die voornamelijk berust was op overwegingen van verkeersveiligheid.
     Artikel 5 betreft tenslotte de vrijstellingen van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie C of D.
     HOOFDSTUK 2. - Het bewijs van vakbekwaamheid
     In hoofdstuk 2 wordt bepaald wanneer, door wie en op welke wijze het bewijs van vakbekwaamheid kan worden verleend (artikelen 6 t.e.m. 8). Verder worden zowel de geldigheid en de geldigheidsduur (artikelen 9 t.e.m. 11) als de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid bepaald (artikelen 12 en 13).
     Het bewijs van vakbekwaamheid C is meer bepaald geldig gedurende een periode van vijf jaar voor het verrichten van goederenvervoer, terwijl het bewijs van vakbekwaamheid D gedurende een zelfde periode geldig is voor het verrichten van personenvervoer.
     Het getuigschrift van nascholing is steeds geldig voor zowel het goederen- als het personenvervoer en verlengt de vakbekwaamheid indien ten minste 35 uur naschoolse vorming werd gevolgd binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de verlenging van de vakbekwaamheid.
     HOOFDSTUK 3. - Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid
     Het derde hoofdstuk behandelt het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid dat toelaat dat een bestuurder - die een alternerende beroepsopleiding volgt voor het besturen van een voertuig van groep 2, overeenkomstig art. 3, § 1, a), laatste alinea van de Richtlijn - vervoer kan verrichten zonder dat hij beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid. In dit hoofdstuk wordt bepaald onder welke voorwaarden, op welke wijze en door wie het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid kan worden verleend (artikelen 14 t.e.m. 18). Verder worden zowel de geldigheid als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid bepaald (artikelen 19 en 20).
     TITEL III. - EXAMENS
     De derde titel behandelt de examens die men dient af te leggen voor het bekomen van een rijbewijs en/of een getuigschrift van basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van groep 2.
     HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
     Voor het verkrijgen van een rijbewijs voor voertuigen van groep 2 dient de kandidaat-bestuurder te slagen in een theorie- en een praktijkexamen. Voor het verkrijgen van een getuigschrift van basiskwalificatie voor voertuigen van groep 2 dient de kandidaat-bestuurder eveneens te slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. De examens tot het verkrijgen van een rijbewijs en tot het verkrijgen van een getuigschrift van basiskwalificatie kunnen bovendien gecombineerd worden. Indien een bestuurder reeds beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid C dient hij niet het volledige examen af te leggen om het bewijs van vakbekwaamheid D te verkrijgen. Hij kan in dit geval een aanvullend examen afleggen. Hetzelfde geldt indien de bestuurder reeds beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid D en hij een bewijs van vakbekwaamheid C wenst te bekomen (artikel 21).
     HOOFDSTUK 2. - Exameninstellingen
     Artikel 22 stelt dat de Minister de instellingen - die de examens bepaald in het voorgaande hoofdstuk organiseren - erkent en artikel 23 bepaalt de voorwaarden voor de erkenning en de verlenging van de erkenning van deze exameninstellingen. Artikel 24 betreft de erkenningsaanvraag en artikel 25 tenslotte omvat enkele bepalingen betreffende de examinator.
     Het ontwerp wijkt hier af van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs in die zin dat wordt voorzien in een open markt voor de afname van de examens rijbewijs en vakbekwaamheid betreffende de voertuigen van groep 2, waar voorheen de examens rijbewijs voor alle categorieën van voertuigen bijna uitsluitend plaatsvonden binnen de erkende examencentra van de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (voortaan : " GOCA "). De uitgewerkte regeling biedt meer bepaald aan eenieder de mogelijkheid een erkenning aan te vragen om de examens rijbewijs en vakbekwaamheid voor voertuigen van groep 2 te organiseren vermits aan bepaalde minimumvoorwaarden wordt voldaan. De examens rijbewijs voor voertuigen van groep 2 zullen dus niet meer (uitsluitend) plaatsvinden binnen de examencentra van GOCA.
     HOOFDSTUK 3. - Examens
     Het derde hoofdstuk omvat de materiële regeling met betrekking tot de verschillende soorten examens. De uitgewerkte regeling stemt zowel wat betreft de vorm als wat betreft de inhoud in grote mate overeen met de regelingen die zijn voorzien in het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
     Artikelen 26 en 27 bevatten een aantal bepalingen die gelden voor alle types van examens voor het besturen van voertuigen van groep 2.
     Artikel 28 verwijst naar het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor de materiële regeling van het examen rijbewijs voor voertuigen van groep 2.
     Artikelen 29 en 30 regelen het theoretisch examen basiskwalificatie voor voertuigen van groep 2 en artikelen 31 t.e.m. 35 het praktisch examen basiskwalificatie voor voertuigen van groep 2.
     Verder bepalen de artikelen 36 en 37 de inhoudelijke regeling van het gecombineerd theoretisch examen voor voertuigen van groep 2 en de artikelen 38 t.e.m. 42 deze van het gecombineerd praktisch examen voor voertuigen van groep 2.
     Tenslotte wordt in artikel 43 de regeling opgenomen van het aanvullend examen basiskwalificatie voor voertuigen van groep 2.
     HOOFDSTUK 4. - Beroep in geval van niet slagen voor het praktisch examen
     Artikel 44 voorziet de mogelijkheid tot het indienen van een beroep in geval van twee mislukkingen voor hetzelfde type praktisch examen. Er zal daartoe beroep worden gedaan op de beroepscommissie zoals deze werd opgericht op basis van artikel 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
     TITEL IV. - DE NASCHOLING
     De vierde titel behandelt de nascholing die de bestuurders dienen te volgen voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid.
     Artikel 45 bepaalt in het algemeen wat de nascholing inhoudt.
     Artikel 46 stelt dat de Minister de opleidingscentra - die de nascholing organiseren - erkent en artikel 47 bepaalt de voorwaarden voor de erkenning en de verlenging van de erkenning van deze opleidingscentra. Artikel 48 betreft tenslotte de erkenningsaanvraag.
     De erkenningsvoorwaarde betreffende de verplichte certificatie van de opleidingscentra opgenomen in artikel 47, § 1, 2° van het ontwerp vermeldt meerdere mogelijke kwaliteitsnormen.
     De erkenningsvoorwaarde betreffende de verplichte certificatie van de exameninstellingen opgenomen in artikel 23, § 1, 2° van het ontwerp vermeldt daarentegen slechts de ISO 9000 certificatie.
     Dit onderscheid wordt verantwoord door het feit dat er specifieke kwaliteitsnormen bestaan die enkel gelden voor het gedeelte " opleiding ". Voor de opleidingscentra werden daarom meerdere vormen van certificering opgesomd, te meer opdat het potentieel aan opleidingscentra maximaal benut zou kunnen worden.
     De vernieuwing van de erkenning kan zowel bij de opleidingscentra als bij de exameninstellingen enkel worden toegestaan indien de vereiste certificatie werd behaald.
     TITEL V. - ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING
     De vijfde titel behandelt de alternerende beroepsopleiding waarmee het in hoofdstuk 3 van titel 2 bedoelde voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid verband houdt.
     HOOFDSTUK 1. - Centra voor de alternerende beroepsopleiding
     Artikel 49 stelt dat de Minister de centra die de alternerende beroepsopleiding organiseren, erkent en artikel 50 bepaalt de voorwaarden voor de erkenning en de verlenging van de erkenning van deze centra voor alternerende beroepsopleiding. Artikel 51 betreft tenslotte de erkenningsaanvraag.
     HOOFDSTUK 2. - Alternerende beroepsopleiding wegvervoer
     Artikel 52 bepaalt de voorwaarden waaraan de alternerende beroepsopleiding wegvervoer op basis van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid is onderworpen, meer bepaald met betrekking tot de kandidaat zelf, het voertuig en de begeleider alsook met betrekking tot de duurtijd en het programma van de alternerende beroepsopleiding.
     TITEL VI. - ALGEMENE BEPALINGEN
     HOOFDSTUK 1. - Inspectie en controle
     Artikel 53 bevat vooreerst bepalingen omtrent de inspectie en controle van de centra voor alternerende beroepsopleiding, de exameninstellingen en de opleidingscentra. Artikel 54 voert verder de mogelijkheid in voor de Minister tot tijdelijke, gehele of gedeeltelijke opschorting of tot intrekking van de erkenning van deze centra en instellingen.
     HOOFDSTUK 2. - Retributies
     In artikel 55 wordt een aantal retributies in het leven geroepen. Deze retributies betreffen enerzijds de aanvragen tot erkenning als centrum voor alternerende beroepsopleiding, als exameninstelling of als opleidingscentrum. Anderzijds betreffen ze het gebruiksrecht van de lijsten met mogelijke vragen voor de verschillende examens.
     TITEL VII. - Slotbepalingen
     HOOFDSTUK 1. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen
     De wijzigings- en opheffingsbepalingen opgenomen in de artikelen 56 t.e.m. 71 betreffen wijzigingen aan het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs en de wijzigings- en opheffingsbepalingen opgenomen in artikel 72 betreffen wijzigingen aan het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
     Met de artikelen 56 t.e.m. 66 alsook artikel 71 van het ontwerp wordt het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs op verschillende punten in coherentie gebracht met de nieuwe regeling betreffende de vakbekwaamheid voorzien in voorliggend ontwerp.
     Daarnaast werd in artikel 67 van het ontwerp voorzien in een toevoeging van de vakbekwaamheidsgegevens aan het centraal bestand van de rijbewijzen, dat werd opgericht in artikel 74 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
     In navolging van het advies nr. 09/2007 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 21 maart 2007, werden, naast artikel 74, ook de artikelen 75 t.e.m. 77 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs door voorliggend ontwerp aangevuld (artikelen 67 t.e.m. 70 van het ontwerp).
     Meer bepaald werden de doelstellingen bepaald waarvoor de vakbekwaamheidsgegevens mogen worden aangewend (artikel 75 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs). Verder werden de personen of instellingen aan wie de gegevens mogen worden doorgegeven, vastgelegd (artikel 76 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs). Tenslotte werd ook de bewaarduur van de gegevens bepaald (artikel 77 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs).
     Tenslotte werd met artikel 72 van het ontwerp, artikel 8.2. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, dat de vereiste minimumleeftijd van bepaalde bestuurders regelt, in overeenstemming gebracht met de vakbekwaamheid voorzien in voorliggend ontwerp.
     HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen
     Artikel 73 regelt de overgangsbepalingen voorzien voor de bestuurders die beschikken over verworven rechten, meer bepaald deze die houder zijn of geweest zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs groep D afgegeven uiterlijk op 9 september 2008 of van een Belgisch of een Europees rijbewijs groep C afgegeven uiterlijk op 9 september 2009. De overgangsbepalingen gelden respectievelijk tot 10 september 2015 en 10 september 2016.
     In artikel 74 worden - overeenkomstig artikel 14, tweede lid van de Richtlijn - bestuurders van voertuigen van groep C tot 10 september 2009 vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie C.
     Verder voorziet artikel 75 in een overgangsregeling betreffende de goedkeuring van de opleidingsprogramma's van de opleidingscentra en de centra voor alternerende beroepsopleiding.
     Tenslotte bepaalt artikel 76 dat de erkenningen van de exameninstellingen, van de opleidingscentra en van de centra voor alternerende beroepsopleiding reeds kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2008. Zij hebben evenwel pas uitwerking vanaf 10 september 2008, behoudens deze verleend aan de exameninstellingen voor het gedeelte van de examinering van de bestuurders van voertuigen van groep C, welke pas uitwerking hebben vanaf 10 september 2009.
     HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding
     Artikel 77 bepaalt dat het ontwerp in werking treedt op 10 september 2008 met uitzondering van de overgangsbepaling voorzien in artikel 76, die reeds op 1 januari 2008 in werking treedt.
     Dit artikel bepaalt in het tweede lid dat enkele van de wijzigings- en opheffingsbepalingen pas in werking treden vanaf 10 september 2009 voor bestuurders van groep C.
     HOOFDSTUK 4. - Uitvoering
     Artikel 78 belast de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Landsverdediging en de Minister bevoegd voor het wegverkeer met de uitvoering van dit besluit.
     Dit is het voorwerp van besluit dat aan de handtekening van Uwe Majesteit wordt voorgelegd.
     We hebben de eer te zijn,
     Sire,
     Van Uwe Majesteit
     de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars,
     De Minister van Binnenlandse Zaken,
     P. DEWAEL
     De Minister van Landsverdediging,
     A. FLAHAUT
     De Minister van Mobiliteit,
     R. LANDUYT
     ADVIES NR. 09/2007 VAN 21 MAART 2007 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
     Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E
     De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
     Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ('WVP'), inzonderheid artikel 29;
     Gelet op de adviesaanvraag vanwege de heer Michel Damar, Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer d.d. 21 februari 2007;
     Gelet op het verslag van Mevr. Vanderdonckt;
     Brengt op 21 maart 2007 volgend advies uit :

     
     A. INLEIDING
     1. Op 21 februari 2007 heeft de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer, namens de Minister, de Commissie verzocht om bij hoogdringendheid advies uit te brengen inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (hierna het ontwerp kb) :

     
     2. '...Dit besluit zet de Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en de Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad, om in Belgisch recht. Deze adviesaanvraag vindt plaats in het kader van het advies nr. 42.014/4 van de Raad van State gegeven op 15 januari 2007, waarin de Raad de opmerking maakt dat voormeld ontwerp ter fine van advies moet worden voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, krachtens artikel 9, § 2, tweede lid, b) en 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens...'
     3. De hoogdringendheid van de aanvraag wordt afdoende gemotiveerd. De Commissie zal hiernavolgend dan ook bij hoogdringendheid advies uitbrengen inzake het ontwerp kb, rekening houdend met de informatie waarover ze beschikt.
     B. TOEPASSELIJKE WETGEVING
     4. Vooreerst kan worden verwezen naar de Richtlijn 2003/59/EG, welke door het ontwerp kb wordt omgezet.
     5. Vervolgens is het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (hierna het kb betreffende het rijbewijs) van belang, aangezien het ontwerp kb hiermee samen moet worden gelezen.
     6. Tenslotte is het WVP van toepassing, aangezien er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens : meer bepaald wordt door artikel 67 van het ontwerp kb een uitbreiding aangebracht aan artikel 74 van het kb betreffende het rijbewijs. Artikel 74 van het kb betreffende het rijbewijs voorzag binnen het toenmalige Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (nu FOD Mobiliteit en Vervoer) in de oprichting van een centraal bestand met persoonsgegevens, aan welk bestand nu via het ontwerp kb een punt 9° wordt toegevoegd. De Commissie heeft inzake het kb betreffende het rijbewijs een advies nr. 24/97 van 11 september 1997 uitgebracht.
     C. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG
     C. 1. Achtergrond bij het ontwerp kb
     7. Het ontwerp kb beoogt de Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (voortaan : " de Richtlijn ") om te zetten in Belgisch recht.
     8. De Richtlijn 2003/59/EG strekt er toe de kwaliteit (" de vakbekwaamheid ") van de bestuurder in het goederen- en personenvervoer over de weg te garanderen door middel van een examen voor de toegang tot het beroep (" de basiskwalificatie ") en een systeem van opleiding tijdens de uitoefening van het beroep (" de nascholing "). Tot op heden sturen de meeste Europese bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- en personenvervoer uitsluitend op basis van een rijbewijs, hetgeen steeds minder beantwoordt aan de toenemende eisen van de transportsector.
     9. Omwille van de verkeersveiligheid alsook om oneerlijke concurrentie te voorkomen, groeide de noodzaak om vanuit Europees perspectief de vorming van de bus- en vrachtwagenchauffeurs te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau. Met de Richtlijn 2003/59/EG had Europa precies deze doelstellingen in het vizier. Opdat daarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat om te kunnen voorzien in een adequate vorming van bus- en vrachtwagenchauffeurs laat de Richtlijn een waaier van keuzemogelijkheden open. Het is aan iedere lidstaat om uit te maken welke van de geboden opties het meest beantwoorden aan hun nationale situatie. Op die manier creëert de Richtlijn een Europees, gemeenschappelijk, geharmoniseerd en reglementair kader van professionele, initiële opleiding en nascholing van bestuurders van voor goederen- en personenvervoer bestemde voertuigen en breidt ze tevens de reeds bestaande beroepsopleiding - voorzien door de Verordening 3820/85/EEG - uit.
     10. Onder de talrijke keuzemogelijkheden die de Richtlijn biedt, geeft België de voorkeur aan deze welke het meest schatplichtig zijn aan haar doelstellingen, met name niet enkel het bevorderen van de verkeersveiligheid, doch tevens het stimuleren van de tewerkstelling in de transportsector. Dit kan gerealiseerd worden door een aanvulling van de bestaande opleidingsmogelijkheden en -voorzieningen (in het kader van het behalen van het rijbewijs voor voertuigen van de categorieën C, C+E, D en D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E, voortaan : " voertuigen van groep 2 ") met de kwalitatieve garanties die de Richtlijn aanreikt, zodat de vakbekwaamheid verder kan uitgebouwd worden.
     11. Bij de omzetting in België werd meer bepaald gekozen voor het verwerven van de basiskwalificatie zonder verplichte opleiding, op basis van enkel examens (art. 3, § 1, a) ii) van de Richtlijn). Het bewijs van vakbekwaamheid toont aan dat de bestuurder geslaagd is voor het examen basiskwalificatie en de vereiste nascholing heeft gevolgd. Dit bewijs is vijf jaar geldig. Er werd voorzien in een regeling van verworven rechten voor de bestuurders die nu reeds goederen- of personenvervoer verrichten. Vervolgens werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bestuurders zonder basiskwalificaties vervoer te laten verrichten indien ze een alternerende opleiding volgen (art. 3, § 1, a), laatste alinea van de Richtlijn). Voorts werd er voor gekozen om geen versnelde opleiding te voorzien voor het behalen van de basiskwalificatie. Tot slot werd er voor geopteerd om van de mogelijkheden tot verlaging van de minimumleeftijd voor nationaal vervoer - geboden in artikel 5, §§ 2 en 3, van de Richtlijn - gebruik te maken. De mogelijkheid voorzien in artikel 5, § 3, a), ii), laatste zin werd echter niet benut.
     12. Het ontwerp van koninklijk besluit vormt een aanvulling op de bestaande regeling in verband met het rijbewijs, zoals die is uitgewerkt in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Het ontwerp dient bijgevolg samen te worden gelezen met dit koninklijk besluit.
     C. 2. Artikelsgewijze bespreking
     13. Hiernavolgend doet de Commissie een analyse van de artikelen van het ontwerp. Enkel de voor de WVP relevante artikelen worden in aanmerking genomen.
     Artikel 67
     14. Dit artikel voorziet in de toevoeging aan artikel 74 van het kb betreffende het rijbewijs van een punt 9, luidende : de gegevens betreffende het bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit van ...betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.'
     15. Concreet betreft het hier de gegevens waaruit blijkt dat een bepaalde persoon de vakbekwaamheidsproef met vrucht heeft afgelegd; dit gegeven wordt derhalve gekoppeld aan punt 1° van artikel 74 van het kb betreffende het rijbewijs : de identiteit van de persoon (naam, voornamen, adres, land van verblijf, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, NIS-code van de gemeente, alsook het identificatienummer bij het rijksregister). Hier dient evenwel te worden opgemerkt dat artikel 74, 1° van het kb betreffende het rijbewijs momenteel enkel deze koppeling voorziet voor de gegevens bedoeld in 2° tot 7°. Het ontwerp kb zou dan ook moeten voorzien in de toevoeging van punt 9° in voormelde opsomming.
     16. Daarenboven dient te worden genoteerd dat in het kb betreffende het rijbewijs, in de artikelen 75, 76 en 77, uitdrukkelijk de doelstellingen waarvoor de gegevens in het centraal bestand mogen worden aangewend, de personen of instellingen aan wie ze mogen worden doorgegeven, en de bewaarduur ervan worden bepaald.
     17. Dit ontbreekt evenwel in het ontwerp kb voor de gegevens betreffende het bewijs van vakbekwaamheid (het nieuwe in artikel 74 van het kb betreffende het rijbewijs in te voegen 9°). Derhalve zou het ontwerp kb tevens moeten voorzien in een toevoeging/aanvulling van de artikelen 75, 76 en 77 voor wat betreft het nieuwe punt 9°.
     18. Een toevoeging aan artikel 75 van het kb betreffende het rijbewijs lijkt misschien niet noodzakelijk, in zoverre het gebruik van de gegevens uit 9° kadert binnen de actueel in artikel 75 opgenomen doelstellingen. Indien niet, dringt een aanvulling zich hier op.
     19. Artikel 76 van het kb betreffende het rijbewijs dient zeker aangevuld te worden indien men een bepaalde verspreiding van deze gegevens voor ogen heeft. Indien niet, kunnen de gegevens van 9° momenteel enkel worden overgemaakt aan de overheden/instellingen voorzien in 1° en 2° van het kb betreffende het rijbewijs : de gerechtelijke overheden en de ambtenaren van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, belast met de controle van de overheden bedoeld in artikel 7, van de examencentra en van de rijscholen.
     20. In artikel 77 van het kb betreffende het rijbewijs wordt tenslotte de bewaarduur van de in artikel 74 vermelde gegevens in de centrale databank bepaald. Het ontwerp kb voorziet actueel geen bewaarduur van de gegevens onder 9°. Hier dient derhalve termijn te worden bepaald.
     OM DEZE REDENEN,
     21. Brengt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een positief advies uit inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, evenwel mits in acht name van de opmerkingen onder de punten 15 tot en met 20.
     De administrateur,
     (get.) Jo BARET.
     De ondervoorzitter,
     (get.) Willem DEBEUCKELAERE.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel 38 uitvoeringbesluiten 18 gearchiveerde versies
  Franstalige versie