J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2005/07/13/2005022618/justel

Titel
13 JULI 2005. - Wet betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-07-2005 en tekstbijwerking tot 20-11-2013)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-07-2005 nummer :   2005022618 bladzijde : 33547       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-07-13/30
Inwerkingtreding : 01-01-2005

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967072702       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Voorgaande bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Definities.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Bijdrage.
Art. 3-9, 9bis, 10
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Art. 11-12
HOOFDSTUK V. - Overgangsbepaling.
Art. 13
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 14-15

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Voorgaande bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Definities.

  Art. 2.Door de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  a) " Rijksinstituut " : het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (...); <Erratum, B.S. 14.09.2005, p. 40019>
  b) " Instelling " : de private of openbare rechtspersoon waarin minstens n onder c) bedoelde persoon aanwezig is waarvoor een beloning toegekend of voorzien (is); <Erratum, B.S. 14.09.2005, p. 40019>
  c) [1 " Persoon die een publiek mandaat uitoefent " : rechtspersoon of natuurlijke persoon die belast is met een mandaat in een openbare of private instelling, of die met raadgevende stem lid is van een bestuursorgaan van een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die hij uitoefent bij een administratie van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie, van een gemeente of van een openbare instelling, hetzij als vertegenwoordiger van een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, hetzij als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie, van een gemeente of van een openbare instelling;]1
  d) " Bijdragejaar " : het kalenderjaar waarin de instelling onderworpen is aan de bepalingen van deze wet;
  e) " beloningen " : alle inkomens van welke aard ook die verkregen worden naar aanleiding van de uitoefening van het mandaat en die overeenkomstig het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 belastbaar zijn, met uitzondering van de terugbetaling van de eigen uitgaven van de instelling en de inkomens waarvoor krachtens de sociale wetgeving reeds een bijdrage wordt gend.
  ----------
  (1)<W 2013-10-24/34, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  HOOFDSTUK III. - Bijdrage.

  Art. 3. 1. De bij artikel 2, b), bedoelde instellingen zijn onderworpen aan deze wet.
   2 In afwijking van 1, is ieder raadgevend orgaan, dat met name door de Koning genoemd wordt, niet onderworpen aan deze wet.
   3. De instellingen zijn ertoe gehouden zich bij het Rijksinstituut in te schrijven binnen drie maanden na het feit dat hen onderwerpt aan deze wet.
   4. De instelling die nalaat zich bij het Rijksinstituut in te schrijven binnen de in 3 bedoelde termijn, wordt door het Rijksinstituut in gebreke gesteld bij een ter post aangetekende brief. Indien zij zich binnen dertig dagen na de datum van de verzending over de post van de ingebrekestelling niet vrijwillig inschrijft, wordt zij ambtshalve ingeschreven.

  Art. 4.De instellingen zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd ten belope van [1 23 procent]1 van het bedrag dat 200 euro overschrijdt van de beloningen die zij gedurende het aan het bijdragejaar voorafgaande jaar toegekend hebben aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.
  Het in het eerste lid bedoelde bedrag van 200 euro is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen (406,15 (basis 1971 = 100)). <W 2005-12-27/31, art. 72, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  (Met het oog op de berekening van de bijdrage voor een bepaald jaar, wordt het in het vorige lid bedoelde bedrag vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan 406,15 en waarvan de teller gelijk is aan de index van de consumptieprijzen van de maand november van het jaar voorafgaand aan het bijdragejaar.
  In afwijking van het vorige lid wordt de verhoging van het in het tweede lid genoemde bedrag slechts toegepast wanneer het gendexeerde bedrag ervan minstens 10 EUR hoger is dan het geldende bedrag. Het bedrag van de verhoging wordt naar beneden afgerond tot een veelvoud van 10 EUR.) <L 2005-12-27/31, art. 72, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  ----------
  (1)<W 2009-12-23/04, art. 97, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2010>

  Art. 5. 1. De instellingen delen vr 1 juli van ieder (bijdragejaar) de ter uitvoering van artikel 7, 2, bepaalde gegevens (mee.) <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>
   2. De in artikel 4 bedoelde bijdrage wordt vr 1 juli van ieder bijdrage jaar gestort aan het Rijksinstituut.
   3. (De krachtens de bepalingen van deze wet gende bedragen worden, na aftrek van de beheerskosten van het Rijksinstituut betreffende de bijdrage, bij voorrang toegewezen aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, ten belope van het bedrag bedoeld in de tabel van de algemene toelichting van de initile begroting van het jaar. De beheerskosten met betrekking tot deze bijdrage worden door het Rijksinstituut jaarlijks berekend in het kader van de afsluiting van de rekeningen.
  Het saldo van de krachtens de bepalingen van deze wet gende bedragen wordt krachtens een verdeling die jaarlijks wordt bepaald bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, enerzijds, toegewezen aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en, anderzijds, aan de RSZ Globaal Beheer bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) <W 2008-12-22/33, art. 27, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
   4. De in deze wet bedoelde bijdragen zijn, wat de inkomensbelastingen betreft, van dezelfde aard als de bijdragen die krachtens de sociale wetgeving verschuldigd zijn.

  Art. 6. <L 2006-07-20/39, art. 168, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2006> Op het gedeelte van de bijdragen dat niet tijdig betaald werd, wordt een verhoging van n procent per kalendermaand vertraging in de betaling toegepast.
  Deze verhoging wordt toegepast tot en met de maand waarin de instelling de verschuldigde bijdrage betaald heeft, of waarin een gerechtelijke procedure ingeleid werd wegens die vertraging, of waarin het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de instelling het dwangbevel met bevel tot betaling van de verschuldigde bijdrage heeft laten betekenen.

  Art. 7. De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad :
  1 de wijze van inschrijving;
  2 de gegevens die de instelling aan het Rijksinstituut moet meedelen, evenals de wijze waarop die gegevens moeten worden meegedeeld;
  3 de wijze van betaling;
  4 (ingetrokken) <W 2008-12-22/33, art. 28, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  5 de gevallen waarin kan afgezien worden van de toepassing van de verhogingen;
  6 de gevallen waarin het Rijksinstituut kan afzien van de invordering van de bijdragen en het toebehoren ervan wanneer deze invordering al te onzeker of te bezwarend blijkt in verhouding tot het bedrag van de in te vorderen sommen;
  7 de wijze waarop het toezicht uitgeoefend wordt in het kader van de toepassing van deze wet.

  Art. 8. Met geldboete van 100 euro tot 1 250 euro worden gestraft de instellingen die de bepalingen van de artikelen 5, 3, 6, eerste lid, en 7, 1 en 2, overtreden.

  Art. 9. 1. Het Rijksinstituut is belast met de invordering van de bijdragen, de verhogingen en de kosten, zo nodig langs gerechtelijke weg.
  ( 1bis. Onverminderd haar recht om voor de rechter te dagvaarden, kan het Rijksinstituut als inninginstelling van de bijdragen de bedragen die haar verschuldigd zijn eveneens bij wijze van dwangbevel opvorderen.
  De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van vervolging door middel van dwangbevel eveneens de kosten die eruit voortvloeien en hun tenlastelegging.) <W 2005-12-27/31, art. 65, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
   2. Het Rijksinstituut kan van de ingeschreven instellingen de terugbetaling vorderen van de kosten die veroorzaakt zijn door de rappelbrieven die ze, eventueel langs gerechtsdeurwaarder, aan de instellingen hebben moeten richten in geval van laattijdige bijdragebetaling.
   3. De invordering van de in deze wet bepaalde bijdrage verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is.
  De verjaring wordt gestuit :
  1 op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
  2 met een ter post aangetekende brief of een deurwaardersaanmaning waarbij het Rijksinstituut de verschuldigde bijdrage opeist.
   4. de vordering tot terugbetaling van een ten onrechte betaalde bijdrage verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de onverschuldigde bijdrage werd betaald.
  De verjaring wordt gestuit :
  1 op de in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze;
  2 met een ter post aangetekende brief die door de instelling gericht wordt aan het Rijksinstituut dat de bijdrage heeft gend, en waarbij de terugbetaling van de ten onrechte betaalde bijdrage wordt opgeist.

  Art. 9bis.<Ingevoegd bij W 2005-12-27/31, art. 66; Inwerkingtreding : 01-01-2006> De artikelen 16bis, 16ter [1 , 23ter en 23quater]1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zijn in het kader van deze wet van toepassing.
  ----------
  (1)<W 2012-06-22/02, art. 22, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2012>

  Art. 10. Met het oog op de toepassing van deze wet zijn de instellingen verplicht aan de behoorlijk gemachtigde ambtenaren van het Rijksinstituut alle nodige inlichtingen mede te delen en inzage te verlenen in boeken, registers, documenten of gelijk welke andere informatiedragers.

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

  Art. 11. Artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, opgeheven bij de programmawet van 27 december 2004, wordt hersteld in de volgende lezing :
  " Art. 5bis. Personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die zij uitoefenen bij een administratie van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie, van een gemeente of van een openbare instelling, hetzij als vertegenwoordiger van een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, hetzij als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gewest, van een gemeenschap, van een provincie of van een gemeente, zijn, uit dien hoofde, niet onderworpen aan dit besluit. "

  Art. 12. Artikel 11, 2bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK V. - Overgangsbepaling.

  Art. 13. 1. In afwijking van artikel 3, 3, dient de instelling die op 1 januari 2005 aan de toepassing van deze wet onderworpen is zich vr 1 september 2005 bij het Rijksinstituut in te schrijven.
   2. Voor het bijdragejaar 2005 dient, in afwijking van artikel 5, 2, de bijdrage te zijn gestort vr 1 december 2005.

  HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.

  Art. 14. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

  Art. 15. De koninklijke besluiten die krachtens deze wet dienen te worden genomen, worden genomen op voorstel van de Minister die bevoegd is voor de Middenstand.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 13 juli 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Middenstand,
  Mevr. S. LARUELLE
  Met 's lands Zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2005022770
PUBLICATIE :
2005-09-14
bladzijde : 40019

ErrataWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 24-10-2013 GEPUBL. OP 20-11-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 22-06-2012 GEPUBL. OP 28-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 9bis)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 7)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 9BIS; 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 2004-2005. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-1694/1. Amendementen, nrs. 51-1694/2-3. Verslag van de Commissie, nr. 51-1694/4. Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 51-1694/5. Amendement, nr. 51-1694/6. Aanvullende verslag 51-1694/7. Tekst aangenomen door de Commissie 51-1694/8. Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-1694/9. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 23 juni 2005. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-1255/1. Ontwerp niet gevoceerd door de Senaat.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie