J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/09/27/2006023052/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
(NOTA: Opgeheven behalve wat de deontologische richtlijn betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling betreft die haar bindende kracht behoudt tot de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar <KB 2018-06-29/25, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 30-12-2018> )
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-10-2006 en tekstbijwerking tot 31-10-2018)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-10-2006 nummer :   2006023052 bladzijde : 55276       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-09-27/38
Inwerkingtreding : 28-10-2006

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2000016294        2000A16294       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het als bijlage aan dit besluit gehecht reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars aangevuld met de richtlijnen betreffende de derderekening van de vastgoedmakelaar en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling heeft bindende kracht.

  Art. 2. Het koninklijk besluit van 28 september 2000 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars wordt opgeheven (van zodra de plichtenleer goedgekeurd bij dit koninklijk besluit in werking is getreden). <KB 2006-11-10/73, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 14-12-2006>

  Art. 3. Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
  (Voor het Reglement, zie 2006-09-14/41).

  Art. N2. Deontologische richtlijn betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het B.I.V.
  (Voor de Richtlijn, zie 2006-09-14/42).

  Art. N3. Deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening van de vastgoedmakelaar hebbende tot voorwerp de artikelen 28, 67 en 69 van de plichtenleer van het B.I.V.
  (Voor de Richtlijn, zie 2006-09-14/43).

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 27 september 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
   Gelet op de beslissingen van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 24 april 2006, 15 juni 2006, 6 juli 2006 en 14 september 2006 tot vaststelling van een nieuwe plichtenleer;
   Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-06-2018 GEPUBL. OP 31-10-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-N3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2006 GEPUBL. OP 04-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie