J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/01/29/2004031063/justel

Titel
29 JANUARI 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-03-2004 en tekstbijwerking tot 18-11-2011)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 24-03-2004 nummer :   2004031063 bladzijde : 16978       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-01-29/52
Inwerkingtreding : 24-03-2004

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003F31237        1992031420        2003031237       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor zover zij niet van een stedenbouwkundige vergunning zijn vrijgesteld wegens hun geringe omvang, is de duur van de vergunning beperkt voor de handelingen en werken die vermeld staan in de als bijlage bijgevoegde tabel.
  De vergunnende overheid stelt de geldigheidsduur van de vergunning vast zonder de in de als bijlage bijgevoegde tabel vermelde duur te kunnen overschrijden. Zij kan daarenboven de duur vaststellen van de jaarlijkse instandhouding van de tijdelijke installaties van cyclische of seizoensgebonden aard bedoeld in punt 6 van de als bijlage opgenomen tabel.

  Art. 2. De vergunningen van beperkte duur afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig tot hun vervaldag.
  De vergunningen van beperkte duur betreffende de installaties bedoeld in de punten 4, en 5 van de als bijlage bijgevoegde tabel die afgegeven werden vr de inwerkingtreding van dit besluit vervallen n jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
  De vergunningen van beperkte duur betreffende de installaties bedoeld in de punten 6 en 7 van de als bijlage bijgevoegde tabel die afgegeven werden vr de inwerkingtreding van dit besluit vervallen binnen de zes jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
  De vergunningen van beperkte duur betreffende de installaties bedoeld in de punt 8 van de als bijlage bijgevoegde tabel die afgegeven werden vr de inwerkingtreding van dit besluit vervallen binnen de negen jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 3. Aan het einde van de geldigheidsduur van de vergunning stelt het college van burgemeester en schepenen, of bij ontstentenis ervan, de gemachtigde ambtenaar, de herstelling in de oorspronkelijke staat vast.

  Art. 4. De handelingen en werken waarvoor een vergunning van beperkte duur bekomen werd, kunnen het voorwerp zijn van een nieuwe vergunning van beperkte duur.

  Art. 5. Het besluit van de Executieve van 26 november 1992 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur wordt opgeheven.

  Art. 6. Artikel 45 van Titel VI van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 11 april 2003 wordt opgeheven.

  Art. 7. Het lid van de Regering tot wiens bevoegdheid stedenbouw behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 8. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 29 januari 2004.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  D. DUCARME
  Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 1.

  
Handelingen en werken onderworpenMaximumduur
aan een vergunning van beperkte duurvan de
 vergunning
--
1. Reclame en uithangborden 
Plaatsen van reclame en uithangborden : 
a) uithangborden, reclame verwijzend naar het uitgangbord9 jaar
evenals niet-lichtgevende uithangborden waarvan de boodschap 
permanent is tijdens de ganse duur van de vergunning; 
b) de andere, niet sub a) bedoelde uithangborden.6 jaar
2. Opslag en parkeren van voertuigen 
Doorgaans gebruik van een niet-bebouwd terrein voor : 
a) het opslaan van een of meer gebruikte voertuigen, van9 jaar
schroot, van materialen of afval; 
b) het parkeren van voertuigen, uitgezonderd de in het9 jaar
gewestelijk bestemmingsplan gedefinieerde overstapparkings, 
de bij een gebouw bijhorende parkings of de parkings langs 
de weg; 
c) het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die1 jaar
voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, 
kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten, uitgezonderd 
de in punt 7 bedoelde installaties; 
d) het parkeren van voertuigen voor reclamedoeleinden.1 jaar
3. Bouwwerken die de definitieve bestemming voorafgaan 
Bouwwerken optrekken of handelingen en werken uitvoeren die6 jaar
aan een vergunning onderworpen zijn, tijdens de periode die 
de realisatie voorafgaat van de in een wettelijke of 
verordenende bepaling voorziene definitieve bestemming. 
4. Installaties met een sociaal, cultureel, recreatief of 
evenementeel karakter 
Het tijdelijk plaatsen van installaties met een sociaal,1 jaar
cultureel, recreatief of evenementeel karakter, uitgezonderd 
reclame- en uithangborden. 
5. Tijdelijke versieringen 
Het tijdelijk aanbrengen van versieringen voor evenementen,1 jaar
manifestaties of festiviteiten, uitgezonderd reclame- en 
uithangborden. 
6. Tijdelijke handelingen en werken die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van werken 
De werken, handelingen en tijdelijke wijzigingen die nodig6 jaar
zijn voor de uitvoering van de bouwplaats gedurende de tijd 
die nodig is voor de uitvoering van de werken. 
7. Tijdelijke installaties met een cyclisch of 
seizoensgebonden karakter 
Het plaatsen van tijdelijke installaties die een cyclisch of6 jaar
seizoensgebonden karakter vertonen (bvb. foorinstallaties, 
verzamelplaatsen voor nomaden en opblaasbare 
tennisinstallaties of cafeterrassen langs de weg). 
8. Antennes 
Het plaatsen van paraboolantennes, voor prive-gebruik, voor de9 jaar
ontvangst van televisie-uitzendingen. 
[1 Tijdelijke " modulaire " constructies 15 a 20 jaar al naarjelang de afschrijvingsduur 
10. Publiciteit op werfdekzeil en reclame op vinyl of aanverwanten.Duur van de werf met een maximumduur van een jaar
11. Installaties voor sanitair en openbare netheid.15 jaar
12. Tijdelijke installatie (of handelingen en werken) die noodzakelijk zijn voor het voortzetten van de activiteiten die ingevolge een bestaande werf niet meer op een site uitgeoefend kunnen worden.Duur van de werf met een maximumduur van 6 jaar]1
(1)<BESL 2011-10-06/13, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-11-2011>


  Gezien om te worden bijgevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2004. betreffende de vergunningen van beperkte duur.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  D. DUCARME
  Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landsschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, inzonderheid de artikelen 88 en 208, 2;
   Gelet op het besluit van de Executieve van 26 november 1992 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op 4 november 2003;
   Gelet op het advies van de Raad van State van 7 januari 2004;
   Op de voordracht van de Minister-Voorzitter,

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 06-10-2011 GEPUBL. OP 18-11-2011
    (GEWIJZIGD ART. : N)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie