J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2007/03/30/2007035750/justel

Titel
30 MAART 2007. - Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-06-2007 en tekstbijwerking tot 08-04-2019)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 19-06-2007 nummer :   2007035750 bladzijde : 33504       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-03-30/49
Inwerkingtreding :
19-06-2007 A26     A27


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2004036335        1992036312        1939A13002       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Begrippen.
Art. 2-4
HOOFDSTUK III. - Inhoud en totstandkoming van Brownfieldconvenanten.
Art. 5-10
HOOFDSTUK IV. - Facilitair kader ten behoeve van Brownfieldconvenanten.
Afdeling 1. - Algemene bepaling.
Art. 11
Afdeling 2. - Administratief-juridisch kader.
Onderafdeling 1. - Algemene faciliteiten.
Art. 12, 12/1, 13
Onderafdeling 2. - Sectorgebonden faciliteiten.
Art. 14-15
Onderafdeling 3. - Faciliteiten op het vlak van het administratief goederenrecht.
Art. 16-20
Afdeling 3. - Financieel kader.
Art. 21, 21/1
HOOFDSTUK V. - Informatieplichten.
Art. 22
HOOFDSTUK VI.
Art. 23-24
HOOFDSTUK VII. - Wijzigingsbepalingen.
Art. 25-27
HOOFDSTUK VIII. - Inwerkingtredingsbepaling.
Art. 28

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
  De artikelen 18, 19 en 20 regelen tevens een gemeenschapsaangelegenheid.

  HOOFDSTUK II. - Begrippen.

  Art. 2.Een Brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>

  Art. 3.§ 1. Een Brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de herontwikkeling van een Brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak.
  Onder herontwikkeling worden één of meer van de volgende handelingen verstaan :
  1° de verwerving van projectgronden;
  2° de (her)uitrusting van projectgronden en de (her)aanleg van nuttige infrastructuur;
  3° de afbraak, uitbreiding en/of modernisering van de op de projectgronden gelegen constructies;
  4° de inplanting van nieuwe constructies op projectgronden;
  5° de ontplooiing van nieuwe activiteiten op projectgronden.
  § 2. Bij een Brownfieldproject [1 kunnen de volgende personen en instanties een actorrol vervullen]1 :
  1° de projectontwikkelaars;
  2° de natuurlijke of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die op grond van hun eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het Brownfieldproject;
  3° de natuurlijke of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die in het kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere middelen in het project inbrengen.
  Bij een Brownfieldproject kunnen volgende openbare besturen, ongeacht hun publiek- of privaatrechtelijke vormgeving, een regisseursrol vervullen :
  1° de betrokken gemeente- en provinciebesturen;
  2° de openbare besturen die een goedkeuring, machtiging of vergunning dienen te verlenen aan handelingen of activiteiten in het kader van het Brownfieldproject;
  3° de openbare besturen die het Brownfieldproject, of onderdelen daarvan, subsidiëren;
  4° de openbare besturen waarvan de werking gericht is op de regionale, provinciale, streekgebonden of gemeentelijke reconversie of ontwikkeling.
  De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kan zowel een actor- als een regisseursrol vervullen bij Brownfieldprojecten waarbij projectgronden, of delen daarvan, verontreinigd of potentieel verontreinigd zijn.
  Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder openbare besturen verstaan :
  1° rechtspersonen die zijn opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie;
  2° natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van natuurlijke of rechtspersonen waarvan de werking bepaald en gecontroleerd wordt door een openbaar bestuur als vermeld in 1°;
  3° natuurlijke personen, rechtspersonen of groeperingen van natuurlijke of rechtspersonen, voor zover zij door een openbaar bestuur als vermeld in 1° zijn belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang of voor zover zij een taak van algemeen belang behartigen en beslissingen nemen die derden binden.
  [1 § 3. Projectgronden zijn gronden binnen een brownfield die geografisch aaneensluitend zijn of binnen een gebied liggen met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting en die deel uitmaken van een brownfieldproject. De oppervlakte van het geheel van de projectgronden laat toe om gecoördineerde bewerkingen voor de volledige brownfield uit te voeren.]1
  [1 § 4. Het projectgebied is het gebied dat de projectgronden omvat.]1
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>

  Art. 4.Een Brownfieldconvenant is een overeenkomst die met inachtneming van hoofdstuk III wordt gesloten tussen de Vlaamse Regering, enerzijds, en de actoren en de regisseurs bij een Brownfieldproject, anderzijds.
  Een Brownfieldconvenant is een instrument van het grondbeleid en streeft naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, als bedoeld in [1 artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening]1.
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>

  HOOFDSTUK III. - Inhoud en totstandkoming van Brownfieldconvenanten.

  Art. 5.
  <Opgeheven bij DVR 2011-12-23/23, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 13-02-2012>

  Art. 6.In een Brownfieldconvenant worden afspraken gemaakt over :
  1° de globale duur van het Brownfieldproject en andere aspecten van het tijdskader;
  2° de procedurele behandeling van projectgebonden aanvragen betreffende goedkeuringen, machtigingen, vergunningen of subsidies;
  3° de inspannings- en resultaatsverbintenissen van de actoren;
  4° de wijze van ondersteuning, begeleiding en aansturing van en rapportering over de voortgang van het Brownfieldproject;
  5° de gevallen waarin en de wijze waarop het Brownfieldconvenant tijdens de looptijd ervan kan worden gewijzigd;
  6° de gevallen waarin en de wijze waarop convenantspartijen in het raam van het Brownfieldconvenant onderlinge overeenkomsten kunnen sluiten;
  7° de gevallen waarin en de wijze waarop nieuwe partijen tot het Brownfieldconvenant kunnen toetreden;
  8° de nadere regelen omtrent de uittreding uit het Brownfieldconvenant, als bedoeld in artikel 10, § 2;
  9° remediërende en sanctionerende maatregelen in geval van niet-naleving van of uittreding uit het Brownfieldconvenant;
  [1 10° de verwerving van de gronden die vereist zijn voor de verwezenlijking van het brownfieldproject doch waarvoor de actoren niet beschikken over het daartoe vereiste eigendomsrecht of andere zakelijke rechten die toelaten de handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject uit te voeren.]1
  De in het eerste lid, 2°, bedoelde afspraken kunnen geen vrijstelling verlenen van bij of krachtens decreet vastgestelde procedurevereisten [2 ...]2. Zij hebben evenmin betrekking op de inhoud van de betrokken goedkeuringen, machtigingen, vergunningen of subsidies.
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>
  (2)<DVR 2016-11-18/04, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 7.De Vlaamse Regering sluit slechts een Brownfieldconvenant indien de betrokken actoren de stabiliteit, slaagkansen en relevantie van het project op kennelijk voldoende wijze hebben gemotiveerd door middel van :
  1° de omschrijving van de ligging en de staat van de projectgronden;
  2° de omschrijving van een globale visie en feitelijke elementen die onderbouwen dat het voorgestelde Brownfieldproject meerwaarden creëert op sociaal, economisch en milieuvlak;
  3° de omschrijving van de structurele uitwerking van het Brownfieldproject;
  4° een financieel plan;
  5° de omschrijving van de expertise en de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar(s);
  [1 6° een beschrijving van de noodzaak van de verwerving van de gronden die vereist zijn voor de verwezenlijking van het brownfieldproject doch waarvoor de actoren niet beschikken over het daartoe vereiste eigendomsrecht of andere zakelijke rechten die toelaten de handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject uit te voeren.]1
  De Vlaamse Regering kan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden verfijnen.
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>

  Art. 8.§ 1. [1 De in artikel 3, § 2, bedoelde actoren kunnen de Vlaamse Regering gezamenlijk verzoeken om over te gaan tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant door middel van een standaard aanvraagformulier, dat minstens wordt ondertekend door of in naam van de vermelde actoren die gezamenlijk beschikken over het eigendomsrecht of de overige zakelijke rechten die vereist zijn om toestemming te verlenen voor de handelingen en activiteiten in het kader van het brownfieldproject op meer dan 70 % van de oppervlakte van de projectgronden.]1 Het standaardaanvraagformulier wordt vergezeld van een beperkt rapport, waarvan de sjabloon door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd. Indien een aanvraag betrekking heeft op een Brownfieldproject waarbij de projectgronden, of delen daarvan, verontreinigd of potentieel verontreinigd zijn, wordt de aanvraag tevens vergezeld van de voorhanden zijnde gegevens aangaande de al dan niet potentiële bodemverontreiniging.
  De Vlaamse Regering kan bepalen dat de standaardaanvraagformulieren worden ingediend op grond van een oproepsysteem. Zij kan in de oproep specifieke projectkenmerken opnemen op het vlak van de doelstellingen van het Brownfieldproject of de aard van de geplande herontwikkeling, de karakteristieken van de projectgronden of het gebied waarin het Brownfieldproject gelegen is, of de aard of samenstelling van de projectstructuur. [3 ...]3.
  § 2. [3 De voorlopige afbakening van het projectgebied vermeld in het aanvraagformulier wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De eigenaars en de houders van andere zakelijke rechten op projectgronden die niet optreden als actor worden met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de voorlopige afbakening van het projectgebied, vermeld in het aanvraagformulier. Alle belanghebbenden kunnen tegen de voorlopige afbakening van het projectgebied bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of, indien kennisgeving vereist is, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.
   De Vlaamse Regering beslist over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraag nadat ze de ingediende bezwaren beoordeeld heeft.
   Als een aanvraag onontvankelijk of ongegrond is, biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het gebrek binnen een door de Vlaamse Regering bepaalde termijn te remediëren. De Vlaamse Regering geeft daarbij duidelijk aan welke elementen tot de onontvankelijkheid of ongegrondheid hebben geleid. Als van die mogelijkheid niet, of niet op afdoende wijze, wordt gebruikgemaakt, verklaart de Vlaamse Regering de aanvraag definitief onontvankelijk of ongegrond.
   Indien de aanvraag ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, organiseert de Vlaamse Regering onderhandelingen tussen de mogelijke convenantspartijen]3.
  § 3. [3 ...]3.
  [2 Voor ontvankelijk en gegrond verklaarde projectaanvragen, waar na een redelijke termijn blijkt dat geen perspectief bestaat op het kunnen afsluiten van een Brownfieldconvenant, kan de Vlaamse Regering, op gemotiveerd advies van de Brownfieldcel, beslissen de onderhandelingen stop te zetten.
   De Vlaamse Regering engageert zich tot minimaal één oproep per jaar. Bijkomende oproepen zijn steeds mogelijk.]2
  § 4. De onderhandelingen leiden desgevallend tot een ontwerp van Brownfieldconvenant, waaromtrent ten minste één informatie- en inspraakvergadering in de betrokken regio wordt georganiseerd.
  Bij de definitieve sluiting van het Brownfieldconvenant [3 spreekt de Vlaamse Regering zich uit over]3 de opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren die tijdens deze vergadering of vergaderingen worden geformuleerd.
  § 5. Een definitief gesloten Brownfieldconvenant is te allen tijde raadpleegbaar op het gemeentehuis van de gemeenten waarbinnen het betrokken Brownfieldproject wordt georganiseerd.
  [4 De convenantspartijen die behoren tot de Vlaamse overheid of de lokale overheden of die instellingen met een publieke taak of milieu-instanties zijn in de zin van artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, maken afspraken omtrent de wijze waarop zij met betrekking tot het Brownfieldconvenant gezamenlijk zullen voldoen aan hun verplichtingen op het vlak van overheidscommunicatie ingevolge artikel II.2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.]4
  § 6. De Vlaamse Regering kan nadere regelen vastleggen omtrent het verloop van de in dit artikel bedoelde procedure.
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>
  (2)<DVR 2011-12-23/23, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 13-02-2012>
  (3)<DVR 2016-11-18/04, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (4)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.143, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 9. Een Brownfieldconvenant is een overeenkomst naar burgerlijk recht.
  De Vlaamse Regering, de van het Vlaamse Gewest afhangende besturen en de lokale besturen vaardigen geen regelen of richtlijnen uit die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn opgenomen in een geldend Brownfieldconvenant, behoudens indien deze zijn ingegeven door een dringende noodzaak of door dwingende verplichtingen van internationaal- of Europeesrechtelijke aard.

  Art. 10. § 1. Nieuwe partijen kunnen tot een Brownfieldconvenant toetreden in de gevallen en op de wijze bepaald in het Brownfieldconvenant.
  § 2. Een partij kan te allen tijde uit een Brownfieldconvenant treden, indien zij een uittredingstermijn in acht neemt.
  Behoudens andersluidend beding, bedraagt de uittredingstermijn zes maanden. In geen geval mag de in een Brownfieldconvenant bepaalde uittredingstermijn langer zijn dan één jaar. Elke langere termijn wordt van rechtswege herleid tot één jaar.
  De kennisgeving van de uittreding gebeurt, op straffe van nietigheid, hetzij bij een per post aangetekende brief, hetzij bij deurwaardersexploot. De termijn van uittreding begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving.
  § 3. Het Brownfieldconvenant wordt beëindigd in geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding, bij het verstrijken van de overeengekomen duur, of in geval van uittreding uit het convenant door de Vlaamse Regering.

  HOOFDSTUK IV. - Facilitair kader ten behoeve van Brownfieldconvenanten.

  Afdeling 1. - Algemene bepaling.

  Art. 11. De bepalingen van het facilitair kader, als bedoeld in dit hoofdstuk, mogen niet aldus worden uitgelegd, dat zij beperkingen opleggen of afbreuk doen aan andere faciliteiten of voordelen die op de betrokken handelingen van toepassing zijn op grond van een wetskrachtige of reglementaire norm, een bijzondere erkenning of een overeenkomst.

  Afdeling 2. - Administratief-juridisch kader.

  Onderafdeling 1. - Algemene faciliteiten.

  Art. 12.
  <Opgeheven bij DVR 2016-11-18/04, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 12/1.
  <Opgeheven bij DVR 2016-11-18/04, art. 5, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij DVR 2016-11-18/04, art. 6, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Onderafdeling 2. - Sectorgebonden faciliteiten.

  Art. 14.De werken en handelingen in het kader van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant worden steeds beschouwd als werken, handelingen en wijzigingen in de zin van [1 artikel 4.1.1, 5°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening]1.
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 10, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>

  Art. 15. Voor een overdracht van projectgronden die kadert in een Brownfieldconvenant, kan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij vrijstelling verlenen van de door de decreetgeving op de bodemsanering voorgeschreven plicht tot het stellen van een financiële zekerheid voor de overdracht van risicogronden waarvoor de bodemsaneringsnormen overschreden zijn of overschreden dreigen te worden of die aangetast zijn door een ernstige historische bodemverontreiniging.
  Als voorwaarde voor de in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt dat het Brownfieldconvenant in voldoende waarborgen voorziet opdat diegene die zich engageert tot de bodemsanering, daadwerkelijk zijn verplichtingen nakomt.

  Onderafdeling 3. - Faciliteiten op het vlak van het administratief goederenrecht.

  Art. 16. § 1. De Vlaamse Regering kan de erfdienstbaarheden tot openbaar nut opleggen die zij noodzakelijk acht voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant.
  § 2. De Vlaamse Regering stelt de eigenaars, vruchtgebruikers, opstalhouders en erfpachters vooraf in staat om hun bezwaren aangaande de ontwerpbeslissing ter zake schriftelijk naar voor te brengen.
  De eigenaars zijn ertoe gehouden de derden, die enig belang hebben op grond van huur, gebruikspand, gebruik of bewoning, op de hoogte te brengen van de ontwerpbeslissing. Deze derden kunnen dan eveneens hun bezwaren schriftelijk melden aan de Vlaamse Regering.
  § 3. De Vlaamse Regering legt nadere regelen vast omtrent de procedurele en formele aspecten van de in § 2 bedoelde bezwarenregeling. Zij bouwt daarbij waarborgen in voor een objectieve behandeling van de bezwaren.

  Art. 17.§ 1. De Vlaamse Regering kan overgaan tot de onteigening van onroerende goederen die vereist zijn voor de realisatie van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant.
  De Vlaamse Regering kan andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen ten algemenen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij oordeelt dat de onroerende goederen vereist zijn voor de realisatie van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant.
  § 2. [3 ...]3
  [1 Het [3 definitieve]3 onteigeningsbesluit dient uiterlijk 5 jaar na het sluiten van het brownfieldconvenant of, indien het projectgebied wordt uitgebreid via een addendum bij het brownfieldconvenant, uiterlijk 5 jaar na het sluiten van voormeld addendum, te worden goedgekeurd.]1
  § 3. [2 Voor de uitvoering van een goedgekeurd onteigeningsplan kan de onteigenaar zich in rechte laten vertegenwoordigen door de afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse Belastingdienst conform de artikelen 3 tot en met 5 van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex]2.
  § 4. [1 ...]1
  § 5. [1 ...]1
  § 6. De Vlaamse Regering kan ten behoeve van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant nimmer overgaan tot een onteigening ten algemene nutte op vraag, op naam en voor rekening van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
  [1 § 7. In geval van wederverkoop van de in het kader van deze bepaling onteigende gronden, bevatten de aktes houdende verkoop een clausule waarbij de koper verplicht wordt om de gronden te gebruiken met het oog op de verwezenlijking van het brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van het brownfieldconvenant, bij gebreke waarvan de koper de onteigenaar zal vrijwaren voor alle schade en kosten ten gevolge van de niet-verwezenlijking van het onteigeningsdoel.
   Indien de voormelde voorwaarden bij wederverkoop van de onteigende gronden worden opgenomen in de verkoopsovereenkomst, moeten de onteigende gronden niet worden aangeboden aan de onteigende overeenkomstig artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte.
   Indien het onteigende goed gedurende de looptijd van het brownfieldconvenant door de koper wordt doorverkocht, dient de desbetreffende akte de hierboven vermelde clausule ten gunste van de verkoper te bevatten.]1
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 11, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>
  (2)<DVR 2016-11-18/04, art. 7, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (3)<DVR 2017-02-24/22, art. 102, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 18. Met het oog op de realisatie van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant, is de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd om onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest te vervreemden en er zakelijke rechten op te vestigen, zonder verdere goedkeuring of machtiging en zonder voorafgaande kennisgeving aan de personen die volgens de laatste kadastrale toestand een principaal zakelijk recht bezitten op de aangrenzende percelen.
  De bepaling van het eerste lid is mutatis mutandis van toepassing op de van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest afhangende rechtspersonen.

  Art. 19. De onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of de daarvan afhangende rechtspersonen, of van lokale besturen, kunnen door middel van een stationeer- of wegvergunning aan een natuurlijke of rechtspersoon ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant.
  De stationeer- of wegvergunning is vrij overdraagbaar.
  De bevoegde overheid en de vergunninghouder sluiten gelijktijdig met de toekenning van de stationeer- of wegvergunning een overeenkomst omtrent de hoegrootheid van de schadevergoeding bij een herroeping of beperking van de vergunning.

  Art. 20.[1 De Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de rechtspersonen die daarvan afhangen, kunnen enkel een recht van voorkoop uitoefenen ten aanzien van projectgronden die deel uitmaken van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een brownfieldconvenant mits alle actoren bij het brownfieldconvenant daarmee instemmen.]1
  De in het eerste lid bedoelde maatregel geldt vanaf de inwerkingtreding van het Brownfieldconvenant tot en met 31 december van het vijfde jaar volgend op datgene waarin het Brownfieldconvenant een einde nam.
  ----------
  (1)<DVR 2011-03-18/08, art. 12, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2011>

  Afdeling 3. - Financieel kader.

  Art. 21.<Opgeheven bij DVR 2011-12-23/23, art. 6, 006; Inwerkingtreding : 13-02-2012>

  Art. 21/1.[1 § 1. Ten behoeve van Brownfieldprojecten kunnen fiscale en parafiscale stimuli worden genoten onder de voorwaarden van [2 artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, 4°, en tweede tot en met vierde lid, artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 12°, artikel 2.9.6.0.3, derde tot en met vijfde lid, en artikel 2.10.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013]2, respectievelijk artikel 43, derde lid, 5°, van het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993.
   § 2.[3 ...]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-03-27/61, art. 109, 003; Inwerkingtreding : 19-06-2007>
  (2)<BVR 2014-12-19/87, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (3)<DVR 2019-03-15/12, art. 6, 013; Inwerkingtreding : 18-04-2019>

  HOOFDSTUK V. - Informatieplichten.

  Art. 22. § 1. Indien een onroerend goed dat deel uitmaakt van een Brownfield die onder een Brownfieldconvenant valt, het voorwerp uitmaakt van een overdracht in eigendom, de vestiging van zakelijke rechten, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de inbreng in een vennootschap, neemt de instrumenterende ambtenaar in alle onderhandse en authentieke akten met betrekking tot deze rechtshandelingen een verwijzing naar het Brownfieldconvenant op.
  Iedereen die een onderhandse akte met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde rechtshandelingen opmaakt, is onderworpen aan diezelfde informatieplicht.
  § 2. De Vlaamse Regering kan nadere regelen omtrent de in § 1 bedoelde informatieplichten vastleggen.

  HOOFDSTUK VI.
  <Opgeheven bij DVR 2011-12-23/23, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 13-02-2012>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij DVR 2011-12-23/23, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 13-02-2012>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij DVR 2011-12-23/23, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 13-02-2012>

  HOOFDSTUK VII. - Wijzigingsbepalingen.

  Art. 25. Aan artikel 161 van het wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt een 14° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 14° de overeenkomsten tot overdracht of aanwijzing van onroerende goederen als bedoeld in de artikelen 44, 109 en 131, voor zover de betrokken onroerende goederen deel uitmaken van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant, als bedoeld in het decreet van 21 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, op voorwaarde dat de overdracht of de aanwijzing geschiedt met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject.
  Kosteloosheid wordt slechts verleend op voorwaarde dat bij de aan de formaliteit van de registratie onderworpen akte of verklaring betreffende de overeenkomst een attest is gevoegd waarin wordt bevestigd dat de overdracht of de aanwijzing geschiedt met het oog op de realisatie van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant, en dat de onroerende goederen waarvoor de kosteloze registratie wordt gevraagd deel uitmaken van dat Brownfieldproject. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen betreffende de vormgeving van dat attest.
  Wanneer de overeenkomst ook andere onroerende goederen omvat dan die bedoeld in het eerste lid en de overdracht of de aanwijzing geschiedt voor een gezamenlijke prijs, moet de verkoopwaarde van elk van de onderscheiden categorieën van onroerende goederen worden opgegeven in een verklaring als bedoeld in artikel 168.
  Het evenredig recht is alsnog verschuldigd door de verkrijger van de onroerende goederen wanneer het Brownfieldproject niet tijdig wordt gestart of gerealiseerd conform de in het Brownfieldconvenant opgenomen voorwaarden. Het evenredig recht wordt opeisbaar te rekenen van de kennisgeving van het niet langer vervuld zijn van de voorwaarden voor het behoud van de kosteloosheid. Deze kennisgeving wordt bij ter post aangetekende brief gedaan aan de ontvanger van het kantoor waar de overeenkomst werd geregistreerd, door de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaar of instantie. "

  Art. 26. Aan artikel 43, derde lid, van het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 wordt een 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 5° werken en handelingen gesteld in het kader van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant, als bedoeld in het decreet van 21 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten. ".

  Art. 27. Aan artikel 19, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
  " Een nader overleg vindt verplicht plaats over het voornemen van een gemeente, een provincie, of een daarvan afhangende rechtspersoon, om deel te nemen aan een Brownfieldproject, als bedoeld in artikel 3 van het decreet van 21 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten. Het overleg streeft naar een in consensus en unanimiteit geformuleerd voorstel over ten minste :
  1° de doelstellingen en de methodologie van het Brownfieldproject;
  2° de wijze van terugkoppeling, door het betrokken bestuur, over de voortgang van het Brownfieldproject.
  Bij het in het tweede lid bedoelde nader overleg worden de erkende milieu- en natuurverenigingen als overlegpartner betrokken. "

  HOOFDSTUK VIII. - Inwerkingtredingsbepaling.

  Art. 28. Dit decreet treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 30 maart 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-03-2019 GEPUBL. OP 08-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 21/1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2018 GEPUBL. OP 19-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 25-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-11-2016 GEPUBL. OP 13-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 8; 12; 12/1; 13; 17; 21)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-07-2016 GEPUBL. OP 02-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 31-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 22-01-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 21/1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 23-10-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2011 GEPUBL. OP 03-02-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 8; 12; 12/1; 21; 23-24)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-03-2011 GEPUBL. OP 11-04-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 14; 17; 20; 23; 24)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2009 GEPUBL. OP 29-01-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-03-2009 GEPUBL. OP 15-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 13; 21/1)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 30-01-2009 GEPUBL. OP 20-03-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 12)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2006-2007 : Stukken. - Ontwerp van decreet : 1059, nr. 1. - Amendementen : 1059, nr. 2. - Verslag 1059, nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1059, nr. 4. Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 21 maart 2007.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
  Franstalige versie