J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2005/09/17/2005012481/justel

Titel
17 SEPTEMBER 2005. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 26-10-2005 nummer :   2005012481 bladzijde : 45942       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-09-17/72
Inwerkingtreding : 05-11-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie.
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Gerechtelijke procedure.
Art. 4-7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Bij deze wet wordt de richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers omgezet.

  HOOFDSTUK II. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie.

  Art. 3. Elk geschil gerezen naar aanleiding van de toepassing van artikel 8 van de wet van 10 augustus 2005 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap valt onder de bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank van de plaats van de zetel van het toezichts- of bestuursorgaan. De voorzitter doet in laatste aanleg uitspraak volgens de procedure bepaald in de artikelen 1035, 1036, 1038 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek. De debatten vinden plaats in raadkamer.
  Indien een verzoek wordt ingediend op grond van artikel 8, 2° van dezelfde wet, of op grond van artikel 8, 1 ° van dezelfde wet, door een andere persoon dan dezen bedoeld in artikel 8 van dezelfde wet, bepaalt de voorzitter van de arbeidsrechtbank, na verslag van de arbeidsauditeur, welke inlichtingen mogen worden verspreid. Enkel de voorzitter van de rechtbank en de arbeidsauditeur hebben kennis van het hele dossier. Het verslag van het Openbaar Ministerie en de beslissing vermelden de vertrouwelijke inlichtingen niet.

  HOOFDSTUK III. - Gerechtelijke procedure.

  Art. 4. De representatieve organisaties van werknemers in de zin van artikel 14, § 1, tweede lid, 4°, a) en b) van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, kunnen bij de arbeidsgerechten een vordering indienen tot beslechting van alle geschillen in verband met de toepassing van de wet van 10 augustus 2005 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap.

  Art. 5. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wetten van 30 juni 1971, 23 april 1998, de programmawet van 24 december 2002 en door het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986 wordt als volgt aangevuld :
  " 8° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de rol van de werknemers in de Europese vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap. "

  Art. 6. Artikel 764, 10° van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen door de wet van 25 februari 2003, wordt vervangen door de volgende tekst :
  " 10° de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11 ° en 12°, 580, 581, 582, 1°, 2°, 6° en 8° en 583; ".

  Art. 7. Een artikel 587quater, luidend als volgt, wordt in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd :
  " De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap. "
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 17 september 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Voor De Minister van Werk, afwezig :
  De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
  J. VANDE LANOTTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van Volksvertegenwoordigers. Stukken : Doc 51 1822/(2004/2005) 001 : Wetsontwerp. 002 : Verslag. 003 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 7 juli 2005 Senaat. Stukken : Doc 3-1297/(2004/2005) Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen : 15 juli 2005 (3-125)

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie