J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 42 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/05/03/2003012246/justel

Titel
3 MEI 2003. - Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-06-2003 en tekstbijwerking tot 16-06-2020)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 20-06-2003 nummer :   2003012246 bladzijde : 33166       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2003-05-03/55
Inwerkingtreding : 01-04-2005

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1928060551        1971063001       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1, 1/1, 2
HOOFDSTUK II. - Aanwerving van zeevissers.
Afdeling 1. - Erkenning van de zeevisser.
Art. 3
Afdeling 2. - De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij.
Art. 4-11
Afdeling 3. - Algemeen stamboek der zeevissers en zeemansboek.
Art. 12-14
HOOFDSTUK III. - Rechten en plichten van de zeevisser.
Art. 15-20
HOOFDSTUK IV. - Rechten en plichten van de reder.
Art. 21-24, 24/1, 24/2, 24/3, 25-26, 26/1, 27
HOOFDSTUK IV/1. [1 - Rusttijden.]1
Art. 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6
HOOFDSTUK V. - Loon van de zeevisser.
Afdeling 1. - Algemeenheden.
Art. 28-35
Afdeling 2. - Verlies van het recht op loon en inhoudingen op het loon.
Art. 36
Afdeling 3. - Vereffening en betaling van het loon.
Art. 37-38, 38/1
Afdeling 4. - Voorschotten op het loon en volmachten.
Art. 39-41
HOOFDSTUK VI. - Geneeskundige verzorging, verplaatsingskosten en loonwaarborg bij ziekte of ongeval.
Art. 42-47
HOOFDSTUK VII. - Terugzending naar de woonplaats.
Art. 48-49
HOOFDSTUK VIII. - Waarborgen en voorrechten met betrekking tot het loon.
Art. 50-51
HOOFDSTUK IX. - Einde en verbreking van de arbeidsovereenkomst.
Art. 52-55
HOOFDSTUK X. - Bijzondere bepalingen.
Art. 56-72

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 1/1. [1 Deze wet zet de richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 gedeeltelijk om.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 77, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1 ° " vissersschip " : elk schip dat doelmatig op zee wordt ingezet voor de commerciële zeevisserij [1 ...]1 en dat als dusdanig voorkomt op de officiële lijst van Belgische vissersschepen, jaarlijks uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Bestuur van Maritiem Vervoer;
  2° [1 "de reder": eigenaar van het vissersschip of elke andere instelling of persoon, zoals de scheepsuitbater, de agent of de rompbevrachter, aan wie de eigenaar de verantwoordelijkheid voor de uitbating van het vissersschip heeft toevertrouwd en die, bij het opnemen van die verantwoordelijkheid, aanvaard heeft om de taken en verplichtingen die krachtens deze wet en de Overeenkomst, aan de reders zijn opgelegd, op zich te nemen, los van het feit dat andere instellingen of personen zich in zijn naam van sommige van die taken of verantwoordelijkheden kwijten;]1
  3° " zeevisser " : elke persoon die als bemanningslid van een vissersschip wordt tewerkgesteld [1 ...]1.
  Gedurende de heen- en terugreis tussen de woonplaats en het vissersschip, wordt de persoon echter ook als zeevisser aanzien, ongeacht de wijze van vervoer.
  Dit is eveneens het geval, in het buitenland, voor de reis van een vissersschip naar een ander vissersschip waarvoor de zeevisser een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten;
  [1 3°/1 "de schipper": gezagvoerder aan boord van de vissersschip;]1
  4° " zeereis " : het tijdsverloop tussen het vertrek van het vissersschip uit een haven, enerzijds, en het aanlopen van een haven waar de vangst wordt gelost of het aanlopen van een haven in gevallen van overmacht, anderzijds.
  ----------
  (1)<W 2020-06-12/03, art. 78, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>

  HOOFDSTUK II. - Aanwerving van zeevissers.

  Afdeling 1. - Erkenning van de zeevisser.

  Art. 3. Alleen erkende zeevissers mogen als bemanningslid in het kader van een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij op een vissersschip worden tewerkgesteld.
  Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, bepaalt de Koning de voorwaarden en de nadere regelen met betrekking tot de erkenning, de schorsing en de intrekking van de erkenning van de zeevissers. Hij bepaalt daarin tevens de gevallen waarin een zeevisser tijdelijk en op uitzonderlijke wijze zonder erkenning op een vissersschip kan worden tewerkgesteld.
  Bij de erkenning wordt aan de zeevisser een erkenningsnummer toegekend.

  Afdeling 2. - De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij.

  Art. 4. Elke overeenkomst, krachtens welke een zeevisser zich tegenover de reder of zijn gemachtigde verbindt om aan boord van een vissersschip arbeid te verrichten tijdens de zeereis van dit vissersschip, is een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij, welke door de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt geregeld.

  Art. 5. § 1. De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op de arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst voor de zeevisserij, door een Belgische zeevisser gesloten, zelfs in België, voor de dienst aan boord van een vreemd vissersschip.
  § 2. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst voor de zeevisserij aan boord van Belgische vissersschepen, ongeacht de plaats van het sluiten van de arbeidsovereenkomst en ongeacht de nationaliteit van de reder of de zeevisser.
  § 3. Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst op basis van deze wet worden de bepalingen van deze wet alsook het Belgisch sociaal zekerheidsstelsel voor zeevissers van rechtswege van toepassing, ongeacht de nationaliteit van de reder of de zeevisser.

  Art. 6. § 1. Zeevissers die een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij sluiten, dienen voldoende professionele taalkennis te bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen begrijpen.
  De reder of zijn gemachtigde die de arbeidsovereenkomst ondertekent, is verplicht na te gaan of de zeevisser deze voorwaarde vervult.
  § 2. Een zeevisser kan slechts een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij sluiten, indien hij vrij is van elke andere overeenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij.
  Het bewijs daarvan dient te worden geleverd door de inschrijvingen in het zeemansboek van de zeevisser, meer specifiek door de datum van beëindiging van de laatste arbeidsovereenkomst.
  § 3. Vooraleer een eerste arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij te sluiten, dient de zeevisser een geneeskundig onderzoek te ondergaan bij een door de dienst van de scheepvaartcontrole erkende geneesheer, en moet bij dit geneeskundig onderzoek zijn vastgesteld dat de inscheping van de zeevisser geen gevaar oplevert voor zijn eigen gezondheid of die van de bemanning.
  De geneesheer die het onderzoek heeft gedaan, levert een medisch getuigschrift af.
  De kosten van het onderzoek zijn ten laste van de reder. Tijdens zijn verdere loopbaan dient de zeevisser zich periodiek aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen, zoals is bepaald in de desbetreffende reglementeringen. De kosten van die periodieke onderzoeken zijn eveneens ten laste van de reder.
  § 4. Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst dient de reder of zijn gemachtigde na te gaan of de zeevisser in het bezit is van de nodige vaartbevoegdheidsbewijzen voor het uitoefenen van de overeengekomen functie aan boord van het schip. Ook dient hij na te gaan of de zeevisser voldoet aan alle andere vereisten zoals bepaald in de desbetreffende reglementering.

  Art. 7. § 1. De zeevisser wordt aangeworven door de reder zelf of door zijn gemachtigde. In het laatste geval moet de gemachtigde in de arbeidsovereenkomst duidelijk melding maken van deze hoedanigheid. Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, bepaalt de Koning de wijze waarop de gemachtigde zijn of haar hoedanigheid kan bewijzen.
  § 2. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij kan alleen door de zeevisser zelf worden gesloten. Zij is niet geldig wanneer zij door een tussenpersoon met de reder of zijn gemachtigde wordt aangegaan. De zeevisser dient zelf de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

  Art. 8. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij wordt gesloten voor de duur van een zeereis en is hernieuwbaar.
  Deze arbeidsovereenkomst omvat tevens de werkzaamheden die nodig zijn om het visserschip zeeklaar te maken, alsmede sommige werkzaamheden die na het aanleggen van het vissersschip moeten worden verricht. Laatstgenoemde werkzaamheden worden, op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, door de Koning bepaald.
  Onder zeeklaar maken als bedoeld in vorig lid dient te worden verstaan alle noodzakelijke werkzaamheden om zowel het vissersschip zelf als de uitrusting ervan in een dergelijke staat te brengen, dat bij het aankomen op de visgronden, de visserij onmiddellijk kan worden aangevat.

  Art. 9.§ 1. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij moet voorafgaandelijk schriftelijk en in klare bewoordingen zijn opgesteld.
  (De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij ondertekend met behulp van de elektronische handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart of door middel van een elektronische handtekening die voldoet aan dezelfde veiligheidswaarborgen als de elektronische handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd, wordt gelijkgesteld met de papieren arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij ondertekend door middel van een handgeschreven handtekening.
  De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Nationale Arbeidsraad bepalen aan welke veiligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te voldoen.
  Alle aanbieders van een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening kunnen door het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid laten vaststellen dat hun systeem beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het in het vorige lid genoemd koninklijk besluit. Een lijst van aanbieders van een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening die hun vrijwillige aangifte voor een opname op deze lijst hebben gedaan en wier aangifte aanvaard is wordt door het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid opgemaakt en ter bekrachtiging doorgestuurd naar de minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft. Indien de minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft, geen opmerkingen formuleert binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van het versturen van de lijst, wordt ze als bekrachtigd beschouwd. De lijst wordt bekendgemaakt op de website van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :
  1° " aanbieder van een systeem voor het gebruik van een elektronische handtekening " : elke natuurlijke of rechtspersoon die een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening aanbiedt, waarbij het gebruik van de elektronische handtekening een essentieel element vormt van de aangeboden dienst;
  2° " systeem voor het gebruik van een elektronische handtekening " : het geheel van middelen, gegevens, processen en technieken aan de hand waarvan een elektronische handtekening kan worden aangemaakt en geverifieerd.
  De reder of zijn gemachtigde kan niet worden verplicht om het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst voor de zeevisserij in te voeren.
  De zeevisser kan niet worden verplicht om een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij door middel van een elektronische handtekening aan te gaan.
  Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij wordt eveneens bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst opgeslagen. Deze elektronische opslag is kosteloos in hoofde van de zeevisser en dient ten minste gewaarborgd te worden totdat een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf het eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij is verstreken. De toegang van de zeevisser tot het bewaarde exemplaar is te allen tijde gewaarborgd. Drie maanden voor het verstrijken van deze periode vraagt de verlener van de elektronische archiveringsdienst aan de zeevisser, via aangetekende zending, wat er dient te gebeuren met het bij hem bewaarde exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij. Wanneer de zeevisser dit wenst, maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst dit document, in een leesbare en gebruiksklare vorm, over aan de vzw SIGeDIS, opgericht overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, met het oog op een overname van de elektronische archiveringsdienst.
  Indien de door de Koning aangewezen ambtenaren erom verzoeken en de reder of zijn gemachtigde niet beschikt over een eigen elektronisch opgeslagen exemplaar van dezelfde arbeidsovereenkomst dat onmiddellijk kan worden voorgelegd, dan moet de reder of zijn gemachtigde onmiddellijk het exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst aan de door de Koning aangewezen ambtenaren kunnen voorleggen dat opgeslagen wordt bij de verlener van een elektronische archiveringsdienst.
  Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder " verlener van een elektronische archiveringsdienst " verstaan : elke natuurlijke of rechtspersoon die, op verzoek van de reder of zijn gemachtigde, een dienst verleent in verband met het bewaren van elektronische gegevens, waarbij het bewaren van die elektronische gegevens een essentieel element uitmaakt van de aangeboden dienst.
  De verlener van een elektronische archiveringsdienst dient te voldoen aan de voorwaarden inzake het verlenen van diensten [1 van gekwalificeerde elektronische archivering die gesteld worden door boek XII, titel 2, van het Wetboek van economisch recht]1.) <W 2007-06-03/81, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 02-08-2007>
  § 2. De in voorgaande paragraaf bedoelde schriftelijke arbeidsovereenkomst dient tenminste te vermelden :
  1° de datum en plaats van het sluiten van de overeenkomst;
  2° de naam, voornaam en woonplaats van de reder of zijn gemachtigde.
  Indien de reder een rechtspersoon is, dienen de officiële benaming ervan en het adres van de maatschappelijke zetel te worden vermeld;
  3° [2 de naam en de voornamen, het rijksregisternummer voor de zeevissers die ingeschreven zijn in het rijksregister, de geboorteplaats en de geboortedatum of leeftijd indien de geboortedatum niet gekend is van de zeevissers die niet in het rijksregister ingeschreven zijn, de woonplaats en het erkenningsnummer van de zeevisser;]2
  4° de naam, de thuishaven en het nummer van het vissersschip waarop de functie moet worden uitgeoefend;
  5° de plaats, datum en uur van de inscheping;
  6° de functie die de zeevisser zal moeten uitoefenen;
  7° het loon en de wijze van betaling van het loon;
  [2 8° de levensmiddelen en drinkwater die aan de zeevisser moeten worden verstrekt;
   9° de minimale duur van de rusttijden.]2
  § 3. De arbeidsovereenkomst moet in overeenstemming zijn met de nadere regelen inzake de vorm en de inhoud ervan die, op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij en rekening houdend met de verschillende vormen van zeevisserij, door de Koning worden bepaald.
  [3 § 4. De zeevisser moet de gelegenheid hebben de overeenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij te bestuderen en hieromtrent advies in te winnen alvorens tot ondertekening over te gaan, en toegang krijgen tot alle andere middelen die noodzakelijk zijn om te verzekeren dat hij zich vrijwillig verbond met voldoende begrip van zijn rechten en zijn verplichtingen.]3
  ----------
  (1)<W 2016-07-21/40, art. 42, 006; Inwerkingtreding : 28-09-2016 (KB 2016-09-14/06, art. 1)>
  (2)<W 2020-06-12/03, art. 79, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  (3)<W 2020-06-12/03, art. 80, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>

  Art. 10. Alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen zijn nietig voor zover zij ertoe strekken de rechten van de zeevisser in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren.

  Art. 11.Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst wordt een exemplaar overhandigd aan de zeevisser en wordt een ander exemplaar overgezonden aan de erkende organisatie van werkgevers bedoeld bij artikel 26. Tevens dient zich een exemplaar van de arbeidsovereenkomst aan boord van het vissersschip te bevinden, waar de zeevisser het op elk ogenblik moet kunnen inkijken.
  [1 De reder zorgt ervoor dat elke zeevisser in bezit is van een overeenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.]1
  ----------
  (1)<W 2020-06-12/03, art. 81, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>

  Afdeling 3. - Algemeen stamboek der zeevissers en zeemansboek.

  Art. 12. § 1. Wanneer een persoon voor de eerste maal in het kader van een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij wordt aangeworven, dient hij in het algemeen stamboek der zeevissers te worden ingeschreven.
  § 2. Indien de éérste arbeidsovereenkomst in een buitenlandse haven wordt gesloten, is de reder ertoe gehouden een afschrift van de arbeidsovereenkomst binnen tien werkdagen over te zenden aan de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar. Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, kan de Koning de nadere regelen betreffende de wijze van overzending bepalen.
  § 3. De Koning bepaalt de wijze waarop het algemeen stamboek der zeevissers wordt bijgehouden.

  Art. 13. Uiterlijk vijftien werkdagen na de inschrijving in het algemeen stamboek der zeevissers maakt de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar te Oostende een zeemansboek op voor de betrokken zeevisser. Dit zeemansboek wordt aangetekend opgestuurd naar het adres van de zeevisser, zoals dit vermeld wordt in de arbeidsovereenkomst.
  Binnen dezelfde periode kan de zeevisser zijn zeemansboek ook persoonlijk afhalen bij de betrokken dienst.

  Art. 14. § 1. Het zeemansboek draagt het nummer van het algemeen stamboek der zeevissers.
  § 2. Het zeemansboek bevat tevens de volgende gegevens :
  1° de persoonsbeschrijving van de titularis, zijn naam en zijn voornamen, de datum en de plaats van zijn geboorte, zijn woonplaats, de hoedanigheid waarin hij volgens de arbeidsovereenkomst is aangenomen, alsmede zijn erkenningsnummer;
  2° de datum van de éérste arbeidsovereenkomst, de naam en het nummer van het vissersschip, de bruto tonnenmaat ervan, het motorvermogen en de naam van de schipper;
  3° de datum en plaats van het beëindigen van de éérste arbeidsovereenkomst;
  4° vervolgens de data en plaatsen van het sluiten van de volgende arbeidsovereenkomsten en de data en plaatsen van het beëindigen ervan, de naam en het nummer van het vissersschip, de bruto tonnenmaat ervan, het motorvermogen en de naam van de schipper.
  Het zeemansboek bevat bovendien de belangrijkste bepalingen van deze wet.
  § 3. Elke nieuwe inschrijving in het zeemansboek dient ondertekend te zijn door de zeevisser en de schipper.
  § 4. De Koning bepaalt voor het overige de vorm en de inhoud van het zeemansboek, de verschuldigde retributie en de wijze van betaling daarvan.

  HOOFDSTUK III. - Rechten en plichten van de zeevisser.

  Art. 15. § 1. De zeevisser dient zich aan boord van het vissersschip te begeven op de plaats, datum en uur in de arbeidsovereenkomst bepaald.
  § 2. Elke niet-gerechtvaardigde vertraging van de zeevisser, waardoor deze zijn dienst aan boord niet begint op het overeengekomen tijdstip, kan door de reder of zijn gemachtigde beschouwd worden als een rechtmatige oorzaak van onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder dat de vergoeding bedoeld bij artikel 55, § 1, verschuldigd is.
  Wordt ingevolge de bij het eerste lid bedoelde niet-gerechtvaardigde vertraging van de zeevisser economisch verlies geleden door de reder, dan is de zeevisser gehouden dit verlies aan de reder te vergoeden.
  § 3. Tijdens de zeereis is elke afwezigheid van boord zonder toelating van de schipper een rechtmatige oorzaak van onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder dat de vergoeding bedoeld bij artikel 55, § 1, verschuldigd is, zelfs in het buitenland, indien de zeevisser niet aan boord is op het ogenblik van de afvaart van het vissersschip.

  Art. 16. § 1. De zeevisser is gehouden zijn dienst te verrichten in de voorwaarden bepaald in de arbeidsovereenkomst, deze wet en de van kracht zijnde reglementen en gebruiken.
  Hij is steeds gehouden tot gehoorzaamheid aan de bevelen van zijn hiërarchische meerderen.
  § 2. De zeevisser is gehouden mede te werken aan het bergen van het eigen vissersschip, hetzij van een ander schip, hetzij van de verongelukte overblijfsels, goederen en ladingen, alsmede tot het verlenen van bijstand aan elk in gevaar verkerend vaartuig.
  § 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 17, is de zeevisser niet gehouden een andere functie te verrichten dan die welke in de arbeidsovereenkomst overeengekomen is, buiten de gevallen van overmacht, waarover de schipper oordeelt.

  Art. 17. § 1. Indien tijdens de zeereis of in het buitenland wordt vastgesteld dat het de zeevisser ontbreekt aan de noodzakelijke theoretische kennis en praktijkervaring voor het uitvoeren van de functie welke in de arbeidsovereenkomst overeengekomen is, dan kan de zeevisser verplicht worden tot elk ander werk waarover de schipper zal oordelen en wordt het loon van de zeevisser, indien daartoe aanleiding bestaat, naar evenredigheid verminderd.
  § 2. Wanneer de zeevisser met toepassing van artikel 16, § 3, tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst andere werkzaamheden moet verrichten dan deze waarvoor hij is aangenomen, en indien aan die werkzaamheden een hoger loon verbonden is dan het zijne, dan heeft hij recht op dat loon voor de tijd dat hij die werkzaamheden heeft uitgeoefend.

  Art. 18. § 1. Het is de zeevisser verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de reder of zijn gemachtigde, goederen voor eigen rekening aan boord van het vissersschip te vervoeren.
  § 2. Het is de zeevisser verboden om alcoholische, verdovende of hallucinatie verwekkende stoffen aan boord te hebben, al dan niet voor eigen gebruik.
  § 3. Het bepaalde in de vorige paragraaf heeft geen betrekking op licht alcoholische dranken, die als normaal kunnen worden beschouwd volgens de duur van de geplande zeereis en het aantal bemanningsleden.
  § 4. De zeevisser die de bepalingen van dit artikel overtreedt, is aansprakelijk voor alle schade, fiscale geldboeten of straffen door het vissersschip daardoor opgelopen, onverminderd het recht van de schipper om dergelijke stoffen in beslag te nemen of te vernietigen.

  Art. 19. De zeevisser moet behoorlijk zorg dragen voor alle instrumenten, machines en voorwerpen die hem door de reder voor de uitoefening van zijn functie ter beschikking worden gesteld. In geval van duidelijke vrijwillige vernieling of beschadiging is hij tegenover de reder tot schadeloosstelling gehouden.

  Art. 20. § 1. Wanneer een zeevisser die ontscheept wordt aan boord persoonlijke goederen achterlaat, moet de schipper, bijgestaan door twee zeevissers, daarvan een inventaris opmaken en deze afgeven aan de Dienst van de scheepvaartcontrole. Indien de schipper zelf ontscheept wordt, dient de stuurman dit te doen.
  § 2. De reder dient er voor te zorgen dat de in voorgaande paragraaf bedoelde goederen aan de zeevisser of zijn rechthebbenden worden terugbezorgd binnen dertig dagen na de datum van ontscheping.

  HOOFDSTUK IV. - Rechten en plichten van de reder.

  Art. 21. De reder of zijn gemachtigde is verplicht te zorgen voor een voldoende aantal zeevissers, elk met de vereiste kwalificaties, om de normale exploitatie van het vissersschip te verzekeren, rekening houdend met de bestaande reglementering.

  Art. 22. De reder moet de zeevisser aan boord van het vissersschip een goed ingericht logies bezorgen, dat ruimte biedt naar evenredigheid van het aantal er in onder te brengen zeelieden en dat uitsluitend tot hun gebruik is bestemd. Tevens dient hij te zorgen voor een behoorlijke sanitaire uitrusting.

  Art. 23. Het verlies, de beschadiging of de vernietiging van persoonlijke goederen van de zeevisser ten gevolge van schipbreuk, brand aan boord of andere onvoorziene voorvallen of overmacht, komt ten laste van de reder. Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, bepaalt de Koning de nadere regelen hieromtrent.

  Art. 24. § 1. De reder dient er voor te zorgen dat de zeevissers kunnen beschikken over de gebruikelijke beschermingskledij en dat deze in voldoende aantal aan boord is.
  § 2. De reder dient er voor te zorgen dat de zeevissers beschikken over voldoende materiaal om hun taak uit te voeren en dat dit materiaal in goede staat is.

  Art. 24/1. [1 Onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning, dient de reder levensmiddelen met een voldoende voedingswaarde, van toereikende kwaliteit en kwantiteit en drinkwater van toereikende kwaliteit en kwantiteit ter beschikking van de zeevissers te stellen.
   De levensmiddelen en drinkwater moeten door de reder worden verstrekt zonder kosten voor de zeevisser.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 82, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 24/2. [1 In het kader van hun verplichtingen inzake risicoanalyse nemen de reder en de schipper de nodige maatregelen om aan boord van de vissersschepen de preventieaanbevelingen die zijn opgesteld door de bevoegde instantie ter bevordering van een preventief veiligheids- en gezondheidsbeleid of gelijkwaardige preventiemaatregelen uit te voeren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 83, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 24/3. [1 De reder mag de schipper niet verhinderen beslissingen te nemen die naar het professionele oordeel van de schipper noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de zeevissers aan boord of voor het vissersschip en de veilige navigatie en exploitatie ervan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 84, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 25. Het beding waarbij de reder zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, is nietig.

  Art. 26. Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij kan de Koning de werkgevers die onder dit comité ressorteren, verplichten zich aan te sluiten bij een door Hem erkende organisatie van werkgevers. Deze organisatie vervult, in de hoedanigheid van lasthebber, alle verplichtingen die voor de betrokken werkgevers krachtens de individuele en collectieve arbeidswetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, met inbegrip van de arbeidsongevallenwet, voortvloeien uit de tewerkstelling van de werknemers die onder dit paritair comité ressorteren.

  Art. 26/1. [1 De reder en de schipper nemen de nodige maatregelen om de rusttijden in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk IV/1 aan de zeevissers te waarborgen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 85, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27. De reder is verplicht het loon te betalen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V.

  HOOFDSTUK IV/1. [1 - Rusttijden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27/1. [1 De zeevisser heeft recht op regelmatige rusttijden van een voldoende duur om zijn veiligheid en gezondheid te beschermen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27/2. [1 Het minimumaantal rusturen mag niet minder bedragen dan:
   - 10 uur per periode van 24 uur, en
   - 77 uur per periode van zeven dagen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27/3. [1 De rusttijd mag in niet meer dan twee perioden worden opgedeeld, waarvan er één minstens zes uur moet bedragen, en de tijd tussen twee opeenvolgende rustperioden mag niet meer dan 14 uur bedragen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27/4. [1 Overeenkomstig de algemene beginselen van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers en om objectieve, technische of arbeidsorganisatorische redenen mag de Koning, na overleg met de paritaire commissie voor zeevisserij, de gevallen en voorwaarden van uitzonderingen met betrekking tot het minimumaantal rusturen en de opdeling van de rusttijden, bepalen.
   In deze gevallen, worden aan de zeevissers zo snel mogelijk compenserende rusttijden toegestaan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27/5. [1 Geen enkel bepaling van dit hoofdstuk doet afbreuk aan het recht van de schipper van een vissersschip een zeevisser te verplichten de nodige uren te werken om de onmiddellijke veiligheid van het vissersschip, de personen aan boord of de vangst te waarborgen of om op zee bijstand aan andere boten, schepen of personen in nood te verlenen. De schipper kan dus de geplande rusttijden tijdelijk opschorten en een zeevisser verplichten de nodige uren te werken totdat de situatie opnieuw normaal is. Zo snel mogelijk nadat de situatie opnieuw normaal is, zorgt de schipper ervoor dat alle zeevissers die tijdens een geplande rustperiode gewerkt hebben, voldoende rust krijgen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  Art. 27/6. [1 Teneinde de controle op de naleving van de minimumrusttijden te veroorloven, wordt een systeem van werk- en rusttijdsopvolging ingevoerd aan boord van elke vissersschip. Dit systeem moet voldoen aan volgende voorwaarden:
   a) het systeem van tijdsopvolging bevat, voor elke betrokken zeevisser, per zeereis, de volgende gegevens:
   1° de naam, voornaam en geboortedatum van de zeevisser;
   2° per dag het begin en einde van zijn prestaties en zijn rustpauzes; deze gegevens moeten respectievelijk worden opgetekend op het ogenblik dat de prestaties beginnen, dat ze eindigen en bij het begin en einde van elke rustpauze;
   3° de periode waarop de opgetekende gegevens betrekking hebben;
   b) teneinde de controle op de naleving van de minimumrusttijden en de kwaliteitscontrole van de daarin opgenomen gegevens te veroorloven moet het systeem van tijdsopvolging kunnen geraadpleegd worden door de zeevisser, alsook door de ambtenaren die met het toezicht op de uitvoering van deze wet belast zijn en de vertegenwoordigers van de zeevissers en van de reders.
   Elke zeevisser mag enkel toegang hebben tot zijn eigen gegevens;
   c) de opgetekende gegevens worden door de reder bewaard gedurende de gehele periode die begint op de datum van de inschrijving van de laatste verplichte vermelding en eindigt drie jaar na het einde van de maand die volgt op het kwartaal waarin deze inschrijving wordt uitgevoerd.";
   d) de gegevens worden opgetekend met een onuitwisbare markering wanneer een papieren formaat wordt gebruikt.
   In het geval van een elektronisch systeem van tijdsopvolging moet het systeem alle wijzigingen registreren die in de opgetekende gegevens zijn aangebracht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 86, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
  

  HOOFDSTUK V. - Loon van de zeevisser.

  Afdeling 1. - Algemeenheden.

  Art. 28. De bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers zijn voor de zeevisserij van toepassing voor die aangelegenheden inzake loonbescherming welke niet door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden geregeld.

  Art. 29. De zeevisser wordt vergoed op basis van een variabel loon gelijk aan een procentueel aandeel in de totale bruto-opbrengst van de tijdens de betrokken zeereis gerealiseerde vangst.
  Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, bepaalt de Koning wat onder de bruto-opbrengst van de gerealiseerde vangst van de betrokken zeereis wordt begrepen en welke bedragen daarvan mogen worden afgetrokken om het variabel loon zoals bedoeld in vorig lid te berekenen. Daarbij mag een onderscheid worden gemaakt volgens de verschillende categorieën van vaartuigen of volgens de zeegebieden waarin deze hun activiteiten uitoefenen.

  Art. 30. § 1. (In geen geval mag het variabel loon waarop de zeevisser over een bepaalde referteperiode recht heeft lager zijn dan het bedrag dat bekomen wordt door het gewaarborgd minimumdagloon, vastgelegd bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, te vermenigvuldigen met het aantal dagen van de zeereis of zeereizen verricht tijdens die referteperiode. Een collectieve arbeidsovereenkomst, door de Koning algemeen verbindend verklaard, stelt de bedoelde referteperiode vast.) <W 2006-07-20/39, art. 247, 1°, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Bij de vaststelling van het bij het vorig lid bedoelde gewaarborgd minimumdagloon kan een onderscheid worden gemaakt op basis van de volgende criteria :
  - de bruto tonnenmaat van het vissersschip;
  - de functie aan boord;
  - de vaartijd van de zeevisser;
  - de zeegebieden waarin het vissersschip gewoonlijk zijn bedrijvigheid uitoefent.
  Het gewaarborgd minimumdagloon mag in geen geval lager zijn dan het gewaarborgd minimum maandinkomen voorwerklieden, omgerekend naar een dagloon.
  § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt onder dagen van de zeereis verstaan alle dagen die vallen binnen het tijdsverloop bedoeld in artikel 2, 4°, met inbegrip van de werkzaamheden die na het aanleggen van het vissersschip moeten worden verricht, als bedoeld bij artikel 8, lid 2.
  De aanwezigheid op zee van ten minste vier uur in de loop van een dag, wordt als een dag van de zeereis beschouwd. Het uitvaren van een vissersschip voor een duur die 24 uur niet overschrijdt, wordt als één dag van de zeereis beschouwd. Het uitvaren van een vissersschip voor een duur die 24 uur of een veelvoud van 24 uur overschrijdt, levert telkens een nieuwe dag van de zeereis op.
  § 3. (Indien het variabel loon waarop de zeevisser over de referteperiode recht heeft lager is dan het gewaarborgd minimumloon dat op grond van de §§ 1 en 2 bekomen wordt, dient het verschil te worden bijbetaald door de reder overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst, door de Koning algemeen verbindend verklaard.) <W 2006-07-20/39, art. 247, 2°, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 31. § 1. Indien de afvaart van het vissersschip door toedoen van de reder of zijn gemachtigde wordt uitgesteld, dan heeft de zeevisser recht op een vergoeding gelijk aan het gewaarborgd minimumdagloon bedoeld in artikel 30, § 1, vermenigvuldigd met het aantal dagen uitstel.
  § 2. Ontstaat de vertraging door toedoen van een derde, al dan niet bemanningslid, en ontvangt de reder daarvoor een vergoeding, dan heeft de zeevisser recht op de bij § 1 bedoelde vergoeding in verhouding tot de vergoeding die de reder zelf ontving.

  Art. 32. § 1. Indien het vissersschip wordt opgebracht, indien, het onzeewaardig wordt verklaard of in geval van beslag onder derden, heeft de zeevisser recht op loon zolang hij aan boord dient te blijven.
  § 2. Indien het oponthoud van het vissersschip langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen kunnen de reder, zijn gemachtigde, de schipper en de zeevisser de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen zonder dat de vergoeding bedoeld bij artikel 55, § 1, verschuldigd is.

  Art. 33. Indien de zeevisser tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst overlijdt, dan zijn het loon en de vergoedingen waarop de zeevisser tot op de dag van zijn overlijden recht had, verschuldigd aan zijn rechtverkrijgenden.

  Art. 34. Indien het vissersschip tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst vergaat, dan hebben de zeevisser of zijn rechtverkrijgenden recht op een vergoeding overeenstemmend met het overeengekomen loon voor de gehele duur van de geplande zeereis.

  Art. 35. § 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 heeft de zeevisser recht op een bijkomende vergoeding voor hulp, bijstand en opsleping van een ander schip, voor zover deze daden een nuttig gevolg hebben gehad en het loon van de zeevisser hebben aangetast.
  § 2. Op advies van het Paritair Comité voor de zeevisserij, bepaalt de Koning de berekeningswijze van de bij de vorige paragraaf bedoelde bijkomende vergoeding.

  Afdeling 2. - Verlies van het recht op loon en inhoudingen op het loon.

  Art. 36. De zeevisser die op het ogenblik dat hij zijn dienst moet beginnen ongerechtvaardigd afwezig is of die zich tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zonder toelating van de schipper van boord verwijdert, verliest het recht op loon voor de duur van die afwezigheid, onverminderd de schadeloosstelling welke door de reder of de andere bemanningsleden zou kunnen worden gevorderd.

  Afdeling 3. - Vereffening en betaling van het loon.

  Art. 37. § 1. Het loon van de zeevisser moet worden uitbetaald in munt die wettelijk gangbaar is in België, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. Geen enkel deel daarvan mag in natura worden betaald.
  In de arbeidsovereenkomst mogen geen bepalingen voorkomen die de reder toelaten voorwaarden op te leggen, waardoor de zeevisser niet vrij over het loon zou kunnen beschikken.
  § 2. Indien de uitbetaling in speciën gebeurt, mag deze niet worden verricht :
  1° in een kantine, in een lokaal waar dranken, eetwaren of andere goederen worden verkocht;
  2° in vermaakgelegenheden;
  3° in lokalen palend aan de onder 1° en 2° genoemde plaatsen of in aanhorigheden daarvan.

  Art. 38. § 1. Het loon van de zeevisser dient te worden uitbetaald hetzij op het tijdstip bepaald in de arbeidsovereenkomst, hetzij uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, en op de wijze bepaald in de arbeidsovereenkomst.
  § 2. Indien de zeevisser naar de haven van inscheping wordt teruggezonden, geschiedt de uitbetaling slechts bij de terugkeer in België. Op het ogenblik van de ontscheping kan een voorschot op de afrekening worden toegestaan, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 39.
  § 3. Een collectieve arbeidsovereenkomst, door de Koning algemeen verbindend verklaard, kan nadere regels betreffende de vereffening van het loon vaststellen.

  Art. 38/1.[1 Het loon wordt als niet uitbetaald beschouwd indien het werd uitbetaald in strijd met de bepalingen van de artikelen 37, § 1, eerste lid, en 38, §§ 1 en 2, en met de door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-06-06/06, art. 24, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Afdeling 4. - Voorschotten op het loon en volmachten.

  Art. 39. § 1. Op verzoek van de zeevisser kunnen hem, hetzij bij het begin van de arbeidsovereenkomst, hetzij tijdens de duur ervan, voorschotten op het loon worden toegekend.
  Indien het voorschot bij het begin van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd, mag dit niet hoger zijn dan twee vijfden van het bedrag dat bekomen wordt door het gewaarborgd minimumdagloon bedoeld bij artikel 30, § 1, te vermenigvuldigen met het aantal dagen van de geplande zeereis.
  Indien het voorschot tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd, mag dit niet hoger zijn dan één vijfde van het bij het vorig lid bedoelde bedrag.
  Het uitbetalen van voorschotten dient op de arbeidsovereenkomst te worden vermeld en door de zeevisser te worden ondertekend.
  § 2. Een collectieve arbeidsovereenkomst, door de Koning algemeen verbindend verklaard, kan nadere regels betreffende het uitbetalen van voorschotten vaststellen.

  Art. 40. Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst kan de zeevisser zijn loon geheel of gedeeltelijk bij volmacht overdragen. De naam, het adres en het rekeningnummer van de rechtverkrijgende worden op de arbeidsovereenkomst vermeld.
  De bepalingen van afdeling 3 zijn van toepassing bij de vereffening van het loon op basis van een volmacht.

  Art. 41. § 1. De reeds betaalde voorschotten en de reeds gestorte bedragen op basis van een volmacht kunnen van de zeevisser niet worden teruggevorderd indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken door de reder of door overmacht.
  § 2. In geval de arbeidsovereenkomst verbroken wordt door de zeevisser, kunnen de reeds betaalde voorschotten en de reeds gestorte bedragen op basis van een volmacht, door de reder worden teruggevorderd voor zover zij het loon overtreffen dat op het ogenblik van de verbreking aan de zeevisser verschuldigd was.

  HOOFDSTUK VI. - Geneeskundige verzorging, verplaatsingskosten en loonwaarborg bij ziekte of ongeval.

  Art. 42.Dit hoofdstuk regelt het recht op geneeskundige verzorging, verplaatsingskosten en behoud van het loon van de zeevisser in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder ziekte of ongeval verstaan ziekte of ongeval van gemeen recht, een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte.
  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt de zeereis geacht begonnen te zijn vanaf het ogenblik waarop de zeevisser de dorpel van zijn woonplaats verlaat om zich, langs het normale traject, naar het vissersschip te begeven en te zijn beëindigd op het ogenblik waarop de zeevisser, via het normale traject, deze dorpel opnieuw overschrijdt.
  [1 De zeevisser heeft recht om aan wal medisch behandeld te worden en tijdig voor behandeling aan wal te worden gebracht als hij het slachtoffer wordt van een ernstig letsel of een ernstige ziekte.]1
  ----------
  (1)<W 2020-06-12/03, art. 87, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>

  Art. 43. De bepalingen van dit hoofdstuk doen op geen enkele wijze afbreuk aan de rechten die voortspruiten uit de arbeidsongevallenwet, de beroepsziektenwet, de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, of enige andere wetgeving op grond waarvan aanspraak kan worden gemaakt op gehele of gedeeltelijke vergoeding wegens dezelfde schade.
  De zeevisser zal dan ook zijn rechten op grond van deze wetgevingen dienen uit te putten alvorens de reder op grond van dit hoofdstuk te kunnen aanspreken.
  De reder die op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk gewaarborgd loon betaalt of bijdraagt in kosten van geneeskundige verzorging of verplaatsingskosten, treedt van rechtswege in de rechten van de zeevisser ten aanzien van de instellingen of personen, belast met de uitvoering van de bovengenoemde wetten, ongeacht de rechtsgrond waarop zij dezelfde schade geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden.

  Art. 44. De onmogelijkheid voor de zeevisser om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
  De zeevisser is verplicht de reder of zijn gemachtigde onverwijld op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid en hem zo spoedig mogelijk een geneeskundig getuigschrift tot staving van die ongeschiktheid te bezorgen.

  Art. 45. De zeevisser heeft ten laste van de reder recht op de betaling van de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten die nodig zijn in geval van ziekte of ongeval overkomen tijdens de zeereis. Hij heeft ten laste van de reder ook recht op de vergoeding van de verplaatsingskosten die voortvloeien uit ziekte of ongeval overkomen tijdens de zeereis. De verplichtingen van de reder eindigen in elk geval bij het einde van de zeereis of op het ogenblik waarop de zeevisser, ten laste van de reder, vóór het einde van de zeereis naar zijn woonplaats of een verplegings- of verzorgingsinstelling aldaar werd teruggebracht.
  Behoudens in geval van overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval, draagt de reder tevens de kosten voor het overbrengen van de tijdens de zeereis overleden zeevisser naar de plaats waar de familie haar overledene wenst te laten begraven.

  Art. 46. De zeevisser die tijdens de zeereis arbeidsongeschikt wordt wegens. ziekte of ongeval, behoudt ten laste van de reder zijn recht op loon voor de volledige duur van de zeereis. Hij heeft in dit geval evenwel slechts recht op loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken.
  Indien de zeevisser evenwel vóór het einde van de zeereis naar zijn woonplaats wordt teruggebracht, behoudt hij zijn recht op loon slechts tot op dat ogenblik.

  Art. 47.De reder die op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk heeft bijgedragen in kosten, kan deze terugvorderen van de zeevisser of zijn rechthebbenden, wanneer hij aantoont dat de ziekte of het ongeval enkel te wijten is aan een [1 opzettelijke]1 fout van de zeevisser.
  ----------
  (1)<W 2020-06-12/03, art. 88, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>

  HOOFDSTUK VII. - Terugzending naar de woonplaats.

  Art. 48.[1 § 1. De in het buitenland ontscheepte zeevisser heeft recht op repatriëring naar zijn woonplaats op kosten van de reder van het vissersschip in de in artikel 52 bedoelde gevallen.
   Het recht op repatriëring strekt zich uit tot de reis-, verblijf- en voedselkosten van de zeevissers.
   De reder kan deze kosten terugvorderen bij de zeevisser indien deze ontscheept moest worden om disciplinaire redenen of wanneer de reder aantoont dat de ziekte of de verwonding enkel te wijten is aan een opzettelijke fout van de zeevisser.
   § 2. De maximumduur van tijdvakken van dienst aan boord waarna de zeevisser recht heeft op repatriëring is minder dan 12 maanden.
   De repatriëring dient via aangepast vervoer te gebeuren en zo kort mogelijk in duurtijd te zijn.
   § 3. Het is aan de reders verboden vooruitbetaling te eisen van de zeevisser bij aanvang van zijn tewerkstelling voor de kosten van repatriëring, en eveneens om de kosten van repatriëring te verhalen op het loon of andere aanspraken van de zeevisser, tenzij de repatriëring om tuchtredenen diende te gebeuren.
   § 4. Als de repatriëring van de zeevissers niet wordt voorzien door de reder, draagt de Belgische staat de kosten van repatriëring.
   Met inachtneming van de van toepassing zijnde internationale instrumenten, kan de Belgische staat indien deze de kosten van repatriëring ingevolge paragraaf 1 heeft betaald, deze kosten terugvorderen van de reder en, indien nodig, de vissersschepen van de desbetreffende reder aanhouden, of verzoeken om aanhouding hiervan, totdat de vergoeding heeft plaatsgevonden.
   De kosten van repatriëring komen in geen geval ten laste van een zeevisser, behalve wanneer de repatriëring is gebeurd om tuchtredenen.
   De Belgische staat faciliteert de repatriëring van zeevissers die werken aan boord van vissersschepen die een andere vlag dan de Belgische vlag voeren die een Belgische haven aandoen of door de Belgische territoriale wateren of binnenwateren varen, alsook hun vervanging aan boord.
   Het recht op repatriëring kan niet geweigerd worden aan de zeevisser omwille van de financiële omstandigheden van de reder of omwille van het onvermogen of onwil van de reder om de betrokkene te vervangen.]1
  ----------
  (1)<W 2020-06-12/03, art. 89, 007; Inwerkingtreding : 26-06-2020>

  Art. 49. Artikel 48 is niet van toepassing indien de zeevisser in de haven van ontscheping een andere arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

  HOOFDSTUK VIII. - Waarborgen en voorrechten met betrekking tot het loon.

  Art. 50.De beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaars zoals bedoeld in [1 afdeling 2 van hoofdstuk 2 van titel 3 van boek 2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek]1, is niet van toepassing op de schuldvorderingen welke voor de zeevisser voortvloeien uit de bepalingen van deze wet.
  ----------
  (1)<W 2019-05-08/14, art. 88, 008; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 51.De schuldvorderingen van de zeevisser welke voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst zijn op het vissersschip bevoorrecht onder de voorwaarden bedoeld in [1 "hoofdstuk 5 van titel 2 van boek 2 en hoofdstuk 3 van titel 2 van boek 3 van het Belgisch Scheepvaartwetboek]1.
  ----------
  (1)<W 2019-05-08/14, art. 89, 008; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  HOOFDSTUK IX. - Einde en verbreking van de arbeidsovereenkomst.

  Art. 52. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, nemen de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde arbeidsovereenkomst een einde door :
  1° door de voltooiing van de zeereis waarvoor de overeenkomst werd gesloten, de werkzaamheden die na het aanleggen van het vissersschip moeten worden verricht, bedoeld in artikel 8, lid 2, inbegrepen;
  2° de dood van de zeevisser;
  3° het vergaan van het vissersschip;
  4° het in hechtenis nemen van de zeevisser als dader of als medeplichtige van een misdrijf;
  5° het ontschepen van de zeevisser wegens ziekte of verwonding;
  6° de onmiddellijke ontscheping van de zeevisser om ernstige reden met toepassing van artikel 53;
  7° de wil van één van de partijen, in geval van een dringende reden, in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, of in geval van toepassing van de artikelen 15, §§ 2 en 3 en 32, § 2;
  8° overmacht.

  Art. 53. De reder of zijn gemachtigde mag slechts eisen dat de zeevisser onmiddellijk wordt ontscheept indien dergelijke maatregel om ernstige reden, zoals de veiligheid van het schip of de gerustheid van de bemanning, noodzakelijk is.
  In geval van afdanking wegens dringende reden of van onmiddellijke ontscheping om ernstige reden, dient de reden van de afdanking in het logboek te worden ingeschreven.

  Art. 54. Wordt de arbeidsovereenkomst door de wil van één van de partijen. of in onderling akkoord beëindigd terwijl het vissersschip op zee is, dan neemt de arbeidsovereenkomst slechts een einde bij de aankomst van het vissersschip in de eerstvolgende haven.

  Art. 55. § 1. De partij die de arbeidsovereenkomst voortijdig beëindigt, is gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon dat verschuldigd is tot het einde van de betrokken zeereis, de werkzaamheden die na het aanleggen van het vissersschip moeten worden verricht, bedoeld bij artikel 8, lid 2, inbegrepen.
  § 2. Het bepaalde in de voorgaande paragraaf geldt niet in geval van :
  - de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met toepassing van de artikelen 15, §§ 2 en 3 en 32, § 2;
  - de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om een dringende reden;
  - de onmiddellijke ontscheping van de zeevisser om ernstige reden met toepassing van artikel 53.

  HOOFDSTUK X. - Bijzondere bepalingen.

  Art. 56. Met uitzondering van de boetes wegens inbreuken op de verkeersreglementering zijn zowel de strafrechtelijke als administratieve boetes met betrekking tot het vissersschip, ten laste van de reder. Deze kan zich op de schipper verhalen indien hij bewijst dat de schipper het misdrijf opzettelijk heeft begaan of een zware fout heeft gemaakt.

  Art. 57. Minderjarigen die 15 jaar of ouder zijn en die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht mogen, mits toestemming van de daartoe aangewezen ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole, tijdens de periodes van niet verplichte aanwezigheid op school inschepen aan boord van vissersschepen. Zij mogen echter niet als een vast lid van de bemanning worden aanzien.
  Zij dienen een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij te sluiten voor de duur van één zeereis, welke desgevallend kan worden hernieuwd. De duur van de arbeidsovereenkomst of de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten mag in geen geval de duur van de schoolvakantie overschrijden. De bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten zijn op hen van toepassing.
  Vorige leden gelden onverminderd de toepassing van de bepalingen die de leerplicht regelen, van de bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 die van toepassing zijn op jeugdige werknemers en van de bepalingen van titel I, hoofdstuk V van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op minderjarige werknemers.
  (De bepalingen van dit artikel gelden niet voor de tewerkstelling van scheepsjongens als bedoeld bij de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisscherij.) <W 2005-07-20/41, art. 97, 002; Inwerkingtreding : 08-08-2005>

  Art. 58. De reder is geheel of gedeeltelijk ontslagen van de verplichtingen inzake de betaling van loon, van gewaarborgd loon, van een vergoeding, een bijkomende vergoeding of van kosten, zoals bepaald bij de artikelen 23, 30, § 3, 31, § 1, 34, 35, 45, 46 en 48, voor zover bij een collectieve arbeidsovereenkomst, door de Koning algemeen verbindend verklaard, het Fonds voor bestaanszekerheid van de sector met die verplichtingen wordt belast.

  Art. 59. De rechtsvorderingen die uit de door deze wet geregelde arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.

  Art. 60. [1 De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
   De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 99, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 61. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 62. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 63. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; Inwerkingtreding : 501-07-2011>

  Art. 64. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 65. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 66. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 53°, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 67. Het Paritair Comité voor de zeevisserij dat met toepassing van deze wet werd geraadpleegd, deelt zijn advies mee binnen drie maanden nadat het verzoek is gedaan; zoniet mag, na het verstrijken van die termijn, eraan voorbijgegaan worden.

  Art. 68. Jaarlijks wordt binnen het Paritair Comité voor de zeevisserij een evaluatiebespreking gewijd aan de uitvoering en de toepasbaarheid van deze wet. Het Paritair Comité brengt hierover desgevallend advies uit aan de bevoegde ministers.

  Art. 69. In artikel 1 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, wordt een 38° ingevoegd, luidende :
  " 38° de werkgever die zich schuldig maakt aan de overtredingen bedoeld bij artikel 60 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser. "

  Art. 70. De wet van 5 juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst wordt opgeheven in zoverre zij betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij.

  Art. 71. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst voor de zeevisserij die gesloten worden na de datum van haar inwerkingtreding.
  In afwijking van artikel 70, vallen de lopende overeenkomsten tot op het ogenblik waarop zij een einde nemen onder de bepalingen van de wet van 5 juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst.

  Art. 72.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-04-2005 door KB 2005-02-17/45, art. 19>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE
De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 12-06-2020 GEPUBL. OP 16-06-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 2; 9; 11; 24/1; 24/2; 24/3; 26/1; 27/1-27/6; 42; 47; 48)
 • originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 50; 51)
 • originele versie
 • WET VAN 15-01-2018 GEPUBL. OP 05-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 9) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 21-07-2016 GEPUBL. OP 28-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 38/1)
  (GEWIJZIGD ART. : 60)
  (GEWIJZIGD ART. : 61-66)
 • originele versie
 • WET VAN 03-06-2007 GEPUBL. OP 23-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 30)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 29-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 57)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-1728 - 2001/2002 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heren Verlinde, Goutry, Willems en Tavernier. 50-1728 - 2002/2003 : Nr. 2 : Addendum. Nr. 3 : Amendementen. Nr. 4 : Verslag. Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 1 april 2003. Stukken van de Senaat : 2-1581 - 2002/2003 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 4 april 2003.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 42 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie