J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2004/12/27/2004021169/justel

Titel
27 DECEMBER 2004. - Wet houdende diverse bepalingen.
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-2004 en tekstbijwerking tot 14-03-2007)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-12-2004 nummer :   2004021169 bladzijde : 87118       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-12-27/31
Inwerkingtreding :
01-01-2003 (ART. 10)
02-06-2003 (ART. 4 - ART. 6)
01-09-2004 (ART. 3)
10-01-2005 (ART. 1 - ART. 2)     (ART. 11 - ART. 14)     (ART. 20 - ART. 23)     (ART. 7 - ART. 9)
onbepaald (ART. 15 - ART. 16)


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1971063001        1990000280        1935061501        1808111701       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.
Art. 1
TITEL II. - Justitie.
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 2-14
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering.
Art. 15-16
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Art. 17-18
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.
Art. 19
TITEL III. - Diverse bepalingen.
HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid.
Art. 20
HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Art. 21
HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.
Art. 22
HOOFDSTUK IV. - Instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000.
Art. 23
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL II. - Justitie.

  HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 2. In artikel 129, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, wordt het woord " vier " vervangen door het woord " zes ".

  Art. 3. In artikel 326, § 4, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het 1° worden de woorden " in het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, " ingevoegd tussen de woorden " waar te nemen " en de woorden ", in een parket-generaal bij een ander hof van beroep ";
  2° in het 2° worden de woorden " in het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, " ingevoegd tussen de woorden " waar te nemen " en de woorden ", in een ander arbeidsauditoraat-generaal ".

  Art. 4. In artikel 327 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1974, 17 juli 2000 en 10 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden ", beleidsorganen en secretariaten, " ingevoegd tussen de woorden " federale overheidsdiensten " en de woorden " of bij regeringscommissies ";
  2° in het tweede lid worden de woorden ", beleidsorganen en secretariaten " ingevoegd na de woorden " federale overheidsdiensten ".

  Art. 5. In artikel 330 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 februari 1997 en gewijzigd bij de wetten van 20 mei 1997, 24 maart 1999, 26 maart, 10 april en 3 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " in federale overheidsdiensten, in regeringscommissies, -instellingen of -diensten " vervangen door de woorden " in federale overheidsdiensten, beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten, in regeringscommissies, -instellingen of -diensten of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring ";
  2° in het tweede lid worden de woorden ", beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten " ingevoegd tussen de woorden " federale overheidsdiensten " en de woorden " of bij het Centraal Orgaan "

  Art. 6. In artikel 330bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997 en gewijzigd bij de wetten van 10 april 2003 en 3 mei 2003, worden de woorden " in federale overheidsdiensten, in regeringscommissies, -instellingen of -diensten " vervangen door de woorden " in federale overheidsdiensten, beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten, in regeringscommissies, -instellingen of -diensten of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring ".

  Art. 7. In artikel 355 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2002, wordt in de onderverdeling " Hof van Cassatie " het woord " Advocaat-generaal " vervangen door de woorden " Afdelingsvoorzitter en advocaat-generaal ".

  Art. 8. Artikel 357, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 1999 en gewijzigd het koninklijk besluit van 13 juli 2001, bekrachtigd bij de wet van 26 juni 2002, wordt opgeheven.

  Art. 9. In artikel 358 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1999 en 17 juli 2000, worden de woorden " die de titel van auditeur voert, de substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden en de afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie " vervangen door de woorden " die de titel van auditeur voert en de substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden ".

  Art. 10. Artikel 365, § 2, eerste lid, a), van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 2 augustus 1974 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, wordt vervangen als volgt :
  " a) de tijd van inschrijving bij de balie, evenals de uitoefening van het ambt van notaris door een doctor, licentiaat of master in de rechten; ".

  Art. 11. In artikel 428bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij koninklijk besluit van 2 mei 1996 en gewijzigd bij de wet van 4 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid, 2°, d), wordt vervangen als volgt :
  " d) de lijst van de onderwerpen waarover de gegadigde is ondervraagd teneinde zijn diploma, getuigschrift of een andere in 1° bedoelde titel te behalen, evenals het bewijs van eventuele beroepservaring; ";
  2° het eerste lid, 3°, wordt aangevuld als volgt :
  ", tenzij de kennis die de betrokkene heeft verworven tijdens zijn beroepservaring van dien aard is dat ze deze wezenlijke verschillen geheel of gedeeltelijk ondervangen. ".

  Art. 12. Artikel 428ter, § 1, 3°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij koninklijk besluit van 2 mei 1996 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 1998, wordt vervangen als volgt :
  " 3° op grond van de lijst bedoeld in artikel 428bis, eerste lid, 2°, d), en de lijst vermeld in artikel 428quater, § 2, te besluiten of de opleiding die de gegadigde heeft genoten of zijn beroepservaring betrekking heeft op vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische diploma van licentiaat of master in de rechten betrekking heeft; ".

  Art. 13. Artikel 627 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld als volgt :
  " 17° de rechtbank van eerste aanleg van Brussel wanneer het gaat om een beroep tegen de beslissing van de centrale federale autoriteit, zoals bepaald in artikel 367-3 van het Burgerlijk Wetboek; ".

  Art. 14. Artikel 633 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 februari en 22 april 1999 en 8 april 2003, wordt aangevuld met het volgende lid :
  " De beslagrechter van het arrondissement Antwerpen is eveneens bevoegd voor de vorderingen die betrekking hebben op een beslag op zeeschip gelegd op het grondgebied van de Antwerpse haven gelegen binnen het arrondissement Dendermonde. ".

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering.

  Art. 15. (opgeheven) <W 2007-01-23/35, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 24-03-2007>

  Art. 16. In artikel 88bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 juni 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het derde lid van § 1 wordt vervangen als volgt :
  " De onderzoeksrechter doet in een gemotiveerd bevel dat hij meedeelt aan de procureur des Konings opgave van de feitelijke omstandigheden van de zaak die de maatregel rechtvaardigen, van de proportionaliteit met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad. ".
  2° in § 1, vierde lid, worden de woorden " twee maanden " vervangen door de woorden " een maand ";
  3° § 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. De operator van een telecommunicatienetwerk of de verstrekker van een telecommunicatiedienst deelt, na ontvangst van de in § 1 bedoelde vordering, onverwijld de schatting van de kostprijs mee van de gevraagde inlichtingen aan de onderzoeksrechter of aan de procureur des Konings, wanneer deze handelt met het oog op het vaststellen van een strafbaar feit bedoeld in artikel 114, § 8, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  Na ontvangst van de bevestiging van het bevel van de onderzoeksrechter of van de vordering van de procureur des Konings verschaffen de in het eerste lid bedoelde operator en verstrekker, de gevraagde gegevens binnen een door de Koning, op voorstel van de minister van Justitie en de minister bevoegd voor Telecommunicatie, te bepalen termijn.
  Ingeval de door de gevorderde operator van het telecommunicatienetwerk of verstrekker van de telecommunicatiedienst meegedeelde kostprijs hoger is dan het door de Koning bepaalde bedrag kan de procureur des Konings de vordering alleen bevestigen na gunstig advies van de procureur-generaal tot wiens rechtsgebied hij behoort.
  Ingeval de door de gevorderde operator van het telecommunicatienetwerk of verstrekker van de telecommunicatiedienst meegedeelde kostprijs hoger is dan het door de Koning bepaalde bedrag kan de onderzoeksrechter zijn bevel alleen bevestigen na gunstig advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep tot wiens rechtsgebied hij behoort. ";
  4° de §§ 3 tot 6 worden ingevoegd, luidende :
  " § 3. Het bevel uitgaande van de onderzoeksrechter houdende hernieuwing van een eerdere maatregel is onderworpen aan de regeling bedoeld in § 2.
  § 4. Ingeval de procureur des Konings handelt ingevolge een ontdekking op heterdaad of ingeval de onderzoeksrechter vorderingen, uitdrukkelijk door hoogdringendheid gemotiveerd, neemt, verschaffen de operator van het telecommunicatienetwerk en de verstrekker van de telecommunicatiedienst onverwijld de gevraagde gegevens binnen een door de Koning, op voorstel van de minister van Justitie en de minister bevoegd voor Telecommunicatie, te bepalen termijn.
  Bij deze hypothese informeren de procureur des Konings en de onderzoeksrechter, onverwijld, respectievelijk de procureur-generaal en de eerste voorzitter van het hof van beroep van de schatting van de kostprijs van hun aanvragen.
  § 5. Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking verleent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.
  Iedere persoon die zijn technische medewerking weigert aan de vorderingen bedoeld in dit artikel, medewerking waarvan de nadere regels vastgesteld worden door de Koning, op voorstel van de Minister van Justitie en de Minister bevoegd voor Telecommunicatie, wordt gestraft met geldboete van zesentwintig euro tot tienduizend euro.
  § 6. Op het einde van elk gerechtelijk jaar brengt de procureur des Konings bij de procureur-generaal tot wiens rechtsgebied hij behoort, verslag uit omtrent de omvang, de opportuniteit en het nut van de gerechtskosten die door of op vordering van zijn parket werden gemaakt op grond van dit artikel.
  De federale procureur brengt verslag uit bij het College van procureurs-generaal.
  Op het einde van elk jaar brengt het College van procureurs-generaal verslag uit bij de minister van Justitie omtrent de gerechtskosten die door of op vordering van het openbaar ministerie werden gemaakt op grond van huidig artikel tijdens het laatste afgesloten gerechtelijk jaar en doet daarbij de aanbevelingen die het nodig acht.
  Dezelfde verplichting rust op de eerste voorzitters van de hoven van beroep voor wat betreft de gerechtskosten die gemaakt worden, door de onderzoeksrechters van hun rechtsgebied, op grond van dit artikel. ".

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

  Art. 17. In artikel 43quater, vijfde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 10 oktober 1967 en gewijzigd bij de wetten van 3 januari 1980, 23 september 1985, 6 mei 1997 en 22 december 1998, wordt het woord " twee " telkens vervangen door het woord " drie ".

  Art. 18. In artikel 43quinquies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 oktober 1967 en vervangen bij de wet van 18 juli 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de Franse tekst van het eerste lid, wordt het woord " active " ingevoegd tussen de woorden " connaissance écrite " en de woorden " de la langue ";
  2° in het vierde lid worden de woorden " 43quater, derde lid " vervangen door de woorden " 43quater, vierde lid ".

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.

  Art. 19. Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.
  De artikelen 4, 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 2 juni 2003.
  Artikel 10 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
  (Artikel 16 treedt) in werking op de door de Koning bepaalde datum. <W 2007-01-23/35, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 24-03-2007>

  TITEL III. - Diverse bepalingen.

  HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid.

  Art. 20. In artikel 19 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid, gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april en 7 mei 2004 worden tussen het zesde en het zevende lid de volgende leden ingevoegd :
  " Het beroep waarbij de toepassing van de administratieve geldboete wordt betwist, is slechts ontvankelijk indien een kopie van het verzoekschrift uiterlijk op de datum van neerlegging van het verzoekschrift bij de rechtbank tevens bij ter post aangetekende brief wordt gezonden aan de bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid.
  Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg is geen hoger beroep mogelijk. ".

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

  Art. 21. Artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wetten van 14 januari 2002 en 24 december 2002 wordt vervangen als volgt :
  " Art. 140. § 1. De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle wordt bestuurd door een Comité dat samengesteld is uit :
  1° een voorzitter, raadsheer in een hof van beroep of arbeidshof of lid van het parket-generaal bij een hof van beroep of lid van het auditoraat-generaal bij een arbeidshof; deze wordt bijgestaan door twee werkende ondervoorzitters en twee plaatsvervangende ondervoorzitters, raadsheren in een hof van beroep of arbeidshof;
  2° acht werkende en acht plaatsvervangende leden, doctor in de geneeskunde, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen; ter bepaling van de vertegenwoordiging der verzekeringsinstellingen wordt rekening gehouden met hun respectieve getalsterkte, met dien verstande dat iedere verzekeringsinstelling recht heeft op ten minste één mandaat;
  3° acht werkende en acht plaatsvervangende leden, doctor in de geneeskunde, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van het geneesherenkorps;
  Om de vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van het geneesherenkorps te bepalen, wordt rekening gehouden met eventuele minderheden;
  4° vier werkende en vier plaatsvervangende leden, lid van de Raden van de Orde der geneesheren, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de Nationale raad van de Orde der geneesheren;
  5° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, tandheelkundigen, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van de tandheelkundigen;
  6° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, apothekers, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van het apothekerskorps;
  7° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de verplegingsinrichtingen;
  8° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen;
  9° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de verpleegkundigen;
  10° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de kinesitherapeuten;
  11° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de bandagisten;
  12° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de orthopedisten;
  13° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten;
  14° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de opticiens;
  15° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de logopedisten;
  16° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de orthoptisten;
  17° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten;
  18° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de licentiaten in de wetenschap, die door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen uit te voeren als bedoeld in deze gecoördineerde wet;
  19° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de revalidatiecentra;
  20° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 11°, bedoelde verstrekkingen uit te voeren;
  21° twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 12°, bedoelde verstrekkingen uit te voeren.
  De leden, bedoeld onder 2° tot en met 21°, bestaan voor de helft uit Nederlandstaligen en voor de helft uit Franstaligen.
  De Koning benoemt de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden.
  Twee regeringscommissarissen van verschillende taalrol, die de Koning benoemt op voordracht van respectievelijk de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor de Volksgezondheid, wonen de vergaderingen van het Comité bij.
  Ze zijn onder andere belast met het toezien op de eenheid van de administratieve rechtspraak van de twee taalgroepen, wanneer het Comité de bevoegdheden bedoeld in artikel 141, § 1, 16°, uitoefent.
  § 2. Het Comité wordt in vergadering bijeengeroepen door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van de minister, hetzij op verzoek van ten minste drie leden.
  Het Comité houdt op geldige wijze zitting wanneer naast de voorzitter of een ondervoorzitter, tenminste de helft van de leden per categorie bedoeld onder § 1, 2°, 3° en 4°, aanwezig zijn, alsook de helft van de leden per categorie bedoeld onder § 1, 5° tot 21°, bij het onderzoek van de vragen die rechtstreeks de categorie die hen heeft voorgedragen, aanbelangen. Om na te gaan of het quorum bereikt is, wordt ieder regelmatig opgeroepen lid, dat zonder rechtvaardiging aangenomen door de voorzitter van de zitting, afwezig is, bij het aantal deelnemers meegeteld. Hij wordt geacht zich te onthouden bij de stemming over de beslissingen.
  De vergaderingen van het Comité zijn niet openbaar. De leden moeten het vertrouwelijk karakter van de debatten en van de uitgedeelde documenten eerbiedigen. De Koning kan de toepasselijke sancties bepalen bij niet-eerbiediging van deze verplichting.
  § 3. Wanneer het Comité de bevoegdheden uitoefent bedoeld in artikel 141, § 1, 1° tot 15°, 17° en 18°, en § 4, worden alle leden bedoeld in § 1, eerste lid, en de twee regeringscommissarissen uitgenodigd voor elke vergadering.
  De voorzitter en de leden bedoeld in § 1, eerste alinea, 2°, 3° en 4°, zijn stemgerechtigd. Zij beschikken elk over één stem.
  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de deelnemers aan de stemming, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
  § 4. De leden van de taalgroep die betrokken zijn bij de te behandelen zaken, alsook de twee regeringscommissarissen, worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Comité gedurende dewelke dit de bevoegdheden bedoeld in artikel 141, § 1, 16° uitoefent.
  § 5. Voor het uitoefenen van de bevoegdheid bedoeld in artikel 141, § 1, 16°, worden de leden bedoeld in § 1, ingedeeld in taalgroepen. Een taalgroep neemt kennis van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, een andere taalgroep neemt kennis van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld. Voor de zaken die in het Duits moeten worden behandeld kan, indien nodig, een beroep worden gedaan op tolken of vertalers.
  De taalaanhorigheid van de leden wordt bepaald overeenkomstig de criteria bedoeld in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken of in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
  De taal waarin de zaak moet worden onderzocht, wordt gekozen door de zorgverlener op de eerste hoorzitting door de ambtenaren bedoeld in artikel 146, eerste lid, van deze wet. Deze keuze is definitief.
  Zijn in alle zaken stemgerechtigd op basis van de volgende modaliteiten :
  - de Voorzitter, of bij diens ontstentenis, de ondervoorzitter die het Comité voorzit : hij beschikt over één stem;
  - alle leden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen : zij beschikken elk over één stem, uitgezonderd wanneer zaken onderzocht worden betreffende zorgverstrekkers behorend tot één van de categorieën opgesomd in § 1, 5° tot 21°. In die gevallen beschikt de categorie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, over één stem.
  De leden bedoeld in § 1, 3° tot 21°, beslissen slechts in de zaken die rechtstreeks de categorie aanbelangen die hen heeft voorgedragen. Zij zijn stemgerechtigd op basis van de volgende modaliteiten :
  - elk lid bedoeld in § 1, 3° en 4°, beschikt over één stem;
  - de leden bedoeld in § 1, 5° tot 21°, beschikken per categorie over één stem.
  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de deelnemers aan de stemming, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Na kennisgeving ervan aan de betrokken zorgverstrekker, worden de beslissingen overgemaakt aan de andere taalgroep. ".

  HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.

  Art. 22. Artikel 1quater van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, ingevoegd door de programmawet van 27 december 2004 wordt aangevuld met een § 9, luidende :
  " § 9. In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaren hebben de arbeidsgerechten dezelfde bevoegdheden als deze ambtenaren wat betreft het uitstel.
  Alle voornoemde nadere regels betreffende het uitstel zijn van toepassing. ".

  HOOFDSTUK IV. - Instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000.

  Art. 23. Instemming wordt betuigd met de avenant van 12 februari 2004 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001 en gewijzigd door de wet van 6 mei 2003.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 27 december 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  G. VERHOFSTADT
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS
  De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  Voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, afwezig :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Voor de Minister van Werk, afwezig :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
  J. VANDE LANOTTE
  Voor de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, afwezig :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
  J. VANDE LANOTTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  Voor de Minister van Justitie, afwezig :
  De Minister van Landsverdediging,
  A. FLAHAUT

  BIJLAGE.

  Art. N. Avenant aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie..
  (Voor het Avenant, zie 2004-02-12/59).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 23-01-2007 GEPUBL. OP 14-03-2007
  (GEWIJZ. ART: 15; 19)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : Dok. 51 1438/ (2004/2005) : 001 : Ontwerp van programmawet. 002 : Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen. 003 en 004 : Amendementen. 005 tot 008 : Verslagen. 009 : Tekst aangenomen door de commissies. 010 : Amendementen. 011 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 14, 15 en 16 december 2004. Senaat. Stukken : 3- 967- 2004/2005 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Amendementen. Nrs. 3 tot 5 : Verslagen. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 22 en 23 december 2004.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie