J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2004/07/09/2004021090/justel

Titel
9 JULI 2004. - Wet houdende diverse bepalingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-07-2004 en tekstbijwerking tot 30-12-2016)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 15-07-2004 nummer :   2004021090 bladzijde : 55635       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-07-09/31
Inwerkingtreding :
15-07-2004 (ART. 6)
25-07-2004 (ART. 3 - ART. 5)     (ART. 8 - ART. 11)
onbepaald (ART. 2)


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1967111040        2001009986       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.
Art. 1
TITEL II. - Diverse bepalingen.
HOOFDSTUK I. - BIAC Economische regulator inzake luchthaveninstallaties.
Art. 2-3
HOOFDSTUK II. - Instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting, en fiscale bepalingen met het oog op de uitvoering van dit akkoord.
Art. 4-5
HOOFDSTUK III. - Wijziging van artikel 259 ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 6-7
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken.
Art. 8-9
HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.
Art. 10-11
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL II. - Diverse bepalingen.

  HOOFDSTUK I. - BIAC Economische regulator inzake luchthaveninstallaties.

  Art. 2.Tegen de besluiten van de regulator, bedoeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omvorming van BIAC in een naamloze vennootschap van privaatrecht en van de luchthaveninstallaties, genomen met toepassing van hetzelfde besluit, kan beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld voor het [1 Marktenhof]1 door diegene die de activiteiten uitoefenen zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de N.V. BIAC. Op straffe van verval moet het beroep ten laatste 30 dagen na de betekening van de beslissing worden ingesteld. Het beroep heeft geen schorsende werking, behoudens ten aanzien van beslissingen waarbij de economische regulator aan de titularis van een exploitatielicentie een administratieve geldboete heeft opgelegd, met toepassing van artikel 49 van vermeld koninklijk besluit of wanneer het hof de schorsing van de bestreden beslissing uitspreekt. Het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor wat de procedure betreft, waarbij het hof van beroep uitspraak doet zoals in kort geding.
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/14, art. 114, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2017>

  Art. 3. Artikel 2 treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van artikel 49 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omvorming van BIAC in een naamloze vennootschap van privaatrecht en van de luchthaveninstallaties.

  HOOFDSTUK II. - Instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting, en fiscale bepalingen met het oog op de uitvoering van dit akkoord.

  Art. 4. Instemming wordt betuigd met het Samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting, gevoegd bij deze wet.

  Art. 5. Ten name van de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen waarop het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003, bedoeld in artikel 4, van toepassing is, wordt in afwijking van de artikelen 183 en 185 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het globaal bedrag van de eventuele winst die is verwezenlijkt of vastgesteld tijdens het belastbaar tijdperk dat aan de aanslagjaren 2004 en 2005 is verbonden naar aanleiding van de terugbetaling van financiële schulden beheerd of aangegaan door het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting, na aftrek van de eventuele verliezen en lasten die op deze verrichting of verrichtingen betrekking hebben, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
  Het met toepassing van het eerste lid vrijgestelde bedrag wordt in mindering gebracht van het gereserveerde resultaat van het betrokken belastbaar tijdperk.
  Indien het globaal resultaat van de verrichting of van de verrichtingen van de terugbetaling bedoeld in het eerste lid negatief is, is dit verlies niet aftrekbaar als beroepskosten.

  HOOFDSTUK III. - Wijziging van artikel 259 ter van het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 6. Artikel 259ter, § 4, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 mei 2003, wordt vervangen als volgt :
  " Van het onderhoud met de kandidaat wordt een geluidsopname gemaakt. Die opname wordt door de Hoge Raad voor de Justitie samen met het dossier over de voordracht bewaard.
  Het op deze manier opgenomen onderhoud wordt uitgetikt wanneer de kandidaat bij de Raad van State beroep instelt tegen de benoeming voor de functie waarvoor hij zich kandidaat stelde. Op dezelfde wijze wordt het onderhoud van de kandidaat die tot de genoemde functie werd benoemd, uitgetikt. Daartoe zendt de Minister van Justitie een kopie van het bij de Raad van State ingestelde beroep aan de voorzitter van de betrokken benoemingscommissie. De uitgetikte tekst wordt door de voorzitter en een lid van de benoemingscommissie gelijkluidend verklaard en door tussenkomst van de Minister van Justitie overgezonden aan de Raad van State. "

  Art. 7. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken.

  Art. 8. In artikel 2 van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, worden de woorden " van drie jaar " vervangen door de woorden " van zes jaar ".

  Art. 9. In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden " van drie jaar " vervangen door de woorden " van zes jaar ".

  HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

  Art. 10. In artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het 2° vervallen de woorden " waartegen beroep kan worden ingesteld bij een commissie van beroep waarvan het advies eveneens gemotiveerd is ";
  2° het 4°, tweede lid, wordt opgeheven;
  3° in het 4°, derde lid, vervallen de woorden " De Commissie van Beroep is samengesteld uit drie magistraten, hetzij behorende tot een Hof van Beroep of een Arbeidshof, hetzij eremagistraten, plaatsvervangende rechters of gewezen magistraten van deze hoven. ";
  4° in het 4°, vijfde lid, worden de woorden " deze commissies " vervangen door de woorden " deze commissie ";
  5° in het 5° vervallen de woorden " of, in voorkomend geval, van de commissie van beroep, ".

  Art. 11. De aanvragen ingediend bij de Commissie van Beroep vóór de inwerkingtreding van deze wet worden verder behandeld. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage (Art. 4). Overeenkomst tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden van het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.
  (Voor de overeenkomst, zie 2003-12-16/37.).

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 9 juli 2004.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : Doc 51 1139/ (2003/2004) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendementen. 003 tot 005 : Verslagen. 006 : Tekst aangenomen door de commissies. 007 : Amendementen. 008 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 9 en 10 juni 2004. Senaat. Stukken : 3-743 - 2003-2004 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nrs. 2 tot 4 : Verslagen. Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 1 juli 2004.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie