J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2004/06/26/2004021083/justel

Titel
26 JUNI 2004. - Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-06-2004 en tekstbijwerking tot 26-10-2018)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 30-06-2004 nummer :   2004021083 bladzijde : 53054       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-06-26/30
Inwerkingtreding :
01-01-2005 A12     A13     A14


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1995021225       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8, 8/1, 9-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2.Benevens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 2, § 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bevat de aangifte bedoeld in dat artikel de volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener, de mandaten, leidende ambten of beroepen bedoeld door die bepaling, de begindatum en de einddatum van de uitoefening van die mandaten, ambten en beroepen, voor zover die data vallen in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft [1 en desgevallend het ondernemingsnummer zoals bedoeld in het Wetboek van economisch recht, van de onderneming waar de indiener een mandaat, ambt of beroep uitoefent]1.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2018-10-14/13, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 3. Benevens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, bevatten de [1 aangiften bedoeld in artikel 3, § 1,]1, van die bijzondere wet de volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener, alsmede de ambten die de indiener onder de toepassing van die bijzondere wet doen vallen.
  De aangiften worden gedagtekend en door de indiener ondertekend.
  ----------
  (1)<W 2009-03-12/38, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 4.§ 1. [1 De aangiften bedoeld in artikel 2 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 worden elektronisch ingediend.
   De aangifte bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 wordt van hand tot hand of bij aangetekende zending met ontvangstmelding ingediend.]1
  § 2. Het Rekenhof wijst onder zijn personeel de ambtenaren aan die gemachtigd zijn de ontvangst van de overhandigde en van de [1 elektronisch of]1 aangetekend toegezonden aangiften te bevestigen.
  § 3. De afgifte van hand tot hand geschiedt door de indiener in persoon of door een houder van een volmacht. De daartoe aangewezen ambtenaar van het Rekenhof geeft onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs af dat, in voorkomend geval, de identiteit van de houder van de volmacht vermeldt.
  De vermogensaangifte moet aan de buitenzijde de naam, voornamen en woonplaats van de indiener en het feit dat het een vermogensaangifte betreft vermelden.
  De ambtenaar van het Rekenhof aan wie een vermogensaangifte in een niet-gesloten omslag wordt ter hand gesteld, verzoekt de deposant de omslag te sluiten.
  § 4. Wanneer een vermogensaangifte aangetekend wordt toegezonden, moet de aangetekende brief een gesloten omslag met die aangifte bevatten, waarop aan de buitenzijde de naam, voornamen en woonplaats van de indiener worden vermeld, alsmede het feit dat het een vermogensaangifte betreft.
  Indien de daartoe aangewezen ambtenaar van het Rekenhof vaststelt dat een omslag die een vermogensaangifte bevat, niet is gesloten, gaat hij onmiddellijk tot sluiting over en maakt daarvan melding op de keerzijde van de omslag.
  ----------
  (1)<W 2018-10-14/13, art. 8, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.[1 De ambtenaar die daartoe door de voorzitter van de betrokken gemeenschaps- of gewestregering wordt aangewezen, zendt in de loop van de maand januari van ieder jaar aan het Rekenhof elektronisch de lijst van :
   - de intercommunale en interprovinciale verenigingen;
   - de instellingen van openbaar nut waarover een gemeenschap of een gewest het toezicht uitoefent;
   - de rechtspersonen waarop een gewest of gemeenschap of een gewest of gemeenschap samen met andere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent;
   - de rechtspersonen waar een lid van de raad van bestuur, de adviesraad of het directiecomité door een beslissing van een gewest of gemeenschap of van een gewest of gemeenschap samen met andere overheden deel uitmaakt van deze organen.
   De voorzitter brengt het Rekenhof van die aanwijzing op de hoogte. Voor het opstellen van de voormelde lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.
   De ambtenaar die ertoe gehouden is de in het eerste lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mede te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met geldboete van honderd euro tot duizend euro.]1
  ----------
  (1)<W 2018-10-14/13, art. 9, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 6.[3 In de loop van de maand februari van ieder jaar en binnen een maand na een ambtsaanvaarding of ambtsbeëindiging worden de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, woonplaats en het ambt van de aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 onderworpen personen, alsmede de datum van ambtsaanvaarding, van de ambtsbeëindiging en van het verstrijken van de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 3, § 1, derde lid, van die wet en de vergoedingen bedoeld in artikel 2, § 1, derde lid, van die wet of de grootteorde van de vergoedingen bedoeld in artikel 2, § 1, vierde lid, van die wet, elektronisch aan het Rekenhof medegedeeld door de hierna aangewezen personen :]3
  1° de secretaris van elke regering bedoeld in artikel 1, punt 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, voor de leden en de regeringscommissarissen van die regeringen, voor de staatssecretarissen van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, alsmede voor de kabinetschefs [3 , de adjunct-kabinetschefs en de met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie belaste medewerkers]3 van de ministeriële kabinetten van die regeringen en van de regeringscommissarissen ( [2 ...]2 en vice-gouverneur van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad) [3 , alsook de regeringscommissarissen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4/1, van de wet van de bijzondere wet van 2 mei 1995]3; <W 2007-06-03/67, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 07-07-2007>
  2° de griffier (van elk parlement) bedoeld in artikel 1, punt 2, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, voor de leden (van dat parlement); <W 2006-03-27/33, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  3° naar gelang van het geval en ieder voor zijn departement, de secretaris-generaal of de secretarissen-generaal van de gemeenschaps- en gewestministeries, voor de ambtenaren-generaal van die ministeries;
  4° de administrateur-generaal van de instelling, voor de instellingen van openbaar nut waarover de gemeenschappen of de gewesten het toezicht uitoefenen;
  5° [3 de voorzitter van de raad van bestuur van iedere intercommunale en interprovinciale vereniging, van iedere rechtspersoon waarop een overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen en van iedere rechtspersoon waar minstens een lid door een beslissing van een overheid deel uitmaakt van de betrokken raad van bestuur, de betrokken adviesraad of het betrokken directiecomité, voor de leden van de raad van bestuur, van de adviesraden en van het directiecomité die in die hoedanigheid rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen;]3
  (6° de griffier van de provincie, voor de gouverneur, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de leden van de bestendige deputatie;
  7° de gemeentesecretaris, voor de burgemeester, schepenen en voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;) <W 2007-06-03/67, art. 2, 2°, 003; Inwerkingtreding : 07-07-2007>
  De persoon die ertoe gehouden is de in het voorgaande lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mee te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met een geldboete van honderd euro tot duizend euro.
  De personen bedoeld in dit artikel melden aan het Rekenhof het overlijden van de aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 onderworpen personen van wie ze de identiteit overeenkomstig het eerste lid aan het Hof hebben meegedeeld.
  ----------
  (1)<W 2009-03-12/38, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
  (2)<W 2014-01-06/54, art. 60, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (3)<W 2018-10-14/13, art. 10, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 7.§ 1. [1 Op 31 oktober van ieder jaar stelt het Rekenhof de voorlopige lijst op van de personen die aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 en aan deze wet onderworpen zijn en van wie het de lijst, bedoeld in artikel 2 van de bijzondere wet van 2 mei 1995, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 2 mei 1995, of de lijst, bedoeld in artikel 5 of 6 van deze wet, niet heeft ontvangen.]1 Het Rekenhof richt onmiddellijk een aangetekende herinneringsbrief aan al die personen. [1 De persoon die van oordeel is dat hij niet aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 of aan deze wet onderworpen is, brengt hiervan het Rekenhof uiterlijk op 15 november bij aangetekende brief op de hoogte.]1 [1 Het Rekenhof onderzoekt de aangevoerde motieven en deelt zijn definitief standpunt over de onderworpenheid van de persoon aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 of aan deze wet alsook desgevallend het beoogde bedrag van de administratieve geldboete en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, bij aangetekende brief en uiterlijk op 30 november aan de belanghebbende mede.]1.
  Indien het Rekenhof, op basis van de inlichtingen die hem overeenkomstig artikel 6 zijn meegedeeld of op grond van enige andere inlichting die het zou ontvangen, vaststelt dat de door een persoon toegezonden lijst van mandaten, ambten en beroepen onvolledig of onjuist is, doet het hiervan bij aangetekende brief mededeling aan de belanghebbende. De persoon die van oordeel is dat de door hem toegezonden lijst geen onvolledigheid of onjuistheid bevat, brengt het Rekenhof uiterlijk op [1 15 november]1 bij aangetekende brief hiervan op de hoogte. [1 Het Rekenhof deelt zijn definitief standpunt nopens de volledigheid en de juistheid van de lijst alsook het beoogde bedrag van de administratieve geldboete en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, bij aangetekende brief en uiterlijk op 30 november aan de belanghebbende mede.]1
  § 2. [1 Indien het Rekenhof tot het besluit komt dat een persoon onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 of aan deze wet, of dat hij een onvolledige of onjuiste aangifte of lijst heeft ingediend, of een persoon veroordeelt tot een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 7 van de bijzondere wet van 2 mei 1995, kan die persoon zich uiterlijk op 15 december bij aangetekende brief tot het betrokken gemeenschaps- of gewestparlement wenden om te horen zeggen dat hij niet onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 of aan deze wet, hetzij dat zijn aangifte of lijst volledig en juist is.]1
  De zaak wordt onderzocht door een opvolgingscommissie, die uit leden (van het betrokken parlement) wordt samengesteld. De commissie doet uitspraak [1 over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het beroep]1 zonder dat tegen haar beslissing enig rechtsmiddel kan worden aangewend. Een afschrift van de beslissing wordt door de diensten (van het betrokken parlement) uiterlijk op [1 31 december]1 aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld. <W 2006-03-27/33, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Is een persoon lid van meer dan één wetgevende assemblee, dan wordt de zaak onderzocht door de opvolgingscommissie van de assemblee waarvoor hij rechtstreeks is gekozen.
  § 3. De definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen en de definitieve lijst van de personen die de lijst, bedoeld in artikel 2 van de bijzondere wet van 2 mei 1995, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet, niet hebben ingediend, worden door het Rekenhof uiterlijk op [1 15 januari]1 vastgesteld en onmiddellijk aan de diensten van het Belgisch Staatsblad medegedeeld. [1 De twee lijsten worden uiterlijk op 15 februari in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Rekenhof bekendgemaakt.]1
  ----------
  (1)<W 2018-10-14/13, art. 11, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 8.§ 1. Indien een persoon die onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad, tussen de gepubliceerde lijst en de lijst die hij aan het Rekenhof heeft meegedeeld, een verschil vaststelt dat niet het gevolg is van de toepassing van artikel 7, § 1, tweede lid, richt hij een [1 ...]1 verbetering aan het Rekenhof, dat ervoor zorgt dat de verbetering in het Belgisch Staatsblad [1 en op de website van het Rekenhof]1 wordt bekendgemaakt.
  § 2. Indien een persoon die onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad [1 of op de website van het Rekenhof]1 vaststelt dat de lijst die hij aan het Rekenhof heeft meegedeeld onvolledig of onjuist is, richt hij een [1 ...]1 verbetering aan het Rekenhof.
  Indien het Hof, op basis van de inlichtingen die hem overeenkomstig artikel 6 zijn meegedeeld of op basis van enige andere informatie die het zou ontvangen, de voorgestelde verbetering betwist, deelt het dat bij aangetekende brief mee aan de belanghebbende.
  Indien deze van mening is dat zijn verbetering juist is, kan hij binnen vijftien dagen na de verzending van de aangetekende brief van het Rekenhof het in artikel 7, § 2, bepaalde orgaan bij aangetekende brief vragen zich uit te spreken over de juistheid van de verbetering. Een afschrift van de beslissing van dat orgaan wordt, uiterlijk een maand na ontvangst van de aangetekende brief van de auteur van de correctie, aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld door de diensten (van het betrokken parlement). Deze termijnen worden tijdens het parlementair reces geschorst. <W 2006-03-27/33, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad [1 en op de website van het Rekenhof]1.
  § 3. Indien het Rekenhof, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad, [1 en op de website van het Rekenhof]1 informatie ontvangt waarin erop wordt gewezen dat een aangifte onvolledig of onjuist is of dat een persoon die onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, niet voorkomt op de lijsten die in het Belgisch Staatsblad [1 en op de website van het Rekenhof]1 zijn bekendgemaakt, onderzoekt het Hof of die informatie juist is. Acht het Hof de informatie gegrond, dan deelt het aan de belanghebbende bij aangetekende brief mee dat een verbetering op de lijsten bekendgemaakt zal worden.
  Indien de belanghebbende meent dat de bekendgemaakte lijst volledig en juist is of indien hij meent niet onderworpen te zijn aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, kan hij binnen vijftien dagen na de verzending van de aangetekende brief van het Rekenhof het in artikel 7, § 2, bepaalde orgaan bij aangetekende brief verzoeken te verklaren hetzij dat zijn aangifte volledig en juist is, hetzij dat hij niet onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995. Een afschrift van de beslissing van dat orgaan wordt, uiterlijk een maand na ontvangst van de aangetekende brief van de belanghebbende aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld door de diensten (van het betrokken parlement). Deze termijnen worden tijdens het parlementair reces geschorst. <W 2006-03-27/33, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad [1 en op de website van het Rekenhof]1.
  ----------
  (1)<W 2018-10-14/13, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 8/1. [1 Het Rekenhof stelt met inachtneming van de artikelen 2, 5, 6 en 8, § 1, en § 2, eerste lid, de aard en de structuur vast van de daarin bepaalde mededelingen, die langs elektronische weg worden ingediend.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-10-14/13, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 9.Bij het verstrijken van de in artikel 3, § 5, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 bedoelde termijn van vijf jaar, zendt het Rekenhof de [1 de in artikel 3, § 1,]1 van die bijzondere wet bedoelde vermogensaangiften bij aangetekende brief met ontvangstmelding terug aan de personen bedoeld in artikel 1 van die bijzondere wet.
  In het geval waarin de restitutie binnen een jaar te rekenen van de datum waarop de bovengenoemde termijn van vijf jaar verstrijkt, onmogelijk blijkt, vernietigt het Rekenhof, met inachtneming van artikel 3, § 3, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, de betrokken vermogensaangiften.
  ----------
  (1)<W 2009-03-12/38, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 10. [1 de in artikel 3, § 1,]1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 bedoelde aangiften mogen alleen worden gebruikt in het kader van het strafrechtelijk onderzoek bedoeld in artikel 3, § 4, van diezelfde bijzondere wet.
  ----------
  (1)<W 2009-03-12/38, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 11. De in artikel 2, § 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 bedoelde aangiften worden door het Rekenhof bewaard gedurende een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de door § 2 van voornoemd artikel voorgeschreven bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  Na het verstrijken van die termijn worden de aangiften door het Rekenhof vernietigd.

  Art. 12. In artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 3 wordt aangevuld als volgt :
  "Voor de toepassing van deze bijzondere wet wordt onder ambtenaren-generaal verstaan de ambtenaren bekleed met een van de graden van de rangen 16 en 17 of een daarmee gelijkwaardige rang; in de instellingen waarover de gemeenschappen of de gewesten het toezicht uitoefenen en waarin geen enkele persoon de titel van administrateur-generaal voert, is de wet van toepassing op de leidend ambtenaar";
  2° punt 4 wordt vervangen als volgt :
  " 4. de leden van de raden van bestuur en de directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen; ";
  3° punt 5 wordt aangevuld met de woorden ", en met inbegrip van de regeringscommissarissen".

  Art. 13. Artikel 2, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. De personen die in de loop van een jaar een in artikel 1 bedoeld ambt of mandaat uitoefenen, dienen vóór 1 april van het daaropvolgende jaar een schriftelijke aangifte in waarin ze melding maken van alle mandaten, leidende ambten of beroepen, van welke aard ook, die ze tijdens het eerstbedoelde jaar hebben uitgeoefend, zowel in de overheidssector als voor rekening van enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, feitelijke instelling of vereniging die in België of in het buitenland gevestigd is. "

  Art. 14. In artikel 3 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, wordt het woord "verzegelde" vervangen door het woord "gesloten";
  2° in § 1, eerste lid, worden tussen de woorden "een vermogensaangifte" en het woord "in" ingevoegd de woorden "betreffende de staat van hun vermogen op de dag van hun ambtsaanvaarding";
  3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende volzin :
  " Deze aangifte heeft betrekking op de staat van hun vermogen op de dag van het verstrijken van het mandaat of op de dag van het ontslag. ";
  4° § 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende volzin :
  " Deze aangifte heeft betrekking op de staat van hun vermogen op de dag waarop de in de voorgaande zin bedoelde periode is verstreken. ";
  5° in § 3 wordt het woord "verzegelde" vervangen door het woord "gesloten";
  6° § 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :
  " De personeelsleden van het Rekenhof en elke bewaarder of houder van de vermogensaangifte zijn gehouden tot het beroepsgeheim, zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. ";
  7° in § 5 vervallen de woorden "Na het overlijden of";
  8° er wordt een § 6 toegevoegd, luidende :
  " § 6. De in de §§ 1 en 2 bedoelde vermogensaangiften van overleden personen worden vernietigd na verloop van een periode van een maand te rekenen van de dag van het overlijden. "

  Art. 15. Deze bijzondere wet treedt in werking op de eerste dag van de zevende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brissago, 26 juni 2004.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
L. MICHEL
De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 14-10-2018 GEPUBL. OP 26-10-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 5; 6; 7; 8/1)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • WET VAN 12-03-2009 GEPUBL. OP 31-03-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 3 ; 6 ; 9 ; 10)
 • originele versie
 • WET VAN 03-06-2007 GEPUBL. OP 27-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2006 GEPUBL. OP 11-04-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7; 8)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : 458 - 95/96 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Tant en c.s. - Nr. 2 : Advies van de Raad van State. - Nrs. 3 tot 5 : Amendementen. - Nr. 6 : Verslag. - Nr. 7 : Tekst aangenomen door de commissie. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 29 en 30 april 1997 Senaat. Stukken : 1-622 - 1996/1997 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 2 : Amendementen. 1-622 - 1997/1998 : Nr. 3 : Advies van de Raad van State. - Nrs. 4 tot 7 : Amendementen. - Nr. 8 : Advies van de Raad van State. - Nr. 9 : Amendementen. - Nr. 10 : Verslag. - Nr. 11 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 12 : Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Handelingen van de Senaat : 11 juni 1998 Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : 458 - 95/96 : Nr. 8 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat. - Nrs. 9 en 10 : Amendementen. - Nr. 11 : Verslag. - Nr. 12 : Amendementen. - Nr. 13 : Verslag. - Nr. 14 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 15 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 29 en 30 april 1999 Senaat. Stukken : 2-290 - 1999/2000 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven. 2-290 - 2000/2001 : Nrs. 2 en 3 : Amendementen. 2-290 - 2002/2003 : Nrs. 4 en 5 : Amendementen. - Nr. 6 : Verslag. - Nr. 7 : Tekst geamendeerd door de commissie. Handelingen van de Senaat : 12 en 13 februari 2003 Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : Doc 50 2304/ (2002/2003) : 001 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat. - 002 : Verslag. Doc 51 0641/(2003/2004) : 001 : Ontwerp van bijzondere wet overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven. - 002 : Verslag. - 003 : Amendement. - 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 27 mei 2004

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie