J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/02/02/2007022206/justel

Titel
2 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde pagina dat de patiŽnt mag worden gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van het hem betreffende patiŽntendossier.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 07-03-2007 nummer :   2007022206 bladzijde : 11206       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-02-02/43
Inwerkingtreding : 01-05-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. ß 1. De patiŽnt mag per gekopieerde pagina tekst die hem op een papieren drager wordt verstrekt ten gevolge van de uitoefening van zijn recht op afschrift zoals bedoeld in artikel 9, ß 3, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, maximaal een bedraag van 0,10 euro worden aangerekend.
  Indien de patiŽnt zijn recht op afschrift uitoefent met betrekking tot medische beeldvorming, dan mag hem maximaal 5 euro per gekopieerd beeld worden gevraagd.
  Indien ťťn of meerdere pagina's zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid, op een digitale drager worden gekopieerd, dan mag de patiŽnt in totaal maximaal 10 euro worden aangerekend voor alle gekopieerde pagina's die zich op deze drager of op het geheel van deze dragers bevinden.
  ß 2. Per opvraging van een afschrift zoals bedoeld in artikel 9, ß 3, van voornoemde wet, mag bij toepassing van ß 1 maximaal een bedrag van 25 euro worden gevraagd.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 2 februari 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, inzonderheid op artikel 9, ß 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 13 december 2006;
   Gelet op advies nr. 41.764/3 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2006, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie