J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2002/07/19/2002036152/justel

Titel
19 JULI 2002. - Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-09-2002 en tekstbijwerking tot 13-07-2016)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 14-09-2002 nummer :   2002036152 bladzijde : 40925       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-07-19/64
Inwerkingtreding : 17-06-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
  1. een regeringsmededeling : elke voor het publiek bestemde mededeling, boodschap, voorlichtings- of sensibiliseringscampagne of elk ander communicatie-initiatief, ongeacht de gebruikte kanalen of media, van de Vlaamse regering of van een of meer van haar leden die verwijzingen naar de Vlaamse regering bevat of de naam of de afbeelding of de titulatuur van een of meer van haar leden;
  2. een politieke partij : de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die aan de door de Grondwet en de wet bepaalde verkiezingen deelneemt, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verkiezingen van het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement, (het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement) kandidaten voorstelt en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet, het decreet en de ordonnantie, de volkswil beoogt te beïnvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of haar programma. <DVR 2006-06-23/49, art. 49, 003; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
  De in dit decreet vermelde termijnen worden opgeschort tijdens de parlementaire recesperiodes vastgesteld door het Vlaams Parlement en wanneer de zitting van het Vlaams Parlement gesloten is.

  Art. 3. In het Vlaams Parlement wordt een Controlecommissie voor Regeringsmededelingen opgericht, hierna Controlecommissie te noemen, die op verzoek van de Vlaamse regering of één of meer van haar leden, na klacht of ambtshalve controleert of een regeringsmededeling niet geheel of ten dele tot doel heeft het imago van de regering, één of meer van haar leden, van een politieke partij of van één van haar geledingen, te beïnvloeden.
  De Controlecommissie wordt samengesteld op de wijze bepaald in het Reglement van het Vlaams Parlement.

  Art. 4. De Vlaamse regering of een of meer van haar leden die een regeringsmededeling wil verspreiden, kan door het indienen van een synthesenota de Controlecommissie vooraf om een advies verzoeken. De synthesenota geeft de aanleiding en de inhoud van de regeringsmededeling weer, en de wijze waarop de Vlaamse regering of een of meer van haar leden erin vermeld wordt.
  Het verzoek tot advies wordt gericht aan de voorzitter van de Controlecommissie, die het onverwijld aan de Controlecommissie voorlegt.
  De Controlecommissie verleent binnen een termijn van dertig dagen nadat ze het verzoek heeft ontvangen, een advies. Het met redenen omklede advies wordt door de voorzitter van de Controlecommissie onverwijld ter kennis gebracht van de betrokken minister of ministers.
  Het advies wordt niet openbaar gemaakt.

  Art. 5. Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan bij de Controlecommissie een klacht indienen tegen een regeringsmededeling. De klacht wordt gericht aan de voorzitter van de Controlecommissie, die de klacht onverwijld aan de Controlecommissie bezorgt.
  Met respect voor de rechten van verdediging van de betrokken minister of ministers, neemt de Controlecommissie uiterlijk dertig dagen nadat ze de klacht heeft ontvangen, een met redenen omklede beslissing.
  De beslissing van de Controlecommissie wordt door de voorzitter van de Controlecommissie onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de Vlaamse regering en van de betrokken minister of ministers.
  Indien de Controlecommissie zich niet uitspreekt binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, wordt ze geacht de klacht te hebben verworpen.

  Art. 6. De Controlecommissie kan een regeringsmededeling ambtshalve toetsen. De Controlecommissie neemt haar beslissing met respect voor de rechten van de verdediging van de betrokken minister of ministers, uiterlijk dertig dagen nadat de Controlecommissie kennis had of had kunnen hebben van de regeringsmededeling.
  De Controlecommissie neemt een met redenen omklede beslissing, die overeenkomstig artikel 5, derde lid, ter kennis wordt gebracht van de Vlaamse regering en van de betrokken minister of ministers.

  Art. 7.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-17/17, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 23-07-2016>

  Art. 8. Indien bij een klacht of een ambtshalve onderzoek de Controlecommissie oordeelt dat een regeringsmededeling geheel of ten dele tot doel heeft het imago te beïnvloeden van de regering, van één of meer van haar leden, van een politieke partij of een geleding ervan, legt ze de betrokken minister of ministers een gemotiveerde blaam op. De voorzitter van het Vlaams Parlement maakt die gemotiveerde blaam publiek in de eerstvolgende vergadering van het Vlaams Parlement volgend op de kennisgeving door de Controlecommissie.

  Art. 9.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-17/17, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 23-07-2016>

  Art. 10.<DVR 2003-05-23/40, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 16-06-2003> Dit decreet is van toepassing op regeringsmededelingen die van start gaan de dag na de inwerkingtreding van het decreet van 23 mei 2003 houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen.
  Voor regeringsmededelingen die van start gaan in de periode tussen de dag na de inwerkingtreding van het decreet van 23 mei 2003 houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen, en de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de normen bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid, vraagt de Controlecommissie, in afwijking van artikel 9, eerste lid, geen gemotiveerd advies aan de Expertencommissie.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 juli 2002.
De Minister-President van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 17-06-2016 GEPUBL. OP 13-07-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 9)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-06-2006 GEPUBL. OP 20-11-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-05-2003 GEPUBL. OP 16-06-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 10)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2001-2002. Stukken. - Voorstel van decreet nr. 948-1 - Amendement nr. 948-2 - Verslag nr. 948-3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering nr. 948-4. Handelingen. - Bespreking en aanneming : middagvergadering van 9 juli 2002.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie