J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/05/26/2003009538/justel

Titel
26 MEI 2003. - Wet tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte. (Deze tekst wordt vervangen door een erratum gepubliceerd in het B.St. 21.10.2003, p. 50904-50905) Zie wijziging(en)

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 16-07-2003 nummer :   2003009538 bladzijde : 38090       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-05-26/34
Inwerkingtreding : 26-07-2003 (Art.3)

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101052       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. De Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat vertegenwoordigt de Staat in en buiten rechte indien de assemblee bevoegd is voor het voorwerp van het geschil of van de handeling.
  Onverminderd andersluidende bepalingen, worden de in het eerste lid bedoelde rechtsgedingen van de Staat, als eiser of als verweerder, gevoerd namens de Staat, ten verzoeke van de voorzitter of, wanneer de assemblee, ontbonden dan wel verdaagd is of wanneer de zitting gesloten is, van de griffier.
  Het orgaan bevoegd om, namens de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat, buiten rechte op te treden wordt aangewezen door het reglement van de assemblee.

  Art. 3. Het tweede lid van artikel 42 van het Gerechtelijk Wetboek wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 23 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt :
  " Indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt de Staat, vertegenwoordigd door de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, gedagvaard aan de griffie van de betrokken assemblee. ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " of Wetgevende Kamer " ingevoegd tussen de woorden " de betrokken minister " en woorden " in zijn plaats ";
  3° het tweede lid wordt aangevuld als volgt :
  " De Wetgevende Kamer die in de zaak betrokken is, mag niet betwisten dat het voorwerp van het geschil tot haar bevoegdheid behoort, tenzij zij tevens de betrokken minister of Wetgevende Kamer in haar plaats stelt, hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclusie. ";
  4° in het derde lid worden de woorden " of welke Wetgevende Kamer " ingevoegd tussen de woorden " welke minister " en de woorden " bevoegd is ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 26 mei 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN
  Met's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2003009750
PUBLICATIE :
2003-10-21
bladzijde : 50904

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2002-2003. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel nr. 50-2169/001. - Advies van de Raad van State nr. 50-2169/002. - Verslag door de heer J. Simonet nr. 50-2169/003. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden naar de Senaat nr. 50-2169/004. Integraal verslag : 13 februari 2003. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers nr. 2-1481/1. - Amendementen nr. 2-1481/2. - Verslag door Mevr. Willame-Boonen nr. 2-1481/3. - Tekst geamendeerd door de Commissie nr. 2-1481/4. - Amendementen nr. 2-1481/5. - Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers nr. 2-1481/6. Handelingen van de Senaat : 13 maart 2003. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat nr. 50-2169/005. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd nr. 50-2169/006. Integraal verslag : 3 april 2003.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie