J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/09/27/2005009759/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het Belgisch Staatsblad.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 06-10-2005 nummer :   2005009759 bladzijde : 43148       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-09-27/31
Inwerkingtreding : 16-10-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Met uitzondering van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep en van arbeid, ziet op de griffie van elk rechtscollege van de rechterlijke orde, de hoofdgriffier erop toe dat een gedrukte versie van de inhoudstafel(s) van het Belgisch Staatsblad dagelijks aan de burgers ter beschikking wordt gesteld.
  De gedrukte inhoudstafels dienen bij de griffie bijgehouden te worden teneinde een latere raadpleging toe te laten.
  De griffie zorgt voor het drukken van de inhoudstafel.

  Art. 2. Op de plaats van de griffie waar de gedrukte inhoudstafels van het Belgisch Staatsblad aan de burgers ter beschikking worden gesteld, wordt een advies aangeplakt, met volgende informatie :
  1° Het adres en het gratis telefoonnummer van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, met de vermelding dat het om een gratis nummer gaat.
  2° Het feit dat het mogelijk is om tegen kostprijs een kopie te verkrijgen van alle akten en documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door zich te richten tot het Bestuur van het Belgisch Staatsblad ;
  3° het feit dat het Bestuur van het Belgisch Staatsblad gratis bijstand verleent bij het opzoeken van akten en documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 september 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikelen 475bis en 475ter van de programmawet van 24 december 2002 die door de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen ingevoegd worden;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 8 juli 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 juli 2005;
   Gelet op het advies 38.998/2/V van de Raad van State gegeven op 8 september 2005 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie