J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/09/01/2006012440/justel

Titel
1 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake toekenning van betaald educatief verlof in uitvoering van artikel 111, § 7, van de herstelwet van 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-09-2006 en tekstbijwerking tot 12-12-2006)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 07-09-2006 nummer :   2006012440 bladzijde : 45599       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-09-01/38
Inwerkingtreding : 01-09-2006

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1985021271       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1bis, 2-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In uitvoering van artikel 111, § 7, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1995 worden voor de opleidingen gevolgd vanaf 1 september 2006, de maxima voorzien in :
  - artikel 111, § 1, derde lid, gebracht op 100 uur indien de werknemer een beroepsopleiding volgt, op 80 uur indien hij een algemene opleiding volgt en op 100 uur indien de hij tijdens éénzelfde jaar, een algemene en een beroepsopleiding volgt;
  - artikel 111, § 2, tweede lid op 100 uur gebracht;
  - artikel 111, § 3, voor beroepsopleidingen gebracht op 105 uur, voor algemene opleidingen op 85 uur en bij het volgen van meerdere cursussen van verschillende aard op 105 uur;
  - artikel 111, § 4, op 100 uur gebracht;
  - artikel 111, § 5, op 120 uur gebracht.

  Art. 1bis. <ingevoegd bij KB 2006-12-04/33, art. 1 ; Inwerkingtreding : 01-09-2006> In afwijking van artikel 1 worden de maxima voorzien in artikel 1 11 van voornoemde wet behouden indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden :
  1° het betreft een opleiding die deel uitmaakt van een meerjarige cyclus;
  2° die opleidingscyclus is ten laatste aangevat in het schooljaar 2006-2007;
  3° het betreft:
  a) ofwel een opleiding in het secundair onderwijs of in sociale promotie die leidt, voor wat betreft de Vlaamse gemeenschap, tot een diploma van hoger secundair onderwijs, voor zover de werknemer nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft;
  b) ofwel een opleiding in het secundair onderwijs of in sociale promotie die leidt,voor wat betreft de Franse gemeenschap, tot een getuigschrift van hoger secundair onderwijs,voor zover de werknemer nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft;
  c) ofwel een opleiding basiseducatie, erkend door de erkenningscommissie, voor zover de werknemer nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft;
  (d) - ofwel een opleiding in het hoger onderwijs die leidt tot de graad van bachelor of master of tot een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs voor sociale promotie,
  - ofwel een opleiding georganiseerd door een Hoger Instituut voor permanente vorming en erkend door de erkenningscommissie, voor zover de werknemer nog geen gelijkwaardig diploma van hoger onderwijs heeft.) <Erratum, zie B.St. 12-01-2007, p. 1385>

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

  Art. 3. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 1 september 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  P. VANVELTHOVEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 111, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1995;
   Gelet op de aanvraag die op 24 juli 2006 bij de Nationale Arbeidsraad is ingediend en gelet op het feit dat geen advies is verstrekt binnen de 14 dagen voorgeschreven door de beraadslaging van de Ministerraad van 20 juli 2006;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2006;
   Gelet op het advies 41.188/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de budgettaire ontsporing het noodzakelijk maakt vanaf 1 september 2006 het maximum van de uren betaald educatief verlof te verminderen. De werknemers, werkgevers en de onderwijsinstellingen dienen voor het begin van het volgend schooljaar verwittigd te worden van deze vermindering. Dit is immers een belangrijk criterium voor de beslissing van een werknemer die de bedoeling heeft een vorming te volgen. Men dient te vermijden dat hij, zich baserend op de huidige reglementering, zich engageert om een vorming te volgen waarvan het aantal uren het plafond overschrijdt.
   Op de voordracht van onze Minister van Werkgelegenheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers op 20 juli 2006,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KB VAN 04-12-2006 GEPUBL. OP 12-12-2006
    (GEWIJZ. ART: 1BIS)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie