J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/11/21/2002031592/justel

Titel
21 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-12-2002 en tekstbijwerking tot 21-02-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-12-2002 nummer :   2002031592 bladzijde : 57676       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-11-21/42
Inwerkingtreding : 31-12-2002

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1998031318       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, 4bis, 5-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Onverminderd strengere voorwaarden in de milieuvergunning, stelt dit besluit de algemene voorwaarden vast voor de geluidsimmissies buiten afkomstig van de ingedeelde inrichtingen, met uitsluiting van de werven, schietterreinen en schietstanden, statische transformatoren, luchthavens [1 ...]1.
  De algemene voorwaarden voor geluidsimmissies binnen afkomstig van de ingedeelde inrichtingen zijn vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai.
  ----------
  (1)<BESL 2017-01-26/32, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 21-02-2018>

  Art. 2.§ 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
  1° periodes A, B, C : daguurschijven die als volgt zijn afgebakend :

  
 MaDiWoDoVrZaZoFeestdag
07 : 00-19 : 00AAAAABCC
19 : 00-22 : 00BBBBBCCC
22 : 00-07 : 00CCCCCCCC


  2° gebied : de gebieden bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan;
  3° gebied 1 : de woongebieden met residentieel karakter, de groengebieden, de gebieden met hoogbiologische waarde, de parkgebieden, de begraafplaatsgebieden en de bosgebieden;
  4° gebied 2 : andere woongebieden dan die met residentieel karakter;
  5° gebied 3 : de gemengde gebieden, de gebieden voor sport- en vrijetijdsactiviteiten in de open lucht, de landbouwgebieden en de gebieden voor uitrustingen van collectief belang of van openbare diensten;
  6° gebied 4 : de gebieden van gewestelijk belang en de sterk gemengde gebieden [1 en de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving]1;
  7° gebied 5 : de administratiegebieden;
  8° gebied 6 : de stedelijke industriegebieden, de gebieden voor haven- en vervoeractiviteiten, de spoorweggebieden en de gebieden van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg;
  9° drempelniveau of Spte : geluidsdrukniveau waarboven het door de geluidsbronnen voortgebrachte geluid als gebeurtenis wordt beschouwd;
  10° aantal gebeurtenissen of N : aantal keren dat het equivalent geluidsdrukniveau het Spte heeft overschreden.
  Voor andere gebieden dan die vermeld in de bepalingen sub 3° tot 8° gelden de bepalingen van het aangrenzende gebied met de strengste regelgeving.
  [1 In de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving kunnen de milieuvergunningen die toestemming geven voor de uitbating van inrichtingen waarvoor andere geluidsnormen dan die voorzien in 6° opgelegd werden met behoud van de reeds bestaande geluidsnormen verlengd of hernieuwd worden.
   Wanneer de milieuvergunning het voorwerp is van een verbouwing, uitbreiding of een heropstart zoals bedoeld in artikel 7bis of van een splitsing zoals bedoeld in artikel 7ter van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997, beslist de instantie die belast is met de aanvraag, volgens de specifieke eigenschappen van de aanvraag, om ofwel te bestaande geluidsnormen te bevestigen ofwel de geluidsnormen van zone 4 op te leggen.]1
  § 2. Voor de in dit besluit gebruikte technische termen gelden de definities van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.
  ----------
  (1)<BESL 2016-09-15/05, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 10-10-2016>

  Art. 3. De metingen van het geluidsniveau worden verricht met de apparatuur, volgens de methode en onder de voorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

  Art. 4. § 1. Het specifieke geluidsniveau Lsp, alsook het aantal gebeurtenissen N voortgebracht door de inrichtingen per periode van een uur, bepaald door de overschrijding van het drempelniveau Spte, mogen de in de volgende tabel opgenomen waarden niet overschrijden :

  
Periodes A  B c   
GebiedenLspNSpteLspNSpteLsp NSpte
gebied 142207236 42.b1066305 60
gebied 245207239 45.b106633 39.a,b510.a60 66.a
gebied 348307842 48.b207236 42.a,b1020.a66 72.a
gebied 451308445 51.b207839 45.a,b1020.a72 78.a
gebied 554309048 54.b208442 48.a,b1020.a78 84.a
gebied 660309054 60.b208448 54.a,b1020.a78 84.a


  a : Grenswaarden die van toepassing zijn voor de inrichtingen die niet mogen worden stilgelegd.
  b : Grenswaarden die van toepassing zijn voor kleinhandelszaken.
  § 2. Wanneer de metingen verricht worden in een gebied dat niet dat van de geluidsbron is, gelden de waarden van het gebied met de minst strenge regelgeving.

  Art. 4bis. [1 § 1. Onverminderd de toepassing van de voorwaarden bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen, kan de burgemeester, aan de hand van een gemotiveerde beslissing, een tijdelijke afwijking op de geluidsnormen, opgenomen in artikel 4 van dit besluit, toestaan voor evenementen die in openlucht of in een tent georganiseerd worden.
   Alvorens een beslissing te nemen, vraagt de burgemeester het advies van de naburige gemeenten die door de het lawaai van het openluchtevenement getroffen kunnen worden.
   Om ontvankelijk te zijn, wordt de aanvraag voor een afwijking minimum 60 dagen vóór de datum van het evenement ingediend.
   De burgemeester stuurt zijn beslissing naar de organisator van het evenement ten laatste 45 dagen na de ontvangst van diens aanvraag.
   Bij ontstentenis van beslissing binnen de termijn bedoeld in het voorgaande lid, wordt ze ongunstig geacht te zijn.
   § 2. De afwijking kan vergezeld gaan van tijdelijke en/of geografische voorwaarden.
   De toekenning of de weigering van de afwijking wordt door de organisator in de omgeving van de openluchtsite waar het evenement plaatsgrijpt, aangeplakt.
   § 3. Onverminderd de toepassing van de voorwaarden bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen, wordt elk jaar van 21 juli 's middags tot 22 juli 's middags en van 31 december om 18 uur tot 1 januari om 8 uur op automatische wijze een afwijking op de geluidsnormen, opgenomen in het artikel 4 van dit besluit, aan elke inrichting toegankelijk voor publiek toegestaan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2017-01-26/32, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 21-02-2018>
  

  Art. 5. De grenswaarden van de trillingsniveaus die in de gebouwen worden gemeten, moeten lager liggen dan het door de norm ISO 2631-2 aanbevolen niveau.

  Art. 6. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen, gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 1998, 14 oktober 1999 en 28 juni 2001, wordt opgeheven.

  Art. 7. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
    Brussel, 21 november 2002.
Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President,
F.-X. de DONNEA
De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 6;
   Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, inzonderheid op de artikelen 9 en 13;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 1998 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen, gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 1998, 14 oktober 1999 en 28 juni 2001;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van 20 december 2001;
   Gelet op advies L32.981/3 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2002;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;
   Na erover te hebben beraadslaagd,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2003031147
PUBLICATIE :
2003-09-18
bladzijde : 46438

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-01-2017 GEPUBL. OP 21-02-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4bis)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 15-09-2016 GEPUBL. OP 30-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie