J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2004/06/01/2004033073/justel

Titel
1 JUNI 2004. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen (VERTALING)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-10-2004 en tekstbijwerking tot 30-12-2015)

Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 19-10-2004 nummer :   2004033073 bladzijde : 72566       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-06-01/40
Inwerkingtreding : 01-01-2005 (ART. (5))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Op het Duitse taalgebied worden sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest betreffende de ondergeschikte besturen uitgeoefend door de Duitstalige Gemeenschap; het gaat om de bevoegdheden bedoeld :
  1° [2 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna bijzondere wet genoemd, beperkt tot de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werking van de gemeentelijke instellingen;
   1.1 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet, beperkt tot de verkiezing van de gemeentelijke en binnengemeentelijke organen, met inbegrip van de controle op de hierop betrekking hebbende verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed;
   1.2 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet;
   1.3 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 6°, van de bijzondere wet;]2
  2° in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 7°, van de bijzondere wet;
  [2 2.1 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet, beperkt tot de verenigingen van gemeenten tot nut van het algemeen die uitsluitend samengesteld zijn uit gemeenten van het Duitse taalgebied;]2
  3° in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet, beperkt tot de algemene financiering van de gemeenten;
  4° in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 10°, van de bijzondere wet, zoals vallend onder het decreet van 1 december 1988 betreffende de subsidies toegekend door het Waalse Gewest voor bepaalde investeringen van openbaar nut, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 1989, 30 april 1990 en 19 december 1996, beperkt tot de gemeenten, kerkfabrieken en andere rechtspersonen die onroerende goederen noodzakelijk voor de uitoefening van erkende erediensten beheren en tot de rechtspersonen die onroerende goederen noodzakelijk voor de uitoefening van de niet-confessionele levensbeschouwing beheren;
  [2 4.1 in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 11°, van de bijzondere wet;]2
  5° [2 in artikel 7 van de bijzondere wet, beperkt tot de organisatie en uitoefening van het administratieve toezicht op de gemeenten, de intergemeentelijke territoriale organen vermeld in artikel 41 van de Grondwet, de meergemeentelijke politiezones, de hulpverleningszones en de intercommunales die uitsluitend samengesteld zijn uit de gemeenten gelegen op het Duitse taalgebied.]2
  De bevoegdheden van het Waalse Gewest betreffende de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden worden uitgeoefend door het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.
  ----------
  (1)<DDG 2009-04-27/20, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
  (2)<DDG 2014-05-05/13, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 2. De overdracht van de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden wordt uitgevoerd zonder goederen- en personeelsoverdracht.

  Art. 3.[1 § 1. Met het oog op de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden, waarnaar artikel 1 verwijst, wordt in het begrotingsplan van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 een dotatie van 21.265.000 euro ingeschreven die aan de Duitstalige Gemeenschap wordt toegekend.
   § 2. Vanaf het begrotingsjaar 2009 bestaat die dotatie uit drie delen :
   - een eerste schijf van 19.668.280 euro. Die schijf wordt vanaf 2010 jaarlijks aangepast aan de index, verhoogd met 1 %;
   - een tweede schijf van 1.277.376 euro. Die schijf kan zich in de toekomst ontwikkelen op basis van een gemeenschappelijk besluit van het Waalse Gewest en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
   - een derde schijf van 319.344 euro. Die schijf wordt vanaf 2010 jaarlijks aangepast aan de index.
   § 3. De in § 2 vermelde index komt overeen met de toename van de gemiddelde index van de consumptieprijzen voor het betrokken begrotingsjaar.
   Tot op het ogenblik van de definitieve bepaling van de gemiddelde index van de consumptieprijzen voor het betrokken begrotingsjaar gebeurt de aanpassing van de bedragen van de geraamde toename van de gemiddelde index van de consumptieprijzen voor het betrokken begrotingsjaar, zoals voorzien in de economische begroting, zoals bedoeld in artikel 108, littera g, van de wet van 12 december 1994 houdende vastlegging van sociale en andere bepalingen.
   § 4. De dotatie wordt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand mei van het betrokken jaar overgeschreven behalve in het jaar 2009, waarin de dotatie uiterlijk op de eerste werkdag van de maand juni wordt overgeschreven.
   Indien de in § 4 vastgelegde termijn overschreden wordt, heeft de Duitstalige Gemeenschap het recht om na melding van dit feit aan het Waalse Gewest een lening op te nemen bij een kredietinstelling die in overleg met het Waalse Gewest is aangeduid.
   Deze lening wordt van ambtswege gewaarborgd door het Waalse Gewest. De financiële modaliteiten van deze lening maken het voorwerp uit van een algemene overeenkomst die op voorhand door de regeringen en de betrokken kredietinstelling afgesloten wordt.
   De financiële dienst voor deze lening valt rechtstreeks ten laste van het Waalse Gewest.]1
  ----------
  (1)<DDG 2009-04-27/20, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 3.1.
  <Opgeheven bij DDG 2015-12-15/07, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 4. De rechten en plichten van het Waalse Gewest betreffende de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden, met inbegrip van de rechten en plichten voortvloeiend uit de lopende en komende rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.
  Evenwel blijven alle verplichtingen aangegaan vóór de inwerkingtreding van dit decreet en aanrekenbaar op de niet-gesplitste kredieten, ten laste van het Waalse Gewest.
  In geval van geschil kan het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang het geval, in het geding tussenkomen of de overheid die het/haar opvolgt of waarop het/ze volgt, in het geding roepen.

  Art. 4.1.
  <Opgeheven bij DDG 2015-12-15/07, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 5. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2005, voorzover een gelijkwaardig decreet, aangenomen door de Raad van het Waalse Gewest, in werking treedt op dezelfde datum.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Eupen, 1 juni 2004.
K.-H. LAMBERTZ,
Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport
B. GENTGES,
Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme
H. NIESSEN,
Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • VARIA VAN 15-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3.1; 4.1)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 18-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3.1; 4.1)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 27-04-2009 GEPUBL. OP 22-06-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2003-2004. Bescheiden van de Raad : 171 (2003-2004), nr. 1. Ontwerp van decreet. - 171 (2003-2004), nr. 2. Voorstellen tot wijziging. - 171 (2003-2004), nr. 3. Verslag. - 171 (2003-2004), nr. 4.Voorstellen tot wijziging betreffende de tekst aangenomen door de commissie. Integraal verslag. Bespreking en aanneming. Zitting van 1 juni 2004.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie