J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/02/10/2003002035/justel

Titel
10 FEBRUARI 2003. - Wet betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen.

Bron :
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Publicatie : 27-02-2003 nummer :   2003002035 bladzijde : 09558       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-02-10/34
Inwerkingtreding : 09-03-2003

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1965041207       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Ingeval personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen, wier toestand statutair geregeld is, bij de uitoefening van hun dienst schade berokkenen aan de openbare rechtspersoon of aan derden, zijn zij enkel aansprakelijk voor hun bedrog en hun zware schuld. Voor lichte schuld zijn zij enkel aansprakelijk als die bij hen eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

  Art. 3. Openbare rechtspersonen zijn aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de uitoefening van hun dienst, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden, en dit ook wanneer de toestand van deze personeelsleden statutair is geregeld of zij gehandeld hebben in de uitoefening van de openbare macht.

  Art. 4. De personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen tegen wie voor de burgerlijke rechter of de strafrechter een vordering tot schadeloosstelling wordt ingesteld naar aanleiding van schade die zij bij de uitoefening van hun dienst aan derden hebben berokkend, stellen de openbare rechtspersoon hiervan in kennis. Zij kunnen de rechtspersoon gedwongen in het geding laten tussenkomen; deze kan ook vrijwillig tussenkomen.

  Art. 5. De vordering schadeloosstelling of de regresvordering ingesteld door openbare rechtspersonen tegen hun personeelsleden is slechts in rechte ontvankelijk, indien zij wordt voorafgegaan door een aanbod tot minnelijke schikking aan de verweerder.
  Openbare rechtspersonen kunnen beslissen dat de schade slechts gedeeltelijk moet worden vergoed.

  Art. 6. Deze wet is van toepassing op de personeelsleden van het vrij onderwijs die niet onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

  Art. 7. Artikel 23, 3į van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wordt vervangen als volgt :
  " 3į de vergoedingen en schadeloosstellingen, verschuldigd ter uitvoering van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van artikel 24 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van artikel 5 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen. "

  Art. 8. Deze wet doet geen afbreuk aan de toepassing van andere wetten of decreten die in deze wet behandelde materies regelen voor bepaalde categorieŽn personeelsleden van openbare rechtspersonen.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 10 februari 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
  L. VAN DEN BOSSCHE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zie : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-1736-2001/2002 : Nr. 1. Wetsontwerp. 50-1736-2002/2003 : Nr. 2. Amendement. Nr. 3. Verslag. Nr. 4. Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 5. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 6, 7 en 14 november 2002. Stukken van de Senaat : 2-1357-2002/2003 : Nr. 1. Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat. Nr. 2. Amendementen. Nr. 3. Verslag. Nr. 4. Amendementen. Nr. 5. Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 23 januari 2003.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie