J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 23 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/02/17/2001002129/justel

Titel
17 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-02-2002 en tekstbijwerking tot 28-01-2019)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 22-02-2002 nummer :   2001002129 bladzijde : 6860       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-02-17/30
Inwerkingtreding : 22-02-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, 4bis, 4ter, 4quater, 5-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Federale Overheidsdienst FinanciŽn wordt opgericht onder het gezag van de minister tot wiens bevoegdheid de financiŽn behoren.

  Art. 2. ß 1. De Federale Overheidsdienst FinanciŽn heeft tot opdracht :
  1į de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake belastingen, rechten, taksen en accijnzen en inzake invorderingen voor verschillende overheden;
  2į de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake maatschappelijk verkeer van onroerende goederen en patrimoniumdocumentatie, met inbegrip van de opmetingen en waarderingen en de rechtszekerheid;
  3į de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake financieel beheer van de federale Staat en inzake nationale, internationale en Europese financiŽle kwesties en verhoudingen.
  ß 2. De Federale Overheidsdienst FinanciŽn neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de financiŽn behoren, de diensten van het Ministerie van FinanciŽn over, met uitzondering van de diensten belast met :
  - (de pensioenen (...);) <KB 2002-12-24/36, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003> <KB 2005-01-31/32, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 11-02-2005>
  - de begroting en de controle op de uitgaven die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.
  (Op de datum vastgesteld door de betrokken ministers) neemt hij de diensten belast met volgende opdrachten over : <KB 2002-12-24/36, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  1. van Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer :
  - de Automobielendienst;
  2. van de Regie der Gebouwen :
  - het financieel beheer van de terreinen en gebouwen van de federale Staat, met uitzondering van de gebouwen die vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging en de Minister van Buitenlandse Zaken.

  Art. 3. De Federale Overheidsdienst FinanciŽn staat in voor de boekhouding en de rekeningen voor de begrotingsjaren voorafgaand aan het jaar waarin het dubbel en analytisch boekhoudsysteem in werking treedt bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole en uiterlijk tot op de datum bepaald in uitvoering van artikel 2, ß 2, van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.

  Art. 4.[1 Het organogram van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn bevat:
   1į de voorzitter van het Directiecomitť;
   2į 8 managementfuncties -1 en 3 staffuncties -1;
   3į 14 managementfuncties -2.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-09-06/06, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-10-2018>

  Art. 4bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-09-06/06, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 01-10-2018>

  Art. 4ter.[1 Bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zijn de managementfuncties -1 :
   - Administrateur-generaal van de fiscaliteit;
   - Administrateur-generaal van de douane en accijnzen;
   - Administrateur-generaal van de inning en de invordering;
   - [2 Administrateur-generaal van de [5 bijzondere belastinginspectie]5; ]2
   - Administrateur-generaal van de patrimoniumdocumentatie;
   - Administrateur-generaal van de thesaurie;
  [2 Administrateur-generaal van FEDOREST;]2
  [4 - Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning.]4
  [5 De managementfuncties -2 zijn :]5
  [4 - Administrateur Particulieren;
   - Administrateur Kleine en Middelgrote ondernemingen;
   - Administrateur Grote Ondernemingen;
   - Administrateur Operaties;
   - Administrateur Opsporing;
   - Administrateur van de Patrimoniumdiensten;
   - Administrateur Opmetingen en Waarderingen;
   - Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling;
   - Administrateur Rechtszekerheid;
   - Administrateur Inning;
   - Administrateur Invordering;
   - Administrateur Niet-Fiscale Invordering;
   - Administrateur Regelgeving;
   - Administrateur Studies.]4
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-12-03/07, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 09-12-2009>
  (2)<KB 2013-07-19/17, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (3)<KB 2013-07-19/17, art. 2, 3į, 007; Inwerkingtreding : 09-12-2009>
  (4)<KB 2018-09-06/06, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-10-2018>
  (5)<KB 2019-01-17/01, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 01-10-2018>

  Art. 4quater.[1 Bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zijn de staffuncties -1 :
   - Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie;
   - Directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole;
   - Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;
   [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-07-19/17, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (2)<KB 2018-09-06/06, art. 4, 008; Inwerkingtreding : 01-10-2018>

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 6. Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dbesluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 17 februari 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van FinanciŽn,
D. REYNDERS
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de invulling van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2, ß 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, inzonderheid op artikel 2, ß 2;
   Gelet op het met redenen omkleed advies van 23 januari 2002 van het Hoog Overlegcomitť van sector II;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 23 oktober 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 december 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 10 oktober 2001;
   Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-01-2019 GEPUBL. OP 28-01-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 4ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2018 GEPUBL. OP 19-09-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 4bis; 4ter; 4quater)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-07-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 4ter; 4quater)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-12-2009 GEPUBL. OP 09-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 4TER)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-01-2005 GEPUBL. OP 11-02-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-02-2003 GEPUBL. OP 25-02-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 14-01-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-09-2002 GEPUBL. OP 28-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 4BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 23 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie