J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2006/06/12/2006022954/justel

Titel
12 JUNI 2006. - [Wet die het bedienen van automatische " externe " defibrillatoren toelaat.] <Erratum, zie B.St. 28-09-2006, p. 50296>

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-09-2006 nummer :   2006022954 bladzijde : 48684       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-06-12/41
Inwerkingtreding : 01-10-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Eenieder mag in het kader van een reanimatie een automatische externe defibrillator gebruiken onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

  Art. 3. De Koning bepaalt op welke wijze het gebruik van de automatische externe defibrillator wordt geregistreerd.

  Art. 4. Onverminderd de bevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie, zien de gezondheidsinspecteurs van de FOD Volksgezondheid toe op de toepassing van deze wet.

  Art. 5. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan overtreedt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 12 juni 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2006023004
PUBLICATIE :
2006-09-28
bladzijde : 50296

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 51 1566/ (2004/2005) : 001 : Wetsvoorstel van de dames Avontroodt en De Block. 002 : Verslag. 003 : Tekst verbeterd door de commissie. 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Zie ook : Integraal Verslag : 23 februari 2006. Stukken van de Senaat : 3-1586 - 2005/2006 : Nr. 1 : Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat. Nrs. 2 en 3 : Amendementen. Nr. 4 : Verslag. Nr. 5 : Tekst geamendeerd door de commissie. Nr. 6 : Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zie ook : Handelingen van de Senaat : 27 april 2006. Documenten van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 51 1566/ (2004/2005) : 005 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat. 006 : Verslag. 007 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Zie ook : Integraal verslag : 24 mei 2006.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Franstalige versie