J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/06/14/2002022868/justel

Titel
14 JUNI 2002. - Wet betreffende de palliatieve zorg
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-10-2002 en tekstbijwerking tot 21-03-2018)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 26-10-2002 nummer :   2002022868 bladzijde : 49160       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-06-14/46
Inwerkingtreding : 05-11-2002

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967111040       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Recht op palliatieve zorg.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Verbetering van het aanbod van palliatieve zorg.
Art. 3-8
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen.
Art. 9-10

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Recht op palliatieve zorg.

  Art. 2.[1 Elke patiŽnt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte.
   Een voldoende ruim aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor de terugbetaling van die zorg door de sociale zekerheid, staan er borg voor dat dit soort zorg voor alle patiŽnten even toegankelijk is, binnen het geheel van het zorgaanbod.
   Onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle zorg die wordt verstrekt aan de patiŽnt die zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. Voor een begeleiding van deze patiŽnten wordt multidisciplinaire totaalzorg gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en desgevallend spiritueel vlak.
   Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en een maximale autonomie. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven van de patiŽnt en zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te optimaliseren.
   Palliatieve zorg wordt ingezet vanaf het ogenblik dat de patiŽnt als palliatief wordt geÔdentificeerd tot en met de terminale fase. Palliatieve zorg kan eveneens reeds ingezet worden wanneer er nog ziektebehandeling plaatsvindt tot en met de zorg voor naasten en mantelzorgers tot na het overlijden. De inzet van palliatieve zorg verloopt idealiter progressief in functie van de zorgnoden en -wensen, onafhankelijk van de levensverwachting.
   De Koning bepaalt de nadere regels voor de verdere uitwerking van wetenschappelijke richtlijnen, die voor zowel de identificatie van de zieke als palliatief, als voor het inschatten van de zorgwensen en -noden worden gehanteerd.]1
  [2 De Koning stelt de criteria vast met als doel een zieke als palliatieve patiŽnt te identificeren.]2
  ----------
  (1)<W 2016-07-21/28, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 08-09-2016>
  (2)<W 2017-08-11/05, art. 55, 003; Inwerkingtreding : 07-09-2017>

  HOOFDSTUK III. - Verbetering van het aanbod van palliatieve zorg.

  Art. 3. De Koning bepaalt de erkennings-, programmatie- en financieringsnormen voor de kwalitatieve ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen het geheel van het zorgaanbod.

  Art. 4. Om het in de artikelen 2 en 3 beschreven doel te bereiken, leggen de ministers die bevoegd zijn voor Sociale Zaken en voor Volksgezondheid dienaangaande een jaarlijks vooruitgangsrapport, als wezenlijk onderdeel van hun beleidsnota, voor aan de wetgevende Kamers.

  Art. 5. De Koning neemt, binnen een termijn van drie maanden vanaf de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, de nodige maatregelen om de uitwerking te coŲrdineren van een aan de noden aangepaste palliatieve zorg.

  Art. 6. De Koning neemt de maatregelen die nodig zijn om de gezondheidswerkers die in de uitoefening van hun functie geconfronteerd worden met de problematiek van het levenseinde, de steun van een team voor palliatieve zorg te bieden, alsook begeleidingsmogelijkheden en in de verzorgingsstructuur georganiseerde spreektijd en -ruimte.

  Art. 7. Elke patiŽnt heeft recht op informatie over zijn gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de palliatieve zorg. De behandelende arts deelt die informatie mee in de vorm en in de bewoordingen die hij passend acht, rekening houdend met de toestand van de patiŽnt, diens wensen en begripsvermogen.
  Behoudens spoedgevallen, is voor alle onderzoeken of behandelingen steeds de vrije en geÔnformeerde toestemming van de patiŽnt vereist.

  Art. 8.De noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen worden geregeld geŽvalueerd door een evaluatiecel die de Koning opricht binnen [1 Sciensano]1.
  Dit evaluatieverslag wordt om de twee jaar aan de wetgevende Kamers voorgelegd.
  De Koning ziet erop toe dat de beroepsorganisaties van de palliatieve zorgverleners bij deze evaluatie worden betrokken.
  ----------
  (1)<W 2018-02-25/02, art. 74, 004; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen.

  Art. 9. Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 1. De geneeskunst omvat de geneeskunde, de tandheelkunde inbegrepen, uitgeoefend ten aanzien van menselijke wezens, en de artsenijbereidkunde, onder hun preventief, curatief, continu en palliatief voorkomen. "

  Art. 10.In artikel 21quinquies , ß 1, a) , van hetzelfde koninklijk besluit, worden tussen de woorden " het herstel van de gezondheid " en de woorden " of hem bij het sterven te begeleiden ", de woorden " de handelingen van palliatieve zorg te verrichten " ingevoegd.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 14 juni 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. AELVOET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : (*)

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 25-02-2018 GEPUBL. OP 21-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 28-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 21-07-2016 GEPUBL. OP 29-08-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zie : Stukken van de Senaat : 2-246 -1999/2000 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck, Leduc en de heren Mahoux en Monfils. 2-246 - 2000/2001 : Nrs. 2 en 3 : Amendementen. Nr. 4 : Advies van de Raad van State. Nr. 5 : Verslag. Nr. 6 : Tekst aangenomen door de verenigde commissies. Nr. 7 : Bijlage. 2-246 - 2001/2002 : Nr. 8 : Amendementen. Nr. 9 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Handelingen van de Senaat : 23, 24 en 25 november 2001. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Stukken : Doc 50 1489/(2001/2002) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 tot 004 : Amendementen. 005 : Verslag. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Doc 50 82/30 : Beslissingen van de overlegcommissie. Zie ook : Integraal verslag : 15 en 18 mei 2002. Artikel 81 van de Grondwet.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie